logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 18/2011
z dnia 5 maja 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ponownego og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zadania publicznego w zakresie o艣wiaty i wychowania. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji doda艂, 偶e w pierwszym konkursie nie przyznano dotacji na realizacj臋 zadania "dzia艂ania na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo". Ponownie og艂asza si臋 konkursu na to zadanie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego
w Pyrzycach. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e z dniem 31 sierpnia 2011 r. up艂ywa czas kadencji powierzenia funkcji dyrektora PMOS. W zwi膮zku z tym mo偶na og艂osi膰 konkurs na to stanowisko lub przed艂u偶y膰 powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat. Przed艂u偶enie powierzenia stanowiska wymaga opinii Rady Pedagogicznej PMOS oraz uzgodnienia z Zachodniopomorskim Kuratorem O艣wiaty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie powierzenia stanowiska i zobowi膮za艂 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnie艅 oraz do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o projektowanej inwestycji Generalnej Dyrekcji Dr贸g Krajowych
i Autostrad Oddzia艂 w Szczecinie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 80/3 i 79/1 obr臋b Mielno Pyrzyckie, 10/4 obr臋b Siemczyn, 5/4 i 5/5 obr臋b Przydar艂贸w, gmina Kozielice. Ustawa o szczeg贸lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dr贸g publicznych nak艂ada na w艂a艣ciwego zarz膮dc臋 drogi obowi膮zek uzyskania opinii zarz膮du powiatu w zakresie realizacji drogi publicznej. GDDKiA Oddzia艂 w Szczecinie wyst膮pi艂a z wnioskiem o wydanie przedmiotowej opinii dla inwestycji obejmuj膮cej budow臋 i renowacj臋 zbiornik贸w kompensacyjnych dla p艂az贸w w zwi膮zku z realizacj膮 drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin - Gorz贸w Wielkopolski. Maj膮c na wzgl臋dzie fakt, i偶 na przedmiotowym terenie nie projektuje si臋 realizacji zada艅 inwestycyjnych samorz膮du powiatowego, nie wyst臋puj膮 grunty, b臋d膮ce w zasobie Powiatu Pyrzyckiego oraz, 偶e planowana inwestycja nie wp艂ywa na funkcjonowanie dr贸g powiatowych Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przedmiotem przetargu by艂y dzia艂ki po艂o偶one przy skrzy偶owaniu ulic S艂owackiego i M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Do przetargu nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e wp艂yn臋艂a odpowied藕 dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis贸w prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz膮cej podatku dochodowego od os贸b fizycznych w zakresie skutk贸w podatkowych uczestnictwa w spotkaniach okazjonalnych. Wed艂ug interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy organizator spotkania okoliczno艣ciowego powinien dla cel贸w podatkowych okre艣li膰 warto艣膰 艣wiadczenia przypadaj膮cego na ka偶dego uczestnika spotkania i ma obowi膮zek sporz膮dzenia informacji PIT-8C dla uczestnik贸w spotkania. Mo偶liwe jest inne zinterpretowanie przepis贸w podatkowych dlatego, zgodnie z przys艂uguj膮cym prawem, zostanie z艂o偶ona skarga na interpretacj臋 dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Szczecinie, po uprzednim wezwaniu na pi艣mie organu, kt贸ry wyda艂 interpretacj臋, do usuni臋cia naruszenia prawa.
Nast臋pnie Skarbnik poinformowa艂 o przygotowaniu umowy w sprawie dotacji dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C, kt贸ra jest konsekwencj膮 uchwa艂y Nr VII/48/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011.
Kolejna informacja dotyczy艂a przesuni臋cia terminu konkursu wniosk贸w na termomodernizacj臋. Jak poinformowa艂 rzecznik NFO艢iGW konkurs na termomodernizacj臋 budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej zostanie og艂oszony dopiero
w czerwcu. Pierwotnie og艂oszenie konkursu by艂o planowane na prze艂om marca
i kwietnia.
Skarbnik poinformowa艂 r贸wnie偶 o inicjatywie Zwi膮zku Powiat贸w Polskich dotycz膮cej zwrot贸w op艂at wniesionych za karty pojazdu. Zwi膮zek stoi na stanowisku, 偶e tymi kosztami powinien zosta膰 obci膮偶ony bud偶et pa艅stwa, a nie bud偶ety powiat贸w. W zwi膮zku z tym ZPP przygotowuje pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Pa艅stwa.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-01 09:38:26
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-01 09:38:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1679licznik odwiedzin: 12795313