logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 r.

Uchwa艂a Nr 15/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 r.


Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w zwi膮zku z "Programem wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011" stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XLII/244/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r., Zarz膮d Powiatu uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie:

1. Andrzej Jakie艂a - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - przewodnicz膮cy Komisji;
2. Anna Bajon - inspektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;
3. Teresa Mamos - przewodnicz膮ca Zarz膮du Oddzia艂u Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 66 w Pyrzycach;
4. Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital"

do oceny ofert z艂o偶onych na otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 roku.

搂 2.

1. Pracami Komisji konkursowej kieruje przewodnicz膮cy Komisji.
2. Na pierwszym posiedzeniu ka偶dy cz艂onek Komisji podpisuje zobowi膮zanie, 偶e w przypadku stwierdzenia istnienia powi膮za艅 z podmiotem sk艂adaj膮cym ofert臋, cz艂onek Komisji zg艂asza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wy艂膮czony z oceny oferty podmiotu, z kt贸rym powi膮zanie wyst臋puje.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni臋tych, bez udzia艂u oferent贸w. Termin, miejsce posiedzenia i szczeg贸艂owy tryb pracy Komisji okre艣la przewodnicz膮cy.
4. Komisja podejmuje rozstrzygni臋cia w g艂osowaniu jawnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w obecno艣ci co najmniej po艂owy pe艂nego sk艂adu. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego.
5. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodp艂atne.


搂 3.

1. Do zada艅 Komisji nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) Ocena z艂o偶onych ofert pod wzgl臋dem formalnym - ocena poprawno艣ci wype艂nienia oferty oraz za艂膮cznik贸w; odrzucenie ofert z艂o偶onych nieprawid艂owo pod wzgl臋dem formalnym.
2) Dokonanie oceny merytorycznej ofert na formularzu "Karta oceny oferty" b臋d膮cej za艂膮cznikiem do uchwa艂y. Liczba punkt贸w przypadaj膮cych na poszczeg贸lne kryteria oceny ustalana jest dla poszczeg贸lnych konkurs贸w z zastrze偶eniem, 偶e suma punkt贸w mo偶liwych do uzyskania wynosi 100.
3) Sporz膮dzenie listy rankingowej ocenianych ofert zgodnie z przyznan膮 punktacj膮.
4) Propozycja podzia艂u 艣rodk贸w finansowych na poszczeg贸lne oferty.
2. Z prac Komisji sporz膮dza si臋 protok贸艂, kt贸ry zawiera w szczeg贸lno艣ci:
1) wskazanie liczby ofert, kt贸re wp艂yn臋艂y na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zg艂oszonych po terminie; wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia;
2) informacj臋 o wy艂膮czeniu cz艂onk贸w Komisji z oceny ofert z powod贸w, o kt贸rych mowa w 搂 2 pkt.2);
3) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punkt贸w i propozycj膮 kwot dotacji;
3. Protok贸艂 podpisuj膮 wszyscy cz艂onkowie Komisji.
4. Protok贸艂 przedstawiany jest Zarz膮dowi Powiatu 艂膮cznie z projektem uchwa艂y w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.
5. Ostateczn膮 decyzj臋 o wyborze ofert podejmuje Zarz膮d Powiatu.


搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu Komisji Konkursowej.


搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-05-06 10:12:31
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-06 10:12:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1820licznik odwiedzin: 13001016