logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 10/2011
z dnia 8 marca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiana bud偶etu podyktowana jest zmniejszeniem przez Ministra Finans贸w subwencji dla naszego powiatu o kwot臋 104 276 z艂, przekazaniem na rachunek bud偶etu powiatu kwoty 17 670 z艂 pozosta艂ej po zlikwidowaniu funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz zwi臋kszeniem planu wydatk贸w Domu Dziecka w Czernicach w celu zaewidencjonowania wydatku na drug膮 rat臋 zakupu samochodu poniesionego
w styczniu 2011 r. przez Starostwo. Zmiany w bud偶ecie polegaj膮 na zmianie klasyfikacji bud偶etowej 艣rodk贸w otrzymanych w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o akceptacj臋 wydatk贸w ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. 艢rodki w wysoko艣ci 1 000 z艂 zostan膮 przeznaczone na zakup sadzonek drzew oraz budek l臋gowych. Nasadzenia zostan膮 wykonane w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w miejscu wyci臋tych top贸l. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przyj臋cie planu dotacji dla stowarzysze艅 sportowych dzia艂aj膮cych przy powiatowych jednostkach o艣wiatowych.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e wspieranie klub贸w sportowych mo偶e si臋 odbywa膰 w oparciu o 艣rodki zapisane w bud偶ecie w rozdziale 92695. Umo偶liwi to rozliczenie wydatk贸w poniesionych w pierwszym kwartale 2011 r. Dofinansowaniem zostan膮 obj臋te: LKS Spartakus, LMKS 呕ak, UKS Kleks. Powiatowe Zrzeszenie LZS oraz Pyrzycki Klub Olimpijczyka. 艢rodki otrzymane z bud偶etu powiatu przeznaczone s膮 na szkolenie sportowe, zakup sprz臋tu, udzia艂 w zawodach, organizacj臋 zawod贸w, udzia艂 w obozach sportowo-szkoleniowych, propagowanie kultury fizycznej itp. Propozycja podzia艂u 艣rodk贸w w wyniku dyskusji zosta艂a przyj臋ta w nast臋puj膮cej formie: LKS Spartakus sekcja zapas贸w - 7 000 z艂, sekcja la - 4000 z艂, sekcja pi艂ki siatkowej 4 000 z艂, LMKS 呕ak - 14 000 z艂, UKS Kleks - 3 000 z艂, Powiatowe Zrzeszenie LZS - 4 000 z艂 oraz Pyrzycki Klub Olimpijczyka - 2 000 z艂. Na rok 2011 utworzono rezerw臋 艣rodk贸w w wysoko艣ci 12 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 taki plan w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za. Ustalono r贸wnie偶, 偶e przyj臋te kwoty s膮 ostateczne i ich przekroczenie nie jest dopuszczalne.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie. wyra偶enia zgody na otwarcie nowego kierunku kszta艂cenia. Proponuje si臋 otworzenie w roku szkolnym 2011/2012, w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, w Policealnej Szkole Zawodowej, kierunku kszta艂cenia zaocznego w zawodzie opiekun medyczny. Wniosek uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pyrzycach. Bior膮c pod uwag臋 du偶膮 liczb臋 os贸b wyje偶d偶aj膮cych do Niemiec i wykonuj膮cych tam tak膮 prac臋 oraz otwarcie niemieckiego rynku pracy dla Polak贸w z dniem 1 maja 2011 r., oferta edukacyjna b臋dzie odpowiednia do zapotrzebowania. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji. W bud偶ecie powiatu przeznaczone kwot臋 20 tys. z艂 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarz膮dowych. Dotacje b臋d膮 udzielone po przeprowadzeniu otwartych konkurs贸w ofert. Przewiduje si臋 cztery konkursy w dziedzinie dzia艂a艅 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo, propagowania zdrowego stylu 偶ycia, organizacji imprez turystycznych oraz upowszechniania aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Og艂oszenia zostan膮 opublikowane w BIP-ie, na stronie internetowej starostwa i na tablicy og艂osze艅. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Od czerwca 2008 r. Urszula Konopnicka pe艂ni obowi膮zki dyrektora.
W tym czasie uzupe艂ni艂a wykszta艂cenie i zdoby艂a odpowiedni sta偶 pracy. Od lutego 2011 r. spe艂nia wszystkie wymogi kwalifikacyjne do pe艂nienia funkcji dyrektora. Cz艂onkowie Zarz膮du wyrazili pozytywn膮 opini臋 o sposobie prowadzenia plac贸wki przez Urszul臋 Konopnick膮 i podj臋li uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji i zadania na rok 2011, informacj臋 o dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci w Pyrzycach oraz sprawozdanie za rok 2010 z wykonanych zada艅 przez: Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, Geodet臋 Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Informacje te zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-11 14:37:08
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-11 14:44:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2054

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.03.2011 13:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13259301