logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 5/2011
z dnia 7 lutego 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego projektu, konieczne jest wprowadzanie pewnych poprawek. Mi臋dzy innymi uszczeg贸艂owiono zapisy dotycz膮ce kompetencji Zarz膮du
i kierownik贸w jednostek bud偶etowych do dokonywania zmian w planie wydatk贸w, zmieniono zapisy dotycz膮ce ustalania limit贸w zobowi膮za艅. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie skarbnik przedstawi艂 wyja艣nienie do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011-2037. Zarz膮d przyj膮艂 wyja艣nienie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
W zwi膮zku z przej臋ciem przez cz艂onka Zarz膮du cz臋艣ci obowi膮zk贸w Wicestarosty zwi膮zanych z Wydzia艂em Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych, zmiany zakresu dzia艂ania dotychczasowej Kancelarii Tajnej oraz zmian膮 przepis贸w zachodzi konieczno艣膰 uwzgl臋dnienia tych zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Ze wzgl臋du na to, 偶e prace nad ostateczn膮 wersj膮 projektu jeszcze trwaj膮, jego przyj臋cie zosta艂o od艂o偶one do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du ustalili 12 obszar贸w, kt贸re b臋d膮 priorytetowe w dzia艂alno艣ci Zarz膮du. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego przedstawiony przez Starost臋 dotyczy艂 przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2018. Program dotyczy dzia艂alno艣ci statutowej stowarzysze艅 kultury fizycznej i s艂usznym wydaje si臋, aby zosta艂 poddany konsultacjom z tymi organizacjami. Procedura konsultacji zawarta w uchwale Nr XLI/233/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 r. w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego, wymaga zachowania ustalonych termin贸w i w zwi膮zku z tym trwa oko艂o czterech tygodni. Program pracy Rady zosta艂 przyj臋ty w dniu 12 stycznia 2011 r., a uchwalenie programu zaplanowano na 23 lutego 2011 r. Bior膮c pod uwag臋, ze radni powinni otrzyma膰 projekt uchwa艂y na dwa tygodnie przed sesj膮, jest to czas niewystarczaj膮cy na opracowanie programu
i przeprowadzenie jego konsultacji. Program zosta艂 opracowany i zostanie przed艂o偶ony radnym z sugesti膮, aby jego przyj臋cie od艂o偶y膰 do nast臋pnej sesji i w tym czasie przeprowadzi膰 konsultacje. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Robert Betyna Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Zmiana sk艂adu Rady wynika z zako艅czenia kadencji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji przedstawi艂 sprawozdanie z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Konieczno艣膰 opracowania takiego sprawozdania wynika z przepis贸w Karty Nauczyciela i ma na celu kontrol臋 utrzymania odpowiedniego wynagrodzenia nauczycieli. Sprawozdanie jest przedstawiane regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom szk贸艂 oraz zwi膮zkom zawodowym zrzeszaj膮cym nauczycieli. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu: Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach, Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2010 rok. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o planowanym udziale w zebraniu ko艅cz膮cym kadencj臋 Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸re odb臋dzie si臋 10 lutego w 艢widwinie. Kolejna informacja dotyczy艂a zaprosze艅 na zabawy studni贸wkowe.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o konkursie og艂oszonym przez NFZ na prowadzenie opieki medycznej w okresie nocnym i 艣wi膮tecznym. Do chwili obecnej, wed艂ug naszych wiadomo艣ci, 偶aden zak艂ad podstawowej opieki zdrowotnej nie wyrazi艂 ch臋ci prowadzenia tego zadania. Prowadzone s膮 indywidualne rozmowy
z lekarzami i mo偶e uda si臋 zebra膰 grup臋, kt贸ra przyjmie to zadanie. Podobne problemy maj膮 inne samorz膮dy. W powiecie koszali艅skim podj臋to uchwal臋 wyra偶aj膮c膮 negatywn膮 opini臋 o wprowadzeniu zmiany zasad udzielania 艣wiadcze艅 nocnej i 艣wi膮tecznej opieki zdrowotnej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-02-15 08:09:42
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-15 08:09:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1734licznik odwiedzin: 12794278