logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie upowa偶nienia Krzysztofa Okraski do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli

Uchwa艂a Nr 59/2006
Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
z dnia 12 grudnia 2006 r.


w sprawie upowa偶nienia Krzysztofa Okraski
do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) i art. 21 ust. 1a w zwi膮zku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Upowa偶nia si臋 Pana Krzysztofa Okrask臋 do prowadzenia spraw i post臋powa艅, wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach oraz sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w zakresie:

1) opracowywania projekt贸w plan贸w rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywania projekt贸w plan贸w finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr贸g oraz drogowych obiekt贸w in偶ynierskich,
3) pe艂nienia funkcji inwestora,
4) utrzymania nawierzchni drogi, chodnik贸w, drogowych obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych ruch i innych urz膮dze艅 zwi膮zanych z drog膮,
5) realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu,
6) koordynacja rob贸t w pasie drogowym,
7) wydawania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego i zjazdy z dr贸g oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych,
8) prowadzenia ewidencji dr贸g, obiekt贸w mostowych, tuneli, przepust贸w oraz udost臋pnienie ich na 偶膮danie uprawnionym organom,
9) sporz膮dzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dr贸g Krajowych i Autostrad,
10) przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich,
11) wykonywania rob贸t interwencyjnych, rob贸t utrzymaniowych i zabezpieczaj膮cych,
12) przeciwdzia艂ania niszczeniu dr贸g przez ich u偶ytkownik贸w,
13) przeciwdzia艂ania niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy lub utrzymania dr贸g,
14) wprowadzenia ogranicze艅 lub zamykanie dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w drogami r贸偶nej kategorii, gdy wyst臋puje bezpo艣rednie zagro偶enie bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia,
15) dokonywania okresowych pomiar贸w ruchu drogowego,
16) utrzymania zieleni przydro偶nej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzew贸w,
17) prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami pozostaj膮cymi w zarz膮dzie organu zarz膮dzaj膮cego drog膮,
18) otwierania i zamykania rachunk贸w bankowych Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach oraz dysponowania 艣rodkami pieni臋偶nymi znajduj膮cymi si臋 na tych rachunkach.

搂 2.

Upowa偶nienia udziela si臋 na okres do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko ..........................

Jaros艂aw Stankiewicz ..........................

Mieczys艂aw Mularczyk ..........................

Ireneusz Paw艂owski ..........................

Edward Sad艂owski ..........................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-21 10:42:35
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-21 10:44:51
Liczba wy艣wietle艅 : 2275

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.12.2006 09:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12804891