logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 41/2006 z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.

w sprawie: og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 41/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.

w sprawie: og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

Na podstawie art. 36a ust.3 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572; zmiany:Dz.U.; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Dz.U.Nr 144, poz.1043) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

1. Postanawia si臋 przeprowadzi膰 konkurs na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
2. Postanawia si臋 zamie艣ci膰 w prasie og艂oszenia o przeprowadzeniu konkursu, o kt贸rym mowa w ust.1.
3. Tre艣膰 og艂oszenia, o kt贸rym mowa w ust. 2 stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu PyrzyckiegoW艂adys艂aw Dusza ...........................................


Krzysztof Kunce ...........................................


Robert Betyna ...........................................


Halina Korzeniewicz ...........................................


Piotr Rybkowski ...........................................Uzasadnienie

W dniu 5 lipca 2006 r. Uchwa艂膮 nr 27/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty w Szczecinie przedmiotowej sprawie, zosta艂 odwo艂any ze stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach pan Jan Ko艂oszycz. Uchwa艂膮 Nr 28/2006 Zarz膮d Powiat Pyrzyckiego powierzy艂 pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora szko艂y pani Jolancie Kocanowskiej – Hajdu艂a dotychczas wicedyrektorowi szko艂y. Art. 36a ust.4a ustawy o systemie o艣wiaty m贸wi, 偶e mo偶na powierzy膰 obowi膮zki dyrektora szko艂y wicedyrektorowi nie d艂u偶ej jednak ni偶 na okres 6 miesi臋cy. W zwi膮zku z powy偶szym niezb臋dne jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora tej plac贸wki. Po podj臋ciu uchwa艂y zastan膮 rozes艂ane zawiadomienia do podmiot贸w deleguj膮cych swoich przedstawicieli do komisji konkursowej. W sk艂ad tej komisji – zgodnie ustaw膮 o systemie o艣wiaty – wchodzi po trzech przedstawicieli organu prowadz膮cego i organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, po dw贸ch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodzic贸w oraz po jednym przedstawicielu zak艂adowych organizacji zwi膮zkowych, przy czym przedstawiciel zwi膮zku zawodowego nie mo偶e by膰 zatrudniony w szkole, kt贸rej konkurs dotyczy. Po wytypowaniu konkretnych os贸b, przez organy do tego upowa偶nione,przestawiony zostanie projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania komisji konkursowej.


Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr 41/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.

OG艁OSZENIE O KONKURSIE
ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO

og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
I. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i plac贸wek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189,poz. 1854):
A. W przypadku osoby b臋d膮cej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:
1) uko艅czy艂a studia wy偶sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w plac贸wce; 2) uko艅czy艂a studia wy偶sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania albo kurs kwalifikacyjny z
zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie plac贸wek doskonalenia
nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pi臋cioletni
sta偶 pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pi臋ciu lat bezpo艣rednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska艂a co najmniej
dobr膮 ocen臋 pracy w przedszkolu, szkole lub plac贸wce, a w przypadku nauczyciela akademickiego -
pozytywn膮 ocen臋 pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy偶szej, je偶eli stanowisko
dyrektora obejmuje bezpo艣rednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy偶szej, albo w okresie roku
bezpo艣rednio przed przyst膮pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska艂a pozytywn膮 ocen臋
dorobku zawodowego;
5) posiada za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
6) nie by艂a karana kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 974) oraz nie toczy si臋 przeciwko niej
post臋powanie dyscyplinarne;
7) nie by艂a karana za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie oraz nie toczy si臋 przeciwko niej
post臋powanie karne;
8) nie by艂a karana zakazem pe艂nienia funkcji kierowniczych zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami
publicznymi, o kt贸rym mowa w artykule 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 20004 r. o
odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz.114,
Nr 249,poz.2104).

B. w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem:

1) uko艅czy艂a studia wy偶sze magisterskie;
2) posiada co najmniej pi臋cioletni sta偶 pracy;
3) posiada wykszta艂cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj膮ce zakresowi zada艅 plac贸wki;
4) spe艂nia wymagania okre艣lone w pkt A 2 i A 5-8.II. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰:
1) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu wraz z koncepcj膮 funkcjonowania i rozwoju szko艂y lub plac贸wki;
2) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o sta偶u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta偶u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego wykszta艂cenia - w przypadku osoby b臋d膮cej nauczycielem;
4) dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych oraz dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego sta偶u pracy, wykszta艂cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nieb臋d膮cej nauczycielem;
5) dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮;
6) ocen臋 pracy, o kt贸rej mowa w 搂 1 pkt 4 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i plac贸wek;
7) za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 974) oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie dyscyplinarne;

9) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie karne;
10) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji kierowniczych zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w artykule 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 249,poz.2104)
11) o艣wiadczenie, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, Nr 153, poz. 1271, Dz.U z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 33, poz.285) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach", w terminie 14 dni od dnia ukazania si臋 og艂oszenia,tzn. do dnia 13 pa藕dziernika w艂膮cznie, na adres: Starostwo Powiatowe Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-10-17 09:15:59
Data ostatniej modyfikacji : 2006-10-17 09:15:59
Liczba wy艣wietle艅 : 2323licznik odwiedzin: 12804565