logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 28 pa藕dziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 28 pa藕dziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 9 listopada 2004 r.
2. 23 listopada 2004 r.
3. 9 grudnia 2004 r.
4. 14 grudnia 2004 r.
5. 17 grudnia 2004 r.
6. 21 grudnia 2004 r.
7. 28 grudnia 2004 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

– W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005.
– W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004.
– W sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2005.
– W sprawie powo艂ania Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Pyrzycach.
– W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005.
– W sprawie powierzenia prowadzenia zada艅 publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka pozbawionego ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo opieki rodzicielskiej.
– W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004.
– W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004.
– W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004.
– W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
– W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
– W sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Dziecka w Czernicach.
– W sprawie wyra偶enia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Placu Wolno艣ci w Cedyni.
– W sprawie upowa偶nienia dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu „Perspektywy dla kobiet „ w ramach dzia艂ania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat A - Wspieranie r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy realizowanego w ramach SPO RZL.
– W sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu w celu pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
– W sprawie powo艂ania Komisji Stypendialnej, rozpatruj膮cej wnioski o stypendia z艂o偶one przez student贸w w ramach programu Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

– W sprawie okre艣lenia „Limit贸w wydatk贸w bud偶etowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Pyrzyckiego w 2005 r.”. Zabezpieczone w ten spos贸b 艣rodki umo偶liwi膮 ubieganie si臋 o dotacje unijne na remonty dr贸g.
– W sprawie powo艂ania koordynatora ds. kszta艂cenia ustawicznego dla doros艂ych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na powo艂anie koordynatora z dniem 1 stycznia 2005 r. na okres do 30 czerwca 2005 r. z mo偶liwo艣ci膮 jego przed艂u偶enia. Dzia艂ania zwi膮zane z zatrudnieniem powierzono dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
– W sprawie zatwierdzenia protoko艂u z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego nr 72/1 o powierzchni u偶ytkowej 72,7 m2 wraz z udzia艂em 261/1000 w cz臋艣ciach wsp贸lnych budynku i dzia艂ce ewidencyjnej nr 416/1 o powierzchni 0,4859 ha po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Tety艅 gmina Kozielice.
– W sprawie zatwierdzenia protoko艂u z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki niezabudowanej nr ewidencyjny 416/2 o powierzchni 0,2155 ha po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Tety艅 gmina Kozielice. Obydwa przetargi nie wy艂oni艂y nabywcy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie tych nieruchomo艣ci.
– W sprawie ustanowienia dla Starostwa Powiatowego udzia艂u w trwa艂ym zarz膮dzie na nieruchomo艣ci oznaczonej Nr 119/2 po艂o偶onej w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej dotychczas w trwa艂ym zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Udzia艂 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 wynosi teraz 63/100, a Starostwa 37/100,
– W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dotacji dla Gminy Pyrzyce i Gminy Lipiany na prowadzenie zada艅 powiatu w zakresie zarz膮dzania ulicami i drogami zamiejskimi na terenie tych gmin.
– W sprawie przekazania kwoty 11 357,78 z艂 pochodz膮cej ze zlikwidowanego zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych na cz臋艣ciowe pokrycie koszt贸w likwidacji SPZOZ w Pyrzycach.
– W sprawie wyra偶enie zgody na dokonywanie zmian w planach wydatk贸w jednostek organizacyjnych na rok 2004.
– W sprawie zwi臋kszenia finansowania Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarz膮d zdecydowa艂, aby zasili膰 PODGiK ze 艣rodk贸w bud偶etu powiatu o kwot臋 20 tys.
– W sprawie zwi臋kszenia planu wydatk贸w na 2004 r. Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d uchwali艂 zmiany w bud偶ecie powiatu na rok 2004, na mocy kt贸rych Dom Dziecka w Czernicach otrzyma艂 dodatkowe 25 tys. z艂.
– W sprawie wyra偶enia zgody na zwolnienie z op艂aty za rejestracj臋 pojazdu przekazanego nieodp艂atnie przez partnerskie miasto Korbach dla OSP Brzesko.
– W sprawie zwolnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z op艂at za wynajem pomieszcze艅 biurowych i op艂at za media.
– W sprawie zaopiniowania projekt贸w Programu Ochrony 艢rodowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyrzyce i dla Gminy Przelewice.
– W sprawie wyra偶enia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pyrzyckiego w „Galerii pod Gryfem” na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich.

IV. Przyj臋to informacje:

– W sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach,
– W sprawie oceny stanu rolnictwa w powiecie w roku 2004.
– W sprawie dzia艂alno艣ci Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej w Pyrzycach za rok 2004.
– W sprawie realizacji g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du powiatu w roku 2004.
– W sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.

V. Sprawy r贸偶ne:

Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

29 pa藕dziernika
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
2 listopada 2004 r.
Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach Wiktorem To艂oczko w sprawie zatrudnienia os贸b w ramach prac interwencyjnych.
4 listopada
Spotkanie z przedstawicielami Zwi膮zku Zawodowego ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach.
5 listopada
Komisja Rewizyjna.
VII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zwi膮zku Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej.
9 listopada
Warsztaty jesienne pt.: ”Odkrywamy zapomniane pi臋kno”.
„Powiatowy Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego”.
11 listopada
Obchody 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci: uroczysta Msza 艢wi臋ta w ko艣ciele parafii 艢w. Ottona, z艂o偶enie kwiat贸w pod pomnikiem, wyst臋py artyst贸w w PDK .
12 listopada
IV Turniej Pi艂ki Siatkowej Samorz膮dowc贸w w Choszcznie.
15 listopada
Eliminacje do zawod贸w regionalnych w unihokeju - gimnazjada dziewcz膮t i ch艂opc贸w zorganizowane przez PMOS.
16 listopada
Eliminacje do zawod贸w regionalnych w unihokeju szk贸艂 podstawowych dziewcz膮t i ch艂opc贸w.
24 listopada
Komisja Zdrowia.
26 listopada
Powiatowa Rada Zatrudnienia.
Spotkanie z okazji uzyskania I stopnia naukowego przez absolwent贸w Terenowego Obiektu Dydaktycznego.
27 listopada
Konwent Starost贸w w Brzuzkach.
3 grudnia
Mi臋dzyszkolny Konkurs Recytatorski pt: „Poezja Mistrza Juliana Tuwima” w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Lipianach.
Spotkanie z delegacj膮 ze Szwecji w Domu Dziecka w Czernicach.
7 grudnia
Spotkanie po艣wi臋cone podsumowaniu roku sportowego 2004 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
8 grudnia
Eliminacje do zawod贸w regionalnych w tenisie sto艂owym w kategorii gimnazja w Kozielicach.
9 grudnia
Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Lipianach.
10 grudnia
Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Tetyniu.
Spotkanie Starosty z jubilatami obchodz膮cymi 50-lecie po偶ycia ma艂偶e艅skiego w USC.
Szachy-turniej indywidualny o mistrzostwa powiatu dla uczni贸w szk贸艂 podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Kozielicach.
14 grudnia
Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
17 grudnia
Komisja Bud偶etowa.
18 grudnia
Uroczyste przekazanie przez Powiatow膮 Stra偶 Po偶arn膮 w Pyrzycach wozu stra偶ackiego dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Jesionowie.
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.
20 grudnia
Komisja Rolnictwa i Le艣nictwa.
21 grudnia
Uroczyste spotkanie wigilijne na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich.
Uroczysta kolacja wigilijna w Domu Dziecka w Czernicach.
Uroczysta kolacja wigilijna w SOSW.
22 grudnia
Uroczyste nagrodzenie przez Starost臋 Pyrzyckiego zwyci臋zc贸w Powiatowego Konkursu Szopki Bo偶onarodzeniowej w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach.
24 grudnia
Wieczerze wigilijne w jednostkach Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie, Pyrzycach i Lipianach.
28 grudnia
Komisja Bud偶etowa.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-28 14:54:09
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-28 14:54:09
Liczba wy艣wietle艅 : 3134licznik odwiedzin: 11426732