logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 1 lutego 2005 r.
2. 9 lutego 2005 r.
3. 24 lutego 2005 r.
4. 4 marca 2005 r.
5. 14 marca 2005r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

– W sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania zni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym.
– W sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owych zasad jego przyznawania i wyp艂acania.
– W sprawie przyznawania nagr贸d ze specjalnego funduszu nagr贸d dla nauczycieli za osi膮gni臋cia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagr贸d Starosty Pyrzyckiego.
– W sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
– W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawki op艂at za zaj臋cie pasa drogowego
– W sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Niedostosowania Spo艂ecznemu i Przest臋pczo艣ci w艣r贸d Dzieci i M艂odzie偶y.
– W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005 - zasadnicza zmiana to obni偶enie wysoko艣ci cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej.


II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych.
– W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2005 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu.
– W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach, skierowano do ZOL-u w Pyrzycach 16 os贸b.


III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku dyrektora ZDP o zawarcie umowy z Gmin膮 Lipiany na prowadzenie zadania powiatowego - utrzymanie dr贸g powiatowych w mie艣cie Lipiany - uzgodniono a偶eby uzyska膰 pisemn膮 odpowiedz na propozycj臋 porozumienia, spotkanie si臋 z Burmistrzem Lipian w celu wynegocjowania - ostatecznego kszta艂tu porozumienia.
– W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego cz臋艣膰 dzia艂ki nr 492/1 w obr臋bie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce oraz dzia艂k臋 nr 28/2 w obr臋bie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce.
– W sprawie zatwierdzenia protoko艂贸w:
– z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej dzia艂k臋 nr 204/9 w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce zabudowan膮 budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em,
– z drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki niezabudowanej nr 416/2 w obr臋bie Tety艅,
– z drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego nr 72/1 wraz z udzia艂em w cz臋艣ciach wsp贸lnych budynk贸w i dzia艂ce nr 416/1 w obr臋bie Tety艅.
Przetargi nie wy艂oni艂y nabywc贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie kolejnych przetarg贸w.
– W sprawie wprowadzenia jednolitego systemu oprogramowania kadrowo-finansowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu w celu usprawnienia przep艂ywu informacji.
– W sprawie wyra偶enia zgody na jednorazowe nieodp艂atne przekazanie praw autorskich do zdj臋膰 i herbu Powiatu Pyrzyckiego Wydawnictwu Reklamowemu „Renoma Bis”, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
– W sprawie wniosk贸w dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej - wyp艂aty wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c grudzie艅 2004r. i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za miesi膮c stycze艅 2005r.
– W sprawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zwi臋kszenie 艣rodk贸w finansowych na podwy偶k臋 p艂ac.
– W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Zdrowia dotycz膮cego ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c stycze艅 2005r.
– W sprawie wniosku dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trzecim przetargu nieograniczonym dzia艂ka niezabudowana 416/2 obr. ew. Tety艅, lokal u偶ytkowy nr 72/1 wraz z udzia艂em w cz臋艣ciach wsp贸lnych budynk贸w i dzia艂ce ew. 416/1 w obr. ew. Tety艅, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie trzeciego przetargu nieograniczonego.
– W sprawie wypadku (odniesienie si臋 do przyczyn i okoliczno艣ci), w jakich spowodowany zosta艂 przez Pana Marka Kiba艂臋 w dniu 12.01.2005r.
– W sprawie wniosku Pana Andrzeja Rosiaka dotycz膮cego utrzymania obci膮偶enia stawk膮 op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego jak w roku 2004, przed艂o偶ony jest wysokiej Radzie projekt uchwa艂y Rady.
– W sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych 艣rodk贸w finansowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, temat dog艂臋bnie zostanie przeanalizowany na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.


IV. Przyj臋to informacje:

– W sprawie stanu s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim.
– W sprawie stanu bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacji powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa.
– W sprawie dzia艂a艅 podejmowanych w celu uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
– W sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
– O wynikach finansowych Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c grudzie艅 2004r. oraz za okres I - XII 2004, jako wst臋pny wynik finansowy za rok 2004.
– Na temat funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach styczniu 2005r.
– W sprawie:
- problem贸w wychowawczych m艂odzie偶y szkolnej,
- protoko艂u kontroli komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 10.02.2005r. w ZS Nr 2 RCKU (odniesienie si臋 do wniosk贸w pokontrolnych).
- W sprawie sprawozdania z realizacji planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego za 2004 rok.
- W sprawie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c stycze艅 2005r.
– W sprawie zobowi膮zania i nale偶no艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na dzie艅 31.01.2005r.
– W sprawie Szpitala Powiatowego w zakresie:
1) wykonywanie kontraktu NFZ przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach oraz kszta艂towanie si臋 wyniku finansowego w poszczeg贸lnych miesi膮cach w latach 2003 - 2005.
2) kszta艂towanie si臋 zobowi膮za艅 i nale偶no艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w poszczeg贸lnych miesi膮cach 2004 roku.
3) zestawienie wykonania planu finansowego za 2004 rok.
- W sprawie zaleg艂o艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wobec PPK sp. zo.o w Pyrzycach za us艂ugi wodnokanalizacyjne w kwocie 64.633,84 PLN i wyw贸z nieczysto艣ci w kwocie 2.684,84 PLN
- W sprawie SPZOZ w likwidacji - wynik finansowy SPZOZ Pyrzyce za okres od 1998 do 30.11.2003r. oraz wysoko艣ci wp艂yw贸w ze sprzeda偶y us艂ug medycznych z K.CH. i NFZ.V. Sprawy r贸偶ne:

Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

27 stycznia
- Konwent Starost贸w w Bornym Sulinowie.
- udzia艂 w finale XXIX plebiscytu na najlepszego sportowca LKS „Spartakus”, wr臋czenia puchar贸w Starosty oraz nagrody dla najlepszego ucznia sportowca.
- XXXII Sesja Rady Miejskiej Pyrzyce.

28 stycznia
Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Rad臋 Wojew贸dzk膮 Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

30 stycznia
Koncert „Na dobry pocz膮tek roku” w wykonaniu Zespo艂u Pie艣ni i Ta艅ca Pyrzyce.

31 stycznia
- Spotkanie w formie spo艂ecznej dyskusji na temat:„Stan bezpiecze艅stwa publicznego w Wojew贸dztwie Zachodniopomorskim w 2004 r.-projekt na 2005 r.
- Podsumowanie XIII Fina艂u Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy.

3 lutego
- Powiatowa licealiada dziewcz膮t i ch艂opc贸w w pi艂ce koszykowej - wr臋czenie puchar贸w.
- Eliminacje powiatowe Igrzysk M艂odzie偶y Szkolnej w mini siatk贸wce dziewcz膮t i ch艂opc贸w - wr臋czenie puchar贸w.

7 lutego
Spotkanie z przedstawicielami Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wniosk贸w w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rozw贸j infrastruktury drogowej i ochrony zdrowia w powiecie pyrzyckim.

8 lutego
- Spotkanie z przedstawicielami Biura Turystycznego BABEX 2 TOUR i dyrekcj膮 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w sprawie wykorzystania internatu w okresie wakacji.
- Eliminacje powiatowe Igrzysk M艂odzie偶y Szkolnej w mini siatk贸wce klas pi膮tych - wr臋czenie puchar贸w PMOS.

9 lutego
Konferencja ko艅cz膮ca projekt Regionalnej Strategii Innowacyjno艣ci w Wojew贸dztwie Zachodniopomorskim.

10 lutego
- Inauguracja wojew贸dzkich konsultacji za艂o偶e艅 Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 z udzia艂em Prezesa Rady Ministr贸w prof. Marka Belki.
- Spotkanie informacyjne o ofercie Powiatowego Urz臋du Pracy, Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci, Punktu Obs艂ugi Funduszu Po偶yczkowego „Pomeranus” i Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla przedsi臋biorc贸w Gminy Warnice.
- Uroczysto艣膰, w czasie, kt贸rej rondo w Pyrzycach otrzyma艂o imi臋 Ronda Sybirak贸w.
- Eliminacje powiatowe Igrzysk M艂odzie偶y Szkolne w pi艂ce r臋cznej dziewcz膮t i ch艂opc贸w w Kozielicach - wr臋czenie puchar贸w PMOS.

11 lutego
Spotkanie z Prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego w sprawie mo偶liwo艣ci realizacji projektu dla przedsi臋biorc贸w powiatu pyrzyckiego.

16 lutego
- Spotkanie z pos艂em Wac艂awem Klukowskim w Ministerstwie Infrastruktury Departamencie Dr贸g Publicznych w Warszawie na temat pozyskania 艣rodk贸w z rezerwy ministerstwa.
- Z艂o偶ono wnioski na drogi:
1. Mechowo-Letnin,
2. ul. R贸wna-Rzepnowo,
3. 3.Bielice-chodnik.

17 lutego
- Spotkanie z Burmistrzem Pyrzyc Kazimierzem Lipi艅skim na temat Placu Ratuszowego, zad艂u偶enia szpitala, wzajemnych kompensat zobowi膮za艅 wobec Geotermii Pyrzyce.
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Europe - Systems 呕ab贸w na temat rozbudowy zak艂adu, oraz prac zwi膮zanych z przygotowaniem inwestycji.
- Spotkanie z przedstawicielami firmy PPHU STOLTECH pa艅stwa Krystyny i Huberta Lewandowskich w sprawie zad艂u偶enia pani G贸reckiej oraz mo偶liwo艣ci sp艂aty przez por臋czycieli.

21 lutego
Uczestnictwo w corocznej odprawie s艂u偶bowej w Powiatowej Komendzie Policji w Pyrzycach.

22 lutego
Posiedzenie Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

23 lutego
Wizyta w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipianach z okazji wystawy „Szalom-pozdrowienia z Izraela”.

28 lutego
- Uczestnictwo w VIII Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Zwi膮zek Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej.
- Uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej Przewodnicz膮cego Rady Powiatu My艣liborskiego

1 marca
- Spotkanie Starost贸w Powiat贸w: Pyrzyckiego, My艣liborskiego, Drawsko-Pomorskiego z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia o/Szczecin oraz wicemarsza艂kiem Mariuszem Holickim na temat kontrakt贸w dla szpitali na rok 2005/2006.
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Komisji Dialogu Spo艂ecznego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

2 marca
- Konferencja: Narodowy Fundusz Zdrowia wyznacznikiem dzia艂a艅 w promocji zdrowia w roku 2005.
- Spotkanie w Urz臋dzie Marsza艂kowskim Departamencie Integracji Europejskiej w sprawie z艂o偶onych wniosk贸w na 艣rodki ZPORR na drogi Lipiany – Przelewice.
- Spotkanie z inwestorem niemieckim, kt贸ry poszukuje partnera na terenie powiatu w celu uruchomienia produkcji przyczep.
- Obchody 60 rocznicy Polsko艣ci na Ziemi Pyrzyckiej – uroczysto艣ci pod Pomnikiem Wdzi臋czno艣ci, oraz na Cmentarzu Komunalnym w Pyrzycach.


4 marca
- Uroczyste otwarcie Powiatowej Wystawy 60-lecia Polskiej Pa艅stwowo艣ci na Pomorzu Zachodnim w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz uczestnictwo w cz臋艣ci artystycznej z udzia艂em ZPiT „Pyrzyce” w SOSW w Pyrzycach.
- Spotkanie z dyrekcj膮 Banku Niemieckiego w Berlinie w sprawie mo偶liwo艣ci pozyskania 艣rodk贸w finansowych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

5 marca
Wr臋czenie puchar贸w i dyplom贸w zwyci臋zcom XXXIV Biegu Grafit贸w. Starosta ufundowa艂 6 puchar贸w a PMOS medale dla uczni贸w szk贸艂 podstawowych.

7 marca
Spotkanie Ministra Jacka Piechoty i Starosty Pyrzyckiego z m艂odzie偶膮 pyrzyck膮 szk贸艂 ponadgimnazjalnych w ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Pyrzycach.

8 marca
Spotkanie w Berlinie. Spotkanie w sprawie mo偶liwo艣ci finansowania przez Investitions Bank Berlin (IBB) rozbudowy Szpitala Powiatowego w Pyrzycach - wsp贸lnego projektu Geotermii i Starostwa Powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli K. Kunce i A. Kami艅ski.

9 marca
Konferencja podsumowuj膮ca realizacj臋 Programu Aktywizacji Obszar贸w Wiejskich „Podkomponent B”.

10 marca
Mistrzostwa Wojew贸dzkie w Tenisie Sto艂owym szk贸艂 gimnazjalnych „Sprawni Razem”. Wr臋czenie puchar贸w Starosty dla trzech najlepszych dru偶yn.

10 -11 marca
Uczestnictwo w VIII Walnym Zgromadzeniu Zwi膮zku Powiat贸w Polskich.

12 marca
- Uczestnictwo w Gimnazjadzie matematycznej w Bielicach - ufundowania nagr贸d dla najlepszych matematyk贸w z klasy I, II i III.
- Uczestnictwo w VIII Rajdzie Turystycznym „Szlakiem walk o Pyrzyce” w SOSW w Pyrzycach.
- Uczestnictwo w fina艂owych rozgrywkach II Spartakiady S艂u偶b Mundurowych w pi艂ce siatkowej m臋偶czyzn w Kozielicach - wr臋czenie pucharu Starosty Pyrzyckiego dla dru偶yny Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, kt贸ra zaj臋艂a drugie miejsce.

16 marca
Spotkanie z dyrektorem NFZ w sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, realizacji umowy kontraktowej na 2005r., mo偶liwo艣ci poprawy sytuacji i funkcjonowania Szpitala Powiatowego, ZOL-u, itp.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-28 14:53:05
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-28 14:53:05
Liczba wy艣wietle艅 : 4030licznik odwiedzin: 11426740