logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 31 grudnia 2004 r.
2. 11 stycznia 2005 r.
3. 18 stycznia 2005 r.
4. 26 stycznia 2005 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

– W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
– W sprawie zmiany uchwa艂y Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r. dotycz膮cej powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo – Leczniczym w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004.
– W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005.
– W sprawie zmiany uchwa艂y Nr 3/2004 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 lutego 2004 r. Na mocy tej uchwa艂y przed艂u偶a si臋 J贸zefowi Burcanowi pe艂nienie obowi膮zk贸w likwidatora Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach do dnia 31 grudnia 2005 r.
– W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
– W sprawie przed艂u偶enia do dnia 31 grudnia 2005 r. umowy por臋czenia po偶yczki udzielonej przez PUP Zak艂adowi Opieku艅czo – Leczniczemu w Pyrzycach na zorganizowanie miejsc pracy dla bezrobotnych.
– W sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w szk贸艂 do wykonywania obowi膮zk贸w powiatu Pyrzyckiego w zakresie realizacji programu stypendialnego...
– W sprawie udzielenia po偶yczki w roku 2005 dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Uchwa艂a zabezpiecza na rok 2005 艣rodki w wysoko艣ci 100 000 z艂 na udzielanie kr贸tkoterminowych po偶yczek. Na skutek nieterminowego przekazywania 艣rodk贸w z NFZ konieczne jest udzielanie wsparcia Szpitala kr贸tkoterminow膮 po偶yczk膮.
– W sprawie wyra偶enia zgody na zabezpieczenie 艣rodk贸w w bud偶ecie na dofinansowanie projekt贸w realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na projekty Termomodernizacja budynku i Zakup sprz臋tu medycznego.
– W sprawie ustalenia wysoko艣ci kwoty por臋czenia przez Zarz膮d Powiatu zobowi膮zania kredytowego na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na projekty Termomodernizacja budynku i Zakup sprz臋tu medycznego.
III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

– W sprawie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d ustali艂 dodatki motywacyjne na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2005 r. w nast臋puj膮cy spos贸b:
– dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 - 35 %
– dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU - 40 %
– dyrektorowi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego - 40 %
– dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 30 %
– dyrektorowi Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 15 %
– W sprawie upowa偶nienia Barbary Sykuckiej kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania w imieniu Powiatu Pyrzyckiego porozumie艅 w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej.
– W sprawie uzgodnienia projekt贸w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- obr臋b geodezyjny Nr 1 i Nr 2 miasta Lipiany oraz obr臋b 呕arnowo,
- obr臋b geodezyjny Jedlice, Po艂czyno, Skrzynka, Miel臋cinek,
- obr臋b geodezyjny Batowo, B臋dzin, G艂臋bokie, Jedlice, 呕arnowo, D臋biec, Krasne, Skrzynka, Osetna, Miron贸w oraz obr臋b Nr 3 i Nr 5 miasta Lipiany.
– W sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o zwi臋kszenie 艣rodk贸w dla powiatu na regulacj臋 stanu prawnego nieruchomo艣ci zwi膮zanych z drogami.
– W sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie procedury przej臋cia odcinka drogi 2209Z Sulimierz-Nowogr贸dek Pomorski przez Powiat Pyrzycki. W roku 1999 Zarz膮d Dr贸g w Lipianach pomin膮艂 317 m odcinek tej drogi w protokole zdawczo-odbiorczym, gdy偶 nie by艂 on przez niego administrowany. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
– W sprawie wyra偶enia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pyrzyckiego w publikacji „60 lat o艣wiaty na Pomorzu Zachodnim”. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
– W sprawie planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach na rok 2005. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
– W sprawie wydania opinii o „Powiatowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Spo艂ecznemu i Przest臋pczo艣ci W艣r贸d Dzieci i M艂odzie偶y”. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 program.
– W sprawie podj臋cia dzia艂a艅 w obszarze kszta艂cenia ustawicznego dla rolnik贸w. Planuje si臋 3-miesi臋czne kursy daj膮ce uprawnienia rolnika wykwalifikowanego oraz zaoczne technikum rolnicze dla doros艂ych.
– W sprawie wydania opinii o zamiarze utworzenia i prowadzenia Powiatowej Kapeli Ludowej. Zarz膮d nie widzi mo偶liwo艣ci prawnych i finansowych takiego dzia艂ania. T臋 sfer臋 us艂ug zabezpieczaj膮 porozumienia zawarte z dwoma zespo艂ami.

IV. Przyj臋to informacje:

– W sprawie dzia艂alno艣ci likwidatora SPZOZ w Pyrzycach w roku 2004.
– W sprawie realizacji planu remont贸w i modernizacji dr贸g powiatowych w roku 2004 oraz o planowanych remontach i modernizacji dr贸g powiatowych w latach 2005-2006.
– W sprawie realizacji uchwa艂 i wniosk贸w Rady Powiatu w roku 2004.
– W sprawie dzia艂alno艣ci ANR Jednostki Gospodarczej Zasobu w My艣liborzu.
– W sprawie bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

4 stycznia
Spotkanie z Dyrektorem PUP Pyrzyce oraz przedstawicielami nowo powsta艂ej firmy TEGING w Lipianach w sprawie pomocy Powiatowego Urz臋du Pracy.

5 stycznia
Spotkanie z przedstawicielem firmy TVK Aura i Piotrem 膯wikli艅skim w sprawie monitoringu w Pyrzycach i Lipianach.

6 stycznia
Spotkanie z Pe艂nomocnikiem Starosty d.s. Obrony Cywilnej, Zarz膮dzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Wsp贸艂pracy z Powiatowymi S艂u偶bami i Stra偶ami.

7 stycznia
Spotkanie z Dyrektorem Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej, Dyrektorem Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach, Dyrektorem Szpitala Powiatowego oraz Dyrektorem Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego w sprawie dostaw wody.
Otwarcie hali sportowej w Bielicach.
Igrzyska m艂odzie偶y szkolnej w tenisie sto艂owym.

9 stycznia
13 Fina艂 WO艢P w Hali Widowiskowo-Sportowej. W programie by艂y licytowane mi臋dzy innymi przedmioty przekazane przez Starostwo Powiatowe.

10 stycznia
Udzia艂 w spotkaniu Noworocznym w Teatrze Wsp贸艂czesnym w Szczecinie.
Spotkanie w Urz臋dzie Wojew贸dzkim z Pos艂ank膮 RP El偶biet膮 Piela-Mielczarek w sprawie 艣rodk贸w docelowych z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje drogowe.

11 stycznia
Gimnazjada dziewcz膮t i ch艂opc贸w. Eliminacje do zawod贸w regionalnych w pi艂ce siatkowej zorganizowane przez PMOS.
Powiatowo-Gminne Spotkanie Noworoczne w Lipianach, podczas kt贸rego w艂odarze Powiatu Pyrzyckiego
i Gminy Lipiany spotkali si臋 z przedstawicielami, parlamentarzystami i przedstawicielami Ko艣cio艂a by z艂o偶y膰 wsp贸lne 偶yczenia noworoczne i podsumowa膰 miniony rok 2004.

13 stycznia
Podpisanie umowy dotycz膮cej przeprowadzenia POF-RFP z Przedstawicielami Polskiej Fundacji Przedsi臋biorczo艣ci.
Spotkanie z Pos艂em na Sejm RP Grzegorzem Napieralskim.

14 stycznia
Pyrzyckie Spotkanie Gospodarcze.
V Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Gmin臋 Pyrzyce.

15 stycznia
Spotkanie Noworoczne Terenowego Stowarzyszenia Emeryt贸w i Rencist贸w Resortu Spraw Wewn臋trznych RP Ko艂o w Pyrzycach.
Mecz pi艂ki no偶nej reprezentacji Powiatu Pyrzyckiego w 艁obzie.
IV Powiatowy Przegl膮d Grup Jase艂kowych w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
Obrady Sesji Rady Gminy Kozielice i Rady Gminy Warnice.

18 stycznia
Licealiada dziewcz膮t i ch艂opc贸w w pi艂ce siatkowej w Zespole Szk贸艂 nr 2 w Pyrzycach. Eliminacje do zawod贸w regionalnych. Zasi臋g Powiatowy.
Spotkanie w Urz臋dzie Gminy Lipiany zorganizowane przez Izb臋 Rolnicz膮.

19 stycznia
Gimnazjada dziewcz膮t i ch艂opc贸w w koszyk贸wce. Eliminacje do zawod贸w regionalnych zorganizowanych przez Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportu w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
Komisja Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa.
Posiedzenie Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego.
Spotkanie tzw. Grupy interdyscyplinarnej w zakresie wsp贸艂pracy pedagog贸w z policj膮 i kuratorami s膮dowymi.
Spotkanie z przedstawicielami firmy POM-MED i Powiatowego Urz臋du Pracy.
Spotkanie z Markiem Gurdzielem-przedstawicielem Hypo Vereinsbank Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie w sprawie pozyskania d艂ugoterminowego finansowania na realizacj臋 zada艅 powiatu.

20 stycznia
Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu.
Spotkaniem z Redaktorem G艂osu Szczeci艅skiego.

21 stycznia
Spotkanie w Pyrzycach z przedstawicielami Banku Hipotecznego w sprawie mo偶liwo艣ci restrukturyzacji zad艂u偶enia jednostek samorz膮dowych,
Spotkanie Noworoczne w My艣liborzu.
Bal Karnawa艂owy w Domu Dziecka w Czernicach.

22 stycznia
Bal Studni贸wkowy dla uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU.

24 stycznia
Spotkanie w Warszawie z przedstawicielami Banku Hipotecznego w sprawie mo偶liwo艣ci restrukturyzacji zad艂u偶enia jednostek samorz膮dowych,
Spotkanie w Warszawie zorganizowane przez senatora Zbigniewa Zychowicza z udzia艂em przedstawicieli organizacji finansowych „Fundacja Komunalna” i „Poland Corporate Finance” na temat pomocy w finansowaniu zada艅 w艂asnych samorz膮du,
Komisja Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodow., Geodezji i Gospodarki Nieruchom.

25 stycznia
Konwent Samorz膮dowy Powiatu Pyrzyckiego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
Konferencja w Stargardzie Szczeci艅skim pn. „Regionalna Strategia Innowacyjno艣ci - szans膮 rozwoju gospodarczego”
Komisja Bud偶etowa w Starostwie.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-28 14:52:23
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-28 14:52:23
Liczba wy艣wietle艅 : 3362licznik odwiedzin: 11426742