logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 19/2005
z dnia 22 czerwca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego. Jako pierwszy om贸wi艂 projekt uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego. Regulamin w por贸wnaniu do obowi膮zuj膮cego w roku bie偶膮cym zosta艂 uszczeg贸艂owiony o literalny wykaz 藕r贸de艂 dochod贸w studenta. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Jako drugi przedstawi艂 projekt uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pyrzycki umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa maturalnego. W regulaminie poszerzono zakres refundowanych wydatk贸w o wydatki wymagane przez szko艂y. Zmieniono te偶 organizacj臋 obs艂ugi programu stypendialnego. Ze wzgl臋du na nierzetelne i nieterminowe dokumentowanie i kwalifikowanie wydatk贸w przez szko艂y to zadanie przejmie Wydzia艂 OKSiT. Jednocze艣nie dyrektor zauwa偶y艂, 偶e na refundacj臋 maj膮 szanse tylko uczniowie o najni偶szych dochodach rz臋du 150 z艂. Dlatego nale偶y upowszechni膰 t臋 informacj臋, aby ci, kt贸rzy maj膮 wy偶sze dochody nie sk艂adali wniosk贸w, gdy偶 wymaga to zgromadzenia wielu dokument贸w, a wniosek i tak nie zostanie przyj臋ty do realizacji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y dotyczy艂 przyj臋cia „Programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli” zatrudnionych w jednostkach o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Pyrzycki. Decyzja o uruchomieniu takiego programu zosta艂a podj臋ta przez Zarz膮d na poprzednim posiedzeniu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Dwa nast臋pne projekty dotyczy艂y uchwa艂 zakwestionowanych przez Nadz贸r Wojewody. By艂a to uchwa艂a w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania zni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym oraz uchwa艂a w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owych zasad jego przyznawania. W uchwa艂ach zabrak艂o informacji o wej艣ciu w 偶ycie po publikacji w Dzienniku Urz臋dowym. Zarz膮d przyj膮艂 projekty tych uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 informacj臋 w sprawie realizacji program贸w stypendialnych realizowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej i z bud偶etu pa艅stwa. W powiecie pyrzyckim nie zostanie wykorzystane ok. 80 - 90 tys. z艂. Mo偶liwe, 偶e te 艣rodki zostan膮 przesuni臋te na nast臋pny rok. W por贸wnaniu z innymi powiatami jest to ma艂a kwota. To, 偶e nie mo偶na by艂o zd膮偶y膰 z wykorzystaniem 艣rodk贸w wynika z faktu, 偶e Ministerstwo Gospodarki przekaza艂o drug膮 transz臋 dopiero w kwietniu br. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie dyrektor przedstawi艂 informacj臋 w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Turystyki i Infrastruktury Turystycznej. Program przewidywa艂 prowadzenie dzia艂a艅 we wsp贸艂pracy z gminami Powiatu Pyrzyckiego. Niestety rozbie偶no艣ci w stanowiskach poszczeg贸lnych gmin nie pozwalaj膮 na pe艂n膮 realizacj臋 Programu. Dlatego Starostwo ze swojej strony podejmie si臋 prowadzenia zada艅 promocyjnych mi臋dzy innymi wykonania informatora turystycznego o zabytkach i walorach krajobrazowych, planu tras rowerowych, informatora o jeziorach dla w臋dkarzy. Planowane jest zorganizowanie jednego lub dw贸ch bezpiecznych k膮pielisk. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Barbar臋 Szpajda, Franciszk臋 Botur, Miros艂awa Sznur臋, Barbar臋 Kopaniarz i Zygmunta Kasperkiewicza. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pna uchwa艂a Zarz膮du dotyczy艂a zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2004 rok. Jednostka wykazuje strat臋 553 580,16 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du dotyczy艂a 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2004 rok. Zarz膮d nie ma mo偶liwo艣ci wyr贸wnania tej straty ze 艣rodk贸w powiatu. Jako 藕r贸d艂o wskazuje dodatni wynik finansowy Szpitala wypracowany w latach przysz艂ych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc w sprawie wyra偶enia zgody na remont dachu w budynku ratusza i partycypacji w kosztach. Na ten rok Zarz膮d nie przewidzia艂 takiego wydatku. Nieznana jest r贸wnie偶 warto艣膰 tej inwestycji. W zwi膮zku z tym Zarz膮d w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za zdecydowa艂, 偶e po przedstawieniu przez Burmistrza kosztorysu rozwa偶y mo偶liwo艣膰 uwzgl臋dnienia remontu w przysz艂orocznym bud偶ecie.
Kolejny wniosek Burmistrza Pyrzyc dotyczy艂 wyra偶enia zgody na partycypacj臋 w kosztach remontu parkingu przy ul. Pozna艅skiej. Parking jest w艂asno艣ci膮 gminy i Zarz膮d nie widzi powod贸w, dla kt贸rych mia艂by zajmowa膰 si臋 drogami gminnymi. Remontowanie dr贸g powiatowych jest ju偶 wystarczaj膮cym zadaniem, o czym Burmistrz wie gdy偶 kilkakrotnie zwraca艂 si臋 z wnioskami o popraw臋 jako艣ci utrzymania dr贸g powiatowych. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do likwidacji Lipia艅skiej Filii Domu Pomocy Spo艂ecznej. Trwaj膮ce od lat starania o przej臋cie od Gminy Lipiany budynku, w kt贸rym mie艣ci si臋 filia nie przynios艂y rezultatu. Budynek jest przekazany w u偶yczenie na mocy kr贸tkoterminowej umowy. Nie ma, zatem podstaw do inwestowania w ten obiekt, a wymaga on generalnego remontu. Poza tym dochody filii nie pokrywaj膮 wydatk贸w na jej utrzymanie. W pozosta艂ych filiach DPS jest mo偶liwo艣膰 zakwaterowania pensjonariuszy z Lipian. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do likwidacji filii w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. W膮tpliwo艣ci wzbudzi艂y jednak losy zatrudnionych tam pracownik贸w. Proponuje si臋 zatrudnienie ich w domach w Pyrzycach i 呕abowie. Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora DPS do przygotowania pe艂nej informacji o planowanych zmianach kadrowych i przedstawienia jej na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.

Ad. 5.

Mariusz Przybylski przedstawi艂 informacj臋 w sprawie wyja艣nienia okoliczno艣ci ustalenia miesi臋cznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Czernicach. Na podstawie zebranych fakt贸w trudno okre艣li膰, czy stawka podana w zarz膮dzeniu Starosty zosta艂a wyliczona prawid艂owo. Dlatego proponuje przeprowadzenie kontroli jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie zarz膮dzenia Nr 4/OP/2005 Starosty Powiatu Pyrzyckiego z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesi臋cznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na skontrolowanie procedury i okoliczno艣ci ustalenia miesi臋cznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Czernicach na rok 2005 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 pismo skierowane do Burmistrza Pyrzyc w sprawie realizacji przebudowy chodnika w Czernicach. Informowa艂o ono o terminie dostarczenia kostki betonowej wynikaj膮cym z zawartego porozumienia.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 propozycj臋 wyst膮pienia do Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸ry jest w艂a艣cicielem udzia艂贸w nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach. Wyra偶a si臋 gotowo艣膰 nabycia udzia艂贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego za cen臋 50 % warto艣ci nieruchomo艣ci p艂acon膮 w 10 r贸wnych nie oprocentowanych ratach rocznych. Zarz膮d zaakceptowa艂 takie wyst膮pienie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 22 czerwca 2005 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-28 14:44:26
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-28 14:44:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2373licznik odwiedzin: 11420567