logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.PROTOK脫艁 NR 15/2005
z dnia 16 maja 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek likwidatora SPZOZ w Pyrzycach o przyznanie kwoty 7 200 z艂 na pokrycie koszt贸w likwidacji. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e ten wniosek nie jest zaopiniowany przez Skarbnika. Na przysz艂o艣膰 wnioski trafiaj膮ce na Zarz膮d musz膮 ju偶 by膰 kompletne i zwiera膰 opini臋 oraz propozycj臋 jego realizacji. Koszty likwidacji s膮 kosztami, kt贸re Zarz膮d zobowi膮za艂 si臋 ponosi膰, dlatego Starosta poprosi艂 Skarbnika o wskazanie mo偶liwo艣ci wygospodarowanie tych 艣rodk贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e je偶eli jest to jednorazowa wyp艂ata wynagrodzenia z tytu艂u umowy zlecenia, to mo偶na dora藕nie uj膮膰 ten wydatek w wydatkach Starostwa. W zwi膮zku z planowanym wprowadzeniem uchwa艂膮 Rady Powiatu do bud偶etu nadwy偶ki 艣rodk贸w finansowych z ubieg艂ego roku, b臋dzie mo偶na po podj臋ciu uchwa艂y przeksi臋gowa膰 ten wydatek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na tak膮 realizacj臋 wniosku w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 W艂adys艂awa Walczyka, Stanis艂aw臋 Kordasi艅sk膮, J贸zefa Kordasi艅skiego, Iren臋 Jaraszak, Helen臋 Dudek, Stanis艂aw臋 Mazurek, Ewelin臋 Krestjaniniow膮 i Jana St臋cel. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 pismo informuj膮ce Zarz膮d o propozycji ugody proponowanej przez Pyrzyckie Przedsi臋biorstwo Komunalne, Szpitalowi Powiatowemu w sprawie sp艂aty zaleg艂ych op艂at za wod臋 i 艣cieki. Starosta wraz z Wicestarosta uczestniczyli w rozmowach dotycz膮cych tej sprawy i podobnie jak dyrektor Szpitala uwa偶aj膮, 偶e stanowisko PPK jest zbyt twarde. Niemniej jednak ugod臋 nale偶y zawrze膰, przy czym decyzja nale偶y do dyrektora Szpitala. Zarz膮d Powiatu nie jest stron膮 w tym sporze. Dyrektor Szpitala nie jest zadowolony ze wsp贸艂pracy z t膮 firm膮 i na pewno nie podpisze ugody w proponowanej wersji. Nadal b臋dzie prowadzi艂 rozmowy, aby wynegocjowa膰 dogodniejsze warunki sp艂aty zaleg艂o艣ci.
Kolejny wniosek wp艂yn膮艂 z Geotermii Pyrzyce i dotyczy艂 dofinansowania modernizacji w臋z艂a cieplnego NDS 42 znajduj膮cego si臋 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Ciep艂o z tego w臋z艂a zasila Szpital i budynek mieszkalny, kt贸rego wi臋kszo艣膰 mieszka艅 jest w艂asno艣ciowych. W przypadku zmniejszenia poboru ciep艂a przez Szpital lokatorzy 偶膮daj膮 podniesienia temperatury. Powoduje to wzrost temperatury w Szpitalu. Uniemo偶liwia to racjonaln膮 gospodark臋 ciep艂em w Szpitalu. Koszt inwestycji zwi膮zanej z modernizacj膮 w臋z艂a oszacowano na 45 tys. z艂, z czego powiat pokry艂by 50 %. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e nale偶y dok艂adnie przeanalizowa膰 zasadno艣膰 tej inwestycji. By膰 mo偶e oszcz臋dno艣ci zwi膮zane z mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej regulacji ilo艣ci pobieranego ciep艂a b臋d膮 ni偶sze ni偶 koszt inwestycji. Dlatego, Zarz膮d w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za zdecydowa艂, 偶e podejmie decyzj臋 w tej sprawie po uzyskaniu informacji o korzy艣ciach wymiany w臋z艂a w por贸wnaniu z kosztami inwestycji.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek Pe艂nomocnika Starosty ds. obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego dotycz膮cego wykonania i uruchomienia na terenie miast Pyrzyce i Lipiany sieci monitoringu TV obejmuj膮cego najbardziej niebezpieczne miejsca dla mieszka艅c贸w. Z propozycj膮 uruchomienia monitoringu przy wykorzystaniu istniej膮cej sieci telewizji kablowej wyst膮pi艂a firma PPH „AURA”. Centrum monitoringu zlokalizowane b臋dzie w Komendzie Policji w Pyrzycach. W ca艂ym projekcie planowany jest udzia艂 gmin, powiatu, przedsi臋biorstw, bank贸w, sp贸艂dzielni mieszkaniowych. Powiat w ramach swojego udzia艂u sfinansowa艂by trzy kamery - jedna w Lipianach i dwie w Pyrzycach. Przydatno艣膰 monitoringu jest potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w wielu miastach posiadaj膮cych tak膮 sie膰. Odnotowuje si臋 spadek przest臋pczo艣ci i wzrost poczucia bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w. Propozycja uruchomienia sieci monitoringu spotka艂a si臋 z gor膮c膮 aprobat膮 Komendanta Policji oraz Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d Powiatu r贸wnie偶 dostrzega zalety tego rozwi膮zania i popiera t臋 ide臋. Jednak podj臋cie decyzji o podpisaniu umowy na sfinansowanie trzech kamer w obecnej chwili jest niemo偶liwe. Istniej膮cy deficyt bud偶etowy i pojawiaj膮ce si臋 systematycznie dodatkowe zobowi膮zania, na kt贸re trzeba wygospodarowywa膰 艣rodki finansowe nie pozwalaj膮 na podejmowanie jeszcze jednego obci膮偶enia. Tym bardziej, 偶e podpisanie umowy na okres wykraczaj膮cy poza rok bud偶etowy wymaga zgody Rady Powiatu. Obecnie Zarz膮d wyra偶a zgod臋 na przyst膮pienie do projektu warunkuj膮c podpisanie umowy na finansowanie z przysz艂orocznego bud偶etu oraz uzyskaniu akceptacji Rady Powiatu. W tym celu przekazuje wniosek do zaopiniowania przez Komisj臋 Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Domu Dziecka w Czernicach o pomoc finansow膮 na pokrycie koszt贸w obiadu dla uczestnik贸w warsztat贸w dla wychowawc贸w organizowanych w tej plac贸wce. Ten wniosek, podobnie jak wniosek likwidatora SPZOZ nie zwiera艂 偶adnych opinii, ani odniesie艅 do pozycji tych wydatk贸w w bud偶ecie. Je偶eli by艂y to wydatki zaplanowane, to s膮 na to 艣rodki w bud偶ecie. W przeciwnym przypadku nie nale偶y podejmowa膰 dzia艂a艅, na kt贸re nie ma 艣rodk贸w. Zarz膮d oddali艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy dotyczy艂 zwi臋kszenie planu finansowego. Podobnie jak w poprzednim brak by艂o wyja艣nie艅, dlaczego nale偶y zwi臋kszy膰 plan finansowy. Zast臋pca dyrektora PUP El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e od 1 kwietnia br. PUP na podstawie rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w ma obowi膮zek op艂acania sk艂adek spo艂ecznych i sk艂adek na Fundusz Pracy od wyp艂aconych dodatk贸w do wynagrodzenia pracownikom publicznych s艂u偶b zatrudnienia. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e jest to kolejny przejaw przerzucania na samorz膮dy zada艅 i nale偶y z tym walczy膰. Spraw臋 powinno si臋 nag艂o艣ni膰 poprzez Zwi膮zek Powiat贸w Polskich, a przynajmniej napisa膰 odwo艂anie. Starosta poprosi艂 o uzupe艂nienie wniosku o opinie radcy prawnego i Skarbnika.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy. Nowy Regulamin zosta艂 opracowany na podstawie ustawy i zawiera tam wprowadzone zmiany. Regulamin zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez radc臋 prawnego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zabezpieczenia i podj臋cia decyzji dotycz膮cej sposobu rozdysponowania budynku pralni by艂ego SPZOZ. Nieruchomo艣膰 ta przeznaczona jest do sprzeda偶y. Mimo przeprowadzenia pi臋ciu przetarg贸w nie uda艂o si臋 znale藕膰 nabywcy. Od wielu miesi臋cy budynek pozostawiony jest bez nadzoru. W dniu 13 maja stwierdzono kradzie偶 pokrycia dachowego. Ze wzgl臋du na przeciekaj膮cy dach zmniejsza si臋 warto艣膰 budynku i zachodzi konieczno艣膰 naprawy. Szacunkowy koszt naprawy systemem gospodarczym wynosi 3 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie na zabezpieczenie budynku kwoty 3 tys. z艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyst膮pi艂 z wnioskiem do Zarz膮du Powiatu o wyra偶enie zgody na podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do:
- Zaci膮gni臋cia kredytu w formie limitu zad艂u偶enia w rachunku bie偶膮cym w banku prowadz膮cym obs艂ug臋 bud偶etu powiatu tj. Banku Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A. w kwocie 800 000 z艂. Dzia艂anie takie jest mo偶liwe w oparciu o 搂 13 uchwa艂y Nr XXII/119/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005.
- Przesuni臋cia termin贸w sp艂at rat kapita艂owych kredyt贸w przypadaj膮cych do ko艅ca roku 2005 na rok 2006 w Banku PKO B.P. S.A.
oraz do Banku
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie tych dzia艂a艅 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Piotr Rybkowski podzieli艂 si臋 swoimi obserwacjami metod prowadzenia napraw dr贸g przez pracownik贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Wype艂nianie ubytk贸w w nawierzchni odbywa si臋 w ka偶dych warunkach pogodowych, nawet w czasie deszczu. Masa bitumiczna jest wlewana w miejsca mokre, a nawet takie, w kt贸rych stoi woda. Wyrazi艂 w膮tpliwo艣膰 czy taka technologia gwarantuje trwa艂o艣膰 naprawy. Starosta obieca艂, 偶e sprawdzi czy jest to zgodne z wymaganymi procedurami i poinformuje o tym Zarz膮d.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 16 maja 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-10 11:36:19
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-10 11:36:19
Liczba wy艣wietle艅 : 2668licznik odwiedzin: 11431400