logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.PROTOK脫艁 NR 16/2005
z dnia 25 maja 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Mariann臋 Stocerz, Lucyn臋 Buck膮-Ga艂k臋, Cecyli臋 Zgad艂o, Krystyn臋 Jaremek, 艁ucj臋 K臋dziorek, Teres臋 Krawczyk, S艂awomir臋 Je偶ewsk膮 i Stanis艂awa Kietrysa.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Zarz膮d przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/15. Wnioskodawcy zamierzaj膮 sprzeda膰 ten lokal i kupi膰 mieszkanie o wy偶szym standardzie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty pod warunkiem dostarczenia przez lokator贸w potwierdzenia faktu zakupu mieszkania o wy偶szym standardzie. Potwierdzenia nale偶y dostarczy膰 w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek, z艂o偶ony przez dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, dotyczy艂 gospodarstwa pomocniczego. Ju偶 w listopadzie 2004 r. dyrektor wyst膮pi艂 z wnioskie o likwidacj臋 gospodarstwa pomocniczego. Dyrektor powo艂uje si臋 na wyniki kontroli gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego, przeprowadzonej przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮 w ko艅cu roku 2004. Kontrola wykaza艂a pewne nieprawid艂owo艣ci. Mi臋dzy innymi to, 偶e nie jest zachowana odr臋bno艣膰 finansowa i wynagrodzenie kierownika gospodarstwa jest wyp艂acane z bud偶etu jednostki macierzystej. W celu naprawy istniej膮cego stanu rzeczy, kt贸ry jest niezgodny z prawem, dyrektor podj膮艂 ju偶 pewne dzia艂ania. zapozna艂 si臋 z organizacja i funkcjonowaniem warsztat贸w w szkole gdzie zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze. Przedstawi艂 Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania wniosek o odwo艂anie obecnego kierownika gospodarstwa pomocniczego z zajmowanego przez niego r贸wnocze艣nie nauczycielskiego stanowiska kierownika warsztat贸w. Nast臋pnie powo艂anie go na stanowisko kierownika gospodarstwa pomocniczego.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki poszerzy艂 wiedz臋 Zarz膮du o fakty, o kt贸rych dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nie wspomina. Mianowicie obecny kierownik gospodarstwa pomocniczego jest radnym Rady Miejskiej w Pyrzycach i wg ustawy o samorz膮dzie gminnym rozwi膮zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Dodatkowo na podstawie ustawy o systemie o艣wiaty nie ma podstaw prawnych do odwo艂ania nauczyciela pe艂ni膮cego stanowisko kierownicze w szkole. Poza tym zamierzenia dyrektora szko艂y jako pierwszy opiniuje organ prowadz膮cy, a nie rada pedagogiczna, jak mia艂o to miejsce w tym przypadku. Niezrozumia艂ym jest przy tym fakt, 偶e posiedzenie rady odby艂o si臋 pod nieobecno艣膰 zainteresowanego. Przy omawianiu stanu finans贸w dyrektor ZS Nr 2 RCKU nie wspomina o tym, 偶e gospodarstwo pomocnicze pokrywa zu偶ycie energii cieplnej 1/3 szko艂y (4223 m2) chocia偶 u偶ytkuje tylko 586, 24 m2.
Dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 tekst nowej ustawy o finansach publicznych, w kt贸rej m贸wi si臋 o mo偶liwo艣ci utworzenia odr臋bnych rachunk贸w bankowych w miejsce likwidowanych gospodarstw pomocniczych. Zasadnym by艂oby powstrzyma膰 si臋 z ostatecznymi decyzjami do czasu wej艣cia ustawy w 偶ycie. R贸wnocze艣nie nale偶y przeprowadzi膰 rzeteln膮 analiz臋 zysk贸w i strat, kt贸re powstan膮 na skutek reorganizacji jednostki i na tej podstawie podj膮膰 najw艂a艣ciwsz膮 decyzj臋.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e w ca艂ej korespondencji nie ma mowy o wynikach finansowych. Wniosek dotyczy jedynie spraw personalnych.
Starosta doda艂, 偶e w nawi膮zaniu do wcze艣niejszych informacji o stosowaniu praktyk represyjnych w stosunku do nauczycieli mo偶e wzajemne animozje przes艂aniaj膮 dyrektorowi podstawowy cel zarz膮dzania, czyli rachunek ekonomiczny. Zapowiedzia艂, 偶e zleci w najbli偶szym czasie wykonanie kontroli w jednostce.
R贸wnie偶 Halina Korzeniewicz zgodzi艂a si臋 z propozycj膮, aby poczeka膰 z ostatecznymi rozwi膮zaniami do czasu wej艣cia w 偶ycie znowelizowanej ustawy i zobowi膮za膰 dyrektora ZS Nr 2 RCKU do przedstawienia analizy ekonomicznej. Podobnego zdania by艂 Piotr Rybkowski przypominaj膮c fakt powstrzymania przez dyrektora procesu rozbudowy stacji diagnostycznej. Najprawdopodobniej zyski s膮 obecnie du偶o mniejsze ni偶 mog艂yby by膰, ale nikt tego nie wie, bo nikt nie przeprowadzi艂 analizy ekonomicznej.
Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e uzyskanie opinii Rady Pedagogicznej mog艂o mie膰 charakter przygotowawczy i by艂o uzyskaniem poparcia dla dzia艂a艅 dyrektora. Na pewno b艂臋dem by艂o opiniowanie sprawy bez udzia艂u zainteresowanego, kt贸ry powinien mie膰 mo偶liwo艣膰 przedstawienia swojego stanowiska.
Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋, 偶e z ostatecznymi decyzjami nale偶y powstrzyma膰 si臋 do czasu wej艣cia ustawy w 偶ycie, r贸wnocze艣nie nale偶y zobowi膮za膰 dyrektora ZS Nr 2 RCKU do przedstawienia analizy ekonomicznej skutk贸w reorganizacji jednostki. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie organizacji, przygotowania do nowych standard贸w Domu Dziecka w Czernicach. Podstawowym problemem jest konieczno艣膰 zmniejszenia do 30 wychowank贸w zakwaterowanych w jednej plac贸wce. Wi膮za膰 si臋 to b臋dzie z du偶ymi kosztami utrzymania du偶ego, zabytkowego obiektu dla tak ma艂ej liczby mieszka艅c贸w. Niemniej dzia艂ania w tym kierunku zosta艂y ju偶 podj臋te. Zg艂osi艂o si臋 6 rodzin zainteresowanych przeszkoleniem dla rodzin zast臋pczych. Informacja zosta艂a przyj臋ta w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Przy okazji poinformowa艂 o spotkaniu wychowawc贸w z r贸偶nych plac贸wek, kt贸re odby艂o si臋 w dniu 24 maja. Zauwa偶y艂 r贸wnie偶, 偶e w tym roku stawka na utrzymanie dziecka jest znacznie mniejsza ni偶 w innych domach dziecka. Barbara Sykucka kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyja艣ni艂a, 偶e r贸偶nica mo偶e wynika膰 z niew艂a艣ciwego kwalifikowania koszt贸w utrzymania dziecka np. ujmowania w rozliczeniu darowizn. Starosta poleci艂, aby wyja艣ni膰, co by艂o przyczyn膮 zmniejszenia subwencji na rok 2005 i przedstawi膰 Zarz膮dowi pisemn膮 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie dost臋pno艣ci i jako艣ci opieki medycznej dla mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego w Szpitalu Powiatowym. Informacja zosta艂a przyj臋ta w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Mariusz Marek Przybylski poinformowa艂 o podj臋tej przez Starostwo inicjatywie zbi贸rki publicznej na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Akcja polegaj膮ca na sprzeda偶y cegie艂ek upowa偶niaj膮cych do darmowych bada艅 profilaktycznych, rozpocznie si臋 12 czerwca i potrwa do ko艅ca roku.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 25 maja 2005 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-10 11:30:59
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-10 11:30:59
Liczba wy艣wietle艅 : 2618licznik odwiedzin: 11420738