logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 13/2005
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach, skierowano 27 os贸b z tego 5 os贸b z Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za miesi膮c marzec 2005r. Uzyskany wynik pokazuje ma艂y minus. Szczeg贸艂owo Zarz膮d odniesie si臋 do tematu po przed艂o偶eniu sprawozdania za I kwarta艂 br. Zarz膮d nie mia艂 innych uwag, sprawozdanie przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

W dalszej kolejno艣ci Starosta przedstawi艂 sprawozdanie dotycz膮ce wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c marzec 2005r. Stwierdzi艂, 偶e zar贸wno sprawozdanie ZOL-u jak i Szpitala Powiatowego - s膮 to sprawozdania miesi臋czne. Natomiast sk艂adane sprawozdania kwartalne musz膮 by膰 uzupe艂niane o opini臋 okre艣lonych Rad Spo艂ecznych.
Pyt. Rybkowski - mamy zad艂u偶enia (geotermia, PPK, Urz膮d Miejski itp.) - czy p艂acone s膮 zobowi膮zania bie偶膮ce, czy nie p艂acimy w og贸le?
Odp. dyrektor Szpitala Powiatowego - dla geotermii nie p艂acimy w og贸le - mamy wypowiedzenie umowy (koniec pa藕dziernika br.), dla PPK - realizowane s膮 niepe艂ne p艂atno艣ci (realizowane s膮 prace dotycz膮ce w艂asnego uj臋cia wody), Gminie Pyrzyce (podatki) te偶 nie p艂acimy. Brakuje 70 - 80 tys. miesi臋cznie - jest to, co nam zabrano. Mamy obiecane z NFZ dodatkowe punkty, to co jest to jest bardzo 藕le, sp艂yw 艣rodk贸w z Funduszu jest na bie偶膮co, uda艂o nam si臋 zafakturowa膰 nadlimity na oddzia艂ach nielimitowanych - po艂o偶nictwo i noworodki (przych贸d jest do艣膰 znaczny), wzros艂y ceny lek贸w - maj膮 wp艂yw na pozycj臋 kosztow膮, bardzo drogim oddzia艂em jest chirurgia.
Dyrektor Szpitala Powiatowego poruszy艂 inne sprawy mi臋dzy innymi z zakresu obsady lekarzy itd.
Sprawozdanie przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w zwi膮zku z wnioskiem dyrektora Szpitala Powiatowego o sfinansowanie koszt贸w poniesionych przy ubieganiu si臋 o fundusze unijne, wymagana jest zmiana bud偶etu powiatu w drodze uchwa艂y Rady. Wniosek zosta艂 skierowany do Skarbnika Powiatu celem zarejestrowania jako kolejny wniosek do rozpatrzenia w trakcie prac nad korekt膮 bud偶etu 2005r., po wcze艣niejszym zapoznaniu si臋 z wykonaniem bud偶etu za I kwarta艂 br. Taki tok post臋powania przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w sprawie wyp艂aty wynagrodzenia dla dyrektor贸w ZOL-u i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c marzec 2005r. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 na wyp艂at臋 pe艂nej wysoko艣ci wynagrodzenia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami o:
1. zatwierdzenie protoko艂u z odbytego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego oraz
2. dalszego post臋powania w zakresie zbycia nieruchomo艣ci - dzia艂ki niezabudowanej nr ew.416/2 o pow. 02155 ha, obr. ew. Tety艅.
Ustalono, 偶e og艂oszony zostanie kolejny przetarg. Protok贸艂 zatwierdzono w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Prezesa Zarz膮du Oddzia艂u Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Pyrzycach o sfinansowanie zakupu drzewca sztandaru. Zdecydowano zakupi膰 drzewiec na warto艣膰 550 z艂. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na przebudow臋 chodnika w m. Czernice. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na wykonanie us艂ug w zakresie koszenia poboczy dr贸g powiatowych. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.000 EURO na utrzymanie czysto艣ci ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na terenie miasta Lipiany. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na wniosek Pana Rybkowskiego dyrektor ZDP winien przed艂o偶y膰 harmonogram og艂aszania przetarg贸w przez ZDP na 2005r.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 w sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo - Leczniczemu w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 z zakresu prac remontowych przeprowadzonych w plac贸wkach o艣wiatowych, podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach w 2004r. Szczeg贸艂owe dane dotycz膮ce rodzaj贸w remont贸w, zakres贸w i koszt贸w uj臋te zosta艂y tabelarycznie w przed艂o偶onej informacji.
Zarz膮d za wnioskiem dyrektora wydzia艂u ustali艂, 偶e:
- nak艂ady na remonty poniesione w 2004r. s膮 wysokie, decyzje s膮 podejmowane samodzielnie przez dyrektor贸w jednostek,
- zaniedbania pozosta艂e w ci膮gu wielu poprzednich lat, nowi dyrektorzy pr贸buj膮 zlikwidowa膰 zbyt gwa艂townie, cz臋sto dzieje si臋 to kosztem pracownik贸w,
- w 2004r. mogli艣my wyst膮pi膰 tylko z jednym wnioskiem o dotacj臋 MENiS, to tylko Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1 posiada艂 Decyzj臋 „Sanepidu” dotycz膮c膮 konieczno艣ci odnowienia stolarki okiennej.
Ponadto Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e:
- nale偶y utworzy膰 5-10 krotny plan inwestycyjno - remontowy dla ka偶dej jednostki co pozwoli si臋gn膮膰 po 艣rodki z zewn膮trz (ZPORR, MENiS, Urz膮d Marsza艂kowski),
- w celu ograniczenia prac remontowych do rzeczywi艣cie niezb臋dnych w danej jednostce, Zarz膮d na wniosek wydzia艂u podejmie stosown膮 uchwa艂臋 na mocy kt贸rej, kierownik jednostki o艣wiatowej b臋dzie m贸g艂 podejmowa膰 decyzje bez aprobaty Zarz膮du w przypadku awarii lub koszt贸w remont贸w do wysoko艣ci 2.500,z艂,
- Wydzia艂 O艣wiaty przeprowadzi do ko艅ca maja br, kontrole w jednostkach nt. przestrzegania ustawy „Prawo zam贸wie艅 publicznych” przy wyborze dostawc贸w i wykonawc贸w prac remontowych.
Do pozosta艂ej cz臋艣ci informacji Zarz膮d nie mia艂 uwag. Taki tok post臋powania przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci w Pyrzycach. Zarz膮d nie mia艂 zastrze偶e艅. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
M. Gryczka
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 27 kwietnia 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-30 08:30:27
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-30 08:30:27
Liczba wy艣wietle艅 : 2546licznik odwiedzin: 11420545