logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 12/2005
z dnia 11 kwietnia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu obecno艣ci 4 cz艂onk贸w Zarz膮du na 5 (Pan Robert Betyna nieobecny - usprawiedliwiony) jest wymagane quorum, Zarz膮d mo偶e podejmowa膰 uchwa艂y. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂os贸w za.


Ad. 2.
Starosta przyst膮pi艂 do om贸wienia sprostowania do sprawozdania z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2004. Sprostowanie zosta艂o om贸wione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, komisja uwzgl臋dni艂a sprostowanie do sprawozdania. Zarz膮d nie mia艂 innych uwag, sprostowanie do sprawozdania przyj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przyst膮pi艂 do om贸wienia wniosku dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami stosownie do pisma Kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o dofinansowanie tej jednostki.
Starosta: „Powiaty r贸偶nie rozwi膮za艂y ten problem, cz臋艣膰 powiat贸w posiada O艣rodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuj膮ce tak jak u nas, cz臋艣膰 w艂膮czy艂a je w struktury Starostwa.”
Wicestarosta: „Jest przygotowany projekt ustawy, kt贸ry obecnie znajduje si臋 w komisjach sejmowych. Zak艂ada w艂膮czenie PODGiK-u w struktury Starostwa, obecnie musimy na t膮 ustaw臋 poczeka膰.”
Zgodnie z ustaw膮 o finansach publicznych zak艂ad bud偶etowy, jakim jest PODGiK mo偶e otrzyma膰 dotacj臋 przedmiotow膮 z bud偶etu powiatu, przyznanie dotacji wymaga podj臋cia uchwa艂y Rady Powiatu. Zarz膮d zobowi膮zuje Skarbnika Powiatu wsp贸lnie z dyrektorem Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y na sesj臋 Rady Powiatu w miesi膮cu czerwcu. Decyzje podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Starosta przyst膮pi艂 do om贸wienia protoko艂u z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach przez Zachodniopomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Szczecinie w zakresie realizacji dochodu Skarbu Pa艅stwa w 2004 roku. Poinformowa艂 o tym, 偶e poleci艂 pisemnie dyrektorom wydzia艂贸w (finansowy i GGN) o niezw艂oczne przyst膮pienie do realizacji zalece艅 pokontrolnych wskazanych w pi艣mie. Ponadto poinformowa艂, 偶e nale偶y bezwzgl臋dnie dotrzyma膰 terminu przygotowania i udzielenie odpowiedzi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu o podj臋tych dzia艂aniach wynikaj膮cych z zalece艅 pokontrolnych.
Innych uwag nie zg艂oszono. Taki tok post臋powania przyj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie protoko艂u z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego nr 72/1 wraz z udzia艂em w cz臋艣ciach wsp贸lnych budynku i dzia艂ki ew. 416/1 w obr. ew. Tety艅. Z protoko艂u wynika, 偶e ma艂偶e艅stwo Ewelina i Marek Michalczyk wylicytowali cen臋 nabycia wy偶ej wymienionej nieruchomo艣ci na kwot臋 17.100 z艂, wchodz膮c w nabycie na zasadzie ma艂偶e艅skiej wsp贸lno艣ci ustawowej. Protok贸艂 zatwierdzono w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej dotycz膮cego zmiany umowy o zarz膮dzanie z dyrektorami: Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Umowy zosta艂y zmodyfikowane, doszczeg贸艂owione daj膮ce Zarz膮dowi mo偶liwo艣膰 wp艂ywania na cz臋艣膰 ruchom膮 wynagrodzenia dla zarz膮dzaj膮cego na podstawie pozytywnej oceny sprawozdania rzeczowo - finansowego z dzia艂alno艣ci zak艂adu za dany miesi膮c w odniesieniu do przyj臋tego na dany rok planu finansowego zak艂adu. Strona zarz膮dzaj膮ca zak艂adem nie wnosi uwag do powy偶szego przed艂o偶onego projektu umowy. Dokumenty zosta艂y przyj臋te i podpisane przez stron臋.

Starosta przedstawi艂 projekt Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005. Zarz膮d przyj膮艂 projekt Uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 decyzj臋 nr 60/2004 z dnia 30.12.2004r. wydan膮 jako zezwolenie na zaj臋cie pasa drogowego na prawach wy艂膮czno艣ci na miejsce postojowe - przystanek autobusowy dla firmy „PANN-BUS” sp. zo.o. Stare Czarnowo oraz opini臋 prawn膮 w odniesieniu do powy偶szej decyzji. Nagannym jest fakt dokonania poprawki na wydanej decyzji. Zgodnie z art. 113 搂 1 kpa nale偶a艂o (a skoro tego nie zrobiono) - nale偶y niezw艂oczne wyda膰 postanowienie prostuj膮c b艂膮d rachunkowy w decyzji. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e sprostowanie nie mo偶e prowadzi膰 do zmiany rozstrzygni臋cia decyzji. Ponadto Starosta zwr贸ci艂 si臋 do dyrektora Zarz膮du Dr贸g o sporz膮dzenie okre艣lonych dokument贸w ujmuj膮cych sprawy z zakresu: wykazu wydanych decyzji wed艂ug podmiot贸w (osoby fizyczne, prawne), kt贸re zajmuj膮 pas drogowy podaj膮c obszar zaj臋ty i jakie ponoszone s膮 op艂aty. Ponadto Starosta spyta艂 dyrektora czy mamy przeprowadzon膮 inwentaryzacj臋, co znajduje si臋 w pasach drogowych naszych dr贸g powiatowych, co podlega op艂acie za zaj臋cie pasa drogowego w my艣l ustawy.
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych stwierdzi艂, 偶e takich inwentaryzacji nie posiada.
Pani Halina Korzeniewicz krytycznie odnios艂a si臋 do krotno艣ci - (dziesi臋ciokrotnego podniesienia stawki op艂aty za zaj臋cie pas drogowego), ten sam fakt wielokrotnego zwi臋kszenia stawek napi臋tnowa艂 r贸wnie偶 pan Piotr Rybkowski. Ponadto polecono dyrektorowi ZDP sprawdzenie strony prawnej, jaka jest minimalna powierzchnia wymagana na zabezpieczenie miejsca postojowego - przystanku autobusowego. Nale偶y dokona膰 sprawdzenia i por贸wnania istniej膮cych sytuacji chocia偶by w dw贸ch powiatach - sprawdzi膰, jakie stosowane s膮 stawki za zaj臋cie pasa drogowego i udost臋pnionej powierzchni na miejsca postojowe - przystanki autobusowe. Pe艂n膮 informacj臋 dyrektor ZDP przed艂o偶y na kolejny Zarz膮d.

Starosta poprosi艂 dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa o zaprezentowanie wykonanych zdj臋膰 z usytuowanych nielegalnych wysypisk nieczysto艣ci sta艂ych, wzd艂u偶 dr贸g gminnych i powiatowych.
Dyrektor wydzia艂u zasugerowa艂 偶eby gminy prowadzi艂y skuteczniejsz膮 kontrol臋 miejscowo艣ci i os贸b, kt贸re nie posiadaj膮 stosownych um贸w na wyw贸z nieczysto艣ci sta艂ych, wtedy by膰 mo偶e mieliby艣my o 20-30% mniej wysypisk nielegalnych.
Wicestarosta stwierdzi艂, 偶e t膮 sugesti臋 dyrektora nale偶y traktowa膰 jako wniosek Zarz膮du do burmistrz贸w i w贸jt贸w o zaproponowanie powo艂ania Wsp贸lnej Komisji Powiatowo - Gminnej, kt贸ra dokonywa艂aby takich kontroli.
Starosta: „z drogami powiatowymi nale偶y zrobi膰 porz膮dek, natomiast nale偶a艂oby przygotowa膰 kr贸tk膮 prezentacj臋 zdj臋ciow膮 w uj臋ciu dr贸g gminnych i powiatowych w odniesieniu do wszystkich gmin naszego powiatu i zaprezentowa膰 na kolejnym konwencie samorz膮dowym. Ten stan rzeczy musi by膰 przerwany, bo nied艂ugo Powiat Pyrzycki b臋dzie globalnym wysypiskiem 艣mieci. Zarz膮d potwierdzi艂 proponowany zakres post臋powania.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Lipiany na powierzenie zada艅 Powiatu w zakresie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku oraz piel臋gnacji zieleni ulic w mie艣cie Lipiany.
Starosta:, „w Lipianach przez okres zimy nie mieli艣my 偶adnych problem贸w. Gmina Lipiany, pomimo 偶e porozumienie dotyczy艂o miasta utrzymywa艂a porz膮dek na ca艂ej drodze. Jest wniosek dyrektora o ponowne rozpatrzenie gdy偶 w tej chwili zauwa偶am, 偶e w Lipianach zaczynaj膮 coraz mniej sprz膮ta膰 przynajmniej miasto jest jeszcze sprz膮tane natomiast po obrze偶ach miasta drogi powiatowe s膮 mniej sprz膮tane a do chwili obecnej nie mamy podpisanego porozumienia.
Zarz膮d ustali艂, 偶e nale偶y dokona膰 rozliczenia do ko艅ca miesi膮ca czerwca bie偶膮cego roku w oparciu o stawki roku ubieg艂ego podpisuj膮c z Gmin膮 Lipiany stosowne porozumienie, natomiast na drugie p贸艂rocze bie偶膮cego roku nale偶y ju偶 przygotowa膰 i og艂osi膰 przetarg. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarz膮du by艂o rozpatrzenie sprawy dotycz膮cej zawarcia porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce w zakresie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku oraz piel臋gnacji na drogach powiatowych - ulice w mie艣cie Pyrzyce.
Starosta: „ulice w mie艣cie Pyrzyce s膮 niesprz膮tane, by艂em przekonany, 偶e PPK sprz膮ta, okazuje si臋, 偶e takiego porozumienia nie ma z t膮 firm膮.
Pan Kiba艂a: „2 wrze艣nia wystosowa艂em pismo do Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, w kt贸rym zwracam si臋 z pro艣b膮 wyra偶enie zgody na wszcz臋cie procedury przetargowej na wykonywanie us艂ug utrzymania czysto艣ci ulic miasta Pyrzyce. Obecnie czekam na rozstrzygni臋cie post臋powania przetargowego, kt贸rego wynik winien by膰 znany 18 kwietnia bie偶膮cego roku. Z moich obserwacji wynika, 偶e w chwili obecnej zainteresowanie tym przetargiem jest minimalne. Wzorem lat ubieg艂ych chc臋 zrobi膰 akcj臋 sprz膮tania pasa drogowego we wsp贸艂pracy ze szko艂ami. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e porozumienie zawarte z Gmin膮 Pyrzyce winno ujmowa膰 ten sam zakres jak porozumienie zawarte z Gmin膮 Lipiany. Taki tok post臋powania Zarz膮d przyj膮艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 na temat oferty edukacyjnej Szk贸艂 ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005. Informacja przyj臋ta zosta艂a bez uwag w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 z realizacji zada艅 Powiatu w zakresie promocji - stan i perspektywy rozwoju. Zarz膮d nie mia艂 zastrze偶e艅. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 z dzia艂alno艣ci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego Oddzia艂 w Pyrzycach. Nie zg艂oszono zastrze偶e艅. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 z dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego O艣rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Zesp贸艂 Doradztwa. Nie zg艂oszono zastrze偶e艅. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
M. Gryczka
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 11 kwietnia 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-30 08:29:55
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-30 08:29:55
Liczba wy艣wietle艅 : 3527licznik odwiedzin: 11431364