logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 10/2005
z dnia 22 marca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂os贸w za.


Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w sprawie zwi臋kszenia 艣rodk贸w finansowych na utrzymanie i konserwacj臋 rezerw materia艂owych w roku 2005. Starosta stwierdzi艂, 偶e w bud偶ecie powiatu na 2005r. nie ma wolnych 艣rodk贸w finansowych na wsparcie tych dzia艂a艅. Ustalono, 偶e dyrektor Szpitala Powiatowego wsp贸lnie z Pe艂nomocnikiem Starosty do spraw Obrony Cywilnej i Zarz膮dzania Kryzysowego... wyst膮pi膮 z wnioskiem o dotacj臋 celow膮 do Wojewody Zachodniopomorskiego. Taki tok post臋powania przyj臋to w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami stosownie do pisma dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na przekazanie stacji transformatorowej na rzecz Zak艂adu Energetycznego ENEA S.A. z siedzib膮 w Poznaniu.
Ustalono jak we wniosku dyrektora Wydzia艂u GGN, 偶e:
- dyrektor Szpitala Powiatowego doprowadzi do spotkania z zainteresowan膮 stron膮 ENEA S.A. celem ustalenia warunk贸w ewentualnych rozlicze艅 zwi膮zanych z zobowi膮zaniami Szpitala wobec ENEA S.A., ustaleniem tego kto poniesie koszta zwi膮zane na przyk艂ad: z podzia艂em geodezyjnym, sporz膮dzeniem operator贸w szacunkowych itp., ustaleniem formy przekazania celem przygotowania stosownego projektu uchwa艂y Rady Powiatu. Przed podj臋ciem dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do przekazania stacji dotychczasowy bior膮cy w u偶yczenie (wcze艣niej u偶ytkownik) Szpital Powiatowy winien uzyska膰 zapewnienie, 偶e transformator zostanie przyj臋ty przez ENEA S.A. z siedzib膮 w Poznaniu. Do dzia艂a艅 w tym zakresie w艂膮czony b臋dzie r贸wnie偶 Wydzia艂 GGN. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta nawi膮za艂 do przedstawionego sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2004r. Starosta nadmieni艂, 偶e wcze艣niej tym sprawozdaniem winna zaj膮膰 si臋 Rada Spo艂eczna ZOL-u w Pyrzycach. Ustalono, 偶e sprawozdania comiesi臋czne za 2004 rok Zarz膮d analizowa艂 dog艂臋bnie.
Sprawozdanie ca艂o艣ciowe za 2004r. Zarz膮d przyj膮艂 bez uwag podejmuj膮c uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2004r. w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej ZOL-u w Pyrzycach za 2004r. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wnioskuje strat臋 ZOL-u w wysoko艣ci 22.753,57 z艂 pokry膰 z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego w latach przysz艂ych. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.

W kolejnym punkcie posiedzenia Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie skierowania do ZOL-u w Pyrzycach 8 os贸b, z tego 4-ry osoby pochodz膮ce z terenu Powiatu Pyrzyckiego. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Zarz膮d rozpatrzy艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w sprawie wyp艂aty wynagrodzenia dla dyrektora ZOL-u w Pyrzycach za miesi膮c luty 2005r.
Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 na wyp艂at臋 pe艂nej wysoko艣ci wynagrodzenia w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.

Ad. 3.
W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮d odni贸s艂 si臋 do wniosku dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa w sprawie zatwierdzenia wydatk贸w z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. Wniosek spowodowa艂 szerok膮 dyskusj臋 w tym temacie. Fundusz ten jest funduszem ruchomym, w ci膮gu roku mo偶na dokonywa膰 zmian. Wniosek dyrektora zosta艂 w pe艂ni przyj臋ty. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u OKSiT stosownie do wniosku dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach dotycz膮cego zmian w planie wydatk贸w bud偶etowych SOSW w 2005r. Wniosek dotyczy przeniesienia 艣rodk贸w z osobowego funduszu p艂ac do nowego paragrafu tj 4170 - wynagrodzenia bezosobowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Zarz膮d rozpatrzy艂 wnioski Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60.00 EURO:
- na zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
- na 艣wiadczenie us艂ug transportowych.
Uwaga zg艂oszona przez Wicestarost臋: przetargi te s膮 zbyt p贸藕no zg艂oszone, przynajmniej o 2 miesi膮ce. Starosta stwierdzi艂, 偶e w prowadzonych post臋powaniach przetargowych pomocny ma by膰 pracownik Starostwa pan Mariusz Majak.
Ponadto Zarz膮d ustali艂, 偶e dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dokona szczeg贸艂owej analizy i przedstawi stosowne informacje w zakresie:
- zaj臋cia pasa drogowego przez r贸偶ne podmioty analizuj膮c dog艂臋bnie ewidencyjne stany geodezyjne oraz stany faktyczne,
- wyliczenia nale偶nych przychod贸w z tytu艂u zaj臋cia pasa drogowego (na wszystkich drogach powiatowych), a dotychczasowo nie egzekwowanych. Spraw臋 nale偶y traktowa膰 jako piln膮 do wykonania.
Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na wycofanie z eksploatacji i sprzeda偶 w drodze przetargu samochodu osobowego marki Skoda Felicja ZPY A500. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zbycie samochodu w drodze przetargu. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w sprawie zawarcia porozumienia pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Gmin膮 Pyrzyce na wsp贸艂realizacj臋 przebudowy chodnika w m. Czernice. Wniosek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

W kolejnym punkcie posiedzenia Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2005 rok. Uchwa艂a jest konsekwencj膮 podj臋tej uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego o wprowadzenie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Decyzje podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad 4.
Zarz膮d zapozna艂 si臋 z informacj膮 przedstawion膮 przez Sekretarza Powiatu w sprawie poniesionych przez Starostwo Powiatowe koszt贸w utrzymania PINB w 2004r. Corocznie ponoszone s膮 koszta na rzecz tej jednostki. Wysoko艣膰 艣rodk贸w, jakie inspektorat otrzymywa艂 na dzia艂alno艣膰 jest niedostateczna w zwi膮zku z tym zachodzi potrzeba udzielenia dofinansowania.
Zarz膮d uwzgl臋dni艂 wniosek przedstawiony na poprzednim posiedzeniu Zarz膮du w dniu 4 marca 2005r.o przyznanie dodatkowych 艣rodk贸w finansowych dla PINB w Pyrzycach wysoko艣膰: 36.000 z艂.
Stosowny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na 2005r. zostanie przygotowany na kolejn膮 sesj臋 Rady. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

M. Gryczka

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 22 marca 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-30 08:29:05
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-30 08:29:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2666licznik odwiedzin: 11431382