logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 1/2005
z dnia 11 stycznia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury Sportu i Turystyki o przedstawienie informacji o realizacji wyp艂at stypendi贸w. Wyp艂aty stypendi贸w, pomimo bardzo kr贸tkiego terminu wyznaczonego na ich przeprowadzenie zosta艂y wykonane w spos贸b zadowalaj膮cy. Odnotowano pojedyncze przypadki nie podj臋cia stypendi贸w lub wymagaj膮ce zwrotu. Wyp艂aty mog艂yby by膰 przeprowadzone du偶o sprawniej gdyby dyrektorzy szk贸艂 przy艂o偶yli wi臋ksz膮 wag臋 do ich organizacji i pomocy uczniom. Pojawi艂y si臋 spekulacje na temat uczciwo艣ci niekt贸rych os贸b ubiegaj膮cych si臋 o stypendia. Z艂o偶one wnioski wykazuj膮ce zerowy doch贸d stoj膮 w sprzeczno艣ci z widoczn膮 sytuacja maj膮tkow膮. Piotr Rybkowski zaproponowa艂 nawet, aby prowadzi膰 weryfikacj臋 sk艂adanych o艣wiadcze艅. Jednak jak wyja艣ni艂 dyrektor Jakie艂a s膮 to dokumenty z Urz臋du Skarbowego i Zarz膮d nie ma kompetencji by je podwa偶a膰. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e nale偶y wystosowa膰 pismo do dyrektor贸w zespo艂贸w szk贸艂 Nr 1 i Nr 2 w sprawie b艂臋d贸w organizacyjnych podczas wyp艂at stypendi贸w i zobowi膮za膰 ich do skuteczniejszego dzia艂ania w przysz艂o艣ci.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 o wyja艣nienie, dlaczego pojawi艂a si臋 interpelacja radnego dotycz膮ca realizacji zarz膮dzenia Starosty w sprawie limitu przydzia艂u nadgodzin nauczycielom. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e zamierzenia ograniczenia ilo艣ci nadgodzin do 5 nie uda艂o si臋 uzyska膰 w znacznej mierze z powod贸w organizacyjnych. W przypadku, gdy jest jeden nauczyciel posiadaj膮cy wymagane uprawnienia nie mo偶na dodatkowych godzin przydzieli膰 innemu nauczycielowi nie posiadaj膮cemu takich uprawnie艅. Sytuacja taka ma miejsce g艂贸wnie w przypadku nauczycieli j臋zyk贸w obcych. Jednak w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU stwierdzono przydzia艂y powy偶ej 9 godzin ponadwymiarowych nauczycielom j臋zyka polskiego, matematyki i przedmiot贸w zawodowych. Dyrektor plac贸wki dopu艣ci艂 do kilkunastu przypadk贸w z艂amania zarz膮dzenia, chocia偶 by艂y warunki by tego unikn膮膰. Zmienia si臋 struktura zatrudnienia. Jednak tempo tych zmian jest niezadowalaj膮ce. Sta偶y艣ci powinni stanowi膰 znacz膮c膮 grup臋 w艣r贸d nauczycieli. Powiat ma warunki i mo偶liwo艣ci wspierania m艂odych nauczycieli i wdra偶ania ich do pracy w zawodzie poprzez doradztwo i szkolenia. Nale偶y z tego korzysta膰. Dyrektor zaapelowa艂 do Zarz膮du o pomoc w propagowaniu i realizacji tej polityki kadrowej.
Wcze艣niej cz艂onkowie Zarz膮du otrzymywali wniosek z propozycj膮 wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Wobec informacji przedstawionych przez dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury Sportu i Turystyki Piotr Rybkowski zaproponowa艂 obni偶enie o 5% dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jego propozycj臋 popar艂a Halina Korzeniewicz. Natomiast Starosta zaproponowa艂 pozostawienie wysoko艣ci dodatk贸w zaproponowanych we wniosku, ale udzieli膰 dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU pisemnego upomnienia i ostrze偶enia, 偶e dalsze 艂amanie zarz膮dzenia w sprawie limitu przydzia艂u nadgodzin spowoduje obni偶enia dodatku motywacyjnego o 10 %. To stanowisko popar艂 Wicestarosta. Robert Betyna wstrzymuj膮c si臋 od g艂osowania doprowadzi艂 do sytuacji patowej. Poproszony o zaj臋cie stanowiska popar艂 propozycj臋 Starosty. Zarz膮d przyj膮艂 propozycj臋 Starosty w wyniku g艂osowania 3 za, 2 przeciw i ustali艂 dodatki motywacyjne na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2005 r. w nast臋puj膮cy spos贸b:
1. dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 - 35 %
2. dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU - 40 %
3. dyrektorowi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego - 40 %
4. dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 30 %
5. dyrektorowi Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 15 %

Starosta przedstawi艂 upowa偶nienie Barbary Sykuckiej kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania w imieniu Powiatu Pyrzyckiego porozumie艅 w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Uchwa艂膮 Rady Powiatu powierzono prowadzenie zada艅 w tym zakresie i upowa偶nienie jest konieczne do ich realizacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na upowa偶nienie Barbary Sykuckiej w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- obr臋b geodezyjny Nr 1 i Nr 2 miasta Lipiany oraz obr臋b 呕arnowo,
- obr臋b geodezyjny Jedlice, Po艂czyno, Skrzynka, Miel臋cinek,
- obr臋b geodezyjny Batowo, B臋dzin, G艂臋bokie, Jedlice, 呕arnowo, D臋biec, Krasne, Skrzynka, Osetna, Miron贸w oraz obr臋b Nr 3 i Nr 5 miasta Lipiany.
Zarz膮d uzgodni艂 ww. projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta poprosi艂 Miros艂awa Gryczk臋 Sekretarza Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Opr贸cz zmian wynikaj膮cych ze zmiany przepis贸w prawa istotnym elementem Regulaminu jest powo艂anie nowego stanowiska ds. wspierania przedsi臋biorczo艣ci. B臋dzie funkcjonowa艂o Powiatowe Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci i Punkt Obs艂ugi Regionalnego Funduszu Dor臋czeniowego. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e s膮 to zadania, kt贸re powinien prowadzi膰 Powiatowy Urz膮d Pracy, a nie Starostwo. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e w wielu innych powiatach takie centra dzia艂aj膮 w ramach Starostwa, ale te powiaty maj膮 przygotowane wcze艣niej zaplecze w postaci pr臋偶nie dzia艂aj膮cych stowarzysze艅 przedsi臋biorc贸w, organizacji na rzecz rozwoju lokalnego itp. kom贸rek tworz膮cych zorganizowan膮 sie膰 w spo艂ecze艅stwie powiatu. W naszym powiecie nie ma takich tradycji. Zapocz膮tkowane dzia艂ania Zespo艂u Rozwoju Lokalnego zosta艂y zaniechane, nie istniej膮 偶adne stowarzyszenia pracodawc贸w, PUP zajmuje si臋 wy艂膮cznie rozdysponowywaniem przekazywanych 艣rodk贸w. Mo偶e si臋 okaza膰, 偶e r贸wnie偶 Powiatowe Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci b臋dzie funkcjonowa膰 w ten sam spos贸b, bo nie ka偶da osoba jest w stanie wywrze膰 wp艂yw na 艣rodowisko przedsi臋biorc贸w. Ostatecznie Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮ce si臋.

Ad. 4.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia po偶yczki w roku 2005 dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wielokrotnie w roku poprzednim na skutek nieterminowego przekazywania 艣rodk贸w z NFZ wynika艂a konieczno艣膰 udzielania wsparcia kr贸tkoterminow膮 po偶yczk膮. Uchwa艂a zabezpiecza na rok 2005 艣rodki w wysoko艣ci 100 000 z艂 na udzielanie kr贸tkoterminowych po偶yczek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Kieruje si臋 do Zak艂adu Opieku艅czo–Leczniczego w Pyrzycach nast臋puj膮ce osoby: Helena Jarmakowicz, Genowefa Mizera, Jerzy Po偶arycki i Tekla Nowak. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂 pro艣b臋 o por臋czenie kredytu, kt贸ry Szpital zamierza zaci膮gn膮膰 na realizacj臋 dw贸ch projekt贸w finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej. B臋dzie to termomodernizacja budynku i zakup sprz臋tu medycznego. Projekty s膮 przygotowywane przez specjalistyczn膮 firm臋. Podj臋cie takiego ryzyka jest uzasadnione tym, 偶e jednostka musi by膰 modernizowana. Dalsze funkcjonowanie w obecnym stanie z przestarza艂膮 baz膮 i wyposa偶eniem stawia Szpital na przegranej pozycji wobec konkurencyjnych plac贸wek. Mo偶e doprowadzi膰 do wypadni臋cia plac贸wki z sieci szpitali.
Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e w bud偶ecie powiatu na 2005 r. jest ju偶 zapisany znaczny deficyt. Przyj臋cie dodatkowych zobowi膮za艅 jeszcze ten deficyt zwi臋kszy. Dodatkowo zabezpieczono 100 000 z艂 na po偶yczki oraz przewidywane s膮 mniejsze wp艂ywy z op艂at komunikacyjnych.
Starosta uspokaja艂, 偶e nie b臋dzie konieczno艣ci wydania tych 艣rodk贸w, gdy偶 Szpital otrzyma je z banku w formie kredytu, na kt贸rego sp艂at臋 otrzyma 艣rodki z UE. Natomiast udzia艂 w艂asny zostanie roz艂o偶ony do sp艂aty na okres 15 lat.
Aby w wyznaczonym terminie z艂o偶y膰 wnioski na te dwa projekty Zarz膮d powinien podj膮膰 dwie uchwa艂y w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w w bud偶ecie na dofinansowanie projekt贸w realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach. Osobno na projekty Termomodernizacja budynku i Zakup sprz臋tu medycznego oraz dwie uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci kwoty por臋czenia przez Zarz膮d Powiatu zobowi膮zania kredytowego na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach.
Zarz膮d podj膮艂 przedstawione uchwa艂y w wyniku 3 g艂osy za. Robert Betyna g艂osowa艂 przeciw, a Halina Korzeniewicz wstrzyma艂a si臋.

Ad. 5.

Piotr Rybkowski zaproponowa艂 kilka wniosk贸w: budow臋 艣cie偶ki rowerowej wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej na trasie Pyrzyce-Czarnowo, opracowanie dokumentacji na remont drogi do Za艂臋偶a, opracowanie nowego planu remont贸w dr贸g powiatowych, wyremontowanie skrzy偶owania do Mielna w miejscowo艣ci Kozielice.
Starosta obieca艂, 偶e te wnioski b臋d膮 rozpatrzone na nast臋pnym posiedzeniu.
Dalej Piotr Rybkowski poprosi艂 o wyja艣nienie, czy jest zgoda na dofinansowanie zakupu kolejnego samochodu stra偶ackiego. Starosta wyja艣ni艂, 偶e zgoda by艂a tylko na jeden i Komendant Stra偶y o tym wie. Je偶eli dokonuje kolejnych zakup贸w to na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.
Nast臋pne pytanie dotyczy艂o op艂at za korzystanie z samochodu prywatnego i telefonu kom贸rkowego przez dyrektora Szpitala oraz wszystkich innych telefon贸w kom贸rkowych w jednostkach podleg艂ych. Starosta poinformowa艂, 偶e na wyjazdy s艂u偶bowe samochodem osobowym sam podpisuje delegacje dyrektorowi zgodnie z umow膮. Natomiast kwestia sk膮d pochodz膮 艣rodki na op艂aty za telefon kom贸rkowy zostanie sprawdzona.
Z kolei Piotr Rybkowski zaproponowa艂, aby dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przygotowa艂 zestawienie remont贸w przeprowadzonych na drogach w odniesieniu do ka偶dej gminy z uwzgl臋dnieniem koszt贸w i por贸wnaniem procentowego udzia艂u remont贸w do wielko艣ci gminy (ilo艣ci dr贸g powiatowych).
Jeszcze jeden wniosek dotyczy艂 przeprowadzenia inwentaryzacji dr贸g i uregulowania nadanych kategorii. Starosta wyja艣ni艂, 偶e na poziomie administracji powiatowej brak jest w tym zakresie kompetencji. Zwi膮zek Powiat贸w Polskich podj膮艂 dzia艂ania w tym temacie i spraw臋 mo偶na rozwi膮za膰 w drodze ustawy.
Wicestarosta podpowiedzia艂, 偶e mo偶na wyst膮pi膰 z wnioskiem o zwi臋kszenie 艣rodk贸w dla powiatu na regulacj臋 stanu prawnego nieruchomo艣ci zwi膮zanych z drogami.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
Waldemar Durkin
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 11 stycznia 2005 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-25 14:57:07
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-25 14:57:07
Liczba wy艣wietle艅 : 2763licznik odwiedzin: 11420524