logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 81168416600000, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Tak
www.pyrzyce.samorzady.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w zamkni臋tej kopercie, w siedzibie Zamawiaj膮cego i oznakowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b: Powiat Pyrzycki, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce OFERTA PRZETARGOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach. Nie otwiera膰 przed 10.06.2020 r. godz. 12.30
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1603 ul. Wodna w Lipianach na d艂ugo艣ci 295 metr贸w. Przebudowa obejmuje wykonanie nast臋puj膮cych rob贸t: a) Ustawienie kraw臋偶nik贸w na 艂awie z oporem; b) Wymiana nawierzchni chodnik贸w i zjazd贸w z kostki brukowej c) Budowa chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm wraz podbudow膮; d) Utwardzenie zjazd贸w kruszywem 艂amanym; e) Wyr贸wnanie i wzmocnienie istniej膮cej nawierzchni betonowej (typu trylinka) wraz z u艂o偶eniem nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej; f) Regulacja pionowa studzienek i w艂az贸w element贸w podziemnego uzbrojenia; g) Prze艂o偶enie istniej膮cej nawierzchni z kostki kamiennej oraz brukowca wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa 艂amanego. Szczeg贸艂owy zakres przedmiotu umowy przedstawiaj膮 za艂膮czniki do SIWZ: 1) dokumentacja techniczna, w tym opis prowadzenia rob贸t, plan sytuacyjny; 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t budowlanych; 3) tabela element贸w rycza艂towych; 4) przedmiar rob贸t.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7


II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia zam贸wie艅 podobnych polegaj膮cych na powt贸rzeniu podobnych us艂ug lub rob贸t budowlanych dla zam贸wienia podstawowego w zakresie realizacji rob贸t zwi膮zanych z robotami budowlanymi w zakresie obj臋tym zam贸wieniem podstawowym, kt贸rych warto艣膰 nie przekroczy 50 % szacowanej warto艣ci zam贸wienia podstawowego. Zam贸wienia b臋d膮 udzielane na podstawie przeprowadzonych z wykonawc膮 negocjacji, przy czym za艂o偶enia wyj艣ciowe do ustalenia ceny b臋d膮 wynika艂y wprost ze z艂o偶onej oferty a ich realizacja na zasadach okre艣lonych w umowie podstawowej i jej za艂膮cznikach. 2. Zam贸wienia dotycz膮ce rob贸t wskazanych w punkcie powy偶ej zostan膮 udzielone na podstawie odr臋bnej umowy. 3. Zar贸wno Zamawiaj膮cemu, jak i Wykonawcy nie przys艂uguje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna mo偶liwo艣膰 zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawc膮 po wynegocjowaniu jej postanowie艅 w toku wskazanego odr臋bnego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego. 4. W przypadku gdy warto艣膰 zam贸wienia podobnego b臋dzie ni偶sza b膮d藕 r贸wna r贸wnowarto艣ci kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Pzp, Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia w oparciu o regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce zasad i trybu udzielania w zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30 000 euro.
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: 2020-07-15 lub zako艅czenia: 2020-11-30
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
2020-07-15 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony je偶eli Wykonawca wyka偶e, 偶e: a) w ci膮gu ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - to w tym okresie) wykona艂 nale偶ycie minimum jedn膮 robot臋 polegaj膮c膮 na wykonaniu remontu lub modernizacji, lub rozbudowie, lub przebudowie, lub budowie drogi o nawierzchni asfaltowej lub z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z kostki brukowej, o warto艣ci brutto rob贸t minimum 150 000 z艂. W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek musi spe艂nia膰 co najmniej jeden z wykonawc贸w w ca艂o艣ci. b) dysponuje lub b臋dzie dysponowa膰 minimum jedn膮 osob膮 uprawnion膮 zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sprawuj膮c膮 funkcj臋 kierownika budowy: - posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno艣ci drogowej minimum w zakresie ograniczonym. W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci prosi si臋 o podanie dok艂adne cytowanie zakresu uprawnie艅 z posiadanego za艣wiadczenia. Uwaga: Zamawiaj膮cy, okre艣laj膮c wymogi dla ka偶dej osoby w zakresie posiadanych uprawnie艅 budowlanych, dopuszcza odpowiadaj膮ce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pa艅stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze偶eniem art. 12a oraz innych przepis贸w ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 220); kt贸re pozwala膰 b臋d膮 na pe艂nienie okre艣lonych funkcji w zakresie obj臋tym niniejszym zam贸wieniem. Wszystkie osoby, o kt贸rych mowa powy偶ej powinny biegle pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim (w mowie i pi艣mie) w przeciwnym razie wykonawca zapewni t艂umacza j臋zyka polskiego zapewniaj膮cego sta艂e t艂umaczenie na potrzeby realizacji zam贸wienia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) osoby, kt贸re przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, uzyska艂y uprawnienia budowlane, lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj膮 uprawnienia do pe艂nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnie艅 budowlanych nale偶y odczytywa膰 zgodnie z tre艣ci膮 decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy b臋d膮ce podstaw膮 ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre艣lone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog膮 r贸wnie偶 wykonywa膰 osoby, kt贸rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta艂y uznane na zasadach okre艣lonych w przepisach odr臋bnych. W zwi膮zku z powy偶szym Zamawiaj膮cy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadaj膮ce uprawnieniom wymaganym przez Zamawiaj膮cego, kt贸re zosta艂y wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni, terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w: 1) wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiot贸w, na rzecz kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane wraz z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego roboty by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w - inne dokumenty. 2) wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - za艂膮cznik nr 6 do SIWZ; 3) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; Uwaga: Je偶eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo偶e z艂o偶y膰 wymaganych przez Zamawiaj膮cego dokument贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej, Zamawiaj膮cy dopuszcza z艂o偶enie przez Wykonawc臋 innego dokumentu, kt贸ry w wystarczaj膮cy spos贸b potwierdza spe艂nienie opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Ww. dokument nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz o艣wiadcze艅 i dokument贸w, sk艂adanych wraz z ofert膮: 1) formularz oferty (za艂膮cznik nr 1 do SIWZ); 2) aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert o艣wiadczenia w zakresie wskazanym w za艂膮czniku nr 2 oraz w za艂膮czniku nr 3 do SIWZ potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu. W przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o zam贸wienie przez Wykonawc贸w o艣wiadczenia, sk艂ada ka偶dy z Wykonawc贸w; 3) upowa偶nienie dla osoby reprezentuj膮cej Wykonawc臋, o ile nie wynika to z innych dokument贸w. W przypadku zawi膮zania konsorcjum nale偶y za艂膮czy膰 pe艂nomocnictwo dla podmiotu reprezentuj膮cego kilku Wykonawc贸w; 4) pisemne zobowi膮zanie do wsp贸艂pracy os贸b lub podmiot贸w do oddania do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia, w przypadku polegania na zasobach innych podmiot贸w, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci: a) zakres dost臋pnych wykonawcy zasob贸w innego podmiotu; b) spos贸b wykorzystania zasob贸w innego podmiotu, przez wykonawc臋, przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; c) zakres i okres udzia艂u innego podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolno艣ciach kt贸rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cych wykszta艂cenia, kwalifikacji zawodowych lub do艣wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us艂ugi, kt贸rych wskazane zdolno艣ci dotycz膮. 2. O艣wiadczenie, kt贸re Wykonawca z艂o偶y w terminie 3 dni po otwarciu ofert - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci lub braku przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, z Wykonawcami kt贸rzy r贸wnie偶 z艂o偶yli oferty w przedmiotowym post臋powaniu. Wraz ze z艂o偶eniem o艣wiadczenia, Wykonawca mo偶e przedstawi膰 dowody, 偶e powi膮zania z innym Wykonawc膮 nie prowadz膮 do zak艂贸cenia konkurencji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia. 3. Zgodnie z tre艣ci膮 art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania w pierwszej kolejno艣ci oceny ofert, a nast臋pnie zbadania czy Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu. Je偶eli wykonawca, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym uchyla si臋 od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, zamawiaj膮cy zbada, czy wykonawca, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 najwy偶ej ocenion膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu. 4. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy, kt贸ry polega na zdolno艣ciach lub sytuacji innych podmiot贸w na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot贸w dokument贸w wymienionych w ust. 4 pkt 3 SIWZ. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawc臋 dost臋pno艣ci o艣wiadcze艅 lub dokument贸w, o kt贸rych mowa w ust. 4, w formie elektronicznej pod okre艣lonymi adresami internetowymi og贸lnodost臋pnych i bezp艂atnych baz danych, Zamawiaj膮cy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc臋 o艣wiadczenia lub dokumenty. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawc臋 dost臋pno艣ci o艣wiadcze艅 lub dokument贸w, o kt贸rych mowa w ust. 4, kt贸re znajduj膮 si臋 w posiadaniu Zamawiaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci o艣wiadcze艅 lub dokument贸w przechowywanych przez Zamawiaj膮cego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiaj膮cy w celu potwierdzenia okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w, o ile s膮 one aktualne. 7. O艣wiadczenia, o kt贸rych mowa w rozporz膮dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 Zamawiaj膮cy od Wykonawcy w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia, dotycz膮ce Wykonawcy i innych podmiot贸w, na kt贸rych zdolno艣ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotycz膮ce podwykonawc贸w, sk艂adane s膮 w oryginale. 8. Dokumenty, o kt贸rych mowa w rozporz膮dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia, inne ni偶 o艣wiadczenia, o kt贸rych mowa powy偶ej, sk艂adane s膮 w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em. 9. Po艣wiadczenia za zgodno艣膰 z orygina艂em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt贸rego zdolno艣ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument贸w, kt贸re ka偶dego z nich dotycz膮. 10. Je偶eli Wykonawca nie z艂o偶y o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokument贸w niezb臋dnych do przeprowadzenia post臋powania, o艣wiadczenia lub dokumenty s膮 niekompletne, zawieraj膮 b艂臋dy lub budz膮 wskazane przez Zamawiaj膮cego w膮tpliwo艣ci, Zamawiaj膮cy wezwie do ich z艂o偶enia, uzupe艂nienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 偶e mimo ich z艂o偶enia, uzupe艂nienia lub poprawienia lub udzielenia wyja艣nie艅 oferta Wykonawcy podlega艂aby odrzuceniu albo konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania. 11. Je偶eli Wykonawca nie z艂o偶y艂 wymaganych pe艂nomocnictw albo z艂o偶y艂 wadliwe pe艂nomocnictwa, Zamawiaj膮cy wezwie do ich z艂o偶enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 偶e mimo ich z艂o偶enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:
Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:
wz贸r umowy stanowi za艂膮cznik nr 7 do SIWZ

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:
Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowie艅 umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewa偶no艣ci. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 Pzp jest niedopuszczalna. 3. Zmiana umowy mo偶e nast膮pi膰 z inicjatywy Zamawiaj膮cego albo Wykonawcy. 4. W celu zmiany umowy Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu wniosek w formie pisemnej dotycz膮cy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno艣ci stanowi膮cych podstaw臋 do 偶膮dania takiej zmiany, kt贸ry powinien zawiera膰: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) analiz臋 koszt贸w zmiany oraz jego wp艂ywu na wysoko艣膰 wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wp艂yw zmiany na termin zako艅czenia umowy. 5. Wniosek, o kt贸rym mowa w ust. 4 powinien zosta膰 przekazany niezw艂ocznie, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kt贸rym Wykonawca dowiedzia艂 si臋, lub powinien dowiedzie膰 si臋 o danym zdarzeniu lub okoliczno艣ciach. 6. Wykonawca zobowi膮zany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokument贸w wymaganych umow膮, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre艣lone w SIWZ i informacji uzasadniaj膮cych 偶膮danie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno艣ci stanowi膮cych podstaw臋 偶膮dania zmiany. 7. Wykonawca zobowi膮zany jest do prowadzenia bie偶膮cej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 偶膮dania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadz贸r Inwestorski. 8. Po otrzymaniu wniosku Nadz贸r Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno艣ci, do kontroli dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bie偶膮cej uzasadniaj膮cej 偶膮danie zmiany. 9. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycj膮 wyceny rob贸t i informacji uzasadniaj膮cych 偶膮danie zmiany umowy, Nadz贸r Inwestorski zobowi膮zany jest do pisemnego ustosunkowania si臋 do zg艂oszonego 偶膮dania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny rob贸t oraz do przekazania go Zamawiaj膮cemu wraz z uzasadnieniem, zar贸wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 偶膮dania zmiany. 10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 偶膮dania zmiany, zaopiniowanego przez Nadz贸r Inwestorski, Zamawiaj膮cy powiadomi Wykonawc臋 o akceptacji 偶膮dania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji. 11. Zmiana postanowie艅 umowy mo偶e nast膮pi膰 jedynie za zgod膮 obu stron i b臋dzie wymaga膰 formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewa偶no艣ci. 12. Zmiana umowy mo偶e nast膮pi膰 w przypadku zaistnienia nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: 1) z powodu zaistnienia omy艂ki pisarskiej lub rachunkowej, 2) gdy zaistnieje si艂a wy偶sza lub inna, niemo偶liwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno艣膰 prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kt贸r膮 偶adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno艣ci, skutkuj膮ca brakiem mo偶liwo艣ci nale偶ytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 3) nast膮pi zmiana powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w zakresie maj膮cym wp艂yw na realizacj臋 przedmiotu umowy lub 艣wiadczenia jednej lub obu stron, 4) powstania rozbie偶no艣ci lub niejasno艣ci w rozumieniu poj臋膰 u偶ytych w umowie, kt贸rych nie b臋dzie mo偶na usun膮膰 w inny spos贸b, a zmiana b臋dzie umo偶liwia膰 usuni臋cie rozbie偶no艣ci lub niejasno艣ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowie艅 przez strony, 13. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany wynagrodzenia ustalonego w umowie: je偶eli nast膮pi zmiana stawki podatku VAT, kt贸ra b臋dzie powodowa膰 zmian臋 koszt贸w wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia b臋dzie dotyczy艂a wynagrodzenia za cz臋艣膰 rob贸t wykonywanych po dacie wej艣cia w 偶ycie przepis贸w stanowi膮cych o zmianie stawki VAT, przy czym podwy偶szenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmian臋 stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zw艂oka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowa艂a konieczno艣膰 jego realizacji w okresie obowi膮zywania wy偶szej stawki podatku VAT. 14. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany terminu realizacji rob贸t budowlanych w przypadku: 1) wyst膮pi op贸藕nienie w przekazaniu terenu budowy, za kt贸re nie ponosi odpowiedzialno艣ci Wykonawca - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres r贸wny op贸藕nieniu w stosunku do terminu przewidzianego w 搂 7 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy, 2) nast膮pi wykrycie niewybuch贸w i niewypa艂贸w podczas sprawdzenia saperskiego wykonanego przez Wykonawc臋 (konieczno艣膰 usuni臋cia niewybuch贸w lub niewypa艂贸w) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne (konieczno艣膰 przeprowadzenia bada艅 archeologicznych) - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu wstrzymania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci rob贸t z tego tytu艂u, 3) wyst膮pi jeden z poni偶szych nieprzewidzianych warunk贸w realizacji tj.: a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiekt贸w, b) odkrycie niezinwentaryzowanych element贸w infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), c) odkrycie wadliwie wykonanych rob贸t przez poprzednich wykonawc贸w (tj. nieobj臋tych niniejsz膮 umow膮), d) konieczno艣膰 usuni臋cia kolizji z istniej膮c膮 infrastruktur膮 naziemn膮 lub podziemn膮 a nieprzewidzian膮 w dokumentacji i b臋dzie to mia艂o wp艂yw na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwole艅 lub decyzji lub uzgodnie艅 lub wytycznych lub warunk贸w technicznych oraz na wykonanie rob贸t naprawczych lub zwi膮zanych z usuni臋ciem kolizji lub obiektu; 4) wyst膮pi konieczno艣膰: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzgl臋dnienia wp艂ywu innych przedsi臋wzi臋膰 lub dzia艂a艅 powi膮zanych z przedmiotem niniejszej umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych okresu trwania przeszkody; 5) wyst膮pi konieczno艣膰 wykonania rob贸t zamiennych, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 na etapie wykonania projekt贸w budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow臋 lub innych decyzji, w tym konieczno艣膰 uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budow臋 w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, kt贸re b臋d膮 mia艂y wp艂yw na przed艂u偶enie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwole艅 lub uzgodnie艅 lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie rob贸t zamiennych; 6) wyst膮pi膮 przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: kl臋ski 偶ywio艂owe, warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce ze wzgl臋d贸w technologicznych prowadzenie rob贸t budowlanych lub przeprowadzenie pr贸b lub sprawdze艅 lub dokonywanie odbior贸w - pomimo do艂o偶enia przez Wykonawc臋 wszelkich stara艅, aby roboty mog艂y zosta膰 zrealizowane. Na t臋 okoliczno艣膰 Kierownik Budowy sporz膮dzi wpis do Dziennika Budowy, kt贸ry potwierdzi Kierownik Zespo艂u Inspektor贸w Nadzoru mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych okresu trwania przeszkody z uwzgl臋dnieniem re偶imu technologicznego; 7) wyst膮pi okoliczno艣膰 le偶膮ca po stronie Zamawiaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci wstrzymania rob贸t przez Zamawiaj膮cego, konieczno艣膰 usuni臋cia b艂臋d贸w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nast膮pi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowie艅, zezwole艅, uzgodnie艅 lub warunk贸w technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc臋 - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu wstrzymania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci rob贸t oraz niezb臋dnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowie艅, zezwole艅, uzgodnie艅 lub warunk贸w technicznych; 8) wyst膮pi konieczno艣膰 wykonania zam贸wienia dodatkowego (tj. odr臋bnej umowy), kt贸re b臋dzie mia艂o wp艂yw na przed艂u偶enie terminu wykonania przedmiotu umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na wykonanie zam贸wienia dodatkowego; 9) wyst膮pi czasowa niedost臋pno艣膰 materia艂贸w budowlanych lub urz膮dze艅 (z przyczyn obiektywnych, niezale偶nych od Wykonawcy) maj膮ca wp艂yw na terminy dostaw - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni trwania przeszkody w dostawach maj膮cej wp艂yw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 10) wyst膮pi膮 gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie l臋gowym (od 1 marca do 31 pa藕dziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody w艂a艣ciwego organu na odst臋pstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w ilo艣ci dni nie wi臋kszej ni偶 czas od uzyskania odmownej decyzji organu do up艂ywu okresu l臋gowego lub innego okresu zabraniaj膮cego dokonywania wycinek; 11) w zwi膮zku ze zmian膮 sposobu spe艂nienia 艣wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob贸t lub wprowadzeniem rob贸t zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wyd艂u偶enie lub skr贸cenie) o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na wykonanie rob贸t zamiennych lub zwi膮zanych ze zmian膮 sposobu spe艂nienia 艣wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob贸t, lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy. 15. Dopuszcza si臋 zmian臋 os贸b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w nast臋puj膮cych przypadkach: 1) 艣mierci, przewlek艂ej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych os贸b z wykonywania swoich obowi膮zk贸w, 3) nie wywi膮zywania si臋 os贸b z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z umowy. Wykonawca jest zobowi膮zany zmieni膰 osob臋 odpowiedzialn膮 za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 偶膮daniem Zamawiaj膮cego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiaj膮cego - pod warunkiem, 偶e nowo powo艂ana przez Wykonawc臋 osoba, b臋dzie spe艂nia膰 warunki, o kt贸rych mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3b SIWZ. 16. 呕adnej ze stron umowy nie przys艂uguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musz膮 wyrazi膰 zgod臋 na zawarcie aneksu). 17. Je偶eli strony dopu艣ci艂y zmian臋 terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest tak偶e zmiana postanowie艅 umowy obejmuj膮ca wyd艂u偶enie terminu wa偶no艣ci zabezpiecze艅. Je偶eli strona trzecia, od kt贸rej zale偶y przed艂u偶enie wa偶no艣ci zabezpieczenia nie wyda艂a zgody na takie przed艂u偶enie, wykonawca zobowi膮zany jest skorzysta膰 z innych form zabezpieczenia. 18. Dopuszczona jest mo偶liwo艣膰 zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegaj膮ca na przesuni臋ciu rozpocz臋cia lub zako艅czenia wykonywania rob贸t budowlanych w nim wskazanych w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z przyczynami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a tak偶e, je艣li zmiana tego rodzaju wp艂ynie na usprawnienie procesu organizacji rob贸t, tempa rob贸t, dopasowanie mo偶liwo艣ci ich wykonania do warunk贸w atmosferycznych czy te偶 dost臋pno艣ci materia艂贸w budowlanych, a tak偶e skoordynowania rob贸t z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobj臋tymi przedmiotem umowy - o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez zamawiaj膮cego (zmiana niewymagaj膮ca sporz膮dzenia aneksu). 19. Niezale偶nie od powy偶szego, strony dopuszczaj膮 mo偶liwo艣膰 zmian redakcyjnych umowy, a tak偶e zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczeg贸lno艣ci przyspieszaj膮cych realizacj臋, obni偶aj膮cych koszt ponoszony przez zamawiaj膮cego na wykonanie, utrzymanie lub u偶ytkowanie przedmiotu umowy b膮d藕 zwi臋kszaj膮cych u偶yteczno艣膰 przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadz膮 do umowy stosowne zmiany weryfikuj膮ce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo te偶 kieruj膮c si臋 poszanowaniem wzajemnych interes贸w, zasad膮 r贸wno艣ci stron oraz ekwiwalentno艣ci 艣wiadcze艅 i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okre艣l膮 zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 20. W razie w膮tpliwo艣ci, przyjmuje si臋, 偶e nie stanowi膮 zmiany umowy nast臋puj膮ce zmiany: 1) danych zwi膮zanych z obs艂ug膮 administracyjno-organizacyjn膮 umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) b臋d膮ce nast臋pstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 12:30,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> j臋zyk polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w, kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1512 KB POBIERZSIWZ2020-05-26 13:25:37164
.ZIP7253.8 KB POBIERZdokumentacja techniczna2020-05-26 13:26:42172
.DOCX34 KB POBIERZog艂oszenie2020-05-26 13:33:20122
.PDF158.8 KB POBIERZprzedmiar rob贸t2020-06-03 17:26:33125
.PDF550.1 KB POBIERZzaktualizowany za艂膮cznik nr 82020-06-03 17:27:04109
.DOCX23.2 KB POBIERZzaktualizowany za艂膮cznik nr 72020-06-04 06:55:49111
.PDF548 KB POBIERZzmiana SIWZ2020-06-04 08:43:46110
.PDF153.7 KB POBIERZinformacja z otwarcia ofert2020-06-15 08:40:55126
.PDF369 KB POBIERZinformacja o wyborze oferty2020-06-23 14:36:0999

Autor : admin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-05-26 13:24:23
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-27 11:08:51
Liczba wy艣wietle艅 : 478

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.05.2020 10:08poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  26.05.2020 12:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836428