logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 19 grudnia 2019 r. do 25 lutego 2020 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 19 grudnia 2019 r. do 25 lutego 2020 r.


I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 23 grudnia 2019 r.
- 8 stycznia 2020 r.
- 22 stycznia 2020 r.
- 5 lutego 2020 r.
- 12 lutego 2020 r.
- 19 lutego 2020 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojew贸dztwu Zachodniopomorskiemu.
- O zmianie uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego.
- O zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
- W sprawie wyra偶enia zgody na przed艂u偶enie um贸w dzier偶awy.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodz膮cego
w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2020 r.
- W sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2020 r. Uchwa艂a ta uszczeg贸艂awia kwoty przyj臋te w bud偶ecie powiatu na rok 2020 do paragraf贸w klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi PUP do podejmowania wi膮偶膮cych decyzji oraz realizacji projekt贸w w ramach PO Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz RPO. Pe艂nomocnictwo obejmuje mi臋dzy innymi przyst膮pienie do realizacji projekt贸w, podpisywanie wniosk贸w o dofinansowanie i ich aneks贸w, podejmowanie zobowi膮za艅 finansowych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w oraz sk艂adanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 i wymaganych sprawozda艅.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa zast臋pcy dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania wi膮偶膮cych decyzji oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.
- W sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uchwa艂膮 upowa偶nia si臋 dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2020 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej. Upowa偶nienie nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 401 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 605 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych oraz 搂 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, kt贸rych dyrektor jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2020 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂膮 zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania
w roku 2020 osi膮ganych dochod贸w, stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu,
w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu,
w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te.
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Konieczno艣膰 zwo艂ania sesji nadzwyczajnej wynika艂a z termin贸w, w kt贸rych Rada Powiatu Pyrzyckiego powinna podj膮膰 przygotowane projekty uchwa艂.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa. W zwi膮zku z tym, 偶e Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU sk艂ada wniosek o przyst膮pienie do programu Erasmus+ Zarz膮d udzieli艂 pe艂nomocnictwa Ewie Cywi艅skiej p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU do samodzielnego reprezentowania Powiatu Pyrzyckiego we wszelkich relacjach
z Fundacj膮 Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotycz膮cych udzia艂u
w programie Erasmus+.
- W sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Wnioskowano o kwot臋 180 tys. z艂, kt贸ra b臋dzie przeznaczona na inwestycj臋 informatyzacji szpitala. Po偶yczka zostanie udzielona na podstawie umowy, z terminem sp艂aty do 30 listopada 2020 r.
- W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2020 roku zada艅 publicznych. Na dotacje wspieraj膮ce realizacj臋 zada艅 w zakresie: nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury
i dziedzictwa narodowego przeznaczono kwot臋 80 tys. z艂. Termin sk艂adania ofert up艂ywa 6 marca 2020 r.
- W sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋 i najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. W sk艂ad komisji wesz艂y: Magdalena Ogiejko - przewodnicz膮ca, Magdalena Flak, Agata Kobierska, Kinga Kotarska i Barbara Marsza艂ek.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 przy艂膮cza gazowego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Przy艂膮cze gazowe b臋dzie zlokalizowane na terenie drogi wewn臋trznej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosk贸w o utworzenie nowych kierunk贸w kszta艂cenia
w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU. Proponuje si臋 utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 Bran偶owej Szko艂y II stopnia kszta艂c膮cej w zawodach technik pojazd贸w samochodowych technik 偶ywienia i us艂ug gastronomicznych, Bran偶owej Szko艂y
I stopnia kszta艂c膮cej w zawodzie elektryk oraz w Technikum Zawodowym
w zawodzie technik elektryk. Mo偶liwo艣ci kadrowe oraz baza szkoleniowa s膮 odpowiednie do powstania nowych kierunk贸w kszta艂cenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie przyst膮pienia do projektu maj膮cego na celu popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach powiatowych. W ramach projektu mo偶na wybudowa膰 progi zwalniaj膮ce przy przej艣ciach dla pieszych w rejonie szk贸艂. Na to zadanie mo偶na uzyska膰 80 % dofinansowania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana w momencie jej podj臋cia. 艢rodki zosta艂y wydatkowane zgodnie z uchwa艂膮.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu w 2020 r. Op艂aty zosta艂y ustalone na poziomie z roku 2019
i obowi膮zuj膮 od 1 stycznia 2020 r.
- W sprawie uchwalenia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2020-2028. Program jest realizowany od 1 stycznia 2020 r. Sprawozdanie z jego realizacji b臋dzie przedstawiane Radzie zgodnie z planem pracy Rady.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana
w momencie jej podj臋cia.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana w momencie jej podj臋cia.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2020 r. Op艂aty ustalone na poziomie z roku 2019 obowi膮zuj膮 od 1 stycznia 2020 r.
- W sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Do 30 listopada 2020 r. odroczono termin sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 400 tys. z艂 oraz po偶yczki w wysoko艣ci 188 tys. z艂.
- W sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Statutowej. Do Komisji Statutowej zosta艂a w艂膮czon膮 Renata Bochan-Bochanowicz.
- W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2020. Zosta艂 opracowany
i przes艂any do jednostek powiatowej administracji zespolonej harmonogram przedk艂adania materia艂贸w b臋d膮cych tematem obrad Rady.
- W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2020. Plan kontroli zosta艂 przekazany jednostkom, kt贸re b臋d膮 kontrolowane
w roku 2020.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020. Bud偶et jest realizowany zgodnie z uchwa艂膮. Sprawozdania z jego realizacji b臋d膮 przedk艂adane w terminach okre艣lonych w planie pracy Rady.
- W sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026. Wieloletnia prognoza finansowa zosta艂a dostosowana do za艂o偶e艅 przyj臋tych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020.

VI. Przyj臋to informacje:
- Informacja o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego.
- Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz realizowanych projekt贸w.
- Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi
w roku 2019.
VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
19 grudnia
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
20 grudnia
- Spotkania wigilijne: w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym, w Szpitalu Powiatowym i w Starostwie.
21 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Klubie Abstynenta "Krokus".
14 stycznia
- Spotkanie z Paw艂em Mirowskim prezesem Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
18 stycznia
- Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-ga艣niczego OSP w 呕abowie.
23 stycznia
- Spotkanie noworoczne w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
- Podpisanie um贸w w ramach programu "Spo艂ecznik".
24 stycznia
- Spotkanie noworoczne w Klubie Oficer贸w Rezerwy LOK w Pyrzycach.
30 stycznia
- Spotkanie mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego z Andrzejem Dud膮 Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
7 lutego
- Odprawa Policji w sali konferencyjnej Starostwa.
10 lutego
- Uroczyste otwarcie sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim w Lipianach.
24 lutego
- Posiedzenie Komisji Finans贸w.
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.
25 lutego
- Zebranie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-05-15 07:19:08
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-15 07:19:08
Liczba wy艣wietle艅 : 74licznik odwiedzin: 11429234