logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 44/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu jednostki w listopadzie 2004 r. By艂 to kolejny miesi膮c, w kt贸rym odnotowano straty. Od czasu obni偶enia kontraktu tj. od sierpnia br. Szpital nie jest w stanie zbilansowa膰 swojej dzia艂alno艣ci. Zad艂u偶enie osi膮gn臋艂o ju偶 ponad 350 tys. z艂. W ci膮gu roku wydano ok. 90 tys. z艂. na remonty konieczne ze wzgl臋du na wieloletnie zaniedbania. Zakupiono nowe okna. Wymiana okien pozwoli ograniczy膰 wydatki na ogrzewanie. na pytanie Roberta Betyny dyrektor wyja艣ni艂, 偶e nie uregulowano sposobu op艂at za ogrzewanie z tego wzgl臋du, 偶e jednostka nie jest w stanie zagwarantowa膰 realizacji ewentualnego porozumienia z Geotermi膮. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Obecna sytuacja Szpitala w du偶ej mierze jest wynikiem nieprzystaj膮cego do rzeczywistych potrzeb finansowania jednostki przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby Szpital m贸g艂 funkcjonowa膰 w oparciu o przyznany kontrakt niezb臋dne s膮 gruntowne zmiany. Dyrektor poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e planuje redukcj臋 personelu oraz 艂膮czenie oddzia艂贸w. Rozpocz膮艂 ju偶 rozmowy maj膮ce na celu wdro偶enie projektu ocieplenia i wyposa偶enia Szpitala wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w unijnych. Przygotowanie dw贸ch projekt贸w przez specjalistyczn膮 firm臋 stanowi koszt ok. 12 tys. z艂. Planowana jest te偶 zmiana uj臋cia wody, kt贸ra pozwoli ograniczy膰 koszty dostawy wody. Zarz膮d oczekuje od dyrektora przedstawienia programu naprawczego dzia艂alno艣ci Szpitala na rok 2005 z uwzgl臋dnieniem tych wszystkich zamierze艅 i kalkulacj膮 op艂acalno艣ci poszczeg贸lnych dzia艂a艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyp艂acenie wynagrodzenia dyrektorowi Szpitala za miesi膮c listopad 2004 r. w pe艂nej wysoko艣ci w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na realizacj臋 zada艅 drogowych wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 wprowadzi膰 autopoprawk臋 Zarz膮du do projektu uchwa艂y Rady Powiatu pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu na rok 2005. Poprawka b臋dzie polega艂a na wprowadzeniu za艂膮cznika Nr 13 - „Limity wydatk贸w bud偶etowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Pyrzyckiego w 2005 r.”. W programie uj臋to dwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice - granica powiatu odcinek Rosiny-P艂o艅sko na odcinku 1,2 km” oraz „Przebudowa ulicy Okrzei i ulicy Wodnej w mie艣cie Lipiany”. W bud偶ecie zostanie zabezpieczone 15 % kwoty wynikaj膮cej z kosztorys贸w inwestorskich). Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie autopoprawki w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Piotr Rybkowski zapyta艂 dlaczego nie ko艅czy si臋 ju偶 rozpocz臋tych inwestycji, a zaczyna nowe i dlaczego planuje si臋 remontowanie ulic w mie艣ci Lipiany skoro i tak maj膮 one by膰 przekazane Gminie. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e tylko na nowe inwestycje mo偶na si臋 ubiega膰 o dotacje, a nie rozliczona jest tylko jedna droga, bo faktycznie remont dobiega ko艅ca. Natomiast ulice w miastach nawet, gdy zostan膮 przekazane gminom na mocy porozumie艅 dotycz膮cych utrzymania, to i tak pozostaj膮 maj膮tkiem powiatu. Uwagi mo偶na mie膰 jedynie do ustalenia planu remont贸w przez Komisj臋 Bud偶etow膮 i nale偶y w tej sprawie zwr贸ci膰 si臋 do Komisji.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenia 艣rodk贸w na udzielenie pomocy w formie rzeczowej na zagospodarowanie wychowankom osi膮gaj膮cym pe艂noletnio艣膰 w roku 2005. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w bud偶ecie s膮 艣rodki zapisane w rozdziale 852 Pomoc spo艂eczna, ich szczeg贸艂owe przeznaczenie zostanie okre艣lone uchwa艂膮 w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego. Wniosek od艂o偶ono do rozpatrzenia przy okazji konstruowania uk艂adu wykonawczego.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przeniesienie kwoty 1 661,66 z艂 z rozdzia艂u 801 46 - dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli do rozdzia艂u 801 95 - pozosta艂a dzia艂alno艣膰 w o艣wiacie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie przeniesienia w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na umorzenie nadp艂aty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w roku 2002 wobec firmy Internet Data System prowadz膮c膮 obs艂ug臋 internetow膮 Starostwa. Nadp艂ata wynosi 12, 67 z艂 i ze wzgl臋du na przej臋cie firmy IDS przez TDC Internet Polska koszty zwi膮zane z dochodzeniem roszczenia by艂y by wy偶sze ni偶 nadp艂ata. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie nadp艂aty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 3.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Uchwa艂a ma na celu realizacj臋 wniosk贸w jednostek organizacyjnych wcze艣niej przyj臋tych przez Zarz膮d. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta poinformowa艂, 偶e z ko艅cem roku wygasa uchwa艂a Zarz膮du o powierzeniu obowi膮zk贸w likwidatora SPZOZ. W zwi膮zku z tym na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮d b臋dzie musia艂 podj膮膰 decyzj臋 o realizacji uchwa艂y Nr XX/113/04 Rady Powiatu w zakresie dotycz膮cym powo艂ania likwidatora SPZOZ. Do tego czasu zostanie przygotowana opinia prawna w tej sprawie.
Na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du zostanie rozpatrzony wniosek o ustalenie dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Przy okazji omawiania spraw o艣wiatowych zostanie poruszony temat b臋d膮cy przedmiotem interpelacji Walentego Darczuka w sprawie przestrzegania zarz膮dzenia Starosty dotycz膮cego limitu nadgodzin. Zarz膮d chcia艂by r贸wnie偶 uzyska膰 informacj臋 o realizacji wyp艂at stypendi贸w.
Robert Betyna z艂o偶y艂 wniosek w sprawie odcinka ul. Mickiewicza u艂o偶onego z kostki brukowej. Bardzo strome pochylenie jezdni i 艣liska nawierzchnia powoduj膮 zagro偶enie bezpiecze艅stwa ruchu. Jego zdaniem nale偶y podj膮膰 dzia艂ania w celu poprawy stanu tej drogi. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek i skierowa艂 do realizacji przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Pyrzyce, dnia 28 grudnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-01-12 10:05:35
Data ostatniej modyfikacji : 2005-01-12 10:05:35
Liczba wy艣wietle艅 : 2516licznik odwiedzin: 11431434