logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasach drogowych dr贸g powiatowych

Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce
NIP: 853-145-74-17
REGON: 811 694584

zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

Sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasach drogowych dr贸g powiatowych

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

1. Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

Przedmiotem niniejszego post臋powania o udzielenie zam贸wienia jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych w podziale na cz臋艣ci.
2. Wymagania dotycz膮ce publikacji og艂oszenia o post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia
1) Og艂oszenie o post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia podlega opublikowaniu:
a) na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
b) na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Pyrzycach http://pyrzyce.samorzady.pl/
2) Organizator post臋powania poinformuje o og艂oszonym post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia w贸jt贸w i burmistrz贸w gmin z terenu powiatu pyrzyckiego z pro艣b膮 o rozpowszechnienie informacji w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty.
3. Wykaz drzew przeznaczonych do usuni臋cia i sprzeda偶y drewna.
Wykaz drzew stanowi za艂膮cznik nr 3.
4. Termin zwi膮zania oferent贸w ofert膮.
Oferenci pozostaj膮 zwi膮zani z艂o偶on膮 ofert膮 przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si臋 wraz z up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
5. Opis przygotowania ofert.
1) Oferta winna by膰 sporz膮dzona przez oferenta 艣ci艣le wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Organizator post臋powania o udzielenie zam贸wienia nie zezwala na dokonywanie przez oferenta jakichkolwiek zmian we wzorze, kt贸re uniemo偶liwi艂yby w艂a艣ciw膮 ocen臋 oferty lub jej por贸wnanie z innymi.
2) Wszystkie zapisy w ofercie powinny by膰 czytelne, sporz膮dzone w j臋zyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub r臋cznie z zapewnieniem trwa艂ego zapisu.
3) Oferent mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋, zawieraj膮c膮 jednoznacznie opisane pozycje zam贸wienia. Z艂o偶enie wi臋kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z艂o偶onych przez oferenta.
4) Oferent winien dostarczy膰 ofert臋 w zaklejonej kopercie oznaczonej w nast臋puj膮cy spos贸b:


Adres sprzedawcy: Nazwa i adres oferenta:
Powiat Pyrzycki ............................................
ul. Lipia艅ska 4 ............................................
74 - 200 Pyrzyce tel. ......................................


OFERTA NA ZAKUP DREWNA WRAZ Z WYCINK膭 DRZEW
ROSN膭CYCH W PASIE DROGOWYM DR脫G POWIATOWYCH

Nie otwiera膰 przez dniem 07.02.2020 r. godz. 10.00

6. Miejsce oraz termin sk艂adania ofert.
1) Miejsce sk艂adania ofert:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4, 74 - 200 Pyrzyce
sekretariat Starostwa Powiatowego

2) Nieprzekraczalny termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu: 07.02.2020 r. godz. 10.00
3) Oferty otrzymane przez zamawiaj膮cego po terminie sk艂adania ofert zostan膮 zwr贸cone Oferentom bez otwierania niezw艂ocznie po rozstrzygni臋ciu post臋powania.
7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1) Miejsce otwarcia ofert:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4, 74 - 200 Pyrzyc
Starostwa Powiatowego
2) Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 07.02.2020 r. o godz. 11.00
3) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje si臋 nazwy oraz adresy oferent贸w oraz proponowan膮 cen臋 zakupu drewna.
8. Opis okre艣lenia przez oferenta proponowanego sposobu zakupu drewna.
1) Oferent sk艂adaj膮cy ofert臋 w zamian za pozyskane drewno zobowi膮zany jest we w艂asnym zakresie dokona膰 wycinki drzew na zasadach okre艣lonych w umowie sprzeda偶y, ponosz膮c z tego tytu艂u wszelkie koszty z t膮 wycink膮 zwi膮zane.
2) O proponowanym sposobie pozyskania drewna oferent decyduje poprzez odpowiednio wype艂nion膮 i z艂o偶on膮 ofert臋, kt贸rej wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3) Proponowany przez oferenta spos贸b pozyskania drewna z wycink膮 ma znaczenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

9. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Organizator post臋powania dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w nast臋puj膮cy spos贸b:
1) Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona komisja powo艂ana przez Starost臋 Pyrzyckiego. 2) Wyb贸r ofert najkorzystniejszych dokonany zostanie dla ka偶dego drzewa odr臋bnie. 3) Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 uznana zostanie oferta z najwy偶sz膮 zaproponowan膮 cen膮.
4) Je偶eli nie mo偶na b臋dzie wybra膰 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 偶e dwie lub wi臋cej ofert przedstawiaj膮 tak膮 sam膮 cen臋, to rozstrzygni臋cie nast膮pi na zasadach dodatkowej licytacji, na korzy艣膰 tego z oferent贸w, kt贸ry zaoferuje najwy偶sz膮 cen臋.
Cen膮 wywo艂awcz膮 w takim przypadku jest cena ze z艂o偶onych ofert, a post膮pienie w licytacji wynosi minimum 5 % tej ceny wywo艂awczej. Uczestnicy licytacji zg艂aszaj膮 ustnie kolejne post膮pienie ceny, dop贸ki mimo trzykrotnego wywo艂ania nie ma dalszych post膮pie艅.
5) Licytacja b臋dzie przeprowadzona w艣r贸d obecnych oferent贸w. Nieobecno艣膰 kt贸rego艣
z oferent贸w, nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 licytacji i ko艅cowe rozstrzygni臋cie post臋powania w danej cz臋艣ci.
6) Licytacje zostan膮 przeprowadzone po otwarciu wszystkich ofert w kolejno艣ci porz膮dkowej jakie posiadaj膮 cz臋艣ci.
7) Z艂o偶enie jednej oferty na kt贸rekolwiek z przedmiotu post臋powania jest skuteczne do sprzeda偶y drewna oferentowi, kt贸ry z艂o偶y艂 t臋 ofert臋.
10. Zasady sprzeda偶y drewna.
1) Organizator post臋powania o udzielenie zam贸wienia dokona sprzeda偶y drewna wraz z wycink膮 drzewa temu oferentowi, kt贸rego oferta b臋dzie najkorzystniejsza dla danego drzewa. 2) Organizator zawrze umow臋 sprzeda偶y drewna wraz z wycink膮 drzew z wy艂onionym oferentem w terminie nie d艂u偶szym ni偶 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem terminu zwi膮zania ofert膮.
3) Warunkiem podpisania umowy jest zap艂ata ceny za drewno najp贸藕niej w dniu zawarcia umowy na wskazany rachunek bankowy organizatora.
4) Organizator post臋powania dokona zawiadomienia o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy pisemnie lub telefonicznie.
5) Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana, uchyla si臋 od zawarcia umowy, w szczeg贸lno艣ci nie podpisze umowy lub nie zap艂aci ceny drewna w wymaganym terminie, organizator post臋powania mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert, bez konieczno艣ci przeprowadzania dodatkowego post臋powania.
11. Wz贸r umowy
Wz贸r umowy w sprawie sprzeda偶y drewna wraz z wycink膮 drzew, jak膮 organizator post臋powania o udzielenie zam贸wienia podpisze z wybranym oferentem, stanowi za艂膮cznik nr 2 do zaproszenia.

12. Wymagane terminy wycinki drzew.

Organizator wymaga dokonania wycinki drzew w terminie do dnia 31.12.2020 r. z pomini臋ciem okresu l臋gowego ptak贸w tj. od 1.03.2020 do 15.10.2020 r. w kt贸rym nie mo偶na wycina膰 drzew.

13. Postanowienia ko艅cowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do odst膮pienia od przeprowadzenia post臋powania do chwili jego rozpocz臋cia bez podania przyczyny.
W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) projekt umowy,
3) wykaz drzew.Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna
1. Wst臋p
1.1. Przedmiot zam贸wienia
Przedmiotem niniejszej szczeg贸艂owej specyfikacji technicznej s膮 wymagania dotycz膮ce sprzeda偶y drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasch drogowych dr贸g zarz膮dzanych przez Powiat Pyrzycki.
1.2. Zakres stosowania
Szczeg贸艂owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob贸t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob贸t i wymagania dotycz膮ce wykonania wycinki:
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz膮 zasad prowadzenia rob贸t zwi膮zanych z wycink膮 drzew przez oferenta i obejmuj膮:
a) oznakowanie miejsca rob贸t zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t w pasie drogowym (projekt dostarcza Powiat Pyrzycki), b) mechaniczn膮 wycink臋 drzew,
c) ci臋cie drzew i pozostawienie pni drzew na wysoko艣ci nie wi臋cej ni偶 15 cm powy偶ej gruntu, d) bezzw艂oczne uprz膮tni臋cie terenu pasa drogowego ( jezdnia, pobocze, r贸w przydro偶ny) z grubizny, (konar贸w i ga艂臋zi), dopuszcza si臋 zaleganie grubizny poza rowem nie d艂u偶ej ni偶 2 dni, e) oferent dokona wszelkich uzgodnie艅 z w艂a艣cicielami s膮siaduj膮cych z pasem drogowym dzia艂ek (je偶eli b臋dzie taka konieczno艣膰), poniesie wszelkie koszty za wyrz膮dzone szkody na terenach prywatnych, uzgodni ewentualne od艂膮czenia linii napowietrznych na czas prowadzenia rob贸t i poniesie z tego tytu艂u ewentualne koszty,
f) na czas wykonywania rob贸t Powiat Pyrzycki przeka偶e protokolarnie teren rob贸t,
g) Oferent odpowiada za prawid艂owe wykonywanie rob贸t; ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z nienale偶ytym wykonywaniem wycinki i bezpiecze艅stwem na drodze oraz poszkodowaniem os贸b trzecich.

2. Sprz臋t
2.1. Og贸lne wymagania dotycz膮ce sprz臋tu:
Sprz臋t powinien by膰 sprawny technicznie i bezpieczny w u偶yciu oraz zapewniaj膮cy w艂a艣ciw膮 jako艣膰 wykonania rob贸t.
a) sprz臋t podstawowy: pilarki spalinowe, b) sprz臋t pomocniczy: sprz臋t w艂a艣ciwy do przewozu drewna, sprz臋t umo偶liwiaj膮cy uprz膮tni臋cie terenu po wycince, sprz臋t umo偶liwiaj膮cy wycink臋 drzewa na wysoko艣ci.

3. Transport - og贸lne wymagania dotycz膮ce transportu:
Materia艂 mo偶na przewozi膰 艣rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu drewna (karpiny, ga艂臋zi). Przewo偶one materia艂y nale偶y zabezpieczy膰 przed mo偶liwo艣ci膮 przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe艂nia膰 wymagania dotycz膮ce ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci膮偶e艅 na osie, wymiar贸w 艂adunku i innych parametr贸w technicznych wymaganych przez obowi膮zuj膮ce przepisy.

4. Wykonanie rob贸t - wycinka drzew:
Roboty zwi膮zane z usuni臋ciem drzew obejmuj膮:
a) oznakowanie miejsca rob贸t,
b) wyci臋cie drzew,
c) wywiezienie pni i ga艂臋zi,
d) uporz膮dkowanie terenu po wycince.

5. Kontrola jako艣ci rob贸t
Kontrola jako艣ci rob贸t polega na:
a) sprawdzeniu ilo艣ci usuni臋tych drzew z wykazem,
b) kontroli prawid艂owo艣ci oznakowania rob贸t na przekazanym terenie,
c) wizualnej ocenie uporz膮dkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przej臋cia terenu po wykonanych robotach od oferenta,
e) za niewywi膮zanie si臋 z umowy i niewykonanie prac zostanie uznany fakt:
niewyci臋cia drzewa w wymaganym terminie; pozostawienie w pasie drogowym grubizny, konar贸w i ga艂臋zi;
pozostawienie 艣ci臋tych pni w poboczu.

6. Obmiar rob贸t
Jednostk膮 obmiaru rob贸t zwi膮zanych z usuni臋ciem drzew jest 1sztuka wyci臋tego drzewa.
7. P艂atno艣ci
P艂atno艣膰 zgodna z warunkami przeprowadzonego post臋powania.
8. Termin realizacji zam贸wienia
do dnia 31.12.2020 r. z pomini臋ciem okresu l臋gowego ptak贸w tj. od 1.03.2020 do 15.10.2020 r. w kt贸rych nie mo偶na wycina膰 drzew.
9. Przepisy BHP i Ochrony 艢rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w BHP i ochrony 艣rodowiska odpowiada oferent.
10. Odbi贸r rob贸t
Odbioru rob贸t zwi膮zanych z usuni臋ciem drzew Powiat Pyrzycki dokona w ci膮gu 7 dni od daty pisemnego zg艂oszenia zako艅czenia rob贸t.
11. Uwagi
11.1. Drewno pozyskane z drogi jest drewnem opa艂owym,
11.2. Nie wyklucza si臋 艣cinania drzew w warunkach uci膮偶liwych pod i przy liniach energetycznych lub w obr臋bie zabudowa艅, gdzie do wycinki mo偶e zachodzi膰 konieczno艣膰 u偶ycia podno艣nika koszowego.


Pyrzyce, dnia 24.01.2020 r.

DK.272.2.1.2020.MBW贸jtowie /Burmistrzowie Gmin
na terenie Powiatu Pyrzyckiego
/wszystkie/INFORMACJA O
POST臉POWANIU O UDZIELENIE ZAM脫WIENIA PUBLICZNEGO NA SPRZEDA呕 DREWNA WRAZ Z WYCINK膭 DRZEW ROSN膭CYCH W PASACH DR脫G POWIATOWYCH W PODZIALE NA CZ臉艢CI

Powiat Pyrzycki informuje, 偶e og艂osi艂 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych.
Zam贸wienie odb臋dzie si臋 na zasadach okre艣lonych w zaproszeniu stanowi膮cym za艂膮cznik do pisma, kt贸ry mo偶na r贸wnie偶 odebra膰 osobi艣cie, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach lub pobra膰 ze strony internetowej http://pyrzyce.samorzady.pl/ w zak艂adce zam贸wienia publiczne.
Og艂oszenie o post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego podlega opublikowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
a) tablica og艂osze艅 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
b) strona internetowa BIP Starostwa Powiatowego w Pyrzycach http://pyrzyce.samorzady.pl/.
Zwracam si臋 z pro艣b膮 o rozpowszechnienie niniejszej informacji na terenie gminy w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty.


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC17.1 KB POBIERZformularz ofertowy2020-01-28 10:29:56144
.DOC21.1 KB POBIERZprojekt umowy2020-01-28 10:30:03150
.DOC29.4 KB POBIERZwykaz drzew2020-01-28 10:30:10171

Autor : Miros艂aw Budynek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-28 10:29:42
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-28 10:31:28
Liczba wy艣wietle艅 : 347

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.01.2020 09:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818155