logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 7 listopada do 19 grudnia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 7 listopada do 19 grudnia 2019 r.


I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 14 listopada 2019 r.
- 20 listopada 2019 r.
- 27 listopada 2019 r.
- 4 grudnia 2019 r.
- 13 grudnia 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu w 2020 r.
- W sprawie uchwalenia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2020-2028.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019.
- W sprawie przyj臋cia "Powiatowego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pyrzyckim na lata 2020-2025.
- W sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie rozstrzygni臋cia konkursu o udzielenie dotacji celowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w roku 2019. Zarz膮d zdecydowa艂 o udzieleniu dotacji
w wysoko艣ci 30 tys. z艂 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Naj艣wi臋tszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach na zadanie obejmuje prace konserwacyjne drzewostanu
w parku 艣w. Ottona w Pyrzycach.
- W sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pyrzyckim w 2020 roku. Zadanie to zostanie powierzone Fundacji Togatus Pro Bono
z Olsztyna.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. W nowym regulaminie wprowadzono zmiany wynikaj膮ce z likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i w艂膮czenia go w struktury Starostwa oraz dostosowano regulamin do obowi膮zuj膮cych aktualnie przepis贸w.
IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU o sfinansowanie wymiany okien w sto艂贸wce, zakupu analizatora spalin dla stacji kontroli pojazd贸w oraz sfinansowanie wykonania projektu dostosowania internatu do wymaga艅 p.po偶. Warto艣膰 tych wydatk贸w wynosi 75 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przed艂u偶enie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego zostanie przed艂o偶ony po uchwaleniu bud偶etu na rok 2020.
- W sprawie zawarcia umowy na obs艂ug臋 bankow膮 Powiatu Pyrzyckiego. Umowa b臋dzie obowi膮zywa膰 od 1 stycznia 2020 r. przez 5 lat i uwzgl臋dnia stanowisko Zarz膮du dotycz膮ce rezygnacji z prowadzenia przez bank punktu kasowego. Punkt kasowy b臋dzie prowadzony przez bank jeszcze przez trzy miesi膮ce, do czasu zorganizowania w Starostwie systemu poboru op艂at.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana w momencie jej podj臋cia.
- W sprawie przyznania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w. Umowa z Parafi膮 Rzymskokatolick膮 pw. 艢w. Ottona w Pyrzycach na dotacj臋 w wysoko艣ci 31 000 z艂 przeznaczon膮 na wykonanie bada艅 geologicznych, kwerendy 藕r贸d艂owej, konsultacji z konstruktorem oraz projektu przebudowy empory organowej przy zabytku w Ko艣ciele Wniebowzi臋cia NMP w Pyrzycach zostanie podpisana po uchwaleniu bud偶etu na rok 2020.
- W sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego. Z dniem 14 listopada 2019 r. mandat radnego straci艂 Artur Pniewski.
- W sprawie zmiany Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020. Zmieniony program wejdzie w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
11 listopada
- Uroczyste obchody 艣wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
12 listopada
- Spotkanie w Przedszkolu Specjalnym "Puchatek" w Brze藕nie.
13 listopada
- Spotkanie z burmistrzami i w贸jtami z terenu powiatu pyrzyckiego.
14 listopada
- Podpisanie umowy z firm膮 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. k. z My艣liborza na wykonanie pierwszego etapu przebudowy ul. Staromiejskiej w Pyrzycach.
15 listopada
- Koncert Muzyki Polskiej w Pyrzyckim Domu Kultury.
19 listopada
- 艢lubowanie pierwszych klas mundurowych w Zespole Szk贸艂 nr 1.
25 listopada
- Szkolenie dla organizacji pozarz膮dowych z cyklu "Co s艂ycha膰 w III sektorze?".
21 listopada
- Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Spo艂ecznej.


28 listopada
- Spotkanie podsumowuj膮ce dzia艂alno艣膰 ochotniczych stra偶y po偶arnych w roku 2019.
3 grudnia
- Spotkanie podsumowuj膮ce inwestycje realizowane w Gminie Pyrzyce, w 2019 r., w ramach programu Urz臋du Marsza艂kowskiego "Granty so艂eckie 2019".
5 grudnia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
6 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stw i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
- Posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
12 grudnia
- Turniej Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym.
- Spotkanie Wigilijne w Arcybiskupim Wy偶szym Seminarium Duchownym
w Szczecinie.
15 grudnia
- Jarmark Bo偶onarodzeniowy w Bielicach.
16 grudnia
- Posiedzenie Komisji Finans贸w.
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 09:47:56
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-02 09:47:56
Liczba wy艣wietle艅 : 200licznik odwiedzin: 11429216