logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 25 wrze艣nia do 21 pa藕dziernika 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 25 wrze艣nia do 21 pa藕dziernika 2019 r.


I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 30 wrze艣nia 2019 r.
- 2 pa藕dziernika 2019 r.
- 9 pa藕dziernika 2019 r.
- 16 pa藕dziernika 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum Zawodowego w pi臋cioletnie Technikum Zawodowe wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
- W sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026.
- W sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026. W uchwale uwzgl臋dniono zmiany wynikaj膮ce z wprowadzenia do bud偶etu dotacji.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa osobie pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania wi膮偶膮cych decyzji oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Pe艂nomocnictwo obejmuje dokonywanie wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z bie偶膮cej realizacji projekt贸w i ich rozliczania. Zostaje udzielone na okres od dnia 2 pa藕dziernika 2019 r. do dnia zatrudnienia dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach wybranego w drodze konkursu.
- W sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodz膮cym z wycinki drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cych drogi powiatowe Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a okre艣la procedury zwi膮zane z realizacj膮 wniosk贸w o wyci臋cie drzew od zbadania zasadno艣ci wycinki do uprz膮tni臋cia terenu po wycince.
- W sprawie wyra偶enia opinii o projekcie Programu ochrony 艣rodowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2019-2022 z perspektyw膮 do roku 2026. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powo艂ania likwidatora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Na to stanowisko Zarz膮d powo艂a艂 Katarzyn臋 Antonowicz-Klimko.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie uchylenia uchwa艂y nr 72/2019 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026. Uchwa艂臋 uchylono, gdy偶 w wykazie przedsi臋wzi臋膰 wprowadzono zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojew贸dzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)" przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie to nie jest finansowane z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich, a wi臋c jego wprowadzenie nale偶y do kompetencji rady powiatu.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarz膮d zatwierdzi艂 nagrody dla o艣miu nauczycieli w wysoko艣ci 1 400 z艂, dla czterech dyrektor贸w w wysoko艣ci 1 800 z艂, a dla dw贸ch w wysoko艣ci 1 500 z艂 oraz dla dziewi臋ciu pracownik贸w obs艂ugi nagrody rzeczowe o warto艣ci 500 z艂.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie procedury wyboru banku do obs艂ugi Powiatu Pyrzyckiego na okres 5 lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania. Uchwa艂a zosta艂a opublikowana w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w dniu 7 pa藕dziernika 2019 r. i wchodzi w 偶ycie 22 pa藕dziernika 2019 r.
- W sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Z dniem 1 pa藕dziernika 2019 r. rozpocz膮艂 si臋 proces likwidacji. Jego zako艅czenie nast膮pi 31 grudnia 2019 r.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz nr 6/19 z dnia 23 lipca 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skargi zosta艂y uznane za bezzasadne. Zobowi膮zano Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skarg.
- W sprawie zmiany sk艂adu osobowego komisji skarg, wniosk贸w i petycji. Ze sk艂adu komisji zosta艂 wykre艣lony Artur Pniewski.
- W sprawie powo艂ania Komisji Statutowej. W sk艂ad komisji, kt贸ra do 30 wrze艣nia 2020 r. ma przygotowa膰 projekt statutu Powiatu Pyrzyckiego, zostali powo艂ani: Jan Prokop, Marcin 艁apeci艅ski i Jacek Pawlus.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana w momencie jej podj臋cia.

VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
25 wrze艣nia
- Oficjalny odbi贸r inwestycji modernizacji budynku warsztat贸w szkolnych Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
30 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
1 pa藕dziernika
- Spotkanie z okazji Dnia Lekarza w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
3 pa藕dziernika
- Agenda spotka艅 dla k贸艂 gospody艅 wiejskich w Zespole Szk贸艂 nr 1.
- Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Szczeci艅skim.
- Obchody 艢wiatowego Dnia Turystyki w Lipianach.
4 pa藕dziernika
- Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej Maciejem Kopciem oraz zast臋pc膮 dyrektora Departamentu Podr臋cznik贸w, Program贸w i Innowacji Roksan膮 To艂wi艅sk膮 i wicekuratorem Jerzym So艂tysiakiem.
- Festyn dla najm艂odszych uczestnik贸w ruchu drogowego "Aby by艂o bezpiecznie".
6 pa藕dziernika
- Powitanie Sofii Ennaoui wicemistrzyni Europy w biegu na 1 500 metr贸w.
9 pa藕dziernika
- Oficjalny odbi贸r pierwszego etapu inwestycji termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
10 pa藕dziernika
- Uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej "W Poszukiwaniu 艢lad贸w 艣w. Ottona na Ziemi Pyrzyckiej".
- Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali konferencyjnej Starostwa.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 09:40:06
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-02 09:40:06
Liczba wy艣wietle艅 : 192licznik odwiedzin: 11429276