logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 skrzy偶owania dr贸g powiatowych 1554Z 艁ozice


ZAPROSZENIE DO Z艁O呕ENIA OFERTY


Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 skrzy偶owania dr贸g powiatowych 1554Z 艁ozice - Trzeb贸rz oraz 1581Z przej艣cie przez m. Kozielice na skrzy偶owanie typu rondo

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 skrzy偶owania dr贸g powiatowych 1554Z 艁ozice - Trzeb贸rz oraz 1581Z przej艣cie przez m. Kozielice na skrzy偶owanie typu rondo
Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
1) pozyskanie map do cel贸w projektowych,
2) sporz膮dzenie projektu budowlanego przebudowy wraz z projektami bran偶owymi istniej膮cej infrastruktury (je偶eli wyst臋puje) w zakresie uwzgl臋dniaj膮cym specyfik臋 rob贸t budowlanych z do艂膮czonym o艣wiadczeniem projektanta a tak偶e sprawdzaj膮cego o sporz膮dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
3) sporz膮dzenie projektu wykonawczego wraz z projektami bran偶owymi istniej膮cej infrastruktury (je偶eli wyst臋puje), kt贸re powinny uzupe艂nia膰 i uszczeg贸艂awia膰 projekt budowlany w zakresie i stopniu dok艂adno艣ci niezb臋dnym do sporz膮dzenia przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc臋 rob贸t i realizacji rob贸t budowlanych
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
4) sporz膮dzenie przedmiaru rob贸t, tj. opracowania zawieraj膮ce opis rob贸t budowlanych w kolejno艣ci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo艣ci jednostek przedmiarowych rob贸t wynikaj膮cych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych rob贸t lub nak艂ad贸w rzeczowych
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie OpenOffice, Word,
5) opracowanie Szczeg贸艂owych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob贸t (SST)
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formatach OpenOffice, Word.,
7) opracowanie projektu sta艂ej organizacji ruchu,
8) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t budowlanych,
9) uzyskanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia wraz z raportem oddzia艂ywania na 艣rodowisko - je偶eli b臋d膮 wymagane,
10) wyst膮pienie i uzyskanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a je偶eli plan ten nie zosta艂 uchwalony to uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - je偶eli b臋d膮 wymagane,
11) uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego z opracowaniem operatu wodno-prawnego - je偶eli b臋d膮 wymagane,
12) wykonanie niezb臋dnych bada艅 gruntowych i sporz膮dzenie dokumentacji geotechnicznej (je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰),
13) uzyskanie wszystkich niezb臋dnych uzgodnie艅, opinii,
14) uzyskanie zgody w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na prowadzenie rob贸t budowlanych wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania tymi nieruchomo艣ciami na cele budowlane - je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰,
15) sporz膮dzenie informacji o Bezpiecze艅stwie i Ochronie Zdrowia "BiOZ",
16) uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budow臋/wykonania rob贸t budowlanych,
17) wykonanie wszelkich niezb臋dnych opracowa艅, kt贸rych konieczno艣膰 wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnie艅 z dysponentami sieci znajduj膮cych si臋 w obr臋bie planowanych rob贸t budowlanych,
18) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania rob贸t budowlanych realizowanych w oparciu o sporz膮dzon膮 dokumentacj臋,
19) na pisemny wniosek Zamawiaj膮cego Wykonawca zobowi膮zany jest do aktualizacji kosztorys贸w inwestorskich w okresie 4 lat od dnia uzyskania pozwolenie na budow臋/wykonanie rob贸t budowlanych (przewiduje si臋 2-krotn膮 aktualizacj臋). Wykonawca winien dokona膰 aktualizacji kosztorysu w terminie do 5 dni roboczych,
20) wyja艣nianie na bie偶膮co w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych projektu i zawartych w nim rozwi膮za艅.

Projekt winien by膰 opracowany zgodnie z :
. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunk贸w technicznych jakim powinny odpowiada膰 drogowe obiekty in偶ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735 z p贸藕n. zm.),
. Ustaw膮 z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p贸藕n. zm.),
. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.124) w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogi publiczne i ich usytuowanie,
. Ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p贸藕n. zm.),
. Ustaw膮 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p贸藕n. zm.),
. Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p贸藕n. zm.),
. Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z p贸藕n. zm.),
. Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lania metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130. poz. 1389),
. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1935).
Projekt nale偶y opracowa膰 na kopii aktualnej mapy dla cel贸w projektowych, uzyskanej we w艂asnym zakresie, odpowiadaj膮cej wymogom Rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa艅 geodezyjno-kartograficznych oraz czynno艣ci geodezyjnych obowi膮zuj膮cych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.133), kt贸rej 1 egz. (tj. matryca bez element贸w projektowych) nale偶y przekaza膰 inwestorowi wraz z dokumentacj膮.
Je偶eli w trakcie trwania umowy zmieni膮 si臋 w/w akty prawne - zam贸wienie winno by膰 wykonane zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cymi w dniu przekazania Zamawiaj膮cemu pe艂nej dokumentacji.


Termin realizacji zam贸wienia - do dnia 30 czerwca 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacj臋 zam贸wienia, podana
w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.

Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 1000

Osoba uprawiona do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Kinga Kotarska - tel. 91 88 11 379


W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) projekt umowy.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC22.8 KB POBIERZformularz ofertowy2019-11-28 18:37:34171
.PDF116.3 KB POBIERZprojekt umowy2019-11-28 18:37:43174
.PDF38.7 KB POBIERZwyb贸r oferty2019-12-13 13:56:53160

Autor : Kinga Kotarska
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-11-28 18:37:12
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-28 18:37:12
Liczba wy艣wietle艅 : 503licznik odwiedzin: 11797857