logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR IX/44/19 z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania

UCHWA艁A NR IX/44/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w zwi膮zku z art. 400a ust. 1 pkt 29 i art. 403 ust. 1, 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 ze zm) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 zasady, tryb udzielania i rozliczania dotacji celowych ze 艣rodk贸w bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie koszt贸w inwestycji z zakresu ochrony 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.

搂 2. O udzielenie dotacji celowych mog膮 ubiega膰 si臋 podmioty niezaliczone do sektora finans贸w publicznych, b臋d膮ce osobami prawnymi, o kt贸rych mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska.

搂 3. Dotacje udzielane b臋d膮 na finansowanie ochrony 艣rodowiska w zakresie okre艣lonym w art. 400a ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, tj. przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z ochron膮 przyrody, w tym urz膮dzanie i utrzymanie teren贸w zieleni, zadrzewie艅, zakrzewie艅 oraz park贸w.

搂 4. Ustala si臋 nast臋puj膮ce kryteria wyboru inwestycji z zakresu ochrony 艣rodowiska dotowanych z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego:
1) znaczenie zadania dla zaspokojenia potrzeb wsp贸lnoty lokalnej i przyczynienia si臋 do ochrony i poprawy stanu 艣rodowiska w Powiecie Pyrzyckim,
2) zak艂adany efekt ekologiczny, w szczeg贸lno艣ci poprawa jako艣ci 艣rodowiska i eliminacja zagro偶e艅 艣rodowiska,
3) zgodno艣膰 z priorytetami i celami polityki ekologicznej pa艅stwa, wojew贸dztwa i powiatu,
4) wysoko艣膰 zaanga偶owania wnioskodawcy (wk艂ad rzeczowy i finansowy).

搂 5. 艁膮czn膮 kwot臋 dotacji w danym roku kalendarzowym na finansowanie ochrony 艣rodowiska okre艣la Rada Powiatu w planie dochod贸w i wydatk贸w, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y bud偶etowej.

搂 6. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest z艂o偶enie przez zainteresowan膮 osob臋 prawn膮 zwan膮 dalej "wnioskodawc膮", wniosku o udzielenie dotacji, kt贸ry nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, kt贸rego wz贸r okre艣la za艂膮cznik nr 1 do uchwa艂y, nale偶y z艂o偶y膰 w terminie do dnia 31 pa藕dziernika roku bud偶etowego, w kt贸rym zadanie b臋dzie realizowane.

搂 7. 1. Wnioski o udzielnie dotacji rozpatruje Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wed艂ug kolejno艣ci ich wp艂ywu.
2. Wnioskodawca mo偶e zosta膰 wezwany do uzupe艂nienia wniosku lub z艂o偶enia wyja艣nie艅 na etapie kwalifikowania wniosku. W przypadku nieuzupe艂nienia wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, wniosek pozostawia si臋 bez rozpatrzenia.
3. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania i przyznaniu dotacji zawiadamia si臋 wnioskodawc臋 pisemnie w terminie 14 dni od dnia podj臋cia decyzji przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8. Je偶eli przyznana dotacja stanowi膰 b臋dzie pomoc de minimis warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji jest dodatkowo:
1) spe艂nienie przez wnioskodawc臋 wymaga艅 okre艣lonych, w zale偶no艣ci od prowadzonej dzia艂alno艣ci w:
a) rozporz膮dzeniu Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L nr 352 z 24.12.2013, str. 1),
b) rozporz膮dzeniu Komisji (UE) 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybo艂贸wstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE. L nr 190 z 28.06.2014, str. 45),
c) rozporz膮dzeniu Komisji (UE) 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L nr 352 z 24.12.2013, str. 9), zmienionym rozporz膮dzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniaj膮cym rozporz膮dzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L nr 51I, str. 1),
2) przed艂o偶enie przez wnioskodawc臋 wszystkich za艣wiadcze艅 o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybo艂贸wstwie, jakie otrzyma艂 w roku podatkowym, w kt贸rym ubiega si臋 o pomoc oraz w dw贸ch poprzednich latach podatkowych, albo o艣wiadcze艅 o wielko艣ci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo o艣wiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot, ubiegaj膮cy si臋 o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z p贸藕n. zm.) albo w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji sk艂adanych przez podmioty ubiegaj膮ce si臋 o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo艂贸wstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810).
2. Pomoc de minimis okre艣lona w niniejszej uchwale mo偶e by膰 udzielona zgodnie z okresem obowi膮zywania akt贸w prawnych wymienionych w ust. 1 pkt 1.

搂 9. 1. Dotacja b臋dzie przyznawana w wysoko艣ci do 95% koszt贸w ca艂kowitych inwestycji, nie wi臋cej ni偶 30 000 z艂, udokumentowanych fakturami lub rachunkami, poniesionych przez wnioskodawc臋 po zawarciu umowy o przyznaniu dotacji.
2. Do koszt贸w kwalifikowanych inwestycji zalicza si臋:
1) ci臋cia korekcyjno-piel臋gnacyjne drzewostanu,
2) usuwanie drzew zakwalifikowanych do wycinki,
3) zakup sadzonek (drzew, krzew贸w),
4) zakup materia艂u siewnego,
5) zakup 艣rodk贸w ochronnych (opryski, nawozy).
3. Dotacja nie mo偶e by膰 udzielona, je偶eli wniosek zosta艂 z艂o偶ony po wykonaniu zadania.

搂 10. 1. Udzielenie dotacji nast臋puje na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a wnioskodawc膮.
2. Wyp艂ata dotacji nast臋puje w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany w umowie o przyznaniu dotacji.
3. Udzielona dotacja musi by膰 wykorzystana i rozliczona w roku kalendarzowym, w kt贸rym j膮 przyznano.
4. Rozliczenie dotacji nast臋puje na podstawie przed艂o偶onego przez wnioskodawc臋 sprawozdania rzeczowo-finansowego, kt贸rego wz贸r okre艣la za艂膮cznik nr 2 do uchwa艂y.
5. Rozliczenie, okre艣lone w ust. 4 podlega sprawdzeniu pod wzgl臋dem formalnym, merytorycznym oraz pod wzgl臋dem gospodarczym i celowo艣ci, a nast臋pnie zatwierdzeniu przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

搂 11. 1. Powiat mo偶e odm贸wi膰 udzielenia dotacji:
1) w razie wyczerpania 艣rodk贸w finansowych zarezerwowanych na ten cel w bud偶ecie Powiatu w danym roku bud偶etowym,
2) je偶eli z艂o偶enie wniosku nast膮pi艂o w terminie, kt贸ry nie gwarantuje mo偶liwo艣ci wykonania i ca艂kowitego rozliczenia przedsi臋wzi臋cia w danym roku bud偶etowym,
3) je偶eli przedsi臋wzi臋cie zosta艂o zrealizowane przed podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji.
2. Wnioskodawca zobowi膮zany jest posiada膰 艣rodki finansowe na realizacj臋 zadania, odpowiadaj膮ce jego wk艂adowi w艂asnemu w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie o udzieleniu dotacji.

搂 12. Zapewnia si臋 jawno艣膰 post臋powania w sprawie udzielenia dotacji poprzez publikacj臋 naboru wniosk贸w i uchwa艂 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 13. 1. Wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na dotacje podawana b臋dzie corocznie w og艂oszeniu o naborze wniosk贸w, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, po uchwaleniu uchwa艂y bud偶etowej przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego.
2. W og艂oszeniu o naborze wniosk贸w wskazane b臋d膮 ponadto:
1) termin sk艂adania wniosk贸w;
2) miejsce i forma sk艂adania wniosk贸w;
3) informacje dotycz膮ce przyznawania dotacji.

搂 14. W sprawach dotycz膮cych udzielenia i rozliczenia dotacji stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

搂 15. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 16. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego


Jacek Pawlus

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF121.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12019-10-30 10:47:00171
.PDF114.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22019-10-30 10:47:05162

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-30 10:46:49
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 10:47:23
Liczba wy艣wietle艅 : 340

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  30.10.2019 09:46poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11792697