logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojew贸dzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach: Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojew贸dzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 81168416600000, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Nie
www.pyrzyce.samorzady.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
Zaleca si臋, aby wykonawca zamie艣ci艂 ofert臋 w zewn臋trznej i wewn臋trznej kopercie, z tym, 偶e: 1) zewn臋trzna koperta powinna by膰 oznaczona w nast臋puj膮cy spos贸b: Powiat Pyrzycki ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, oferta w przetargu nieograniczonym na "Przebudow臋 drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojew贸dzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)" oraz "nie otwiera膰 przed 4 listopada 2019 r. godz. 14.00" - bez nazwy i piecz膮tki wykonawcy, 2) koperta wewn臋trzna powinna zawiera膰 ofert臋 i by膰 zaadresowana na wykonawc臋, tak, aby mo偶na by艂o odes艂a膰 ofert臋 w przypadku jej wp艂yni臋cia po terminie.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojew贸dzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojew贸dzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z), na d艂ugo艣ci 590 metr贸w. Przebudowa zak艂ada frezowanie starej warstwy 艣cieralnej na 艣redni膮 g艂臋boko艣膰 5 cm oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz chodnik贸w i zjazd贸w z kostki betonowej. Przewiduje si臋 nieznaczn膮 korekt臋 wysoko艣ciow膮 wynikaj膮c膮 z konieczno艣ci zapewnienia w艂a艣ciwego odp艂ywu w贸d opadowych do istniej膮cych wpust贸w ulicznych. Przebudowa obejmuje w szczeg贸lno艣ci: 1) rozebranie chodnik贸w i zjazd贸w, 2) rozebranie podbudowy z kruszywa, 3) regulacj臋 pionow膮 studzienek dla urz膮dze艅 podziemnych, 4) zabezpieczenie linii kablowej, 5) przebudowa i regulacja element贸w kanalizacji deszczowej, 6) monta偶 studzienek 艣ciekowych, 7) u艂o偶enie chodnik贸w i zjazd贸w z kostki brukowej betonowej, 8) frezowanie nawierzchni jezdni, 9) u艂o偶enie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, 10) oznakowanie jezdni. 2. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e w czasie realizacji zam贸wienia, r贸wnolegle b臋dzie prowadzony remont sieci wodoci膮gowej. Inwestorem tego zadania jest Pyrzyckie Przedsi臋biorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzib膮 w Pyrzycach. Informacje o zakresie prac i terminie realizacji dost臋pne s膮 na stronie http://www.ppkpyrzyce.pl/. Zamawiaj膮cy wymaga wsp贸艂pracy Wykonawcy z zarz膮dz膮 sieci wodoci膮gowej w w/w zakresie. 3. Zadanie jest wsp贸finansowane w ramach 艣rodk贸w pochodz膮cych z Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych. Zamawiaj膮cy wymaga, aby w 2019 roku zosta艂a wykonana cz臋艣膰 zam贸wienia na kwot臋 963 294,80 z艂. Zamawiaj膮cy dopuszcza zmniejszenie zakresu zam贸wienia wykonanego w 2019 roku w przypadku wyst膮pienia czasowej niedost臋pno艣ci materia艂贸w budowlanych lub urz膮dze艅 (z przyczyn obiektywnych, niezale偶nych od Wykonawcy) maj膮cej wp艂yw na terminy dostaw oraz warunk贸w atmosferycznych uniemo偶liwiaj膮cych ze wzgl臋d贸w technologicznych prowadzenie rob贸t budowlanych lub przeprowadzenie pr贸b, lub sprawdze艅, lub dokonywanie odbior贸w. 4. Szczeg贸艂owy opis oraz zakres przedmiotu zam贸wienia okre艣laj膮 za艂膮czniki stanowi膮ce integraln膮 cz臋艣膰 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia: 1) projekt budowlany; 2) szczeg贸艂owa specyfikacja techniczna; 3) przedmiar rob贸t. Przedmiar rob贸t ma jedynie charakter pomocniczy i nie nale偶y go traktowa膰 jako dokumentu ograniczaj膮cego zakres przedmiotu umowy. W szczeg贸lno艣ci je偶eli oka偶e si臋, 偶e do wykonania przedmiotu umowy potrzebne b臋dzie wykonanie rob贸t w wi臋kszym zakresie lub ilo艣ci ni偶 przewidziane w umowie, to Wykonawca ma bezwzgl臋dny obowi膮zek wykona膰 te roboty w tym zakresie w ramach wynagrodzenia rycza艂towego okre艣lonego w umowie.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7


II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT: 1789000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiaj膮cy przewiduje udzielanie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegaj膮cych na powt贸rzeniu podobnych rob贸t budowlanych, zgodnych z przedmiotem zam贸wienia podstawowego. 2. Przedmiot zam贸wienia: powt贸rzenie rob贸t budowlanych podobnych do okre艣lonych w zam贸wieniu podstawowym. 3. Wielko艣膰 lub zakres zam贸wienia: do 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego. 4. Warunki, na jakich zostanie udzielone zam贸wienie: warunki umowy podstawowej oraz ustalone w wyniku negocjacji. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia: 2020-11-30
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie okre艣la warunk贸w w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Warunek w rozumieniu Zamawiaj膮cego spe艂ni wykonawca, kt贸ry wyka偶e posiadanie 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 w wysoko艣ci nie mniejszej ni偶 1 000 000 z艂, (s艂ownie: jeden milion z艂otych). W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek wykonawcy mog膮 spe艂ni膰 艂膮cznie. W przypadku, gdy jakakolwiek warto艣膰 dotycz膮ca ww. warunku wyra偶ona b臋dzie w walucie obcej, Zamawiaj膮cy przeliczy t膮 warto艣膰 w oparciu o 艣redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego (za dat臋 wszcz臋cia post臋powania Zamawiaj膮cy uznaje dat臋 umieszczenia og艂oszenia o zam贸wieniu w miejscu publicznie dost臋pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Je偶eli w tym dniu nie b臋dzie opublikowany 艣redni kurs NBP, Zamawiaj膮cy przyjmie kurs 艣redni z ostatniej tabeli przed wszcz臋ciem post臋powania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: Warunek w rozumieniu Zamawiaj膮cego spe艂ni wykonawca, kt贸ry nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie: a) wykona艂 nale偶ycie minimum dwie roboty, polegaj膮ce na wykonaniu rob贸t budowlanych, z kt贸rych: - ka偶da by艂a o warto艣ci nie mniejszej ni偶 1 000 000 z艂 brutto, - ka偶da polega艂a na remoncie lub modernizacji, lub rozbudowie, lub przebudowie, lub budowie drogi o nawierzchni asfaltowej lub z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z chodnikami. W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek musi spe艂nia膰 co najmniej jeden z wykonawc贸w w ca艂o艣ci. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek warto艣膰 dotycz膮ca ww. warunku wyra偶ona b臋dzie w walucie obcej, Zamawiaj膮cy przeliczy t膮 warto艣膰 w oparciu o 艣redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego (za dat臋 wszcz臋cia post臋powania Zamawiaj膮cy uznaje dat臋 umieszczenia og艂oszenia o zam贸wieniu w miejscu publicznie dost臋pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Je偶eli w tym dniu nie b臋dzie opublikowany 艣redni kurs NBP, Zamawiaj膮cy przyjmie kurs 艣redni z ostatniej tabeli przed wszcz臋ciem post臋powania. Zamawiaj膮cy uwzgl臋dni tylko zadania zako艅czone. b) dysponuje lub b臋dzie dysponowa膰 minimum jedn膮 osob膮 uprawnion膮 zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sprawuj膮c膮 funkcj臋 kierownika budowy: - posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno艣ci drogowej bez ogranicze艅, - posiadaj膮c膮 co najmniej pi臋cioletnie do艣wiadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnie艅), - kt贸ra w ostatnich 5 (pi臋ciu) latach przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert pe艂ni艂a funkcj臋 kierownika budowy przy wykonywaniu rob贸t budowlanych polegaj膮cych na remoncie lub modernizacji, lub rozbudowie, lub przebudowie, lub budowie drogi o warto艣ci co najmniej 1 000 000 z艂 brutto. W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci prosi si臋 o podanie daty wydania uprawnie艅 i o dok艂adne cytowanie zakresu uprawnie艅 z posiadanego za艣wiadczenia. Uwaga: Zamawiaj膮cy, okre艣laj膮c wymogi dla ka偶dej osoby w zakresie posiadanych uprawnie艅 budowlanych, dopuszcza odpowiadaj膮ce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pa艅stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze偶eniem art. 12a oraz innych przepis贸w ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65); kt贸re pozwala膰 b臋d膮 na pe艂nienie okre艣lonych funkcji w zakresie obj臋tym niniejszym zam贸wieniem. Wszystkie osoby, o kt贸rych mowa powy偶ej powinny biegle pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim (w mowie i pi艣mie) w przeciwnym razie wykonawca zapewni t艂umacza j臋zyka polskiego zapewniaj膮cego sta艂e t艂umaczenie na potrzeby realizacji zam贸wienia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) osoby, kt贸re przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, uzyska艂y uprawnienia budowlane, lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj膮 uprawnienia do pe艂nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnie艅 budowlanych nale偶y odczytywa膰 zgodnie z tre艣ci膮 decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy b臋d膮ce podstaw膮 ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre艣lone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog膮 r贸wnie偶 wykonywa膰 osoby, kt贸rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta艂y uznane na zasadach okre艣lonych w przepisach odr臋bnych. W zwi膮zku z powy偶szym Zamawiaj膮cy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadaj膮ce uprawnieniom wymaganym przez Zamawiaj膮cego, kt贸re zosta艂y wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiaj膮cy wezwie wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym terminie, nie kr贸tszym ni偶 5 dni, aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia o艣wiadcze艅 i/lub dokument贸w na potwierdzenie, 偶e Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 i 3 SIWZ tj.: a) informacja banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej potwierdzaj膮ca wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, w okresie nie wcze艣niejszym ni偶 1 miesi膮c przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek wykonawcy mog膮 spe艂nia膰 艂膮cznie. Uwaga: Je偶eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo偶e z艂o偶y膰 wymaganych przez Zamawiaj膮cego dokument贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej, Zamawiaj膮cy dopuszcza z艂o偶enie przez wykonawc臋 innego dokumentu, kt贸ry w wystarczaj膮cy spos贸b potwierdza spe艂nienie opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Ww. dokument nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em. b) wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz, kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy roboty zosta艂y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone; przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, kt贸rego roboty budowlane by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w - inne dokumenty (za艂膮cznik nr 7); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej wykonawcy sk艂adaj膮cy ofert臋 wsp贸ln膮 sk艂adaj膮 jeden wsp贸lny ww. wykaz. W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej w/w warunek musi spe艂nia膰 co najmniej jeden z wykonawc贸w w ca艂o艣ci. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em. c) wykaz os贸b, skierowanych przez wykonawc臋 do realizacji zam贸wienia publicznego w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia, niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia publicznego, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami (za艂膮cznik nr 8); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej wykonawcy sk艂adaj膮 jeden wsp贸lny ww. wykaz. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post臋powania: a) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wsp贸lnej ww. odpis sk艂ada ka偶dy z wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮. Ww. dokument nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em. 1. Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowi膮zany zgodnie z rozdzia艂em VII ust 7 pkt 2 siwz do z艂o偶enia wskazanych tam dokument贸w, to zgodnie z 搂 7 rozporz膮dzenia Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, okresu ich wa偶no艣ci oraz form, w jakich dokumenty te mog膮 by膰 sk艂adane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zamiast dokument贸w, o kt贸rych mowa w 搂 5 pkt 4 ww. rozporz膮dzenia (rozdzia艂 VII ust. 7 pkt 2 siwz) sk艂ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci. 2. Dokumenty, o kt贸rych mowa w ust. 1 powinny by膰 wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Je偶eli w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt贸rej dokumenty dotyczy, nie wydaje si臋 dokument贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1, zast臋puje si臋 je dokumentem zawieraj膮cym odpowiednio o艣wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os贸b uprawionych do jego reprezentacji, lub o艣wiadczenie osoby, kt贸rej dokument mia艂 dotyczy膰, z艂o偶one przed notariuszem lub przed organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na siedzib臋 lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje si臋 odpowiednio. 4. W przypadku w膮tpliwo艣ci, co do tre艣ci dokumentu z艂o偶onego przez wykonawc臋, zamawiaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do w艂a艣ciwych organ贸w odpowiednio w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt贸rej dokument dotyczy, o udzielenie niezb臋dnych informacji dotycz膮cych tego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy zgodnie z rozdzia艂em XIII ust 1 (za艂膮cznik nr 1 do SIWZ); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jeden wsp贸lny formularz. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale. 2) o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z rozdzia艂em VII ust. 1 (za艂膮cznik nr 2 do SIWZ); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej w/w o艣wiadczenie sk艂ada ka偶dy z wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮. 3) o艣wiadczenie o braku podstaw wykluczenia zgodnie z rozdzia艂em VII ust. 2; W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jeden wsp贸lny formularz. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale (za艂膮cznik nr 3). 4) zobowi膮zanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdzia艂em VII ust. 6, je偶eli wykonawca w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zamierza polega膰 na zdolno艣ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot贸w; wz贸r przyk艂adowego pisemnego zobowi膮zania podmiotu trzeciego (za艂膮cznik nr 4); W/w o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii notarialnej po艣wiadczonej. 5) odpowiednie pe艂nomocnictwa tylko w sytuacjach okre艣lonych w rozdziale XIII ust. 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej (rozdzia艂 VIII ust. 2); Ww. pe艂nomocnictwa nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii notarialnie po艣wiadczonej. 6) o艣wiadczenie wg wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do SIWZ wskazuj膮ce cz臋艣膰 zam贸wienia, kt贸rego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawc贸w (je偶eli wykonawca przewiduje udzia艂 podwykonawc贸w); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jedno wsp贸lne o艣wiadczenie. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zadania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wz贸r umowy stanowi za艂膮cznik nr 6 do SIWZ. Zmiana postanowie艅 umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewa偶no艣ci. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 Pzp jest niedopuszczalna. 3. Zmiana umowy mo偶e nast膮pi膰 z inicjatywy Zamawiaj膮cego albo Wykonawcy. 4. W celu zmiany umowy Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu wniosek w formie pisemnej dotycz膮cy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno艣ci stanowi膮cych podstaw臋 do 偶膮dania takiej zmiany, kt贸ry powinien zawiera膰: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) analiz臋 koszt贸w zmiany oraz jego wp艂ywu na wysoko艣膰 wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wp艂yw zmiany na termin zako艅czenia umowy. 5. Wniosek, o kt贸rym mowa w ust. 4 powinien zosta膰 przekazany niezw艂ocznie, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kt贸rym Wykonawca dowiedzia艂 si臋, lub powinien dowiedzie膰 si臋 o danym zdarzeniu lub okoliczno艣ciach. 6. Wykonawca zobowi膮zany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokument贸w wymaganych umow膮, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre艣lone w SIWZ i informacji uzasadniaj膮cych 偶膮danie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno艣ci stanowi膮cych podstaw臋 偶膮dania zmiany. 7. Wykonawca zobowi膮zany jest do prowadzenia bie偶膮cej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 偶膮dania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadz贸r Inwestorski. 8. Po otrzymaniu wniosku Nadz贸r Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno艣ci, do kontroli dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bie偶膮cej uzasadniaj膮cej 偶膮danie zmiany. 9. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycj膮 wyceny rob贸t i informacji uzasadniaj膮cych 偶膮danie zmiany umowy, Nadz贸r Inwestorski zobowi膮zany jest do pisemnego ustosunkowania si臋 do zg艂oszonego 偶膮dania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny rob贸t oraz do przekazania go Zamawiaj膮cemu wraz z uzasadnieniem, zar贸wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 偶膮dania zmiany. 10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 偶膮dania zmiany, zaopiniowanego przez Nadz贸r Inwestorski, Zamawiaj膮cy powiadomi Wykonawc臋 o akceptacji 偶膮dania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji. 11. Zmiana postanowie艅 umowy mo偶e nast膮pi膰 jedynie za zgod膮 obu stron i b臋dzie wymaga膰 formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewa偶no艣ci. 12. Zmiana umowy mo偶e nast膮pi膰 w przypadku zaistnienia nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: 1) z powodu zaistnienia omy艂ki pisarskiej lub rachunkowej, 2) gdy zaistnieje si艂a wy偶sza lub inna, niemo偶liwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno艣膰 prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kt贸r膮 偶adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno艣ci, skutkuj膮ca brakiem mo偶liwo艣ci nale偶ytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiaj膮cego, 3) nast膮pi zmiana powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w zakresie maj膮cym wp艂yw na realizacj臋 przedmiotu umowy lub 艣wiadczenia jednej lub obu stron, 4) powstania rozbie偶no艣ci lub niejasno艣ci w rozumieniu poj臋膰 u偶ytych w umowie, kt贸rych nie b臋dzie mo偶na usun膮膰 w inny spos贸b, a zmiana b臋dzie umo偶liwia膰 usuni臋cie rozbie偶no艣ci lub niejasno艣ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowie艅 przez strony, 5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiaj膮cego lub Wykonawc臋, kt贸re zaakceptuje na pi艣mie Zamawiaj膮cy. 13. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany wynagrodzenia ustalonego w umowie je偶eli nast膮pi zmiana stawki podatku VAT, kt贸ra b臋dzie powodowa膰 zmian臋 koszt贸w wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia b臋dzie dotyczy艂a wynagrodzenia za cz臋艣膰 rob贸t wykonywanych po dacie wej艣cia w 偶ycie przepis贸w stanowi膮cych o zmianie stawki VAT, przy czym podwy偶szenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmian臋 stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zw艂oka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowa艂a konieczno艣膰 jego realizacji w okresie obowi膮zywania wy偶szej stawki podatku VAT. 14. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany terminu realizacji rob贸t budowalnych w przypadku: 1) wyst膮pi op贸藕nienie w przekazaniu terenu budowy, za kt贸re nie ponosi odpowiedzialno艣ci Wykonawca - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres r贸wny op贸藕nieniu w stosunku do terminu przewidzianego w 搂 7 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy, 2) nast膮pi wykrycie niewybuch贸w i niewypa艂贸w podczas sprawdzenia saperskiego wykonanego przez Wykonawc臋 (konieczno艣膰 usuni臋cia niewybuch贸w lub niewypa艂贸w) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne (konieczno艣膰 przeprowadzenia bada艅 archeologicznych) - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu wstrzymania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci rob贸t z tego tytu艂u, 3) wyst膮pi jeden z poni偶szych nieprzewidzianych warunk贸w realizacji tj.: a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiekt贸w, b) odkrycie niezinwentaryzowanych element贸w infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), c) odkrycie wadliwie wykonanych rob贸t przez poprzednich wykonawc贸w (tj. nieobj臋tych niniejsz膮 umow膮), d) konieczno艣膰 usuni臋cia kolizji z istniej膮c膮 infrastruktur膮 naziemn膮 lub podziemn膮 a nieprzewidzian膮 w dokumentacji i b臋dzie to mia艂o wp艂yw na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwole艅 lub decyzji lub uzgodnie艅 lub wytycznych lub warunk贸w technicznych oraz na wykonanie rob贸t naprawczych lub zwi膮zanych z usuni臋ciem kolizji lub obiektu; 4) wyst膮pi konieczno艣膰: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzgl臋dnienia wp艂ywu innych przedsi臋wzi臋膰 lub dzia艂a艅 powi膮zanych z przedmiotem niniejszej umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych okresu trwania przeszkody; 5) wyst膮pi konieczno艣膰 wykonania rob贸t zamiennych, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 na etapie wykonania projekt贸w budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow臋 lub innych decyzji, w tym konieczno艣膰 uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budow臋 w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, kt贸re b臋d膮 mia艂y wp艂yw na przed艂u偶enie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwole艅 lub uzgodnie艅 lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie rob贸t zamiennych; 6) wyst膮pi膮 przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: kl臋ski 偶ywio艂owe, warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce ze wzgl臋d贸w technologicznych prowadzenie rob贸t budowlanych lub przeprowadzenie pr贸b lub sprawdze艅 lub dokonywanie odbior贸w - pomimo do艂o偶enia przez Wykonawc臋 wszelkich stara艅, aby roboty mog艂y zosta膰 zrealizowane. Na t臋 okoliczno艣膰 Kierownik Budowy sporz膮dzi wpis do Dziennika Budowy, kt贸ry potwierdzi Kierownik Zespo艂u Inspektor贸w Nadzoru mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych okresu trwania przeszkody z uwzgl臋dnieniem re偶imu technologicznego; 7) wyst膮pi okoliczno艣膰 le偶膮ca po stronie Zamawiaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci wstrzymania rob贸t przez Zamawiaj膮cego, konieczno艣膰 usuni臋cia b艂臋d贸w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nast膮pi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowie艅, zezwole艅, uzgodnie艅 lub warunk贸w technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc臋 - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu wstrzymania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci rob贸t oraz niezb臋dnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowie艅, zezwole艅, uzgodnie艅 lub warunk贸w technicznych; 8) wyst膮pi konieczno艣膰 wykonania zam贸wienia dodatkowego (tj. odr臋bnej umowy), kt贸re b臋dzie mia艂o wp艂yw na przed艂u偶enie terminu wykonania przedmiotu umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na wykonanie zam贸wienia dodatkowego; 9) wyst膮pi czasowa niedost臋pno艣膰 materia艂贸w budowlanych lub urz膮dze艅 (z przyczyn obiektywnych, niezale偶nych od Wykonawcy) maj膮ca wp艂yw na terminy dostaw - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo艣膰 dni trwania przeszkody w dostawach maj膮cej wp艂yw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 10) wyst膮pi膮 gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie l臋gowym (od 1 marca do 31 pa藕dziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody w艂a艣ciwego organu na odst臋pstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w ilo艣ci dni nie wi臋kszej ni偶 czas od uzyskania odmownej decyzji organu do up艂ywu okresu 艂臋gowego lub innego okresu zabraniaj膮cego dokonywania wycinek; 11) w zwi膮zku ze zmian膮 sposobu spe艂nienia 艣wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob贸t lub wprowadzeniem rob贸t zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - mo偶liwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wyd艂u偶enie lub skr贸cenie) o ilo艣膰 dni nieprzekraczaj膮cych czasu na wykonanie rob贸t zamiennych lub zwi膮zanych ze zmian膮 sposobu spe艂nienia 艣wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob贸t, lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy. 15. Dopuszcza si臋 zmian臋 os贸b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie na osoby o kwalifikacjach zgodnych z kwalifikacjami os贸b zast臋powanych w nast臋puj膮cych przypadkach: 1) 艣mierci, przewlek艂ej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych os贸b z wykonywania swoich obowi膮zk贸w, 3) nie wywi膮zywania si臋 os贸b z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z umowy. Wykonawca jest zobowi膮zany zmieni膰 osob臋 odpowiedzialn膮 za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 偶膮daniem Zamawiaj膮cego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiaj膮cego - pod warunkiem, 偶e nowo powo艂ana przez wykonawc臋 osoba, b臋dzie spe艂nia膰 warunki, o kt贸rych mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3b SIWZ. 16. 呕adnej ze stron umowy nie przys艂uguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musz膮 wyrazi膰 zgod臋 si臋 na zawarcie aneksu). 17. Je偶eli strony dopu艣ci艂y zmian臋 terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest tak偶e zmiana postanowie艅 umowy obejmuj膮ca wyd艂u偶enie terminu wa偶no艣ci zabezpiecze艅. Je偶eli strona trzecia, od kt贸rej zale偶y przed艂u偶enie wa偶no艣ci zabezpieczenia nie wyda艂a zgody na takie przed艂u偶enie, wykonawca zobowi膮zany jest skorzysta膰 z innych form zabezpieczenia. 18. Dopuszczona jest mo偶liwo艣膰 zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegaj膮ca na przesuni臋ciu rozpocz臋cia lub zako艅czenia wykonywania rob贸t budowlanych w nim wskazanych w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z przyczynami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a tak偶e, je艣li zmiana tego rodzaju wp艂ynie na usprawnienie procesu organizacji rob贸t, tempa rob贸t, dopasowanie mo偶liwo艣ci ich wykonania do warunk贸w atmosferycznych czy te偶 dost臋pno艣ci materia艂贸w budowlanych, a tak偶e skoordynowania rob贸t z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobj臋tymi przedmiotem umowy - o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiaj膮cego (zmiana niewymagaj膮ca sporz膮dzenia aneksu). 19. Niezale偶nie od powy偶szego, strony dopuszczaj膮 mo偶liwo艣膰 zmian redakcyjnych umowy, a tak偶e zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczeg贸lno艣ci przyspieszaj膮cych realizacj臋, obni偶aj膮cych koszt ponoszony przez Zamawiaj膮cego na wykonanie, utrzymanie lub u偶ytkowanie przedmiotu umowy b膮d藕 zwi臋kszaj膮cych u偶yteczno艣膰 przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadz膮 do umowy stosowne zmiany weryfikuj膮ce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo te偶 kieruj膮c si臋 poszanowaniem wzajemnych interes贸w, zasad膮 r贸wno艣ci stron oraz ekwiwalentno艣ci 艣wiadcze艅 i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okre艣l膮 zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 20. W razie w膮tpliwo艣ci, przyjmuje si臋, 偶e nie stanowi膮 zmiany umowy nast臋puj膮ce zmiany: 1) danych zwi膮zanych z obs艂ug膮 administracyjno-organizacyjn膮 umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) b臋d膮ce nast臋pstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 14:00,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> j臋zyk polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?23891.6 KB POBIERZprojekt budowlano-wykonawczy2019-10-17 16:44:13236
.ZIP13119.6 KB POBIERZza艂膮czniki2019-10-17 16:46:43223
.ZIP2141.2 KB POBIERZSIWZ2019-10-21 08:22:54191
.PDF190.3 KB POBIERZinformacja z otwarcia ofert2019-11-04 15:03:38197
.PDF349.4 KB POBIERZinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-11-06 08:50:28180
.PDF296.9 KB POBIERZog艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2019-11-19 11:15:21158

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-17 16:40:55
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-17 16:47:45
Liczba wy艣wietle艅 : 642

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  17.10.2019 15:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818442