logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 26 czerwca do 24 wrze艣nia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 26 czerwca do 24 wrze艣nia 2019 r.


I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 28 czerwca 2019 r.
- 11 lipca 2019 r.
- 24 lipca 2019 r.
- 31 lipca 2019 r.
- 14 sierpnia 2019 r.
- 21 sierpnia 2019 r.
- 28 sierpnia 2019 r.
- 4 wrze艣nia 2019 r.
- 11 wrze艣nia 2019 r.
- 20 wrze艣nia 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania.
- W sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019.
- Zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026. W uchwale uwzgl臋dniono zmiany wynikaj膮ce z wprowadzenia do bud偶etu dotacji.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2018 rok. Strata z dzia艂alno艣ci zostanie pokryta z funduszu zak艂adowego zgromadzonego w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego przez Szpital w latach przysz艂ych.
- W sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach. W sk艂ad komisji wesz艂o trzech przedstawicieli organu prowadz膮cego, trzech przedstawicieli organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, dw贸ch przedstawicieli rady pedagogicznej, dw贸ch przedstawiciel rady rodzic贸w i dw贸ch przedstawicieli zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczenia ich do dr贸g wojew贸dzkich na terenie powiatu my艣liborskiego. Zmian膮 kategorii obj臋ty jest odcinek ul. 1 Maja w Barlinku. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu gryfi艅skiego. Kategorii zostaje pozbawiony odcinek drogi nr 1423Z Boguszczyn-Jelenin-Narost. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Obowi膮zki powierzono Ewie Cywi艅skiej na okres od 1 wrze艣nia 2019 r. do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora, nie d艂u偶ej ni偶 do 30 czerwca 2020 r.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2020 rok. Uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Przyj臋to wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 5 %. Nie b臋dzie on obowi膮zywa艂 w jednostkach, w kt贸rych p艂ace s膮 regulowane odr臋bnymi przepisami. Ponadto ustalono wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w pozap艂acowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Kategori臋 drogi powiatowej trac膮 ulice Wolno艣ci i Jana Paw艂a II w Chociwlu. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020. Zarz膮d zdecydowa艂, aby w roku 2020 zwi臋kszy膰 wysoko艣膰 艣rodk贸w przekazywanych organizacjom pozarz膮dowym w formie otwartych konkurs贸w ofert o 20% w stosunku do roku 2019. Konsultacje zosta艂y zaplanowane w dniach 12-26 wrze艣nia 2019 r.
- W sprawie wyst膮pienia z wnioskiem do Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego o umorzenie nale偶no艣ci i op艂at rocznych za wy艂膮czenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej. Fundacja O艣wiatowa "Realizujmy marzenia" wnioskuje o zwolnienie z op艂at w zwi膮zku z realizacj膮 inwestycji polegaj膮cej na utworzeniu plac贸wki o艣wiatowej przedszkola i 偶艂obka. Wnioskodawc膮 mo偶e by膰 zar贸wno organ wykonawczy gminy i powiatu. Uwzgl臋dniaj膮c fakt, 偶e plac贸wka o艣wiatowa s艂u偶y膰 b臋dzie zaspokojeniu potrzeb nie tylko lokalnej spo艂eczno艣ci, ale tak偶e dzieciom z ternu innych gmin powiatu pyrzyckiego Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e wyst膮pi do Marsza艂ka w imieniu fundacji.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 40%;
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40%;
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30%;
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30%
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. oraz dodatek w wysoko艣ci 40% na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny i funkcyjny dla pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU w wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego. Wysoko艣膰 dodatku funkcyjnego na okres od 1 wrze艣nia 2019 r. do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora, nie d艂u偶ej ni偶 do 30 czerwca 2020 r., a wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego okres od 1 wrze艣nia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- W sprawie wniosku o przyznanie 艣rodk贸w finansowych na remont stacji transformatorowej Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Budynek i urz膮dzenia stacji
s膮 w stanie zagra偶aj膮cym bezpiecze艅stwu. Przewidywany koszt remontu wynosi 40 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie remontu.
- W sprawie wniosku o przeprowadzenie restrukturyzacji zad艂u偶enia powiatu. Przeprowadzenie restrukturyzacji by艂o ju偶 w roku 2013 i pozwoli艂o na zmniejszenie wydatk贸w zwi膮zanych z obs艂ug膮 d艂ugu. Obecnie Powiat Pyrzycki posiada wysokooprocentowane obligacje, a jest mo偶liwo艣膰 ich wykupu i wyemitowania obligacji o ni偶szym oprocentowaniu. Firma Curulis, kt贸ra przeprowadzi艂a restrukturyzacj臋 w roku 2013 zobowi膮za艂a si臋 przygotowa膰 i przeprowadzi膰 restrukturyzacj臋 w tym roku. Ca艂y proces b臋dzie trwa艂 oko艂o dw贸ch miesi臋cy od podpisania umowy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 11 756 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na zakup narz臋dzia do diagnozy psychologicznej - ADOS. Dysponuj膮c takim narz臋dziem, po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez kuratora o艣wiaty, plac贸wka b臋dzie mog艂a diagnozowa膰 dzieci z autyzmem i wydawa膰 orzeczenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o sfinansowanie modernizacji stacji kontroli pojazd贸w. Wnioskuje si臋 o kwot臋 36 777 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na modernizacj臋 linii diagnostycznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Do uzgodnienia zosta艂 przed艂o偶ony projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie Osetna, w gminie Lipiany. Zarz膮d nie przewiduje realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na tym terenie i uzgodni艂 przedstawiony plan.
- W sprawie wyra偶enie zgody na dokonanie zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wnioskowano o zgod臋 na przesuni臋cie kwoty
6 tys. z艂 pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana w momencie jej podj臋cia.
- W sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w. Uchwa艂a zosta艂a opublikowana w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w dniu 31 lipca 2019 r. i wesz艂a w 偶ycie 15 sierpnia 2019 r.
- W sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania. Uchwa艂a zosta艂a uchylona przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego ze wzgl臋du na brak w uchwale element贸w, kt贸re b臋d膮 zawarte w og艂oszeniu
o naborze wniosk贸w.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2018. Rada Powiatu Pyrzyckiego zatwierdzi艂a sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2018.
- W sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego wotum zaufania. Rada Powiatu Pyrzyckiego udzieli艂a Zarz膮dowi wotum zaufania.
- W sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Rada Powiatu Pyrzyckiego udzieli艂a Zarz膮dowi absolutorium.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮. Zobowi膮zano Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2018.
- Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2019 r.
- Informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2019 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2018/2019 (bez PMOS).
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem us艂ug medycznych 艣wiadczonych na rzecz mieszka艅c贸w.
- Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Informacja na temat dzia艂alno艣ci w 2018 roku Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie powiatu pyrzyckiego.
- informacja o uchwa艂ach podj臋tych przez Rad臋 Spo艂eczn膮 Szpitala Powiatowego.
- informacja o planowanych wydatkach na wynagrodzenia pracownik贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej w roku 2020.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
28 czerwca
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
- Otwarcie Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
29 czerwca
- Powiatowe Zawody Sportowo-Po偶arnicze OSP.
1 lipca
- Podpisanie um贸w na granty so艂eckie w Starostwie.
11 lipca
- Obchody 艢wi臋ta Policji w Pyrzyckim Domu Kultury.
4 lipca
- Szkolenie dla starost贸w i wicestarost贸w z zakresu zarz膮dzania kryzysowego
w Szkole Aspirant贸w PSP Pozna艅.
12-14 lipca
- XIV Zlot Pojazd贸w Militarnych w Lipianach.
12 sierpnia
- Przekazanie samochodu ratowniczo-ga艣niczego przez Komend臋 Wojew贸dzk膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Szczecinie dla Komendy Powiatowej w Pyrzycach.
- Spotkanie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
20 sierpnia
- Podpisanie umowy partnerskiej na realizacj臋 projektu w Szczecinie.
24 sierpnia
- Obchody 760-lecia Lipian.
- Do偶ynki Gminne w Przelewicach.
- Przekazanie samochodu ratowniczo-ga艣niczego przez Komend臋 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej
w Lubiatowie.
25 sierpnia
- Do偶ynki Gminne w Lipianach.
28 sierpnia
- Wsp贸lne posiedzenie Komisji Finans贸w i Komisji ds. Spo艂ecznych.
30 sierpnia
- Do偶ynki parafialne w Rosinach.
31 sierpnia
- Do偶ynki Archidiecezjalne w Gryfinie.
- Do偶ynki Gminne w Mielnie.
- Do偶ynki Gminne w Nieborowie
1 wrze艣nia
- Wojew贸dzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny 艢wiatowej w Stargardzie.
2 wrze艣nia
- Uroczyste rozpocz臋cie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szk贸艂 nr 1,
w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU i w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Spotkanie z przedstawicielami pokolenia polskich dzieci wojny pn. "Przerwany marsz".
- Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny 艢wiatowej pod Pomnikiem Pami臋ci
w Pyrzycach.
4 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
6 wrze艣nia
- Wojew贸dzkie Dni Pszczelarza w Kamieniu Pomorskim.
7 wrze艣nia
- Wsp贸lne narodowe czytanie "Przedwio艣nie" Stefana 呕eromskiego w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
17 wrze艣nia
- Podpisanie um贸w z Wojewod膮 Zachodniopomorskim na dofinansowanie czterech inwestycji drogowych w powiecie pyrzyckim, w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
24 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Finans贸w.
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-09-25 14:01:58
Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-25 14:01:58
Liczba wy艣wietle艅 : 284licznik odwiedzin: 11429152