logo
logo
Nieruchomo艣ci » Przetargi
Og艂oszenie Starosty Pyrzyckiego

Starosta Pyrzycki og艂asza czwarty ustny przetarg ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 skarbu pa艅stwa

OG艁OSZENIE

STAROSTA PYRZYCKI
OG艁ASZA CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI
STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 SKARBU PA艃STWA


Nieruchomo艣膰 gruntowa, zabudowana po艂o偶ona w obr臋bie Jedlice, gmina Lipiany oznaczona w ewidencji jako dzia艂ka nr 52 o聽og贸lnej pow. 0,6725 ha w udziale do 3/8 cz臋艣ci. Dla聽nieruchomo艣ci prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta KW SZ2T/00012857/9.
Cena wywo艂awcza - 24聽150,00 z艂
Wadium - 4聽000,00 z艂

Dzia艂ka nr 52 obr臋b Jedlice w przesz艂o艣ci stanowi艂a siedlisko dw贸ch gospodarstw rolnych. Aktualnie teren dzia艂ki nie jest u偶ytkowany od szeregu lat, poro艣ni臋ty jest samosiewami drzew i聽chwastami. Dojazd do nieruchomo艣ci z drogi g艂贸wnej Lipiany-Barlinek.
Dzia艂ka nr 52 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 3 i 3a oraz trzema budynkami gospodarczymi. Udzia艂 do 3/8 cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮 pomieszczenia mieszkalne w聽cz臋艣ci wschodniej budynku (oznaczone nr 3a), budynek gospodarczy uwidoczniony na mapie z nr 7 oraz 1/2 cz臋艣ci budynku gospodarczego uwidocznionego na mapie z nr 6. Stan聽techniczny pomieszcze艅 mieszkalnych ze wzgl臋du na brak u偶ytkowania przez szereg lat jest z艂y: zniszczona stolarka, zawilgocone i odpadaj膮ce tynki, zniszczone w cz臋艣ci pokrycia dachowe sufit贸w z licznymi zaciekami. Budynek gospodarczy nr 6 murowany, kryty dach贸wk膮. Cz臋艣膰 zachodnia budynku zlokalizowana jest na gruncie dzia艂ki s膮siedniej. Z聽budynku gospodarczego nr 7 pozosta艂a tylko jedna 艣ciana.
Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na terenie kt贸ry nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na terenie oznaczonym symbolem RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ZD - tereny ogrod贸w dzia艂kowych i zieleni przydomowej oraz R1 - strefa produkcji rolniczej, na terenach tych zmiana studium dopuszcza rozw贸j teren贸w zabudowy wy艂膮cznie w postaci siedlisk rolniczych oraz obiekt贸w budowlanych s艂u偶膮cych prowadzeniu gospodarki rolnej i le艣nej.
Z uwagi na przeznaczenie nieruchomo艣ci (nieruchomo艣膰 rolna) do jej sprzeda偶y maj膮 zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta艂towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1405 ze zm.). Zgodnie z przepisami w/w ustawy ka偶dy zainteresowany mo偶e naby膰 nieruchomo艣膰 roln膮 o powierzchni mniejszej ni偶 1 ha. W聽sytuacjach okre艣lonych w ustawie Krajowemu O艣rodkowi Wsparcia Rolnictwa przys艂ugiwa膰 b臋dzie prawo pierwokupu nieruchomo艣ci. Prawo pierwokupu mo偶e by膰 wykonane w terminie miesi膮ca od dnia otrzymania przez KOWR zawiadomienia o tre艣ci umowy sprzeda偶y.
I przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci odby艂 si臋 w dniu 22 lutego 2019 r.
II przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci odby艂 si臋 w dniu 29 kwietnia 2019 r.
III przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci odby艂 si臋 w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 04 pa藕dziernika 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w聽Pyrzycach, przy ul. Lipia艅skiej 4, w sali nr 209, o godzinie 9:00

Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN), na聽rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2019 r., nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0054 9050, ze聽wskazaniem nieruchomo艣ci kt贸rej dotyczy. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Wadium osoby wygrywaj膮cej przetarg zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci. Wadium pozosta艂ych uczestnik贸w przetargu zostanie zwr贸cone po zako艅czeniu przetargu, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. W przypadku uchylenia si臋 osoby wygrywaj膮cej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
Osoby fizyczne zobowi膮zane s膮 przed艂o偶y膰 komisji przetargowej dokument stwierdzaj膮cy ich to偶samo艣膰. W przypadku os贸b fizycznych pozostaj膮cych w zwi膮zku ma艂偶e艅skim nie posiadaj膮cych rozdzielczo艣ci maj膮tkowej, do dokonania czynno艣ci przetargowych konieczna jest obecno艣膰 obojga ma艂偶onk贸w. Osoby prawne przyst臋puj膮ce do przetargu musz膮 przed艂o偶y膰 aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego. Powy偶sze dokumenty winny by膰 z艂o偶one Komisji Przetargowej w dniu przetargu pod rygorem niedopuszczenia do udzia艂u w聽przetargu.
Przed przyst膮pieniem do przetargu nale偶y zapozna膰 si臋 ze stanem nieruchomo艣ci oraz regulaminem przetargu.
Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami ul. Bartosza G艂owackiego 22 lub telefonicznie pod nr 918811395 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Og艂oszenie o przetargu dost臋pne jest na stronie internetowej www.pyrzyce.pl oraz www.pyrzyce.samorzady.pl.

R E G U L A M I N
czwartego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 04 pa藕dziernika 2019 roku na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa

1. Regulamin okre艣la zasady przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci rolnej, zabudowanej, po艂o偶onej w obr臋bie Jedlice, oznaczonej w聽ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 52 o pow. 0,6725 ha w udziale do 3/8 cz臋艣ci.
2. W przetargu maj膮 prawo wzi膮膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne.
3. Uczestnicy bior膮 udzia艂 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Je偶eli uczestnik jest reprezentowany przez pe艂nomocnika, konieczne jest przed艂o偶enie orygina艂u pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do dzia艂ania na ka偶dym etapie post臋powania przetargowego.
4. Osoby przyst臋puj膮ce do przetargu winny przed艂o偶y膰 komisji przetargowej o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z warunkami przetargu i przyj臋ciu ich bez zastrze偶e艅 oraz o zapoznaniu si臋 ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomo艣ci i gotowo艣ci jej nabycia bez zastrze偶e艅 w stanie obecnym.
5. Przetarg wygrywa ten uczestnik przetargu, kt贸ry zg艂osi najwy偶sz膮 cen臋.
6. O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
7. Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN) ), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2019 r. nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0054 9050, ze wskazaniem nieruchomo艣ci, kt贸rej dotyczy.
8. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
9. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg przegra艂, podlega zwrotowi na wskazane konto bankowe niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 3 dni od dnia odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu.
10. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.
11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si臋 uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 od zawarcia umowy, w terminie okre艣lonym odr臋bnym zawiadomieniem.
12. Cena osi膮gni臋ta w przetargu, stanowi cen臋 nabycia nieruchomo艣ci i p艂atna jest w聽ca艂o艣ci przed zawarciem umowy sprzeda偶y. Wp艂ata powinna nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej.
13. Op艂aty zwi膮zane z przeniesieniem w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (koszty notarialne, s膮dowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
14. Nabywca przejmuje nieruchomo艣膰 w stanie istniej膮cym.
15. Uczestnik, kt贸ry wygra艂 przetarg nabywa nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 przedmiotem przetargu na zasadach okre艣lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo艣ciami.
16. Protok贸艂 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y.
17. Umowa przenosz膮ca w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci zostanie zawarta je偶eli Krajowy O艣rodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci.
18. Przetarg mo偶e by膰 odwo艂any zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si臋 przepisy rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-08-30 11:19:58
Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-30 11:37:08
Liczba wy艣wietle艅 : 585

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  30.08.2019 10:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  30.08.2019 10:21poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  30.08.2019 10:19poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11838469