logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 43/2004
z dnia 21 grudnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂 skierowany do poprawki w zakresie dotycz膮cym kontroli w Domu Dziecka.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮 dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Zak艂adu w listopadzie 2004 r. W tym miesi膮cu bilans finansowy by艂 dodatni. Zak艂ad nadal wykazuje niewielkie nadlimity. Piotr Rybkowski zdecydowanie przeciwstawi艂 si臋 takiemu dzia艂aniu. W sytuacji, gdy jednostka jest zad艂u偶ona powoduje to narastanie zad艂u偶enia i oddala moment osi膮gni臋cia rentowno艣ci. Podobnego zdania by艂 Wicestarosta oraz Halina Korzeniewicz. Robert Betyna uzasadnia艂, 偶e w pierwszym roku dzia艂alno艣ci przy koniecznych wydatkach inwestycyjnych mo偶na dopu艣ci膰 niewielkie zad艂u偶enie. Starosta argumentowa艂, 偶e nadlimity w ilo艣ci 1 lub 2 艂贸偶ek nie zagra偶aj膮 jednostce, a s膮 konieczne przy argumentowaniu wniosk贸w o zwi臋kszenie limit贸w. Dzi臋ki niewielkim nadlimitom i informacji o du偶ej liczbie os贸b oczekuj膮cych na przyj臋cie do ZOL mo偶na stopniowo doprowadza膰 do zwi臋kszania 艣rodk贸w przyznawanych przez NFZ. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do zak艂adu kieruje si臋 nast臋puj膮ce osoby: Marianna Ja艣kiewicz, Jerzy Pasternak i Joanna Momot. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enia zgody na dokonanie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w na rok 2004 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zmiana dotyczy艂a przesuni臋cia kwoty 1 361 z艂 z paragrafu 4300 zakup us艂ug pozosta艂ych do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek o wyra偶enia zgody na dokonanie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w na rok 2004 zosta艂 z艂o偶ony przez dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Zmiana polega na przesuni臋ciu zaoszcz臋dzonej kwoty 38 476 z艂 z paragrafu 4010 na zakup energii i us艂ug pozosta艂ych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Z kolei Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enia zgody na dokonanie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w na rok 2004 z艂o偶ony przez dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 3 200 z艂 z paragrafu 4010 do paragraf贸w 4110 i 4120 obejmuj膮cych sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne i Fundusz Pracy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Komendanta Gminnego OSP w Pyrzycach o wyra偶enia zgody na zwolnienie z op艂aty za rejestracj臋 pojazdu przekazanego nieodp艂atnie przez partnerskie miasto Korbach dla OSP Brzesko. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 decyzj臋 o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du i ustanowienia udzia艂u w trwa艂ym zarz膮dzie na nieruchomo艣ci oznaczonej Nr 119/2 po艂o偶onej w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 oraz decyzj臋 o ustanowieniu udzia艂u w trwa艂ym zarz膮dzie na nieruchomo艣ci oznaczonej Nr 119/2 po艂o偶onej w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce na rzecz Starostwa Powiatowego. Na mocy tych decyzji udzia艂 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 wynosi 63/100, a Starostwa 37/100. Zarz膮d podj膮艂 przedstawione decyzje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Zmiany polegaj膮 na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji celowych otrzymanych od samorz膮du wojew贸dzkiego na realizacj臋 program贸w stypendialnych finansowanych ze 艣rodk贸w EFS i bud偶etu pa艅stwa. Na projekt „Z dyplomem do Unii” przeznaczona jest kwota 10 035 z艂, na projekt „Przez wiedz臋 do pracy” - kwota 60 942 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu dotycz膮c膮 pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Do wiadomo艣ci Zarz膮du zosta艂a skierowana informacja adresowana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kontakt贸w Domu Dziecka w Czernicach z PCPR-em. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z informacj膮, z kt贸rej wynika艂o, 偶e ze strony Domu Dziecka nigdy nie by艂o przeciwwskaza艅 do kontakt贸w z PCPR-em.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 zaproszenia kierowane do Zarz膮du na spotkania wigilijne w jednostkach organizacyjnych. Nie mo偶liwym by艂o uczestniczenie ca艂ego zarz膮du we wszystkich spotkaniach, dlatego cz艂onkowie Zarz膮du wybrali przedstawicieli do reprezentowania Zarz膮du w poszczeg贸lnych spotkaniach.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 21 grudnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-12-29 09:45:12
Data ostatniej modyfikacji : 2004-12-29 09:45:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2889licznik odwiedzin: 11431318