logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 11 kwietnia do 24 maja 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 11 kwietnia do 24 maja 2019 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 17 kwietnia 2019 r.
- 30 kwietnia 2019 r.
- 15 maja 2019 r.
- 24 maja 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie przyj臋cia do realizacji i finansowania w 2019 r. projektu pn. "Gotowi do drogi".

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie odroczenia zap艂aty. Uchwa艂a stanowi艂a realizacj臋 wniosku Gminy Przelewice wniosku o przed艂u偶enie terminu p艂atno艣ci za pobyt dzieci w rodzinach zast臋pczych na 艂膮czn膮 kwot臋 8 196,18 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie p艂atno艣ci do dnia 31 lipca 2019 r.
- W sprawie trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Pojazd, kt贸ry na mocy postanowienia s膮du sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu mo偶e by膰 zniszczony (przekazany do demonta偶u), sprzedany lub pozostawiony w ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych Powiatu.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 w pasie drogi wewn臋trznej przy艂膮cza gazowego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Przelewice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Oferty do konkursu
na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU mo偶na sk艂ada膰 do 14 czerwca 2019 r.
- W sprawie Raportu o Stanie Powiatu Pyrzyckiego w 2018 roku. Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przyj膮艂 Raport o Stanie Powiatu Pyrzyckiego w 2018 roku.
- W sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2018 rok Zarz膮d wybra艂 ofert臋 z艂o偶on膮 przez firm臋 Audit-Expert Sp. z o.o. sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮
w Szczecinie.IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przekazanie samochodu usuni臋tego
z drogi i przej臋tego na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego do u偶ytku pracownik贸w Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji. Pojazd, kt贸ry sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu jest w lepszym stanie ni偶 samoch贸d, z kt贸rego korzystaj膮 pracownicy Wydzia艂u, dlatego wnioskuje si臋, aby pozostawi膰 go w ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych Powiatu
i przekaza膰 do u偶ytku pracownik贸w Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 na poszczeg贸lne plac贸wki o艣wiatowe. 艢rodki zostan膮 przekazane w dw贸ch transzach - pierwsza 75% i druga 25% og贸lnej kwoty.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie ewidencyjnym My艣liborki. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Plac贸wki o艣wiatowe otrzymuj膮 艣rodki w wysoko艣ci wynikaj膮cej
z planu i s膮 zobowi膮zane do ich wydatkowania zgodnie z zasadami okre艣lonymi
w planie.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w roku 2019. 艢rodki przeznaczone na zadania wskazane w uchwale s膮 wykorzystywane przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie
z przeznaczeniem.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej
w Powiecie Pyrzyckim na lata 2019-2021. Koordynatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Monitoring programu odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie sporz膮dzanej sprawozdawczo艣ci z wykonania zada艅 oraz analizy zbieranych informacji o realizacji kierunk贸w dzia艂a艅 uj臋tych w programie. Informacje te przedk艂adane b臋d膮 Radzie Powiatu Pyrzyckiego i Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego w corocznym sprawozdaniu z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- W sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Statut zosta艂 przekazany do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 14 dni 21 od dnia publikacji.
- W sprawie przyj臋cia do realizacji i finansowania w 2019 r. projektu pn. "Gotowi do drogi". Celem projektu jest zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego w tym dzieci i m艂odzie偶y poprzez wdro偶enie dzia艂a艅 edukacyjnych zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem w ruchu drogowym oraz upowszechnienie wiedzy
i dobrych praktyk w zakresie bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego. Projekt b臋dzie realizowany do 31 grudnia 2019 r. W tym czasie zostan膮 przeprowadzone akcje informacyjne i szkoleniowe dla dzieci i m艂odzie偶y: W艂膮cz my艣lenie i b膮d藕 bezpieczny, Turniej bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym, Bezpieczne wakacje, Festyn - aby by艂o bezpiecznie, B膮d藕 widoczny - b膮d藕 bezpieczny.VI. Przyj臋to informacje:
- Bilans finansowy Powiatu Pyrzyckiego za rok 2018.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
12 kwietnia
- XLIII Okr臋gowa Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
13 kwietnia
- Polsko-Niemiecki Jarmark Wielkanocny w Bielicach.
23 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Finans贸w.
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
27 kwietnia
- Obchody 10-lecia zespo艂u Cantus Delicium.
29 kwietnia
- Konwent Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.
30 kwietnia
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szk贸艂 nr 1
i Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
2 maja
- Uroczyste ods艂oni臋cie herbu Powiatu Pyrzyckiego w galerii Wojewody, w reprezentacyjnym holu Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego.
3 maja
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
7 maja
- Objazd dr贸g wojew贸dzkich w miejscach planowanych likwidacji przej艣膰 dla pieszych..
16 maja
- Powiatowe eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym.
- Spotkanie z delegacj膮 z Niemiec w Domu Pomocy Spo艂ecznej.
18 maja
- Powiatowe obchody Dnia Stra偶aka.
19 maja
- 艢wi臋to Rodziny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie.
20 maja
- Spotkanie informacyjne w Bielicach na temat nowopowsta艂ego centrum informacji turystycznej w Przelewicach.
23 maja
- Spotkanie weteran贸w "Historia polskiego 偶o艂nierza dawniej i dzi艣" w Przelewicach.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-11 11:13:50
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-11 11:13:50
Liczba wy艣wietle艅 : 407licznik odwiedzin: 11807869