logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 7 marca do 10 kwietnia 2019 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 7 marca do 10 kwietnia 2019 r.I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 13 marca 2019 r.
- 20 marca 2019 r.
- 27 marca 2019 r.
- 10 kwietnia 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026.
- W sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w roku 2019.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej
w Powiecie Pyrzyckim na lata 2019-2021.
- W sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie odwo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Do Zarz膮du wp艂yn臋艂y rezygnacje z cz艂onkostwa, z艂o偶one przez pi臋ciu przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych. Zarz膮d przyj膮艂 te rezygnacje. Ze wzgl臋du na brak mo偶liwo艣ci uzupe艂nienia sk艂adu, zawiesi艂 funkcjonowanie Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach na okres kadencji 2018-2021.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na sprzeda偶 samochodu stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Samoch贸d Daewoo Lublin stanowi艂 w艂asno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, a obecnie jest na stanie Starostwa. Od daty zakupu min臋艂o 20 lat. Z oceny technicznej wynika, 偶e jego warto艣膰 wynosi 1 500 z艂,
a ze wzgl臋du stan zu偶ycia remontowanie tego pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku Domu Pomocy Spo艂ecznej o zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 11 700 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczone na realizacj臋 projektu "Asertywno艣膰
w pracy z podopiecznymi i wsp贸艂pracownikami domu pomocy spo艂ecznej"
w ramach Funduszu Ma艂ych Projekt贸w Interreg V A. Projekt jest wsp贸艂finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Refundacja nast膮pi po zako艅czeniu projektu. Wk艂ad w艂asny pochodzi z bud偶etu Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie opinii w sprawie inwestycji "Budowa Gazoci膮gu Goleni贸w Lw贸wek DN1000" realizowanej w ramach projektu Baltic Pipe. Odcinek tego gazoci膮gu b臋dzie przebiega艂 przez teren gminy Przelewice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 307 tys. z艂 na zakup energii, zakup us艂ug remontowych oraz na wydatki inwestycyjne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU
o kwot臋 503 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne ucznia, kt贸ry nie jest obj臋ty ubezpieczeniem z innego tytu艂u. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie termomodernizacji budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1.
W dniu 28 marca 2019 r. zosta艂 og艂oszony przetarg na t臋 inwestycj臋. Termin sk艂adania ofert up艂ywa 12 kwietnia 2019 r.
- W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica. W dniu 9 kwietnia 2019 r. zosta艂 og艂oszony przetarg na t臋 inwestycj臋. Termin sk艂adania ofert up艂ywa 24 kwietnia 2019 r.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2023. Rada przyj臋艂a g艂贸wne kierunki dzia艂a艅 Zarz膮du. Sprawozdania
z ich realizacji b臋d膮 przedk艂adane w terminach ustalonych w planie pracy Rady.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026. Prognoza finansowa zosta艂a dostosowana do zmian bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w roku 2019.
- W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych. Ustalony plan sieci szk贸艂 zacznie obowi膮zywa膰 od 1 wrze艣nia 2019 r.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/18 z dnia 18 pa藕dziernika 2018 r oraz nr 7
z dnia 18 grudnia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skar偶膮cy ponowi艂 wcze艣niej rozpatrywan膮 skarg臋 nie wnosz膮c nowych okoliczno艣ci. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za 2018 rok.
- Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2018 r.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2018: Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska oraz Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- Sprawozdanie za rok 2018 z wykonanych zada艅 przez: Geodet臋 Powiatowego; Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Wydzia艂 Architektury i Budownictwa; Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami; Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji.VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
8 marca
- Spotkanie Wicestarosty w Wojew贸dzkim Zwi膮zku Pszczelarzy w sprawie mo偶liwo艣ci pozyskania dotacji dla pszczelarzy z terenu powiatu pyrzyckiego.
9 marca
- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Zak艂adzie Piel臋gnacyjno-Opieku艅czy Pa艂ac Batowo.
- spotkanie w Przelewicach dotycz膮ce powstania kategoryzowanego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej.
12 marca
- Podpisanie umowy z Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie ze 艣rodk贸w Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica".
14 marca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Spotkanie w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie program贸w dotacyjnych dla dzia艂a艅 z zakresu ochrony pszcz贸艂.
16 marca
- Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂o艅sku.
18 marca
- Szkolenie w dziedzinie obrony cywilnej w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie.
19 marca
- Zachodniopomorski Kongres Zawodowy w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie, na kt贸rym podpisano umow臋 patronack膮 pomi臋dzy Zespo艂em Szk贸艂 nr 2 CKU
a firm膮 SCANIA Polska S.A.
21 marca
- Spotkanie Starosty z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
22 marca
- Spotkanie w Urz臋dzie Marsza艂kowskim WZP w sprawie mo偶liwo艣ci pozyskania mikrodotacji przez jednostki OSP z terenu powiatu pyrzyckiego.
23 marca
- Powiatowy konkurs matematyczny w Szkole Podstawowej w Pyrzycach przy ulicy Rejtana.
- Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Przelewicach.
25 marca
- Szkolenie w dziedzinie obrony cywilnej w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie.
27 marca
- Konferencja "Perspektywy dla mieszka艅c贸w obszar贸w wiejskich" pod patronatem Prezydenta RP w Barzkowicach.
- Spotkanie z mieszka艅cami Lipian w sprawie propozycji zmian w sta艂ej organizacji ruchu.
28 marca
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
2 kwietnia
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
4 kwietnia
- Konkurs wiedzy olimpijskiej w Starostwie Powiatowym.
5 kwietnia
- Gala Olimpijska w Szkole Podstawowej w Pyrzycach przy ulicy Rejtana.
9 kwietnia
- Obchody Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-11 11:13:29
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-11 11:13:29
Liczba wy艣wietle艅 : 333licznik odwiedzin: 11429118