logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Opracowanie Programu Funkcjonalno - U偶ytkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie Programu Funkcjonalno - U偶ytkowego
I. Zamawiaj膮cy
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce

Miejsce wykonywania zam贸wienia:
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach
ul. M艂odych Technik贸w 5
74 - 200 Pyrzyce

II. Tryb post臋powania
Do niniejszego post臋powania nie maj膮 zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych - art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p贸藕n. zm.).

III. Opis przedmiotu zam贸wienia
1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
a) opracowanie Programu Funkcjonalno - U偶ytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "M艂ody technik - nowe perspektywy. Dostosowania pomieszcze艅 dydaktycznych dla potrzeb kszta艂cenia zawodowego Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach",
b) oszacowanie planowanych prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych,
c) uzyskanie wszelkich uzgodnie艅, opinii i decyzji niezb臋dnych do wykonywania przedmiotu umowy.
2. Program funkcjonalno - u偶ytkowy nale偶y opracowa膰 w oparciu o ekspertyz臋 techniczn膮 po偶arowo - budowlan膮,
3. Wykonany Program Funkcjonalno - U偶ytkowy stanowi膰 b臋dzie podstaw臋 wy艂onienia wykonawcy prac projektowych rob贸t budowlanych, w formule "zaprojektuj i wybuduj"
4. Program Funkcjonalno - U偶ytkowy stanowi膰 b臋dzie podstaw臋 do opisania przedmiotu zam贸wienia, dlatego te偶 Zamawiaj膮cy wymaga, aby w opracowaniu nie przywo艂ywa膰 nazw w艂asnych, producenta i innych utrudniaj膮cych uczciw膮 konkurencj臋 i powinna zosta膰 opracowana zgodnie z art. 29, 30 oraz 31 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.
5. Przedmiot zam贸wienia nale偶y sporz膮dzi膰 zgodnie z:
a) Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno - u偶ytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129),
b) Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lania metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389).
6. Przy opracowywaniu programu nale偶y uwzgl臋dni膰 obowi膮zuj膮ce normy, przepisy prawa
i inne dokumenty w szczeg贸lno艣ci:
a) Ustaw臋 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019, poz. 1186 z p贸藕n. zm.),
b) Ustaw臋 z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpo偶arowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 620 z p贸藕n. zm.),
c) Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk贸w technicznych jakimi powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
d) Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo偶arowej budynk贸w, innych obiekt贸w budowlanych
i teren贸w (Dz. U. z 2010 r.nr 109 poz. 719),
e) Rozporz膮dzenia Ministra Spraw wewn臋trznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl臋dem ochrony przeciwpo偶arowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
7. Za艂o偶enia programowe w fazie opracowywania nale偶y na bie偶膮co konsultowa膰 z Zespo艂em Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach. Osoby wyznaczone do kontaktu: Pawe艂 Palczy艅ski tel. 915701 012.
8. Wszelkie koszty zwi膮zane z uzyskaniem materia艂贸w niezb臋dnych do opracowania przedmiotu zam贸wienia ponosi Wykonawca.
9. Program Funkcjonalno - U偶ytkowy nale偶y dostarczy膰 do Zmawiaj膮cego w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz przekaza膰 na no艣niku danych CD-R/RW w plikach *PDF oraz w wersji edytowalnej np. *doc. *dwg.
10. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy posiadaj膮 do艣wiadczenie w opracowaniu program贸w funkcjonalno - u偶ytkowych w zakresie budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej zwi膮zanych z o艣wiat膮 tj. w ci膮gu ostatnich 5 lat opracowa艂, co najmniej
1 program funkcjonalno - u偶ytkowy w zakresie dostosowania budynku u偶yteczno艣ci publicznej - Za艂膮cznik Nr 2 - Wykaz wykonanych us艂ug.
11. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy dysponuj膮 osobami
z uprawnieniami do prac projektowych. W tym celu Wykonawca do艂膮czy do oferty kserokopie uprawnie艅 osoby sporz膮dzaj膮cej program funkcjonalno - u偶ytkowy.
12. Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie do rozwi膮zywania problem贸w wynik艂ych w trakcie prowadzenia przez Zamawiaj膮cego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego
na zaprojektowanie i wykonanie rob贸t budowlanych w tym udzielenie wyja艣nie艅 do SIWZ i ewentualne dokonanie uszczeg贸艂owienia programu funkcjonalno - u偶ytkowego. Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie do udzielania odpowiedzi na pytania do wykonawc贸w ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia publicznego dotycz膮cych programu funkcjonalno - u偶ytkowego w terminie nie kr贸tszym ni偶 2 dni od dnia przekazania ich drog膮 e-mailow膮 lub faxow膮.

WIZJA LOKALNA
Termin wizji lokalnej nale偶y ustali膰 telefonicznie z Panem Paw艂em Palczy艅skim; tel. 91 5701012 lub e-mailowa: sekretariat zscku.pl

IV. Termin realizacji
Przedmiot zam贸wienia nale偶y wykona膰 w terminie do dnia 25.07.2019 r.

V. Formy rozliczenia
Rozliczenie z tytu艂u realizacji zadania nast膮pi jednorazowo po zako艅czeniu zadania. P艂atno艣膰 nast膮pi w terminie do 14 dni od daty z艂o偶enia faktury u Zamawiaj膮cego oraz podpisania protoko艂u odbioru ko艅cowego programu, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.
VI. Opis sposobu sporz膮dzania oferty cenowej:
1. Oferta musi zawiera膰 cen臋 netto, podatek VAT oraz cen臋 brutto przedmiotu zam贸wienia jako cen臋 rycza艂tow膮, obejmuj膮c膮 wszystkie elementy zam贸wienia okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi by膰 wyra偶ona cyfrowo i s艂ownie.
2. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do zapytania.
3. Oferowana cena powinna zawiera膰 wszelkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia.
4. Ewentualne zni偶ki, rabaty, upusty musz膮 by膰 zawarte w cenie oferty.
5. Wszelkie koszty wynik艂e w trakcie realizacji zam贸wienia i nieprzewidziane w z艂o偶onej ofercie obci膮偶aj膮 Wykonawc臋.
6. Wykonawca ma prawo z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋. Z艂o偶enie wi臋kszej liczby ofert lub oferty zawieraj膮cej rozwi膮zania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z艂o偶onych przez danego Wykonawc臋.
7. Termin zwi膮zania ofert膮 30 dni.

Wykaz dokument贸w, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰:
1. Formularz ofertowy - za艂膮cznik Nr 1.
2. Wykaz Wykonanych Us艂ug - Za艂膮cznik Nr 2 wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi prawid艂owo艣ci wykonania us艂ugi.
3. Kserokopie uprawnie艅 osoby sporz膮dzaj膮cej program funkcjonalno - u偶ytkowy.
4. O艣wiadczenie RODO

VII. Kryterium oceny ofert.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj膮cy przyj膮艂 nast臋puj膮ce kryterium oceny ofert:
a) Cena: waga kryterium 60%.
Cen臋 za przedmiot zam贸wienia Wykonawca przedstawi na formularzu
ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi by膰
podana w PLN cyfrowo i s艂ownie, z wyodr臋bnieniem nale偶ytego podatku VAT - dla
ca艂o艣ci zam贸wienia. Wykonawca zaproponuje jedn膮 cen臋 za ca艂o艣膰 zadania i nie mo偶e
jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.
najni偶sza cena ofertowa brutto
Kryterium Cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej
b) Termin: waga kryterium 40%.
Termin realizacji zam贸wienia Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym
w dniach kalendarzowych i termin ten b臋dzie liczony od daty podpisania przez strony
umowy.
najkr贸tszy termin realizacji spo艣r贸d z艂o偶onych wa偶nych ofert
Kryterium Termin = -------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Termin realizacji oferty badanej

Cena ofertowa winna zawiera膰 wszystkie koszty Wykonawcy zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, koszty utylizacji itp.

Przy obliczaniu punkt贸w Zamawiaj膮cy zastosuje zaokr膮glenia do dw贸ch miejsc
po przecinku, zgodnie z zasad膮, 偶e je偶eli trzecia cyfra jest wi臋ksza lub r贸wna od 5 - to zaokr膮gla si臋 w g贸r臋, je偶eli mniejsza - to nic nie podlega zmianie, a pozosta艂e cyfry zostaj膮 odci臋te.
2. Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre艣lonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zosta艂a oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
3. Informacja o wyniku post臋powania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj膮cego, oraz przes艂ana zostanie Wykonawcom, kt贸rzy z艂o偶yli ofert臋 w post臋powaniu.

VIII. Miejsce i termin z艂o偶enia propozycji cenowej.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie elektronicznej na adres e-mailem: starostwo@pyrzyce.pl lub osobi艣cie w siedzibie Zamawiaj膮cego ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce w sekretariacie pok. nr. 106
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w terminie do dnia 5 lipca 2019 roku godz. 12:00

IX. Spos贸b porozumiewania si臋 z Zamawiaj膮cym
Wszelkie zapytania do Zamawiaj膮cego nale偶y kierowa膰 z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: sekretariat@pyrzyce.pl
Zamawiaj膮cy zamie艣ci na stronie internetowej (BIP) http://pyrzyce.samorzady.pl/?k=134 tre艣ci odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawc贸w (zak艂adka: Zam贸wienia publiczne / Og艂oszenia.

X. Zastrze偶enia dodatkowe
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmiany warunk贸w niniejszego zapytania ofertowego, jego odwo艂ania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwo艂aniu zamieszczane zostan膮 na stronie BIP Zamawiaj膮cego tj. http://pyrzyce.samorzady.pl/?k=134.
2. Wykonawca przygotowuje ofert臋 i uczestniczy w post臋powaniu ofertowym na w艂asny koszt. Oferentowi nie przys艂uguj膮 wzgl臋dem Zamawiaj膮cego 偶adne roszczenia zwi膮zane z jego udzia艂em w niniejszym post臋powaniu.
3. Je偶eli zostan膮 z艂o偶one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli te oferty, do z艂o偶enia oferty dodatkowej.
4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy warto艣膰 艣rodk贸w finansowych, jakimi dysponuje Zamawiaj膮cy na realizacj臋 niniejszego zadania Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawc膮, kt贸rego oferta uznana zosta艂a za najkorzystniejsz膮.
5. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 rezygnacji z realizacji zam贸wienia bez podania przyczyny.

XI. Osoby do kontaktu
Pawe艂 Palczy艅ski tel. 915701012.

XII. Za艂膮czniki
1. Za艂膮cznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Za艂膮cznik Nr 2 - Wykaz wykonanych us艂ug
3. Za艂膮cznik 3 - Klauzula informacyjna RODO wraz z o艣wiadczeniem
4. Za艂膮cznik Nr 3 - Ekspertyza Techniczna po偶arowo - budowlana.
5. Za艂膮cznik Nr 4 - rzut parteru

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP13350.7 KB POBIERZza艂膮czniki2019-07-01 14:42:51249
.PDF224.5 KB POBIERZuniewa偶nienie post臋powania2019-07-08 11:49:26201

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-01 14:41:46
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-01 14:41:46
Liczba wy艣wietle艅 : 563licznik odwiedzin: 11830819