logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 40/2004
z dnia 9 grudnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Starosta poprosi艂 Wicestarost臋 Krzysztofa Kunce, aby w jego imieniu poprowadzi艂 posiedzenie t艂umacz膮c to z艂ym samopoczuciem.

Ad. 2.
Wicestarosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, aby przedstawi艂 informacj臋 o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego za miesi膮c pa藕dziernik 2004 r. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali Informacj臋 pisemn膮. Wynik finansowy jest ujemny. Dyrektor uzupe艂ni艂, 偶e na jego warto艣膰 ma wp艂yw nieprawid艂owy spos贸b rozliczania wydanych materia艂贸w. W wyniku tego nast膮pi艂o kumulowanie si臋 wydatk贸w w jednym okresie.
Starosta poinformowa艂, 偶e dochodz膮 do niego informacje o z艂ej ocenie stanowiska dyrektora do spraw ekonomicznych wystawianej przez pracownik贸w i pacjent贸w. Poprosi艂 dyrektora Grzesiaka, aby rozwa偶y艂 mo偶liwo艣ci poprawienia wizerunku Szpitala w tym zakresie. Bior膮c pod uwag臋 zmniejszony o 500 tys. z艂 kontrakt na rok 2005 Starosta zaproponowa艂 wyst膮pienie do NFZ z protestem sygnowanym, opr贸cz niego, przez dyrekcj臋 Szpitala, zwi膮zki zawodowe, rad臋 spo艂eczn膮. Dzia艂ania NFZ uniemo偶liwiaj膮 normalne funkcjonowanie Szpitala. Niweczone s膮 wyniki pracy samorz膮du na rzecz zapewnienie opieki zdrowotnej mieszka艅com powiatu uzyskane wysokim kosztem restrukturyzacji SPZOZ. Uniemo偶liwia si臋 rozw贸j Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, kt贸ry bez dodatkowych nak艂ad贸w mo偶e obs艂u偶y膰 dwa razy wi臋cej pacjent贸w. taki protest zosta艂by przes艂any do w艂adz pa艅stwowych i samorz膮dowych oraz medi贸w.
Dyrektor Grzesiak zauwa偶y艂, 偶e tego rodzaju wyst膮pienie nie przyniesie efektu. Podobne dzia艂ania Konwentu Starost贸w nie przynios艂y skutku. Nale偶y raczej prowadzi膰 negocjacje z w艂adzami Funduszu. Zaproponowa艂, aby wraz z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu zorganizowa膰 spotkanie z dyrektorem Funduszu.
Starosta zgodzi艂 si臋 z t膮 propozycj膮 i zadeklarowa艂 si臋 doprowadzi膰 do takiego spotkania, ale na wypadek niepowodzenia rozm贸w protest nale偶y przygotowa膰.
Dalsza dyskusja dotyczy艂a sposobu przygotowywania i zakresu comiesi臋cznych informacji. Piotr Rybkowski zaproponowa艂, aby wykorzysta膰 system informatyczny i na bie偶膮co kontrolowa膰 przep艂ywy finansowe.
Dyrektor Grzesiak zapewni艂, 偶e w miar臋 mo偶liwo艣ci finansowych przygotowuje taki system. Nast臋pnie wyja艣ni艂, w jaki spos贸b uk艂ada mu si臋 wsp贸艂praca z dyrektorem ds. lecznictwa i dyrektorem ds. ekonomicznych.
Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e jest spraw膮 dyrektora jak on sobie organizuje prac臋 ze wsp贸艂pracownikami. Skoro Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na powo艂anie odr臋bnego stanowiska ds. ekonomicznych, to nie powinien teraz ingerowa膰 jego prac臋 na podstawie opinii os贸b trzecich, lecz pozwoli膰 na wykazanie si臋 temu pracownikowi. W sprawie zast臋pcy dyrektora ds. lecznictwa zauwa偶y艂, 偶e obieca艂 on ograniczy膰 swoja dzia艂alno艣膰 w innych zak艂adach i po艣wi臋ci膰 wi臋cej czasu Szpitalowi w Pyrzycach. Tak si臋 nie sta艂o wi臋c mo偶e warto poszuka膰 kogo艣, kto b臋dzie lepiej wywi膮zywa艂 si臋 z obowi膮zk贸w.
Dyrektor poinformowa艂 o dzia艂aniach w sprawie oddzielenia budynku przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 od systemu grzewczego Szpitala. Pomimo, 偶e budynek nie jest ju偶 w艂asno艣ci膮 Powiatu, to jednak w臋ze艂 grzewczy zasilaj膮cy r贸wnie偶 ten budynek znajduje si臋 na terenie Szpitala, co stanowi pewien problem. Wicestarosta zasugerowa艂, 偶e nale偶y podj膮膰 rozmowy z Geotermi膮 i doprowadzi膰 do zainstalowania w臋z艂a cieplnego w tym budynku. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 o wynikach finansowych Szpitala w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na zako艅czenie dyrektor Grzesiak zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 do Zarz膮du o udzielenie po偶yczki wysoko艣ci 100 tys. z艂 na wyp艂at臋 dla pracownik贸w. Do tej pory nie wp艂yn臋艂y 艣rodki z NFZ, ale s膮 one przyrzeczone i niezw艂ocznie po ich otrzymaniu po偶yczka zostanie sp艂acona. Starosta odpowiedzia艂, 偶e udzieli odpowiedzi po przeanalizowaniu wniosku ze Skarbnikiem.
Wicestarosta przywo艂a艂 informacj臋 o funkcjonowaniu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w miesi膮cu pa藕dzierniku 2004 r. Informacja ta by艂a przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Zdrowia.
Nast臋pnie J贸zef Burcan likwidator SPZOZ w Pyrzycach przedstawi艂 wniosek o przekazanie kwoty 11 357,78 z艂 na cz臋艣ciowe pokrycie koszt贸w likwidacji SPZOZ w Pyrzycach. Kwota ta pochodzi ze zlikwidowanego zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Kieruje si臋 do ZOL nast臋puj膮ce osoby: Bogdan Podg贸rski, Danuta Lewandowska, Lucjan Wo藕nicki, Helena Zawalich, Balbina Krysiak, W艂adys艂awa Tyszer, Edward Pasternak, Krzysztof Malinowski. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 przeciw.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie realizacji programu naprawczego w DPS w Pyrzycach. Zarz膮d popar艂 dzia艂ania zmierzaj膮ce do budowy d藕wigu osobowego. Natomiast, co do dalszego funkcjonowania filii w Lipianach Zarz膮d oczekuje informacji dotycz膮cej mo偶liwo艣ci przeprowadzenia koniecznych remont贸w i sposobu ewentualnego przeniesienia pensjonariuszy do innych plac贸wek w przypadku zamkni臋cia filii.

Ad. 3.
Wicestarosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana zwi膮zana jest ze zwi臋kszeniem dochod贸w z tytu艂u zwi臋kszenia subwencji og贸lnej dla powiatu, dochod贸w wynikaj膮ce z wniosk贸w jednostek organizacyjnych powiatu, dochod贸w z nale偶nych powiatowi odsetek od zaci膮gni臋tego kredytu celu udzielenia po偶yczki SPZOZ oraz ze zmniejszenia planowanych dochod贸w ze sprzeda偶y mienia powiatu. Nast臋pnie om贸wi艂 zadania, na kt贸re te dochody zostan膮 przeznaczone. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Pyrzycach. Proponuje si臋 powierzenie tej funkcji Mariuszowi Majakowi, kt贸ry jest radnym Rady Miejskiej w Pyrzycach. W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 zmiany warunk贸w zatrudnienia przed podj臋ciem tej uchwa艂y Rada Powiatu powinna uzyska膰 zgod臋 Rady Miejskiej na zmian臋 warunk贸w zatrudnienia radnego. Zarz膮d poleci艂 podjecie dzia艂a艅 w celu uzyskania takiej zgody.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005. 艢rodki Funduszu s膮 przeznaczone na uzupe艂nienie 艣rodk贸w bud偶etowych niezb臋dnych na finansowanie zada艅 zwi膮zanych z aktualizacj膮 i utrzymywaniem pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz zakup urz膮dze艅 i wyposa偶enie lokali niezb臋dnych do prowadzenia tego zasobu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Placu Wolno艣ci w Cedyni. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋, opiniuj膮c pozytywnie zmian臋 kategorii drogi, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu „Perspektywy dla kobiet „ w ramach dzia艂ania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat A - Wspieranie r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy realizowanego w ramach SPO RZL. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Komisji Stypendialnej, rozpatruj膮cej wnioski o stypendia z艂o偶one przez student贸w w ramach programu Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Na stanowisko sekretarza zg艂osi艂 swoj膮 kandydatur臋 Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u OKSiT ze wzgl臋du na to, 偶e prowadzi te sprawy od wielu miesi臋cy i ma najlepsz膮 wiedz臋 w tym zakresie. Zarz膮d zaakceptowa艂 t臋 kandydatur臋. Na stanowisko przewodnicz膮cego wybrano Piotra Rybkowskiego. Cz艂onkami Komisji zostali: Marian Pihan, Walenty Darczuk i Janusz Wojtowicz. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Jakie艂a zaproponowa艂, aby ze 艣rodk贸w przeznaczonych na kultur臋 przeznaczy膰 kwot臋 3,5 tys. z艂 dla Zespo艂u Pie艣ni i Ta艅ca „Pyrzyce”. W zamian zostanie zawarta umowa na nieodp艂atn膮 opraw臋 artystyczn膮 imprez powiatowych. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e zesp贸艂 „Poranek” r贸wnie偶 uczestniczy w imprezach powiatowych i czyni to na w艂asny koszt. Jego zdaniem r贸wnie偶 dla tego zespo艂u mo偶na przeznaczy膰 jakie艣 fundusze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uwzgl臋dnienie obu zespo艂贸w przy podziale 艣rodk贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 protok贸艂 z kontroli przetarg贸w prowadzonych przez Starostwo Powiatowe i inne jednostki organizacyjne powiatu. Kontrol臋 przeprowadzi艂a Komisja Rewizyjna. W przetargu na zakup samochodu dla Domu Pomocy Spo艂ecznej Komisja dopatrzy艂a si臋 uchybie艅 proceduralnych polegaj膮cych na u偶yciu w SIWZ znak贸w towarowych do opisu przedmiotu zam贸wienia. Komisja wnioskuje, aby Zarz膮d podj膮艂 dzia艂ania maj膮ce na celu przeprowadzanie przetarg贸w zgodnie z wymogami ustawowymi. Dyrektor DPS otrzyma stosowne wytyczne oraz przygotuje odpowied藕 do Komisji Rewizyjnej.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w PMOS na rok 2004. W zwi膮zku ze zmian膮 grupy zaszeregowania pracownika, kt贸ry uko艅czy艂 studia i zmian膮 formy dyrektora zasz艂a konieczno艣膰 przesuni臋cia kwoty 3 431 z艂 z paragrafu zakupy pozosta艂ych us艂ug do wynagrodze艅. Zarz膮d wcze艣niej wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 warunk贸w zatrudnienia pod warunkiem utrzymania przyznanego jednostce bud偶etu. Wnioskowane przesuni臋cie nie zmienia bud偶etu. Piotr Rybkowski wyrazi艂 swoje niezadowolenie z takich dzia艂a艅. Jego zdaniem zamiast przeznacza膰 艣rodki na administracj臋 korzystniej by艂oby wyda膰 je na zakup sprz臋tu sportowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian w planie wydatk贸w PMOS w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮ce si臋.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na rok 2004. Szko艂a uzyska艂a dodatkowe wp艂ywy w wysoko艣ci 16 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zwi臋kszenia planu dochod贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwolnienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z op艂at za wynajem pomieszcze艅 biurowych i op艂at za media. Powiat ma ustawowy obowi膮zek utrzymywania PCPR. Pobieranie op艂at i przekazywanie 艣rodk贸w na te op艂aty mija si臋 z celem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwolnienie PCPR z op艂at w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zaopiniowanie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Pyrzyce oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyrzyce. Zarz膮d zaopiniowa艂 pozytywnie obydwa dokumenty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie oceny stanu rolnictwa w powiecie w roku 2004. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie dzia艂alno艣ci Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej w Pyrzycach za rok 2004. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z protoko艂em.

Ad. 7.
Starosta poinformowa艂, 偶e prowadzi rozmowy w celu znalezienia nabywcy udzia艂贸w powiatu w budynku ratusza. Istnieje mo偶liwo艣膰 rozliczenia tej transakcji w zamian za d艂ugi SPZOZ. Nast臋pnie
Wicestarosta odczyta艂 wniosek Konwentu Starost贸w do Zwi膮zku Powiat贸w Polskich o podj臋cie dzia艂a艅 w celu przekazania gminom dr贸g, kt贸re obecnie s膮 powiatowymi jedynie z nazwy.
Robert Betyna przedstawi艂 pismo skierowane do niego radnego powiatowego w sprawie poparcia dzia艂a艅 Burmistrza Pyrzyc maj膮cych na celu zdobycie 200 tys. z艂 z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska na wykonanie dokumentacji modernizacji systemu kanalizacyjnego Gminy Pyrzyce w ramach projektu mo偶liwego do sfinansowania z Unijnego Funduszu Sp贸jno艣ci oraz poparcie wniosk贸w o remonty dr贸g powiatowych na terenie tej Gminy. Zauwa偶y艂, 偶e w艣r贸d wniosk贸w nie by艂o drogi do Krzemlina, o kt贸rej remont od dawna zabiega. Natomiast, co do systemu kanalizacyjnego ze wzgl臋du, 偶e planowane jest, aby obejmowa艂 on rejon zlewni jeziora Miedwie, zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania w celu wymiany do艣wiadcze艅.
Piotr Rybkowski by艂 przeciwny takiemu spotkaniu i wyrazi艂 swoje oburzenie na t臋 pr贸b臋 za艂atwiana interes贸w Gminy za 艣rodki Powiatu. Nast臋pnie powo艂uj膮c si臋 na fundusz utworzony przez radnych zaproponowa艂 przeznaczenie pewnej kwoty na pomoc niewidomemu ch艂opcu ze szko艂y w Kozielicach. Starosta wyja艣ni艂, 偶e tak膮 decyzj臋 mog膮 podj膮膰 radni i zaproponowa艂 skierowanie tego wniosku do komisji.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 9 grudnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-12-21 07:44:58
Data ostatniej modyfikacji : 2004-12-21 07:44:58
Liczba wy艣wietle艅 : 3083licznik odwiedzin: 11708727