logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.PROTOK脫艁 NR 38/2004
z dnia 9 listopada 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i przedstawi艂 porz膮dek obrad. W pierwszej cz臋艣ci posiedzenia zaplanowane zosta艂o seminarium bud偶etowe z udzia艂em Komisji Bud偶etowej.

Ad. 2.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 za艂o偶enia do projektu bud偶etu powiatu na rok 2005. Na wst臋pie om贸wi艂 zmiany w zasadach finansowania dzia艂alno艣ci powiat贸w mi臋dzy innymi zmniejszenie subwencji r贸wnowa偶膮cej i likwidacj臋 wi臋kszo艣ci dotacji na zadania w艂asne. Pomimo zwi臋kszenia dochod贸w z podatku od os贸b fizycznych w bud偶ecie nieunikniony b臋dzie deficyt. Na jego wielko艣膰 wp艂ynie r贸wnie偶 konieczno艣膰 uregulowania zobowi膮za艅 zwi膮zanych z likwidacj膮 SPZOZ.
W celu ograniczenia wielko艣ci deficytu Skarbnik zaproponowa艂, aby jeszcze w tym roku zbilansowa膰 bud偶ety wszystkich jednostek organizacyjnych nie dopuszczaj膮c do wej艣cia w nowy rok bud偶etowy ze zobowi膮zaniami. R贸wnocze艣nie nale偶y zrezygnowa膰 z wi臋kszo艣ci plan贸w inwestycyjnych, g艂贸wnie na drogach, a projekty plan贸w finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2005 ograniczy膰 do wysoko艣ci plan贸w w bud偶ecie roku 2004. Wygospodarowane 艣rodki pozwol膮 na ograniczenie deficytu w bud偶ecie do warto艣ci ok. 1,8 mln. z艂. Jego pokrycie nale偶y zaplanowa膰 w formie kredytu d艂ugoterminowego.
Janusz W贸jtowicz zaproponowa艂, aby nie zaci膮ga膰 kredytu, a deficyt zlikwidowa膰 poprzez zmniejszenie bud偶et贸w jednostek o ok. 10 % w stosunku do roku poprzedniego.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e prowadz膮c racjonaln膮 gospodark臋 i systematyczn膮 kontrol臋 bud偶etu wraz z wprowadzaniem w ci膮gu roku koniecznych zmian mo偶na unikn膮膰 potrzeby zaci膮gania kredytu. Na przysz艂y rok zaplanowane s膮 zmiany organizacyjne w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych oraz administracji o艣wiatowej mog膮ce przynie艣膰 wymierne oszcz臋dno艣ci, kt贸rych wysoko艣ci obecnie jeszcze nie mo偶na okre艣li膰.
W zwi膮zku z tym Skarbnik zaproponowa艂 uchwalenie bud偶etu na rok 2005 jeszcze w grudniu tego roku. Natomiast zapis o pokryciu deficytu kredytem nie oznacza, 偶e kredyt trzeba zaci膮gn膮膰. Prowadz膮c gospodark臋 oszcz臋dno艣ciow膮 i przesuwaj膮c zaoszcz臋dzone 艣rodki mo偶na w ci膮gu roku zbilansowa膰 bud偶et.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e znaczna cz臋艣膰 bud偶etu to 艣rodki na o艣wiat臋 i oszcz臋dno艣ci powinny zosta膰 w o艣wiacie z przeznaczeniem np. na remonty. Ograniczanie wydatk贸w niesie jeszcze to niebezpiecze艅stwo, 偶e na kolejny rok subwencja o艣wiatowa zostanie r贸wnie偶 zmniejszona.
Skarbnik zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e subwencja o艣wiatowa powinna by膰 w ca艂o艣ci przeznaczona na zadania z zakresu o艣wiaty. Natomiast dochody osi膮gni臋te przez jednostki o艣wiatowe mog膮 by膰 przeznaczone na inne cele np. sp艂at臋 w 2005 r. rat kredytu zaci膮gni臋tego w roku 2003 w kwocie 2 100 000 z艂. Skarbnik przypomnia艂, 偶e znaczna cz臋艣膰 tego kredytu zosta艂a przeznaczona na odd艂u偶enie plac贸wek o艣wiatowych t.j. uregulowanie zobowi膮za艅 wobec „Geotermii”.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uchwalenie bud偶etu na rok 2005 jeszcze w grudniu 2004 r. z deficytem o warto艣ci ok. 1,8 mln. z艂. ze wskazaniem kredytu d艂ugoterminowego na jego pokrycie.

W drugiej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie trzyosobowym. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwi臋kszenia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Dyrektor Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e z powodu realizowanych odpraw i odszkodowa艅, nagr贸d jubileuszowych oraz wzrostem liczby godzin nauczania wynikaj膮cym z podzia艂u klas na grupy zosta艂 przekroczony plan funduszu p艂ac. Kwot臋 potrzebn膮 na ten cel pokryj膮 oszcz臋dno艣ci w o艣wiacie niepublicznej oraz dokszta艂caniu i doskonaleniu nauczycieli. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w sprawie zlikwidowania gospodarstwa pomocniczego. Dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 sprawozdania, z kt贸rych wynika艂o, 偶e gospodarstwo nie jest deficytowe, a wr臋cz przynosi dochody i jego likwidacja nie jest uzasadniona. Bior膮c pod uwag臋 mo偶liwo艣ci odzyskiwania podatku VAT nale偶a艂oby rozszerzy膰 zakres dzia艂ania tego gospodarstwa. Wicestarosta wyrazi艂 zdziwienie z powodu informacji dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 o ba艂aganie w ksi臋gowo艣ci i z艂ej wsp贸艂pracy z jednostk膮 macierzyst膮. Starosta zaproponowa艂, aby dok艂adnie przeanalizowa膰 ten temat i decyzj臋 o dalszej dzia艂alno艣ci gospodarstwa pomocniczego podj膮膰 na spotkaniu z udzia艂em dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kierownika Warsztat贸w, dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Skarbnika Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na od艂o偶enie sprawy i zorganizowanie spotkania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 powo艂ania koordynatora ds. kszta艂cenia ustawicznego dla doros艂ych. Dyrektor Jakie艂a poinformowa艂, 偶e we wsp贸艂pracy z Pyrzyckim Oddzia艂em Powiatowym RCDRRiOW w Barzkowicach zbierane s膮 za pomoc膮 ankiet informacje o potrzebach i oczekiwanych kierunkach dokszta艂cania w艣r贸d rolnik贸w. Zaproponowa艂, aby powo艂a膰 koordynatora z dniem 1 stycznia 2005 r. na okres do 30 czerwca 2005 r. z mo偶liwo艣ci膮 jego przed艂u偶enia. Formalno艣ci zwi膮zane z zatrudnieniem, okre艣lone we wniosku, nale偶y powierzy膰 dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Przy okazji dyrektor Jakie艂a zwr贸ci艂 uwag臋 na prac臋 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Min膮艂 ju偶 rok pracy Jana Ko艂oszycza na tym stanowisku i mo偶na dokona膰 oceny jego pracy. Zosta艂y zauwa偶one niezgodne z prawem praktyki w stosunku do pracownik贸w. Pojawi艂y si臋 wyst膮pienia ze strony zwi膮zk贸w zawodowych w obronie pracownik贸w. Starosta poinformowa艂, 偶e do niego te偶 dotar艂y skargi i w tej sprawie odb臋dzie si臋 spotkanie z udzia艂em dyrektora i przedstawicieli zwi膮zk贸w zawodowych.


Ad. 4.

Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂 sprawozdanie finansowe jednostki za miesi膮c wrzesie艅 2004 r. Wcze艣niej cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali szczeg贸艂owe sprawozdanie i zapoznali si臋 z nim. Najwi臋ksz膮 w膮tpliwo艣膰 budzi艂a dzia艂alno艣膰 oddzia艂u chirurgicznego, kt贸ry jest najmniej rentowny, oraz wysokie koszty utrzymania oddzia艂u intensywnej opieki medycznej. Piotr Rybkowski (kt贸ry dotar艂 p贸藕niej na posiedzenie) zauwa偶y艂 te偶 wzrost koszt贸w pomimo deklarowanych dzia艂a艅 oszcz臋dno艣ciowych. Dyrektor Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e specyfika oddzia艂u chirurgicznego sprawia, 偶e jest on tak kosztowny. Pewien wp艂yw na to ma r贸wnie偶 ma艂o oszcz臋dna dzia艂alno艣膰 lekarzy, ale oni t艂umacz膮 si臋 trosk膮 o dobro pacjenta. Planowana jest reorganizacja i oddzia艂 intensywnej opieki medycznej przestanie funkcjonowa膰 jako samodzielny. Natomiast wzrost koszt贸w wynik艂 z przeniesienia apteki oraz realizacji um贸w, kt贸re nie maj膮 charakteru ci膮g艂ego tylko s膮 fakturowane po przeprowadzeniu okresowych akcji np. badania w艣r贸d m艂odzie偶y. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 cz膮stkowej oceny pracy dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e brak w protokole wniosk贸w. Zaproponowa艂, aby w艣r贸d wniosk贸w zapisa膰:
1. Kadry – przechodzenie wychowawc贸w z karty nauczyciela na pracownika samorz膮dowego jest dobre, ale musi si臋 to odbywa膰 zgodnie z prawem.
2. PCPR – kontrola liczby kierowanych dzieci do Domu Dziecka (przepe艂nienie).
3. PCPR – wzm贸c starania o pozyskiwanie rodzin zast臋pczych na potrzeby standaryzacji (30 dzieci a jest 50).
4. Dyrektorka – bardziej nastawiona na dobro dzieci, co jest bardzo pozytywnym elementem, natomiast mniej uwagi zwraca na sprawy formalno-prawne dzia艂alno艣ci Domu Dziecka – wskazana by艂a by pomoc PCPR we wskazaniu nieprawid艂owo艣ci.
5. W Domu Dziecka wykonywanych jest du偶o remont贸w pomimo trudnej sytuacji finansowej w zwi膮zku ze zbli偶aj膮c膮 si臋 standaryzacj膮.
6. PCPR – wzm贸c nadz贸r merytoryczny w celu unikni臋cia b艂臋d贸w formalno-prawnych w dokumentacji – akta osobowe, harmonogramy, ruch kadrowy.
Jego zdaniem nadz贸r ze strony PCPR jest niewystarczaj膮cy. W wyniku dyskusji stwierdzono, 偶e g艂贸wn膮 win臋 za brak efekt贸w wsp贸艂pracy ponosi dyrektor Domu Dziecka, kt贸ra nie toleruje zalece艅 innych os贸b, w tym Starosty. Wicestarosta zwr贸ci艂 jednak uwag臋 na pozytywne strony dzia艂alno艣ci dyrektora Domu Dziecka przejawiaj膮ce si臋 w dba艂o艣ci o wyposa偶enie i wygl膮d plac贸wki oraz zdobywaniu sponsor贸w dofinansowuj膮cych jej dzia艂alno艣膰. Powa偶ne zastrze偶enia mo偶na mie膰 jedynie do prowadzonej polityki kadrowej w zakresie prowadzenia jednostki.
Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, z zastrze偶eniem, 偶e musi zosta膰 uzupe艂niony o wnioski pokontrolne, z kt贸rymi Zarz膮d zostanie zapoznany na nast臋pnym posiedzeniu.
Na wcze艣niejszym posiedzeniu rozpatrywany by艂 wniosek w sprawie zwi臋kszenia planu wydatk贸w na 2004 r. Domu Dziecka w Czernicach. Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004, na mocy kt贸rej Dom Dziecka w Czernicach otrzyma dodatkowe 25 tys. z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Barbara Sykucka kierownik PCPR przedstawi艂a program naprawczy Domu Dziecka w Czernicach oraz uchwa艂臋 Zarz膮du w sprawie przyj臋cia tego programu. Program opracowany przez dyrektora Domu Dziecka w Czernicach zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez PCPR. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂 szereg b艂臋d贸w stylistycznych i pomy艂ek pisarskich, kt贸re nale偶y poprawi膰 przed wys艂aniem programu do Wojewody. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, z zastrze偶eniem naniesienia poprawek.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2005. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu Opieku艅czo–Leczniczego w Pyrzycach skierowano nast臋puj膮ce osoby: Jan Sienkiewicz, Eugeniusz Zaziemski, El偶bieta Cynowska, Rozalia Rychli艅ska, Katarzyna Doma艅ska, Henryka Mazur, Kazimierz Kowalski, Leonarda Lewandowska, Halina Hein, W艂adys艂awa 艁osi艅ska i Stefania Witczak. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za

Ad. 8.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zwi臋kszenia finansowania Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e nie mo偶na zmieni膰 planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym bez akceptacji Ministra Infrastruktury, a kwota przewidziana w planie na dzia艂alno艣膰 PODGiK jest o 20 tys. ni偶sza od faktycznych potrzeb PODGiK. W zwi膮zku z tym zaproponowa艂, aby zasili膰 PODGiK ze 艣rodk贸w bud偶etu powiatu przy okazji uchwalania zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu na rok 2005 艣rodk贸w na dotowanie zada艅 Powiatu zlecanych organizacjom pozarz膮dowym. 艢rodki te b臋d膮 mog艂y by膰 wykorzystane zgodnie z zasadami okre艣lonymi w Programie wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2005. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 projekty Programu Ochrony 艢rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przelewice. Zarz膮d zaopiniowa艂 pozytywnie oba projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 9 listopada 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-12-21 07:36:05
Data ostatniej modyfikacji : 2004-12-21 07:36:05
Liczba wy艣wietle艅 : 3337licznik odwiedzin: 11807968