logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Dostawa u偶ywanego samochodu dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Powiat Pyrzycki, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na

Dostawa u偶ywanego samochodu dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.


Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

Przedmiot zam贸wienia obejmuje dostaw臋 bezwypadkowego, u偶ywanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 tony spe艂niaj膮cego nast臋puj膮ce warunki:
1. Kompletny pojazd musi by膰 sprawny technicznie oraz gotowy do podj臋cia natychmiastowej pracy.
2. Dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce powinien posiada膰 aktualne badanie techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowi膮zkowe ubezpieczenie OC.
3. W przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju powinien mie膰 komplet dokument贸w wraz z t艂umaczeniami przewidzianymi przepisami prawa uprawniaj膮cymi do zakupu i zarejestrowania na terenie Polski ( je艣li t艂umaczenie jest wymagane).
4. Pojazd powinien z chwil膮 z艂o偶enia oferty znajdowa膰 si臋 na terenie Polski.
5. Sprzedaj膮cy winien by膰 w艂a艣cicielem pojazdu lub mie膰 pisemne prawo do dysponowania nim.
6. Pojazd nie mo偶e stanowi膰 zabezpieczenia bankowego lub prawa w艂asno艣ci os贸b trzecich.
7. Opis parametr贸w technicznych samochodu wymaganych przez Zamawiaj膮cego:

Samoch贸d dostawczy u偶ywany wyprodukowany nie wcze艣niej ni偶 przed 1.01.2014 r.

Uk艂ad nap臋dowy:
- silnik DIESEL o pojemno艣ci skokowej silnika nie mniejszej ni偶 2198 cm3
- skrzynia bieg贸w manualna minimum 5 biegowa
- moc minimum 110 KM
- maksymalny przebieg do 125 000 km
- norma emisji spalin: EURO 5

Nadwozie:
- zabudowa typu FURGON
- przystosowany do transportu minimum 6 os贸b ( brygad贸wka)
- hak

Wyposa偶enie minimum:
- klimatyzacja
- poduszka powietrzna czo艂owa co najmniej dla kierowcy
- ABS oraz wspomaganie hamowania awaryjnego
- centralny zamek
- uk艂ad kierowniczy ze wspomaganiem
- zbiornik paliwa o pojemno艣ci co najmniej 55 dm3
- obr臋cze k贸艂 stalowe lub aluminiowe co najmniej 15"
- ko艂o zapasowe na wyposa偶eniu
- lewarek hydrauliczny umo偶liwiaj膮cy wymian臋 ko艂a przy maksymalnej masie ca艂kowitej i klucz do odkr臋cania ko艂a
- tr贸jk膮t ostrzegawczy
- dywaniki gumowe
- elektryczne lusterka
- elektryczne szyby
- tempomat
Opis wymaga艅

1. Sprzeda偶 u偶ywanego bezwypadkowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 tony.
2. Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiaj膮cego tj. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub transport w艂asny Zamawiaj膮cego w promieniu 45 km od Pyrzyc.
3. Przekazanie pojazdu nast膮pi protoko艂em zdawczo - odbiorczym z udzia艂em przedstawicieli obu stron.
4. Oferent udzieli co najmniej 6 miesi臋cznej gwarancji na samoch贸d dostawczy.

Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis dokonywania oceny spe艂nienia tych warunk贸w

W post臋powaniu mog膮 bra膰 udzia艂 Oferenci, kt贸rzy spe艂niaj膮 ni偶ej okre艣lone warunki i wymagania w zakresie:
1. Spe艂niaj膮cy wymogi art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy - Pzp oraz zawarte we wzorze umowy. Ocena spe艂nienia wymog贸w oceniana b臋dzie metod膮 warunku granicznego na podstawie z艂o偶onego o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w ( zgodnie ze wzorem stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Termin wykonania przedmiotu zam贸wienia

Termin wykonania zam贸wienia - 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Oferent zobowi膮zany jest w ww. terminie przed zawarciem umowy sprzeda偶y do dostarczenia pojazdu w celu jego zbadania na okres nie d艂u偶szy ni偶 48 godzin.

Inne istotne warunki przysz艂ej umowy

Inne istotne warunki zawarcia przysz艂ej umowy zawarte s膮 we wzorze umowy stanowi膮cej za艂膮cznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert

1. Kryteria wyboru ofert i ich waga
a) cena oferty - 85%;
Oferta z najni偶sz膮 cen膮 za wykonanie ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia uzyska maksymaln膮 ilo艣膰 punkt贸w tj. 85, pozosta艂e oferty b臋d膮 przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najta艅szej: cena minimalna/cena badanej oferty x 85%
b) rok produkcji pojazdu - 15 %;
Ocena zostanie przeprowadzona nast臋puj膮co:
- rok produkcji 2014- 2015 - 5 pkt
- rok produkcji 2016- 2017 - 10 pkt
- rok produkcji 2018 - 2019 - 15 pkt

2. 艁膮czna maksymalna ilo艣膰 punkt贸w mo偶liwa do uzyskania przez Oferenta w zakresie kryteri贸w oceny ofert: najni偶sza cena, rok produkcji wynosi 100 pkt.
3. Za najkorzystniejsz膮 zostanie uznana oferta, kt贸ra uzyska najwy偶sz膮 艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w wynikaj膮c膮 z ich zsumowania, uzyskanych w poszczeg贸lnych kryteriach oceny ofert.

Spos贸b przygotowania oferty

1. Oferta musi by膰 sporz膮dzona w j臋zyku polskim i podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮 do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporz膮dzania oferty przez osob臋/osoby inn膮 ni偶 uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z w艂a艣ciwego rejestru b膮d藕 wpisu do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej) wymagane jest do艂膮czenie stosownego pe艂nomocnictwa. Pe艂nomocnictwo sk艂ada si臋 w formie orygina艂u lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodno艣膰 z orygina艂em.
2. Wykonawca sk艂adaj膮c ofert臋 przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty:
a) Formularz oferty - wed艂ug za艂膮czonego wzoru ( za艂膮cznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b) O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w ( za艂膮cznik nr 2 do zapytania ofertowego)
c) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
d) Specyfikacja techniczna pojazdu uwzgl臋dniaj膮ca parametry techniczne wymagane przez Zamawiaj膮cego oraz numer VIN pojazdu.
e) Wraz z ofert膮 nale偶y z艂o偶y膰 zdj臋cia proponowanego pojazdu: co najmniej od czo艂a pojazdu, ty艂u pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu, kabiny.
3. Wykonawca okre艣li cen臋 rycza艂tow膮 dla przedmiotu zam贸wienia, podaj膮c j膮 w z艂otych polskich w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT, z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮 ( 30 dni).
5. Zamawiaj膮cy odrzuci ofert臋, kt贸ra nie spe艂nia wymaga艅 okre艣lonych w zapytaniu ofertowym z zastrze偶eniem pkt 6.
6. Zamawiaj膮cy w toku badania i oceny ofert wezwie Oferent贸w do z艂o偶enia wyja艣nie艅 dotycz膮cych oferty, a w przypadku niekompletno艣ci oferty w zakresie wymaganych dokument贸w, Zamawiaj膮cy wezwie do ich uzupe艂nienia.
7. Zamawiaj膮cy poprawi w tre艣ci oferty oczywiste omy艂ki rachunkowe i pisarskie.
8. Zamawiaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o udzielenie wyja艣nie艅, w tym z艂o偶enie dowod贸w dotycz膮cych wyliczenia ceny lub kosztu, je偶eli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz臋艣ci sk艂adowe wydaj膮 si臋 ra偶膮co niskie w stosunku do przedmiotu zam贸wienia i budz膮 w膮tpliwo艣ci Zamawiaj膮cego co do mo偶liwo艣ci wykonania przedmiotu zam贸wienia zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi przez Zamawiaj膮cego lub wynikaj膮cymi z odr臋bnych przepis贸w. Oferta mo偶e zosta膰 uznana za zwieraj膮c膮 ra偶膮co nisk膮 cen臋 w szczeg贸lno艣ci w sytuacji kiedy cena ca艂kowita oferty jest ni偶sza o co najmniej 30% od warto艣ci szacunkowej zam贸wienia powi臋kszonej o nale偶ny podatek od towar贸w i us艂ug, ustalonej przed wszcz臋ciem post臋powania lub 艣redniej arytmetycznej cen wszystkich z艂o偶onych ofert.
9. Zamawiaj膮cy powiadomi Oferent贸w w wyniku post臋powania pisemnie drog膮 elektroniczn膮 i zamie艣ci informacj臋 na stronie internetowej bip Starostwa Powiatowego w Pyrzycach pyrzyce.samorzady.pl
10. Oferty z艂o偶one po up艂ywie wyznaczonego terminu nie b臋d膮 rozpatrywane.
11. Od decyzji Zamawiaj膮cego nie przys艂uguj膮 艣rodki odwo艂awcze.
12. Ka偶dy z Oferent贸w mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋.
13. Oferenci ponosz膮 wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
14. W przypadku gdyby oferta, o艣wiadczenia lub dokumenty zawiera艂y informacje stanowi膮ce tajemnice przedsi臋biorstwa, Oferent powinien w spos贸b nie budz膮cy w膮tpliwo艣ci zastrzec, kt贸re informacje stanowi膮 tajemnic臋 przedsi臋biorstwa. Informacje te powinny by膰 umieszczone w osobnym wewn臋trznym opakowaniu, trwale ze sob膮 po艂膮czone i ponumerowane. Nie mog膮 stanowi膰 tajemnicy przedsi臋biorstwa informacje podawane do wiadomo艣ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotycz膮ce ceny, terminu wykonania zam贸wienia, okresu gwarancji i warunk贸w p艂atno艣ci zawartych w ofercie podawane do wiadomo艣ci podczas otwarcia ofert.
16. Osoby upowa偶nione do kontaktu w oferentami:
a) w sprawach merytorycznych: Monika Stasiukiewicz, Andrzej Drabczyk, tel. 91 88 11 379, e- mail: m.stasiukiewic@pyrzyce.pl, a.drabczyk@pyrzyce.pl
b) w sprawach formalnych: Marek Kiba艂a Dyrektor Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach tel. 91 88 11 350, e-mail: m.kibala@pyrzyce.pl

Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 17.05.20109 r, do godz. 11.30 w kopercie zaadresowanej na Zamawiaj膮cego i opatrzonej napisem:

Dostawa u偶ywanego samochodu dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

nie otwiera膰 przed dniem 17.05.2019 r. do godz. 12.00.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Komisyjne otwarcie ofert nast膮pi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 12.00 w gabinecie Dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji ( pok. 220) w budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.


W za艂膮czeniu:
1) Formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w,
3) Projekt umowy,

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC25.5 KB POBIERZformularz ofertowy2019-05-09 14:16:49212
.PDF90.6 KB POBIERZprojekt umowy2019-05-09 14:16:59210
.DOC15 KB POBIERZo艣wiadczenie2019-05-09 14:17:29211
.PDF27.3 KB POBIERZwyb贸r oferty2019-05-23 10:09:04227

Autor : Monika Stasiukiewicz
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-05-09 14:16:31
Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-10 07:00:09
Liczba wy艣wietle艅 : 603

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.05.2019 13:16poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836095