logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo

na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo - D臋bica - Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica"

I. Nazwa oraz adres Zamawiaj膮cego:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
email: starostwo@pyrzyce.pl
tel. 91 8811 333
NIP 853-145-74-17 Regon 811694584

I. Tryb udzielenia zam贸wienia:
Post臋powanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami). - warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30000 euro.
Post臋powanie prowadzone na podstawie art. 43 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311). Dalej zwany "Ustaw膮".
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

III. Opis przedmiotu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie us艂ugi pe艂nienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwi膮zanymi z przebudow膮 drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica o d艂ugo艣ci 755 m (od km 0+500 do km 1+255).
Przebudowa drogi obejmuje:
1) odtworzenie trasy i punkt贸w wysoko艣ciowych;
2) rozbi贸rka element贸w dr贸g;
3) wykonanie wykop贸w;
4) regulacja urz膮dze艅 podziemnych;
5) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag臋szczeniem pod艂o偶a (koryto pod konstrukcje nawierzchni);
6) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;
7) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwi膮zanego stabilizowanego mechanicznie pod zatok臋 autobusow膮;
8) frezowanie nawierzchni jezdni;
9) u艂o偶enie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego warstwa 艣cieralna;
10) wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej i chodnika z kostki brukowej betonowej;
11) umocnienie powierzchniowe skarp, row贸w, 艣ciek贸w i teren贸w zielonych;
12) umocnienie pobocza destruktem;
13) wbudowanie kraw臋偶nik贸w betonowych;
14) wbudowanie betonowych obrze偶y chodnikowych.
Nomenklatura wg kod贸w CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow臋 i roboty ziemne;
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnik贸w;
45233140-2 - Roboty drogowe;
Szczeg贸艂owy opis oraz zakres przedmiotu zam贸wienia okre艣laj膮 za艂膮czniki stanowi膮ce integraln膮 Zapytania ofertowego.:
- Projekt Budowlano-Wykonawczy;
- Szczeg贸艂owe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob贸t;
- Przedmiar Rob贸t.

Do obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nale偶e膰 b臋dzie w szczeg贸lno艣ci:
a. wykonywanie wszystkich czynno艣ci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepis贸w ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami),
b. reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno艣ci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budow臋, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c. zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 um贸w 艂膮cz膮cych Zamawiaj膮cego z wykonawcami realizuj膮cymi zadanie pod nazw膮 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo - D臋bica - Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica", celem w艂a艣ciwego reprezentowania interes贸w Zamawiaj膮cego przy wykonywaniu tych um贸w,
d. podejmowanie decyzji dotycz膮cych zagadnie艅 technicznych, zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮, obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacj臋
w porozumieniu z Zamawiaj膮cym,
e. rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem rob贸t w膮tpliwo艣ci natury technicznej powsta艂ych w toku wykonywania rob贸t - po uzgodnieniu z Zamawiaj膮cym,
f. egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawid艂owego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,
g. informowanie Zamawiaj膮cego o zauwa偶onych nieprawid艂owo艣ciach dotycz膮cych przestrzegania na budowie przepis贸w przeciwpo偶arowych, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, itp.,
h. informowanie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wprowadzenia rob贸t zamiennych i dodatkowych,
i. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadz贸r Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustale艅 i decyzji podj臋tych podczas kontroli,
j. wykonywanie wszelkich innych czynno艣ci niezb臋dnych do prawid艂owego przebiegu zadania pod nazw膮 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo - D臋bica - Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica"
k. sprawdzanie jako艣ci wykonywanych rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenia w pr贸bach i odbiorach technicznych,
l. kontrola prawid艂owo艣ci prowadzenia dziennika budowy podczas ka偶dorazowej wizyty na budowie,
m. egzekwowanie od wykonawcy rob贸t budowlanych wymaganych dokument贸w (w tym gwarancji, ubezpiecze艅, harmonogram贸w, projekt贸w um贸w z podwykonawcami, szczeg贸艂owych wykaz贸w obejmuj膮cych kierownictwo rob贸t i dokument贸w potwierdzaj膮cych ich uprawnienia oraz innych dokument贸w wymaganych przez Zamawiaj膮cego) wraz z ich analiz膮, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokument贸w Zamawiaj膮cemu,
n. kontrolowanie sposobu sk艂adowania i przechowywania materia艂贸w oraz uporz膮dkowania miejsc sk艂adowania po zako艅czeniu rob贸t,
o. organizowanie i prowadzenie narad koordynuj膮cych z udzia艂em Zamawiaj膮cego i wykonawcy rob贸t budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiaj膮cego, jednak nie rzadziej ni偶 raz na 2 tygodnie,
p. bie偶膮ca wsp贸艂praca z Zamawiaj膮cym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji rob贸t, udost臋pnianie Zamawiaj膮cemu wszelkich dokument贸w zwi膮zanych z realizacj膮 umowy,
q. informowanie Zamawiaj膮cego o wyst臋puj膮cych utrudnieniach w realizacji rob贸t oraz zaistnia艂ych op贸藕nieniach i powodach tych op贸藕nie艅,
r. potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t lub odmowy gotowo艣ci,
s. przygotowanie dokument贸w niezb臋dnych do przekazania wykonawcy realizuj膮cemu proces budowlany (roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
t. przygotowanie ca艂okszta艂tu spraw do odbioru zadania pod nazw膮 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo - D臋bica - Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica" przez Zamawiaj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci dokonanie odbioru ko艅cowego zadania lub odbioru poszczeg贸lnych cz臋艣ci (etap贸w), potwierdzenie zg艂oszonej przez wykonawc臋 rob贸t budowlanych gotowo艣ci do odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru po up艂ywie okresu r臋kojmi i gwarancji,
u. bie偶膮ca kontrola i zatwierdzanie faktur i dokument贸w rozliczeniowych przedstawianych przez wykonawc臋 realizuj膮cego proces budowlany (roboty budowlane) pod wzgl臋dem merytorycznym i rachunkowym,
v. kontrolowanie nadzorowanych rob贸t budowlanych w zakresie porz膮dku i bezpiecze艅stwa,
w. prowadzenie dokumentacji fotograficznej post臋pu rob贸t w szczeg贸lno艣ci zakrytych i zanikaj膮cych oraz przekazywanie jej Zamawiaj膮cemu wraz z dokumentacj膮 powykonawcz膮,
x. przyj臋cie od wykonawcy nadzorowanych rob贸t budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletno艣ci i przekazanie jej Zamawiaj膮cemu w terminie 7 dni od daty jej przyj臋cia,
y. rozliczenie rob贸t w okresie nie d艂u偶szym ni偶 dwa tygodnie od odbioru ko艅cowego rob贸t budowlanych,
z. nadzorowanie wype艂niania warunk贸w umowy zawartej pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a wykonawc膮 rob贸t,
aa. potwierdzanie usuni臋cia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru cz臋艣ciowych i ko艅cowych rob贸t budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i r臋kojmi,
bb. w przypadku nie usuni臋cia wad przez wykonawc臋 rob贸t, przygotowanie Zamawiaj膮cemu danych niezb臋dnych do przeprowadzenia post臋powania na wyb贸r wykonawcy zast臋pczego usuni臋cia wad (przedmiar rob贸t i kosztorys inwestorski) oraz nadz贸r nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,
cc. uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i r臋kojmi przy przegl膮dach gwarancyjnych na zawiadomienie Zmawiaj膮cego, potwierdzenie usuni臋cia wad i usterek w okresie gwarancji i r臋kojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.

IV. Termin wykonania zam贸wienia:
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zako艅czenia rob贸t budowlanych obj臋tych nadzorem, ich odbioru ko艅cowego a tak偶e w okresie r臋kojmi, gwarancji udzielonej Zamawiaj膮cemu przez Wykonawc臋 rob贸t.
a) Przewidywany termin realizacji zadania inwestycyjnego do 15 listopada 2019 r.
b) Okres gwarancji i r臋kojmi dla Wykonawcy rob贸t budowlanych: minimalny okres gwarancji i r臋kojmi wynosi 60 miesi臋cy, za艣 max. 120 miesi臋cy od dnia podpisania protoko艂u ko艅cowego odbioru rob贸t

V. Warunki udzia艂u w post臋powaniu:
1. Wykonawca posiada wiedz臋, do艣wiadczenie kompetencje i uprawnienia do prowadzonej dzia艂alno艣ci zawodowej.
Warunek w rozumieniu zamawiaj膮cego spe艂ni wykonawca, kt贸ry nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 nale偶ycie minimum 3 us艂ugi, polegaj膮ce na nadzorze rob贸t budowlanych, z kt贸rych:
a) ka偶da by艂a o warto艣ci nie mniejszej ni偶 250 000 z艂 brutto,
b) ka偶da polega艂a na remoncie lub modernizacji, lub rozbudowie, lub przebudowie, lub budowie drogi o nawierzchni asfaltowej lub z mieszanki mineralno-asfaltowej.
W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej w/w warunek musi spe艂nia膰 co najmniej jeden z wykonawc贸w w ca艂o艣ci
Potwierdzenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru nale偶y wykaza膰 w do艂膮czonym do zapytania ofertowego "wykazie us艂ug" stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2.

2. Dysponuje lub b臋dzie dysponowa膰 minimum jedn膮 osob膮 uprawnion膮 zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
- osoba posiadaj膮ca uprawnienia do nadzoru robotami budowlanymi o specjalno艣ci drogowej, kt贸ra pe艂ni艂a funkcj臋 inspektora nadzoru w rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji, co najmniej dw贸ch rob贸t budowlanych polegaj膮cych na remoncie lub modernizacji lub rozbudowie lub przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni bitumicznej.
W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci prosi si臋 o dok艂adne cytowanie zakresu uprawnie艅 z posiadanego za艣wiadczenia.VI. Warunki odrzucenia oferty lub uniewa偶nienia post臋powania:
1) Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter rozeznania rynku pod k膮tem wyboru najkorzystniejszej oferty. Z艂o偶enie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzgl臋dem Powiatu Pyrzyckiego.
2) Zamawiaj膮cy mo偶e zmieni膰 zapytanie ofertowe przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert je偶eli:
1. zmienione zapytanie ofertowe zostanie udost臋pnione r贸偶nym podmiotom przed up艂ywem tego terminu;
2. w zmienionym zapytaniu ofertowym przed艂u偶ony zostanie termin sk艂adania ofert o czas niezb臋dny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przed艂u偶enie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotn膮 zmian臋 zapytania ofertowego polegaj膮c膮 w szczeg贸lno艣ci na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udzia艂u w przedmiotowym post臋powaniu w sprawie wyboru przez Zamawiaj膮cego Wykonawcy,
c) kryterium oceny ofert.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 od wykonawc贸w wyja艣nie艅 dotycz膮cych tre艣ci z艂o偶onych ofert. Zamawiaj膮cy i wykonawca nie mog膮 prowadzi膰 negocjacji dotycz膮cych z艂o偶onej oferty oraz dokonywa膰 jakiejkolwiek zmiany w jej tre艣ci.
4) W przypadku gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert okre艣lonego w zapytaniu ofertowym, je偶eli zosta艂y z艂o偶one dwie lub wi臋cej ofert i przedstawiaj膮 one taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteri贸w okre艣lonych w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejsz膮 ofert臋 spo艣r贸d takich ofert uznaje si臋 ofert臋 z najni偶sz膮 cen膮 lub najni偶szym kosztem.
5) Zamawiaj膮cy wzywa wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty o takiej samej najni偶szej cenie lub o takim samym najni偶szym koszcie, do z艂o偶enia w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego ofert dodatkowych w zakresie dotycz膮cym ceny lub kosztu.
6) Wykonawcy, sk艂adaj膮c oferty dodatkowe, nie mog膮 przedstawi膰 ceny lub kosztu wy偶szego ni偶 w z艂o偶onych ofertach.
7) W przypadku niez艂o偶enia 偶adnej oferty dodatkowej albo z艂o偶enia ofert dodatkowych o takiej samej najni偶szej cenie lub o takim samym najni偶szym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiaj膮cy ko艅czy post臋powanie bez wyboru 偶adnej z ofert.
8) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej tre艣膰 nie odpowiada tre艣ci zapytania ofertowego lub
b) zosta艂a z艂o偶ona przez podmiot:
- niespe艂niaj膮cy warunk贸w udzia艂u w przedmiotowym post臋powaniu w sprawie wyboru przez Zamawiaj膮cego wykonawcy danego zam贸wienia w zapytaniu ofertowym lub
- zosta艂a z艂o偶ona przez podmiot powi膮zany osobowo lub kapita艂owo z beneficjentem lub osobami, o kt贸rych mowa w art. 43a ust. 4 Ustawy.
9) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo 偶e zosta艂a z艂o偶ona przez podmiot powi膮zany osobowo lub kapita艂owo z osob膮, o kt贸rej mowa w art. 43a ust. 4 Ustawy , je偶eli osoba ta nie b臋dzie bra艂a udzia艂u w dalszym post臋powaniu w sprawie wyboru przez Zamawiaj膮cego wykonawcy przedmiotowego zam贸wienia.
10) Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) zawiera cen臋 lub koszt wy偶sze ni偶 w z艂o偶onej ofercie lub
b) zosta艂a z艂o偶ona po terminie sk艂adania ofert dodatkowych okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego w wezwaniu do z艂o偶enia tych ofert.
11) Niezw艂ocznie po zako艅czeniu post臋powania w sprawie wyboru przez Zamawiaj膮cego wykonawcy danego zam贸wienia Zamawiaj膮cy udost臋pnia przez zamieszczenie na stronie internetowej, o kt贸rej mowa w art. 43a ust. 3 Ustawy, informacj臋 o:
a) wyborze wykonawcy oraz wykaz,
b) odrzuceniu wszystkich z艂o偶onych ofert oraz wykaz,
c) niez艂o偶eniu 偶adnej oferty,
d) zako艅czeniu tego post臋powania bez wyboru 偶adnej z ofert.

VII. Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia:
1. Umowa zawarta z wybranym Wykonawc膮 mo偶e by膰 zmieniona, je偶eli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwi臋kszenia zakresu 艣wiadczenia poza okoliczno艣ciami okre艣lonymi w 搂 9 ust. 1, 2 i 3 Rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawc贸w zada艅 uj臋tych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji oraz warunk贸w dokonywania zmniejsze艅 kwot pomocy oraz pomocy technicznej, tj.:
1) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawc膮 powoduj膮ca zmniejszenie zakresu 艣wiadczenia jest dopuszczalna, je偶eli na skutek wyst膮pienia okoliczno艣ci niemo偶liwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawid艂owego wykonania danego zadania wykonanie cz臋艣ci prac obj臋tych dotychczas tym zadaniem sta艂o si臋 zb臋dne.
2) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawc膮 powoduj膮ca zwi臋kszenie zakresu 艣wiadczenia jest dopuszczalna, je偶eli do prawid艂owego wykonania danego zadania jest niezb臋dne wykonanie dodatkowych prac nieobj臋tych dotychczas tym zadaniem, a konieczno艣膰 ich wykonania powsta艂a na skutek wyst膮pienia okoliczno艣ci niemo偶liwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a) tych prac jako nowego zadania spowodowa艂oby znaczne zwi臋kszenie koszt贸w dla Zamawiaj膮cego lub
b) danego zadania jest uzale偶nione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest mo偶liwe wykonanie danego zadania w ca艂o艣ci.
2. Strony przewiduj膮 mo偶liwo艣膰 zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, sposobu wykonania umowy oraz wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poni偶szych okoliczno艣ci:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunk贸w, okre艣lonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunk贸w fizycznych,
c) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczno艣ci faktycznych,
d) zaistnienia si艂y wy偶szej,
e) zmiany przepis贸w prawa,
f) trwaj膮cych lub przed艂u偶aj膮cych si臋 procedur zam贸wie艅 publicznych, oraz procedur zwi膮zanych z prowadzonymi w zwi膮zku z realizacj膮 niniejszej umowy post臋powaniami administracyjnymi i innymi post臋powaniami przed organami administracji publicznej,
g) skr贸cenia lub wyd艂u偶enia rob贸t w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo - D臋bica - Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica".
3. Umowa mo偶e ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczno艣ci okre艣lone powy偶ej b臋d膮 pozostawa艂y w adekwatnym zwi膮zku przyczynowym z terminem wykonania umowy, sposobem wykonania umowy lub wysoko艣ci膮 wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Niezale偶nie od powy偶szego, w razie przed艂u偶enia rob贸t budowalnych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo - D臋bica - Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica", ponad terminy okre艣lone w umowie z Wykonawcom przedmiotowego zam贸wienia i konieczno艣ci dalszego wykonywania us艂ugi przez Wykonawc臋 strony umowy mog膮 postanowi膰 o przed艂u偶eniu terminu realizacji niniejszej us艂ugi o okres r贸wny okresowi przed艂u偶enia rob贸t na zadaniu inwestycyjnym powi臋kszony o okres niezb臋dny do przygotowania dokumentacji Wykonawcy. W takiej sytuacji strony mog膮 r贸wnie偶 postanowi膰 o zwi臋kszeniu wynagrodzenia Wykonawcy stosunkowo o okres przed艂u偶enia 艣wiadczenia us艂ugi. W powy偶szym przypadku b臋dzie przys艂ugiwa艂 wzrost wynagrodzenia liczony za okres wyd艂u偶enia wykonywania us艂ugi powy偶ej 3 miesi臋cy.
5. Niezale偶nie od postanowie艅 powy偶szych umowa mo偶e ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towar贸w i us艂ug. W贸wczas wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze aneksu do umowy wprowadz膮 do umowy zmienion膮 stawk臋 podatku VAT i now膮 warto艣膰 brutto umowy.
6. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym rozdziale stanowi膮 katalog zmian, na kt贸re Zamawiaj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋. Nie stanowi膮 jednocze艣nie zobowi膮zania do wyra偶enia takiej zgody. Zmiana postanowie艅 umowy mo偶e nast膮pi膰 jedynie za zgod膮 obu stron umowy.

VIII. Wymagane dokumenty w przedmiotowym post臋powaniu:
1. "Wykaz us艂ug" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. "Wykaz os贸b" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. "O艣wiadczenia o uprawnieniach os贸b wykonuj膮cych zam贸wienie" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Spos贸b przygotowania oferty:
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na za艂膮czonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu - za艂膮cznik nr 1, (wraz z pozosta艂ymi wymaganymi za艂膮cznikami).


X. Kryterium wyboru: a) cena 60%
b) do艣wiadczenie 40%

Opis sposobu przyznawania punktacji:
a) kryterium cena: najni偶sza cena brutto w艣r贸d z艂o偶onych ofert / cena brutto badanej oferty x 100 x waga 60% = liczba punkt贸w
b) kryterium do艣wiadczenie:
wykonanie mniej ni偶 3 us艂ugi - 0 pkt
wykonanie 3 us艂ug - 20 pkt
wykonanie 4 - 5 us艂ug - 30 pkt
wykonanie 6 i wi臋cej us艂ug - 40 pkt

XI. Ofert臋 nale偶y dostarczy膰 w zamkni臋tej kopercie do:
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce

Do dnia 6 maja 2019r. (poniedzia艂ek) do godziny 12:00. Decyduj膮ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk艂adania ofert ma data i godzina wp艂ywu ofert do Zamawiaj膮cego, a nie data jej wys艂ania przesy艂k膮 pocztow膮 lub kuriersk膮.

XII. Osoba uprawnion膮 do kontaktu ze strony Zamawiaj膮cego:
Andrzej Drabczyk; tel. 918811379; email: a.drabczyk@pyrzyce.pl

XIII. Za艂膮czniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty - za艂膮cznik 1
2. Wykaz us艂ug - za艂膮cznik 2
3. Wykaz os贸b - za艂膮cznik 3
4. O艣wiadczenie - za艂膮cznik nr 4
5. O艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
6. O艣wiadczenie RODO

XIV. Informacje administracyjne
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej "RODO", zamawiaj膮cy informuj, 偶e:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Powiat Pyrzycki-Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urz臋duje w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, w pokoju nr 205, tel. 91 8811300, e-mail: rodo@pyrzyce.pl w godzinach w poniedzia艂ki 8:00-16:00, w pozosta艂e dni tygodnia w godzinach 7:00-15:00;
3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane b臋d膮 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi膮zanym z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia publicznego na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica;
4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy b臋d膮 osoby lub podmioty, kt贸rym udost臋pniona zostanie dokumentacja post臋powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) dane osobowe wykonawcy b臋d膮 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako艅czenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca艂y czas trwania umowy;
6) obowi膮zek podania przez wykonawc臋 danych osobowych bezpo艣rednio dotycz膮cych wykonawcy jest wymogiem ustawowym okre艣lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi膮zanym z udzia艂em w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego;
7) konsekwencje niepodania okre艣lonych danych wynikaj膮 z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie b臋d膮 podejmowane
w spos贸b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost臋pu do danych osobowych dotycz膮cych wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych wykonawcy;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 偶膮dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze偶eniem przypadk贸w, o kt贸rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, 偶e przetwarzanie danych osobowych dotycz膮cych wykonawcy narusza przepisy RODO;
10) nie przys艂uguje wykonawcy:
a) w zwi膮zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni臋cia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt贸rym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy偶 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ma obowi膮zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1) wobec os贸b fizycznych, od kt贸rych dane osobowe bezpo艣rednio lub po艣rednio pozyska艂 w celu ubiegania si臋 o udzielenie zam贸wienia publicznego w niniejszym post臋powaniu.


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF3073.5 KB POBIERZtre艣膰 zapytania2019-04-19 10:36:02274
.ZIP912.7 KB POBIERZza艂膮czniki2019-04-19 10:36:15259
.PDF430.3 KB POBIERZwynik post臋powania2019-05-07 12:26:41238

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-04-19 10:35:11
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-19 10:35:29
Liczba wy艣wietle艅 : 697

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.04.2019 09:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11830783