logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu "Budowa lub modernizacja dr贸g lokalnych" w ramach poddzia艂ania "Wsparcie inwestycji zwi膮zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow膮 wszystkich rodzaj贸w ma艂ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi臋 odnawialn膮 i oszcz臋dzanie energii"
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 81168416600000, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Tak
www.pyrzyce.samorzady.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
Ofert臋 nale偶y umie艣ci膰 w zewn臋trznej i wewn臋trznej kopercie, z tym, 偶e: 1) zewn臋trzna koperta powinna by膰 oznaczona w nast臋puj膮cy spos贸b: Powiat Pyrzycki, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, oferta w przetargu nieograniczonym na "Przebudow臋 drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica" oraz "nie otwiera膰 przed 24 kwietnia 2019 r. godz. 14:00" - bez nazwy i piecz膮tki wykonawcy, 2) koperta wewn臋trzna powinna zawiera膰 ofert臋 i by膰 zaadresowana na wykonawc臋, tak, aby mo偶na by艂o odes艂a膰 ofert臋 w przypadku jej wp艂yni臋cia po terminie.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica-Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z Koszewo-D臋bica Warnice na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 D臋bica o d艂ugo艣ci 755 m (od km 0+500 do km 1+255). Przebudowa obejmuje: 1) odtworzenie trasy i punkt贸w wysoko艣ciowych; 2) rozbi贸rka element贸w dr贸g; 3) wykonanie wykop贸w; 4) regulacja urz膮dze艅 podziemnych; 5) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag臋szczeniem pod艂o偶a (koryto pod konstrukcje nawierzchni); 6) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; 7) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwi膮zanego stabilizowanego mechanicznie pod zatok臋 autobusow膮; 8) frezowanie nawierzchni jezdni; 9) u艂o偶enie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego warstwa 艣cieralna; 10) wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej i chodnika z kostki brukowej betonowej; 11) umocnienie powierzchniowe skarp, row贸w, 艣ciek贸w i teren贸w zielonych; 12) umocnienie pobocza destruktem; 13) wbudowanie kraw臋偶nik贸w betonowych; 14) wbudowanie betonowych obrze偶y chodnikowych.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233222-1

II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj膮cy przewiduje udzielanie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegaj膮cych na powt贸rzeniu podobnych rob贸t budowlanych, zgodnych z przedmiotem zam贸wienia podstawowego. 1. Przedmiot zam贸wienia: powt贸rzenie podobnych rob贸t budowlanych jak w zam贸wieniu podstawowym. 2. Wielko艣膰 lub zakres zam贸wienia: do 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego. 3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zam贸wienie: zam贸wienie zostanie udzielone na warunkach zbli偶onych do warunk贸w okre艣lonych w umowie zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego post臋powania po uzgodnieniach z Wykonawc膮, realizuj膮cym zam贸wienie podstawowe, przy za艂o偶eniu, 偶e uzgadniane warunki nie b臋d膮 mniej korzystne dla Zamawiaj膮cego ni偶 warunki zam贸wienia podstawowego, chyba, 偶e w momencie uzgodnie艅 zaistniej膮 okoliczno艣ci, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w czasie udzielania zam贸wienia podstawowego, kt贸re uniemo偶liwi膮 uzgodnienie warunk贸w nie gorszych ni偶 okre艣lone dla realizacji zam贸wienia podstawowego.
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia: 2019-11-15
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie okre艣la warunk贸w w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Warunek w rozumieniu zamawiaj膮cego spe艂ni wykonawca, kt贸ry wyka偶e posiadanie 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 w wysoko艣ci nie mniejszej ni偶 100 000,00 z艂, (s艂ownie: sto tysi臋cy z艂otych). W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek wykonawcy mog膮 spe艂ni膰 艂膮cznie. W przypadku, gdy jakakolwiek warto艣膰 dotycz膮ca ww. warunku wyra偶ona b臋dzie w walucie obcej, Zamawiaj膮cy przeliczy t膮 warto艣膰 w oparciu o 艣redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego (za dat臋 wszcz臋cia post臋powania Zamawiaj膮cy uznaje dat臋 umieszczenia og艂oszenia o zam贸wieniu w miejscu publicznie dost臋pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Je偶eli w tym dniu nie b臋dzie opublikowany 艣redni kurs NBP, Zamawiaj膮cy przyjmie kurs 艣redni z ostatniej tabeli przed wszcz臋ciem post臋powania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: a) Warunek w rozumieniu zamawiaj膮cego spe艂ni wykonawca, kt贸ry nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 nale偶ycie minimum dwie roboty, polegaj膮ce na wykonaniu rob贸t budowlanych, z kt贸rych: - ka偶da by艂a o warto艣ci nie mniejszej ni偶 250 000 z艂 brutto, - ka偶da polega艂a na remoncie lub modernizacji, lub rozbudowie, lub przebudowie, lub budowie drogi o nawierzchni asfaltowej lub z mieszanki mineralno-asfaltowej. W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej w/w warunek musi spe艂nia膰 co najmniej jeden z wykonawc贸w w ca艂o艣ci. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek warto艣膰 dotycz膮ca ww. warunku wyra偶ona b臋dzie w walucie obcej, Zamawiaj膮cy przeliczy t膮 warto艣膰 w oparciu o 艣redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego (za dat臋 wszcz臋cia post臋powania Zamawiaj膮cy uznaje dat臋 umieszczenia og艂oszenia o zam贸wieniu w miejscu publicznie dost臋pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Je偶eli w tym dniu nie b臋dzie opublikowany 艣redni kurs NBP, Zamawiaj膮cy przyjmie kurs 艣redni z ostatniej tabeli przed wszcz臋ciem post臋powania. Zamawiaj膮cy uwzgl臋dni tylko zadania zako艅czone. b) dysponuje lub b臋dzie dysponowa膰 minimum jedn膮 osob膮 (na ka偶de z poni偶ej wymienionych stanowisk) uprawnion膮 zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: - kierownik budowy - osoba posiadaj膮ca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno艣ci drogowej, kt贸ra pe艂ni艂a funkcj臋 kierownika rob贸t/ kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji, co najmniej dw贸ch rob贸t budowlanych polegaj膮cych na remoncie lub modernizacji lub rozbudowie lub przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni bitumicznej. W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci prosi si臋 o podanie daty wydania uprawnie艅 i o dok艂adne cytowanie zakresu uprawnie艅 z posiadanego za艣wiadczenia. Uwaga: Zamawiaj膮cy, okre艣laj膮c wymogi dla ka偶dej osoby w zakresie posiadanych uprawnie艅 budowlanych, dopuszcza odpowiadaj膮ce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pa艅stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze偶eniem art. 12a oraz innych przepis贸w ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65); kt贸re pozwala膰 b臋d膮 na pe艂nienie okre艣lonych funkcji w zakresie obj臋tym niniejszym zam贸wieniem. Wszystkie osoby, o kt贸rych mowa powy偶ej powinny biegle pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim (w mowie i pi艣mie) w przeciwnym razie wykonawca zapewni t艂umacza j臋zyka polskiego zapewniaj膮cego sta艂e t艂umaczenie na potrzeby realizacji zam贸wienia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) osoby, kt贸re przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy, uzyska艂y uprawnienia budowlane, lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj膮 uprawnienia do pe艂nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnie艅 budowlanych nale偶y odczytywa膰 zgodnie z tre艣ci膮 decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy b臋d膮ce podstaw膮 ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre艣lone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog膮 r贸wnie偶 wykonywa膰 osoby, kt贸rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta艂y uznane na zasadach okre艣lonych w przepisach odr臋bnych. W zwi膮zku z powy偶szym zamawiaj膮cy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadaj膮ce uprawnieniom wymaganym przez zamawiaj膮cego, kt贸re zosta艂y wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiaj膮cy wezwie wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym terminie, nie kr贸tszym ni偶 5 dni, aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia o艣wiadcze艅 i/lub dokument贸w na potwierdzenie, 偶e Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu: a) informacja banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej potwierdzaj膮ca wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, w okresie nie wcze艣niejszym ni偶 1 miesi膮c przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek wykonawcy mog膮 spe艂nia膰 艂膮cznie. Uwaga: Je偶eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo偶e z艂o偶y膰 wymaganych przez zamawiaj膮cego dokument贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej, zamawiaj膮cy dopuszcza z艂o偶enie przez wykonawc臋 innego dokumentu, kt贸ry w wystarczaj膮cy spos贸b potwierdza spe艂nienie opisanego przez zamawiaj膮cego warunku udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Ww. dokument nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em. b) wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz, kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy roboty zosta艂y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone; przy czym dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, kt贸rego roboty budowlane by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w - inne dokumenty (za艂膮cznik nr 7); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej wykonawcy sk艂adaj膮cy ofert臋 wsp贸ln膮 sk艂adaj膮 jeden wsp贸lny ww. wykaz. W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej w/w warunek musi spe艂nia膰 co najmniej jeden z wykonawc贸w w ca艂o艣ci. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em. c) wykaz os贸b, skierowanych przez wykonawc臋 do realizacji zam贸wienia publicznego w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia, niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia publicznego, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami (za艂膮cznik nr 8); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej wykonawcy sk艂adaj膮 jeden wsp贸lny ww. wykaz. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post臋powania: a) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wsp贸lnej ww. odpis sk艂ada ka偶dy z wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮. Ww. dokument nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty wymagane przez zmawiaj膮cego, kt贸re nale偶y do艂膮czy膰 do oferty: 1) formularz ofertowy zgodnie z Rozdzia艂em XIII ust 1 (za艂膮cznik nr 1 do swiz); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jeden wsp贸lny formularz. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale. 2) o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z Rozdzia艂em VII ust. 1 (za艂膮cznik nr 2 do siwz); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej w/w o艣wiadczenie sk艂ada ka偶dy z wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮. 3) o艣wiadczenie o braku podstaw wykluczenia zgodnie z Rozdzia艂em VII ust. 2; W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jeden wsp贸lny formularz. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale (za艂膮cznik nr 3). 4) zobowi膮zanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdzia艂em VII ust. 6, je偶eli wykonawca w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zamierza polega膰 na zdolno艣ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot贸w; wz贸r przyk艂adowego pisemnego zobowi膮zania podmiotu trzeciego (za艂膮cznik nr 4); W/w o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii notarialnej po艣wiadczonej. 5) odpowiednie pe艂nomocnictwa tylko w sytuacjach okre艣lonych w Rozdziale XIII ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej (Rozdzia艂 VIII ust. 2); Ww. pe艂nomocnictwa nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale lub kopii notarialnie po艣wiadczonej. 6) o艣wiadczenie wg wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do siwz wskazuj膮ce cz臋艣膰 zam贸wienia, kt贸rego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawc贸w (je偶eli wykonawca przewiduje udzia艂 podwykonawc贸w); W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jedno wsp贸lne o艣wiadczenie. Ww. o艣wiadczenie nale偶y z艂o偶y膰 w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany umowy w nast臋puj膮cych sytuacjach: 1) termin realizacji przedmiotu zam贸wienia mo偶e ulec przesuni臋ciu w sytuacji: a) wyst膮pienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi w szczeg贸lno艣ci: niewypa艂y i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ; b) wyst膮pienia okoliczno艣ci nie le偶膮cych po stronie Wykonawcy, w szczeg贸lno艣ci: wstrzymania rob贸t przez Zamawiaj膮cego, wyst膮pienie okoliczno艣ci, kt贸rych strony nie by艂y w stanie przewidzie膰 pomimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci; c) konieczno艣ci lub woli Zamawiaj膮cego udzielenia zam贸wie艅 (w tym rob贸t budowlanych) nieobj臋tych umow膮, w szczeg贸lno艣ci us艂ug lub rob贸t budowlanych wymagaj膮cych udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, a kt贸rych wykonanie b臋dzie mia艂o wp艂yw na wykonanie umowy o zam贸wienie; d) niezawinionych przez Wykonawc臋 op贸藕nie艅 Zamawiaj膮cego w przyst膮pieniu do dokonania odbior贸w rob贸t, czy te偶 op贸藕nie艅 w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych dokument贸w niezb臋dnych do realizacji umowy; e) wstrzymania przez Zamawiaj膮cego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem s膮du) prac obj臋tych umow膮, w szczeg贸lno艣ci z powodu zagro偶enia 偶ycia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych, a tak偶e z powodu op贸藕nienia, zawieszenia, wstrzymania lub zaprzestania przekazywania Zamawiaj膮cemu 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zam贸wienia, w tym 艣rodk贸w w ramach finansowania, o kt贸rym mowa w 搂 12 ust. 3 umowy; f) z powodu si艂y wy偶szej. 2) Przed艂u偶enie termin贸w wykonania zam贸wienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit a-f) mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie o czas trwania przeszkody. 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy na skutek w szczeg贸lno艣ci zmian zawartej przez Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych realizacji projektu; zawarcia nowej umowy o dofinansowanie projektu, 4) rezygnacji przez Zamawiaj膮cego z realizacji cz臋艣ci przedmiotu umowy, w szczeg贸lno艣ci z powodu: a) mo偶liwo艣ci zaniechania wykonania cz臋艣ci prac z uwagi na fakt, 偶e ich wykonanie w trakcie realizacji rob贸t sta艂o si臋 zb臋dne, b) ustale艅 poczynionych z u偶ytkownikami obiektu (Zamawiaj膮cym). 5) W przypadku, o kt贸rym mowa w pkt. 4 wynagrodzenie przys艂uguj膮ce Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiaj膮cy zap艂aci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o kt贸rym mowa wy偶ej nast膮pi w oparciu o dane zawarte w tabel臋 element贸w rozliczeniowych stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku wystarczaj膮cych danych w tym dokumencie uwzgl臋dnione zostan膮 cenniki i inne konieczne dane publikowane w katalogach Sekocenbud na moment zawarcia umowy. Niezale偶nie od powy偶szego Zamawiaj膮cy ma prawo ustali膰 wysoko艣膰 kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opini臋 bieg艂ego rzeczoznawcy, w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, je偶eli pomniejszenie zakresu umowy nie b臋dzie mo偶liwe na podstawie wytycznych, o kt贸rych mowa wy偶ej. 6) zmiana polegaj膮cej na dopuszczeniu do wykonywania zam贸wienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie rob贸t proponowanych do wykonania przez podwykonawc贸w, po wcze艣niejszej akceptacji przez Zamawiaj膮cego i spe艂nieniu wymaga艅 specyfikacji dotycz膮cych wykonywania wskazanego zakresu rob贸t przez podwykonawc贸w (zmiana niewymagaj膮ca sporz膮dzania aneksu), 7) zmiana os贸b przewidzianych do realizacji zam贸wienia: a) deklarowanych przez Wykonawc臋 w ofercie - warunki udzia艂u w post臋powaniu - Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazuj膮c przyczyn臋 zmiany, osob臋 zast臋puj膮c膮 i przedstawiaj膮c jej kwalifikacje. Warunkiem mo偶liwo艣ci dokonania tej zmiany b臋dzie zmiana na osob臋 spe艂niaj膮c膮 warunki dla osoby zmienianej okre艣lone w rozdziale VI ust. 1 pkt. 3b SIWZ., przy jednoczesnym wykazaniu Zamawiaj膮cemu dowod贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie tych wymaga艅, b) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby kt贸rego Wykonawca powo艂ywa艂 si臋 na zasadach okre艣lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem 偶e Wykonawca wyka偶e Zamawiaj膮cemu, 偶e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe艂nia powy偶sze warunki udzia艂u w post臋powaniu w stopniu nie mniejszym ni偶 wymaganym w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia (zmiana niewymagaj膮ca sporz膮dzania aneksu). 8) zmiany umowy (w tym r贸wnie偶 jej za艂膮cznika, jakim jest dokumentacja projektowa) w zakresie materia艂贸w, parametr贸w technicznych, technologii wykonania rob贸t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nast臋puj膮cych sytuacjach: a) konieczno艣ci zrealizowania jakiejkolwiek cz臋艣ci rob贸t, obj臋tej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi膮za艅 technicznych lub technologicznych, ni偶 wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikaj膮cych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt贸ry je przygotowano lub nakaz贸w organ贸w administracji publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi膮za艅 grozi艂o niewykonaniem lub nienale偶ytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczno艣ci realizacji rob贸t wynikaj膮cych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst臋pstwo od projektu budowlanego, wynikaj膮cych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, c) wyst膮pienia warunk贸w geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaj膮cych w spos贸b istotny od przyj臋tych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst臋powania niewybuch贸w lub niewypa艂贸w, kt贸re mog膮 skutkowa膰 w 艣wietle dotychczasowych za艂o偶e艅 niewykonaniem lub nienale偶ytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wyst膮pienia warunk贸w terenu budowy odbiegaj膮cych w spos贸b istotny od przyj臋tych w dokumentacji projektowej, w szczeg贸lno艣ci napotkania niezinwentaryzowanych lub b艂臋dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt贸w budowlanych, e) konieczno艣ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych lub materia艂owych ze wzgl臋du na zmiany obowi膮zuj膮cego prawa, f) wyst膮pienia niebezpiecze艅stwa kolizji z planowanymi lub r贸wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb臋dnym do unikni臋cia lub usuni臋cia tych kolizji, g) wyst膮pienia Si艂y wy偶szej uniemo偶liwiaj膮cej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, h) woli Zamawiaj膮cego dokonania zmian, w szczeg贸lno艣ci, gdy zmiany mog膮 si臋 przyczyni膰 do skr贸cenia terminu wykonania rob贸t, obni偶enia koszt贸w wykonania umowy po stronie Zamawiaj膮cego, b膮d藕 uzyskania innych dodatkowych korzy艣ci dla Zamawiaj膮cego w stosunku do korzy艣ci wynikaj膮cych z umowy przed zmian膮. 9) Zmiana umowy w zakresie, o kt贸ry mowa w pkt. 9 b臋dzie niedopuszczalna, je偶eli mia艂aby prowadzi膰 do zastosowania materia艂贸w o jako艣ci ni偶szej ni偶 wymagana na podstawie umowy (dokumentacji projektowej) lub zmiana po艂膮czona by艂aby z roszczeniem Wykonawcy o zwi臋kszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 10) zmiana umowy umo偶liwiaj膮ca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania tam rob贸t obj臋tych umow膮) os贸b, sprz臋tu, urz膮dze艅 i innych materia艂贸w, w tym materia艂贸w budowlanych nale偶膮cych do dowolnie wskazanego przez Zamawiaj膮cego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu wykonania rob贸t lub innych prac nieobj臋tych umow膮, kt贸rych udzielenie Wykonawcy umowy oka偶e si臋 niemo偶liwe w trybie okre艣lonym w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Zmiana ta mo偶e by膰 poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiaj膮cego na cz臋艣ci terenu rob贸t, z jednoczesnym przekazaniem tej cz臋艣ci terenu rob贸t Zamawiaj膮cemu na czas prowadzenia prac przez innego Wykonawc臋. (zmiana niewymagaj膮ca sporz膮dzania aneksu). 11) zmiana umowy mo偶e nast膮pi膰 w przypadku, gdy nast膮pi艂a zmiana stawki podatku od towar贸w i us艂ug VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysoko艣ci ceny brutto. 12) Zmiana umowy w zakresie ilo艣ci odbior贸w cz臋艣ciowych niezb臋dnych do rozliczenia si臋 w zwi膮zku z wymogami zawartych um贸w o dofinansowanie. 2. 呕adnej ze stron umowy nie przys艂uguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musz膮 wyrazi膰 zgod臋 si臋 na zawarcie aneksu). 3. Je偶eli strony dopu艣ci艂y zmian臋 terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest tak偶e zmiana postanowie艅 umowy obejmuj膮ca wyd艂u偶enie terminu wa偶no艣ci zabezpiecze艅. Je偶eli strona trzecia, od kt贸rej zale偶y przed艂u偶enie wa偶no艣ci zabezpieczenia nie wyda艂a zgody na takie przed艂u偶enie, Wykonawca zobowi膮zany jest skorzysta膰 z innych form zabezpieczenia. 4. Dopuszczona jest mo偶liwo艣膰 zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegaj膮ca na przesuni臋ciu rozpocz臋cia lub zako艅czenia wykonywania rob贸t budowlanych w nim wskazanych w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z przyczynami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a tak偶e je艣li zmiana tego rodzaju wp艂ynie na usprawnienie procesu organizacji rob贸t, tempa rob贸t, dopasowanie mo偶liwo艣ci ich wykonania do warunk贸w atmosferycznych czy te偶 dost臋pno艣ci materia艂贸w budowlanych, a tak偶e skoordynowania rob贸t z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobj臋tymi przedmiotem umowy - o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiaj膮cego. (zmiana niewymagaj膮ca sporz膮dzenia aneksu). 5. Niezale偶nie od powy偶szego, strony dopuszczaj膮 mo偶liwo艣膰 zmian redakcyjnych umowy, a tak偶e zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczeg贸lno艣ci przyspieszaj膮cych realizacj臋, obni偶aj膮cych koszt ponoszony przez Zamawiaj膮cego na wykonanie, utrzymanie lub u偶ytkowanie przedmiotu umowy b膮d藕 zwi臋kszaj膮cych u偶yteczno艣膰 przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadz膮 do umowy stosowne zmiany weryfikuj膮ce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo te偶 kieruj膮c si臋 poszanowaniem wzajemnych interes贸w, zasad膮 r贸wno艣ci stron oraz ekwiwalentno艣ci 艣wiadcze艅 i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okre艣l膮 zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 6. W razie w膮tpliwo艣ci, przyjmuje si臋, 偶e nie stanowi膮 zmiany umowy nast臋puj膮ce zmiany: 1) danych zwi膮zanych z obs艂ug膮 administracyjno-organizacyjn膮 umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) b臋d膮ce nast臋pstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 14:00,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> j臋zyk polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF13566.9 KB POBIERZSIWZ2019-04-09 14:42:17291
.ZIP5294.9 KB POBIERZza艂膮czniki2019-04-09 14:43:24264
.ZIP37012.2 KB POBIERZdokumentacja projektowa2019-04-09 14:48:32377
.PDF201 KB POBIERZinformacja z otwarcia ofert2019-04-26 10:49:47227
.PDF373.5 KB POBIERZwyb贸r oferty2019-04-30 08:35:10235
.PDF320.4 KB POBIERZuniewa偶nienie informacji2019-05-10 12:25:27215
.PDF387 KB POBIERZwyb贸r oferty2019-05-10 14:10:40232
.DOCX18.5 KB POBIERZudzielenie zam贸wienia2019-05-27 13:43:58216

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-04-09 14:39:46
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-09 14:40:18
Liczba wy艣wietle艅 : 746

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.04.2019 13:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818394