logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach - Etap I

Og艂oszenie nr 531071-N-2019 z dnia 2019-03-28 r.

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach: Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach - Etap I

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 81168416600000, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Nie
www.pyrzyce.samorzady.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w zamkni臋tej kopercie, w siedzibie Zamawiaj膮cego i oznakowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b: Powiat Pyrzycki ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce OFERTA PRZETARGOWA Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach - Etap I NIE OTWIERA膯 PRZED 12 kwietnia 2019 r. godz. 13.00
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach - Etap I
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie etapu I zadania polegaj膮cego na termomodernizacji budynku przy ul. Lipia艅skiej 2 w Pyrzycach, kt贸rego u偶ytkownikiem jest Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Budynek obejmuj膮cy liceum og贸lnokszta艂c膮ce, liceum dla doros艂ych oraz niepubliczn膮 szko艂臋 podstawow膮. Szczeg贸艂owy zakres przedmiotu zam贸wienia przedstawiaj膮 ni偶ej wymienione dokumenty: 1) Projekt umowy, 2) Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, 3) Projekt budowlany i wykonawczy, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, 5) Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie, 6) Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna, 7) Audyt energetyczny Podstawowe powierzchnie obiektu: 艁膮czna kubatura wynosi - 14 257 m3, powierzchnia u偶ytkowa - 5 282 m2. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2019. Zakres rzeczowy Zakres termomodernizacji obejmowa艂 b臋dzie w szczeg贸lno艣ci: roboty budowlane zwi膮zane z ociepleniem 艣cian zewn臋trznych budynku oraz ocieplenie stropodachu, w tym elewacja, roboty rozbi贸rkowe, 艣ciany piwnic, izolacje termiczne 艣cian, izolacja stropodachu, kominy, obr贸bki blacharskie, system odprowadzenia wody z dachu, malowanie konstrukcji stalowych, schody zewn臋trzne, daszki wej艣ciowe, monta偶 nowych element贸w elewacyjnych, monta偶u budek/skrzynek l臋gowych dla ptak贸w.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421100-5
45321000-3

II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia zam贸wie艅 podobnych polegaj膮cych na powt贸rzeniu podobnych us艂ug lub rob贸t budowlanych dla zam贸wienia podstawowego w zakresie realizacji rob贸t zwi膮zanych z robotami remontowymi (termomodernizacja) budynk贸w w zakresie obj臋tym zam贸wieniem podstawowym, kt贸rych warto艣膰 nie przekroczy 30 % szacowanej warto艣ci zam贸wienia podstawowego. Zam贸wienia b臋d膮 udzielane na podstawie przeprowadzonych z wykonawc膮 negocjacji, przy czym za艂o偶enia wyj艣ciowe do ustalenia ceny b臋d膮 wynika艂y wprost ze z艂o偶onej oferty a ich realizacja na zasadach okre艣lonych w umowie podstawowej i jej za艂膮cznikach. 2. Zam贸wienia dotycz膮ce rob贸t wskazanych w punkcie powy偶ej zostan膮 udzielone na podstawie odr臋bnej umowy. 3. Zar贸wno Zamawiaj膮cemu, jak i Wykonawcy nie przys艂uguje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w punkcie 1 jest to jedynie prawna mo偶liwo艣膰 zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawc膮 po wynegocjowaniu jej postanowie艅 w toku wskazanego odr臋bnego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego. 4. W przypadku gdy warto艣膰 zam贸wienia podobnego b臋dzie ni偶sza b膮d藕 r贸wna r贸wnowarto艣ci kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia w oparciu o regulacje wewn臋trzne dotycz膮ce zasad i trybu udzielania w zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30 000 euro.
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia: 2019-08-25
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
2019-08-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: 1) Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony w tym zakresie, je偶eli Wykonawca wyka偶e, 偶e w ci膮gu ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - to w tym okresie) wykona艂 nale偶ycie: co najmniej jedn膮 robot臋 budowlan膮, polegaj膮c膮 na termomodernizacji budynku o warto艣ci rob贸t budowlanych minimum 500 000 z艂 brutto. 2) Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony w tym zakresie, je偶eli Wykonawca wyka偶e dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 na potrzeby realizacji zam贸wienia odpowiednim zespo艂em personelu: a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadaj膮cym co najmniej: uprawnienia do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci in偶ynieryjnej konstrukcyjno- budowlanej bez ogranicze艅, 3- letnie do艣wiadczenie w pe艂nieniu funkcji kierownika budowy, w tym pe艂ni艂 funkcj臋 kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej polegaj膮cej na termomodernizacji budynku o warto艣ci rob贸t minimum 500 000 z艂. Do艣wiadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnie艅. Wymagane uprawnienia budowlane dla ww. osoby winno by膰 wydane na podstawie aktualnych przepis贸w Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiada膰 inne wa偶ne uprawnienia, wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w, kt贸re s膮 r贸wnowa偶ne do wskazanych uprawnie艅 bez ogranicze艅 i w zakresie obj臋tym umow膮 pozwala膰 b臋d膮 na pe艂nienie wymaganych funkcji we wskazanej specjalno艣ci. Zagraniczne uprawnienia uznawane s膮 w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni, terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w: 1. Wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiot贸w, na rzecz kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane wraz z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te roboty budowlane zosta艂y wykonane nale偶ycie, w szczeg贸lno艣ci informacji czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone. Za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ. Dowodami, o kt贸rych mowa, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego roboty by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w - inne dokumenty. 2. Wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Za艂膮cznik Nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post臋powania: Odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykaz o艣wiadcze艅 i dokument贸w, sk艂adanych wraz z ofert膮: 1. Formularz Oferty (Za艂膮cznik Nr 1 do SIWZ). 2. Aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert o艣wiadczenie w zakresie wskazanym w Za艂膮czniku Nr 2 oraz w Za艂膮czniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o艣wiadczeniu b臋d膮 stanowi膰 wst臋pne potwierdzenie, 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu. UWAGA: Ww. o艣wiadczenia mo偶na z艂o偶y膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (Szczeg贸艂owe informacje o sposobie ich z艂o偶enia opisano w Rozdziale IX SIWZ.) 3. Upowa偶nienie dla osoby reprezentuj膮cej Wykonawc臋, o ile nie wynika to z innych dokument贸w. W przypadku zawi膮zania konsorcjum nale偶y za艂膮czy膰 pe艂nomocnictwo dla podmiotu reprezentuj膮cego kilku Wykonawc贸w. 4. Pisemne zobowi膮zanie do wsp贸艂pracy os贸b lub podmiot贸w do oddania do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia - za艂膮czy膰 w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiot贸w. Pisemne zobowi膮zanie podmiotu trzeciego do udost臋pnienia zasob贸w lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca b臋dzie dysponowa艂 niezb臋dnymi zasobami podmiotu trzeciego winno okre艣la膰 w szczeg贸lno艣ci: a) zakres dost臋pnych wykonawcy zasob贸w innego podmiotu; b) spos贸b wykorzystania zasob贸w innego podmiotu, przez wykonawc臋, przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; c) zakres i okres udzia艂u innego podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolno艣ciach kt贸rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu dotycz膮cych wykszta艂cenia, kwalifikacji zawodowych lub do艣wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us艂ugi, kt贸rych wskazane zdolno艣ci dotycz膮. W przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o zam贸wienie przez Wykonawc贸w o艣wiadczenia, o kt贸rych mowa w Rozdziale VIII pkt A ppkt 2 SIWZ sk艂ada ka偶dy z Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o zam贸wienie. O艣wiadczenie to ma potwierdza膰 spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt贸rym ka偶dy z Wykonawc贸w wykazuje spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, brak podstaw wykluczenia. Najp贸藕niej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowi膮zany jest dostarczy膰: a) dow贸d potwierdzaj膮cy wniesienie zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, o kt贸rym mowa w SIWZ i wzorze umowy, b) po艣wiadczon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋 kopi臋 umowy reguluj膮cej wsp贸艂prac臋 konsorcjum wraz z zobowi膮zaniem w formie o艣wiadczenia, 偶e Wykonawca niezw艂ocznie b臋dzie przedk艂ada艂 Zamawiaj膮cemu wszystkie zmiany tej umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia, c) po艣wiadczon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋 umow臋 sp贸艂ki cywilnej, je偶eli dotyczy i gdy Wykonawca nie do艂膮czy艂 tego dokumentu do oferty, wraz z zobowi膮zaniem w formie o艣wiadczenia, 偶e Wykonawca niezw艂ocznie b臋dzie przedk艂ada艂 Zamawiaj膮cemu wszystkie zmiany tej umowy; d) Tabel臋 Element贸w Rozliczeniowych. Niespe艂nienie przez Wykonawc臋 powy偶szych warunk贸w b臋dzie poczytane za uchylanie si臋 od podpisania umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewiduj膮 mo偶liwo艣膰 dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz pod warunkiem, 偶e Zamawiaj膮cy przewidzia艂 mo偶liwo艣膰 ich dokonania w tre艣ci dokument贸w przetargowych, b臋d膮cych integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy. 2. Zmiana Umowy mo偶e nast膮pi膰 z inicjatywy Zamawiaj膮cego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczno艣ci wymienionych w niniejszym paragrafie. 3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu wniosek w formie pisemnej, szczeg贸艂owo okre艣lony w 搂 5 ust. 12 pkt. 7 4. Wniosek, o kt贸rym mowa w ust. 3 powinien zosta膰 przekazany niezw艂ocznie, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kt贸rym Wykonawca dowiedzia艂 si臋, lub powinien dowiedzie膰 si臋 o danym zdarzeniu lub okoliczno艣ciach. 5. Wykonawca zobowi膮zany jest do sporz膮dzenia bie偶膮cej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 偶膮dania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadz贸r Inwestorski. 6. Po otrzymaniu wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 3 Nadz贸r Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno艣ci, do kontroli dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust, 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bie偶膮cej uzasadniaj膮cej 偶膮danie zmiany, 7. Wykonawca jest zobowi膮zany do okazania do wgl膮du Nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 5 i przed艂o偶enia na 偶膮danie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kt贸rym mowa w ust, 3 wraz z propozycj膮 wyceny rob贸t i informacji uzasadniaj膮cych 偶膮danie zmiany Umowy, Nadz贸r Inwestorski zobowi膮zany jest do pisemnego ustosunkowania si臋 do zg艂oszonego 偶膮dania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny rob贸t, i przekazania go Zamawiaj膮cemu wraz z uzasadnieniem, zar贸wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 偶膮dania zmiany, 9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 偶膮dania zmiany, zaopiniowanego przez Nadz贸r Inwestorski, Zamawiaj膮cy powiadomi Wykonawc臋 o akceptacji 偶膮dania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 10. Zmiana postanowie艅 umowy mo偶e nast膮pi膰 jedynie za zgod膮 obu Stron i b臋dzie wymaga膰 formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewa偶no艣ci, 11. Zmiana Umowy mo偶e nast膮pi膰 w przypadku zaistnienia nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: 1) z powodu zaistnienia omy艂ki pisarskiej lub rachunkowej, 2) gdy zaistnieje sita wy偶sza lub inna, niemo偶liwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno艣膰 prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kt贸r膮 偶adna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno艣ci, skutkuj膮ca brakiem mo偶liwo艣ci nale偶ytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiaj膮cego. 3) nast膮pi zmiana powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w zakresie maj膮cym wp艂yw na realizacj臋 przedmiotu umowy lub 艣wiadczenia jednej lub obu Stron, 4) powstania rozbie偶no艣ci lub niejasno艣ci w rozumieniu poj臋膰 u偶ytych w Umowie, kt贸rych nie b臋dzie mo偶na usun膮膰 w inny spos贸b, a zmiana b臋dzie umo偶liwia膰 usuni臋cie rozbie偶no艣ci lub niejasno艣ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowie艅 przez Strony, 5) gdy konieczno艣膰 wprowadzenia zmian b臋dzie nast臋pstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Wykonawc膮 a w szczeg贸lno艣ci konieczno艣ci wprowadzenia rozwi膮za艅 zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno艣ci wykonania rob贸t, okre艣lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiaj膮cego lub Wykonawc臋, kt贸re zaakceptuje na pi艣mie Zamawiaj膮cy, 7) wyst膮pienia innych okoliczno艣ci opisanych w ust. 12 - 14 poni偶ej. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy: 1) je偶eli nast膮pi zmiana stawki podatku VAT, kt贸ra b臋dzie powodowa膰 zmian臋 koszt贸w wykonania po Stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia b臋dzie dotyczy艂a wynagrodzenia za cz臋艣膰 rob贸t wykonywanych po dacie wej艣cia w 偶ycie przepis贸w stanowi膮cych o zmianie stawki VAT, przy czym podwy偶szenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmian臋 stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zw艂oka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowa艂a konieczno艣膰 jego realizacji w okresie obowi膮zywania wy偶szej stawki podatku VAT, 2) w przypadku wy艂膮czenia cz臋艣ci rob贸t obj臋tych umow膮 na wniosek Zamawiaj膮cego, 3) w przypadku konieczno艣ci realizacji dodatkowych rob贸t budowlanych/dostaw/us艂ug kt贸re nie zosta艂y obj臋te zam贸wieniem podstawowym a s膮 niezb臋dne do wykonania i spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp. lub rob贸t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych / technologicznych / materia艂owych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwi膮za艅 grozi艂oby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wyst膮pienia warunk贸w geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaj膮cych w spos贸b istotny od przyj臋tych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst臋powania niewybuch贸w lub niewypa艂贸w, kt贸re mog膮 skutkowa膰 w 艣wietle dotychczasowych za艂o偶e艅 niewykonaniem lub nienale偶ytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) konieczno艣ci realizacji rob贸t wynikaj膮cych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst臋pstwo od projektu budowlanego, wynikaj膮cych z art. 36a ust, 1 Prawo Budowlane d) wyst膮pienia warunk贸w Terenu budowy odbiegaj膮cych w spos贸b istotny od przyj臋tych w Dokumentacji projektowej, w szczeg贸lno艣ci napotkania niezinwentaryzowanych lub b艂臋dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt贸w budowlanych, istnienie nieuj臋tych w dokumentacji projektowej podziemnych urz膮dze艅, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiekt贸w infrastrukturalnych e) je偶eli rozwi膮zania te b臋d膮 mia艂y znacz膮cy wp艂yw na obni偶enie koszt贸w eksploatacji, popraw臋 bezpiecze艅stwa lub funkcjonalno艣膰, f) ze wzgl臋du na postanowienia decyzji organ贸w administracji pa艅stwowej lub z uwagi na korzy艣ci dla Zamawiaj膮cego; g) konieczno艣膰 zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych lub materia艂owych z uwagi na czasow膮 lub ca艂kowit膮 niedost臋pno艣膰 materia艂贸w lub technologii (np. zaprzestania produkcji), h) konieczno艣ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych lub materia艂owych ze wzgl臋du na zmiany obowi膮zuj膮cego prawa, i) wyst膮pienia niebezpiecze艅stwa kolizji z planowanymi lub r贸wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb臋dnym do unikni臋cia lub usuni臋cia tych kolizji, j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skr贸ci termin realizacji rob贸t w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci k) w przypadku wyst膮pienia Si艂y wy偶szej opisanej w 搂 13 uniemo偶liwiaj膮cej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. k) wyst膮pi konieczno艣膰 wykonania rob贸t naprawczych w zwi膮zku z odkryciem wadliwie wykonanych rob贸t przez poprzednich Wykonawc贸w. 4) W przypadkach okre艣lonych w ust. 12 pkt. 3 od litery a) do k) Wykonawca wykona wyceny dodatkowych rob贸t budowlanych/dostaw/us艂ug kt贸re nie zosta艂y obj臋te zam贸wieniem podstawowym a s膮 niezb臋dne do wykonania i spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp. lub rob贸t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy lub rob贸t naprawczych w zwi膮zku z odkryciem wadliwie wykonanych rob贸t przez poprzednich Wykonawc贸w w formie kosztorysu sporz膮dzonego metod膮 szczeg贸艂ow膮, przy zastosowaniu nast臋puj膮cych no艣nik贸w cenotw贸rczych wskazanych w dost臋pnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzie艅 sporz膮dzenia kosztorysu (wyb贸r publikacji przez Wykonawc臋 wymaga akceptacji Zamawiaj膮cego): a) stawka roboczogodziny "R" - 艣rednia dla wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, b) koszty po艣rednie "Kp" (R+S) - 艣rednie dla wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp) - 艣rednie dla wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprz臋tu i materia艂贸w (艂膮cznie e) z kosztami zakupu) b臋d膮 przyjmowane wed艂ug 艣rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materia艂贸w i sprz臋tu zostan膮 przyj臋te na podstawie og贸lnie dost臋pnych katalog贸w, w tym r贸wnie偶 cen dostawc贸w na stronach internetowych, ofert handlowych itp., f) nak艂ady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nak艂ad贸w Rzeczowych KNR. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany terminu realizacji rob贸t budowlanych w przypadku: 1) wyst膮pienia wykopalisk archeologicznych uniemo偶liwiaj膮cych wykonanie rob贸t, 2) szczeg贸lnie niesprzyjaj膮cych warunk贸w atmosferycznych uniemo偶liwiaj膮cych prowadzenie rob贸t budowlanych, przeprowadzanie pr贸b i sprawdze艅, dokonywanie odbior贸w (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, kt贸rych udowodnienie wyst膮pienia le偶y po Stronie Wykonawcy), 3) odmiennych od przyj臋tych w dokumentacji projektowej warunk贸w terenowych (zagospodarowania terenu, rz臋dnych), w szczeg贸lno艣ci istnienie podziemnych urz膮dze艅, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiekt贸w infrastrukturalnych, 4) wstrzymania rob贸t przez Zamawiaj膮cego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie rob贸t jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczeg贸lno艣ci gdy ujawni艂y si臋 nieprawid艂owo艣ci w jako艣ci, technologii rob贸t, materia艂贸w, 5) wyst膮pienia konieczno艣ci wykonania rob贸t dodatkowych, 6) wyst膮pienia konieczno艣ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okre艣lonej modyfikacji, 7) zawieszenia rob贸t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezale偶nych od Wykonawcy, 8) dzia艂ania os贸b trzecich, kt贸re to dzia艂ania uniemo偶liwi膮 wykonanie lub kontynuacje prac, 9) zmiany regulacji prawnych obowi膮zuj膮cych po dniu zawarcia umowy, 10) zmiany terminu dokonania pr贸b ko艅cowych i wniosk贸w o dokonanie pr贸b dodatkowych nieobj臋tych umow膮, 11) wyst膮pieniu "si艂y wy偶szej" opisanej w 搂 13 poni偶ej, 12) wyst膮pienia okoliczno艣ci okre艣lonych w ust. 12 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, kt贸re stanowi膮 podstaw臋 do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 13) w przypadku gdy przyczyny op贸藕nienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaj膮 z dzia艂ania, zaniechania lub op贸藕nienia ze Strony Zamawiaj膮cego, 14) ze wzgl臋du na wyst膮pienie dzia艂a艅 lub zaniecha艅 organ贸w w艂adzy publicznej, w tym zmian przepis贸w i interpretacji przepis贸w dotycz膮cych realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia termin贸w na wydanie odpowiednich decyzji, zezwole艅, uzgodnie艅, 15) przed艂u偶enia si臋 procedury udzielenia przedmiotowego zam贸wienia publicznego poprzez 艣rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawc贸w lub inne podmioty, 16) wyst膮pienia dzia艂a艅 i zaniecha艅 instytucji zaanga偶owanych w realizacj臋, kontrol臋 lub finansowanie zam贸wienia Dopuszcza sie zmian臋 os贸b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w nast臋puj膮cych przypadkach: 1) 艣mierci, przewlek艂ej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych os贸b z wykonywania swoich obowi膮zk贸w, 3) niewywi膮zywania si臋 os贸b z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z umowy, W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza膰, i偶 nowo wskazana osoba spe艂nia wymagania okre艣lone w SIWZ. Wykonawca jest zobowi膮zany zmieni膰 osob臋 odpowiedzialn膮 za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 偶膮daniem Zamawiaj膮cego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiaj膮cego. 15. Wszystkie ww. okoliczno艣ci stanowi膮 katalog zmian, na kt贸re Zamawiaj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋, Nie stanowi膮 jednocze艣nie zobowi膮zania do wyra偶enia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):
艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2019-04-12, godzina: 13:00,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> j臋zyk polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF1172.4 KB POBIERZSIWZ2019-03-28 14:16:56255
.DOC169 KB POBIERZza艂膮czniki do SIWZ2019-03-28 14:18:45234
.ZIP9168.7 KB POBIERZzakres przedmiotu zam贸wienia2019-03-28 14:20:01269
.ZIP7263.3 KB POBIERZprojekt budowlany i wykonawczy2019-03-28 14:21:01286
.PDF92.1 KB POBIERZkarta gwarancyjna2019-03-28 14:21:25239
.PDF264.4 KB POBIERZharmonogram2019-04-01 10:26:08255
.PDF422.5 KB POBIERZSIWZ z poprawkami2019-04-04 13:50:45240
.PDF1218.8 KB POBIERZwyja艣nienia SIWZ2019-04-05 08:59:35236
.PDF260.6 KB POBIERZinformacja z otwarcia ofert2019-04-15 10:13:45251
.PDF326.4 KB POBIERZuniewa偶nienie post臋powania2019-04-15 10:13:53234

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-28 14:16:14
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-28 14:16:14
Liczba wy艣wietle艅 : 858licznik odwiedzin: 11797706