logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 37/2004 z dnia 22 pa藕dziernika 2004 r.PROTOK脫艁 NR 37/2004
z dnia 22 pa藕dziernika 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zmiany dotycz膮 uwidocznienia w schemacie organizacyjnym poradni kardiologicznej, pulmonologicznej, otolaryngologicznej i neurologicznej oraz zmian w administracji jednostki. Zmiany s膮 konieczne ze wzgl臋du na sk艂adanie ofert do NFZ na 2005 rok w przedmiocie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni kardiologicznej, pulmonologicznej, otolaryngologicznej i neurologicznej. Piotr Rybkowski stwierdzi艂, 偶e w uzasadnieniu brak wyja艣nie艅, co do zasadno艣ci zmian kadrowych. Przeciw proponowanym zmianom by艂 r贸wnie偶 Robert Betyna. W celu wyja艣nienia zasadno艣ci wprowadzanych zmian poproszono dyrektora Szpitala o przybycie na posiedzenie Zarz膮du.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Regulamin swojej dzia艂alno艣ci Rada Spo艂eczna uchwali艂a w dniu 14 kwietnia 2004 r. Obecnie musi on zosta膰 zatwierdzony przez Rad臋 Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zwi臋kszenia planu wydatk贸w na rok 2004 Domu Dziecka w Czernicach. W zwi膮zku z tym, ze nie zosta艂a jeszcze zako艅czona praca nad protoko艂em kontroli w tej jednostce, decyzje od艂o偶ono do czasu zapoznania si臋 z wynikami kontroli.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie ustanowienia trwa艂ego zarz膮du na rzecz Starostwa Powiatowego nad nieruchomo艣ci膮 przy ul. Lipia艅skiej 4. Trwa艂y zarz膮d jest ustanowiony dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Starostwo w艂ada t膮 nieruchomo艣ci膮 na podstawie umowy u偶yczenia. Obecnie przepisy umo偶liwiaj膮 ustanowienie trwa艂ego zarz膮du w cz臋艣ciach dla r贸偶nych jednostek. Proponuje si臋 ustanowienie trwa艂ego zarz膮du dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 oraz Starostwa Powiatowego w udzia艂ach odpowiednio 63/100 i 37/100 nad dzia艂k膮 ewidencyjn膮 nr 119/2 w obr臋bie ewidencyjnym nr 12 miasta Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek z艂o偶ony przez dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczy艂 wyra偶enia zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w z rezerwy celowej i og贸lnej w o艣wiacie pomi臋dzy dzia艂ami i rozdzia艂ami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie przesuni臋膰 wyszczeg贸lnionych we wniosku w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Wniosek by艂 adresowany do Zarz膮du oraz do w贸jt贸w i burmistrz贸w. Starosta zaproponowa艂 przekazanie trzech tys. z艂, Piotr Rybkowski uwa偶a艂, 偶e to Burmistrz Pyrzyc najwi臋cej korzysta z dzia艂alno艣ci Policji i w zwi膮zku z tym Zarz膮d powinien da膰 tylko dwa tys. z艂. Technicznie jednak nie mo偶na przekaza膰 pieni臋dzy, nale偶y zakupi膰 paliwo na rzecz Starostwa i przekaza膰 je Policji. Robert Betyna zaproponowa艂, aby Zarz膮d przekaza艂 Policji 1 000 litr贸w paliwa. Zarz膮d przyj膮艂 t臋 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮cy si臋.
Przy okazji Robert Betyna wyrazi艂 niezadowolenie ze wsp贸艂pracy Policji z radnymi. Mimo zaprosze艅, przedstawiciele Policji nie bior膮 udzia艂u w posiedzeniach komisji.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zmiany umowy u偶yczenia zawartej w dniu 25 marca 2004 r. pomi臋dzy Zarz膮dem a Szpitalem Powiatowym. Umowa dotyczy艂a dzia艂ki zabudowanej budynkiem prosektorium. Szpital musi posiada膰 prosektorium, wi臋c nale偶y zmieni膰 umow臋 tak, aby by艂a mo偶liwo艣膰 swobodnego dysponowania przedmiotem u偶yczenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 umowy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Iwona Zibrowska przedstawi艂a informacj臋 w sprawie funkcjonowania Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach we wrze艣niu 2004 r. Piotr Rybkowski przypomnia艂, 偶e prosi艂 o harmonogram sp艂at zobowi膮za艅 i program dochodzenia do p艂ynno艣ci finansowej. Zwr贸ci艂 uwag臋 na dysproporcje pomi臋dzy planem wydatk贸w a jego wykonaniem. Na wrzesie艅 wykonanie przekracza ju偶 plan roczny. Wygl膮da to tak, jakby uk艂adaj膮cy plan nie mia艂 rozeznania w kosztach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮.
Halina Korzeniewicz wyrazi艂a obaw臋, czy jest zasadne utrzymywanie jednostki, kt贸ra przynosi straty. Mo偶e nale偶a艂oby wyliczy膰 jak wiele 艂贸偶ek powinien zak艂ad posiada膰, aby mia艂 p艂ynno艣膰 finansow膮.
Starosta zgodzi艂 si臋, 偶e sytuacja jest powa偶na. Zaznaczy艂, 偶e jest to pocz膮tek dzia艂alno艣ci i do pewnych rozwi膮za艅 nale偶y dopiero doj艣膰. Zaproponowa艂, aby zmieni膰 osob臋 prowadz膮c膮 ksi臋gowo艣膰. Od nowego roku zmieni膮 si臋 zasady finansowania. Jest szansa na wi臋kszy kontrakt. Mo偶e pojawi si臋 mo偶liwo艣膰 pozyskania 艣rodk贸w na utrzymanie pacjenta z bud偶etu gminy, z kt贸rej pacjent pochodzi. Bior膮c to wszystko pod uwag臋 nale偶y jeszcze poczeka膰 z podejmowaniem drastycznych dzia艂a艅. Je偶eli na pocz膮tku przysz艂ego roku nie b臋dzie lepszej sytuacji, to wtedy Zarz膮d b臋dzie musia艂 zdecydowa膰 o rozwi膮zaniu jednostki. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyp艂at臋 pe艂nego wynagrodzenia dyrektorowi ZOL za wrzesie艅 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 3 wstrzymuj膮cy si臋.
Tadeusz Tyrchniewicz przedstawi艂 informacj臋 w sprawie dzia艂alno艣ci Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Aby sprosta膰 wymaganiom standaryzacji podj臋to dzia艂ania zmierzaj膮ce do zainstalowania windy w DPS w Pyrzycach. W zwi膮zku z wysokimi kosztami podwy偶szania standardu wiele dom贸w pomocy spo艂ecznej mo偶e nie uzyska膰 wymaganego poziomu do 2006 r. M贸wi si臋 nawet o przed艂u偶enia okresu dostosowawczego o dwa lata. Losy filii w Lipanach rozstrzygn膮 si臋 po sesji Rady Miejskiej w Lipanach. Najprawdopodobniej zostanie zaproponowane przed艂u偶enie umowy o kolejne dwa lata. Takie rozwi膮zanie nie jest satysfakcjonuj膮ce i w takim wypadku nast膮pi likwidacja filii. Robert Betyna spyta艂 czy PZU udzieli艂o zwrotu koszt贸w zainstalowania systemu przeciwpo偶arowego. Dyrektor odpowiedzia艂, 偶e nie dosz艂o do tego. Obecnie DPS ma pewne zaleg艂o艣ci, g艂贸wnie w op艂atach za energi臋 ciepln膮, ale dyrektor po raz kolejny obieca艂, 偶e do ko艅ca roku odzyska r贸wnowag臋 finansow膮. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 opini臋 prawn膮 dotycz膮c膮 wyst膮pienia Prezydenta Szczecina w sprawie zaprzestania przyjmowania do Miejskiej Izby Wytrze藕wie艅 w Szczecinie os贸b nietrze藕wych z terenu powiatu pyrzyckiego. Obowi膮zek prowadzenia dzia艂a艅 w zakresie rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych ci膮偶y na gminach. W zwi膮zku z tym Starosta poinformowa艂, 偶e przedstawi ten problem na spotkaniu Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
Ju偶 po wyczerpaniu porz膮dku posiedzenia przyby艂 dyrektor Szpitala. Zarz膮d w sk艂adzie czteroosobowym zgodzi艂 si臋 na rozpatrzenie wniosku o przyj臋cie projektu uchwa艂y. Powodem takiej decyzji by艂 up艂ywaj膮cy w tym dniu ostateczny termin sk艂adania projekt贸w uchwa艂 przed sesj膮 Rady. Niemniej jednak Zarz膮d upomnia艂 dyrektora za opiesza艂o艣膰. Po wys艂uchaniu wyja艣nie艅 dotycz膮cych rozdzielenia funkcji g艂贸wnego ksi臋gowego i g艂贸wnego ekonomisty Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 22 pa藕dziernika 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-11-12 13:12:45
Data ostatniej modyfikacji : 2004-11-12 13:12:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2918licznik odwiedzin: 11431316