logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 13 grudnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 13 grudnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 31 grudnia 2018 r.
- 8 stycznia 2019 r.
- 16 stycznia 2019 r.
- 23 stycznia 2019 r.
- 30 stycznia 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia.
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr III/15/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019.
- W sprawie wyboru delegata Powiatu Pyrzyckiego na Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 przy艂膮cza 艣wiat艂owodowego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Przy艂膮cze 艣wiat艂owodowe b臋dzie doprowadzone przez operatora Netia do plac贸wki NFZ mieszcz膮cej si臋 w budynku Starostwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2019 rok. Plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje wydatki w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w.
- W sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋 i najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
W sk艂ad komisji powo艂ano Magdalen臋 Turkiewicz jako przewodnicz膮c膮 oraz Magdalen臋 Fija艂kiewicz, Agat臋 Kobiersk膮 i 艁ukasza Stefa艅czyka.
- W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu na realizacj臋 w 2019 roku zada艅 publicznych. Zadania mog膮 by膰 realizowane w dziedzinie nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizacj臋 zada艅 konkursowych, przeznacza si臋 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 60 000 z艂. Termin sk艂adania ofert up艂ywa 7 lutego 2019 r.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2019 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania
w roku 2018 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu,
w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu,
w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te.
- W sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uchwa艂膮 upowa偶nia si臋 dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2019 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej. Upowa偶nienie nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 401 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 605 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych oraz 搂 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, kt贸rych dyrektor jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du.
- W sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu "Asertywno艣膰 w pracy
z podopiecznymi i wsp贸艂pracownikami domu pomocy spo艂ecznej" oraz udzielenia pe艂nomocnictwa. Projekt b臋dzie realizowany z partnerami z Niemiec w ramach prowadzonej przez Dom Pomocy Spo艂ecznej wsp贸艂pracy.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Paw艂owi Palczy艅skiemu dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do reprezentowania Powiatu Pyrzyckiego we wszelkich relacjach z Fundacj膮 Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotycz膮cych udzia艂u szko艂y w programie Erasmus+. W ramach projektu "Szko艂a otwarta na Europ臋", w okresie od wrze艣nia 2019 do wrze艣nia 2021 uczniowie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU b臋d膮 odbywa膰 praktyki zawodowe we W艂oszech.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d ma obowi膮zek przed艂o偶enia informacji zbiorczej o stanie mienia Radzie Powiatu Pyrzyckiego w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Uchwa艂a zawiera tabele, wed艂ug kt贸rych wydzia艂y i jednostki organizacyjne sporz膮dz膮 informacje.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wynajem pomieszcze艅. Pomieszczenia o powierzchni 116,5 m2 b臋d膮 wynajmowane przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach firmie Diagnostyka Sp. z o.o. na prowadzenie us艂ug diagnostyki laboratoryjnej dla szpitala. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wsparcie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o kwot臋 ok. 110 tys. z艂 na zakup i remont sprz臋tu medycznego.
W bud偶ecie powiatu na rok 2019 nie zaplanowano tego rodzaju wydatk贸w. Jednak Zarz膮d rozwa偶y mo偶liwo艣膰 wsparcia jednostki.
- W sprawie przyst膮pienia do "Programu wyr贸wnywania r贸偶nic mi臋dzy regionami III". Zarz膮d wyrazi艂 gotowo艣膰 wyst膮pienia w 2019 r. w roli realizatora programu.
W ramach tego programu, prowadzonego przez Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych, instytucje i samorz膮dy z terenu powiatu pyrzyckiego mog膮 otrzyma膰 dofinansowanie zada艅 wykonywanych na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Termin sk艂adania wniosk贸w up艂ywa 11 lutego 2019 r.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na odroczenie Gminie Przelewice terminu p艂atno艣ci nale偶nych za pobyt dzieci w rodzinach zast臋pczych. Wnioskowano
o odroczenie p艂atno艣ci w 艂膮cznej wysoko艣ci 7 060,43 z艂 do 31 stycznia 2019 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019. Bud偶et jest realizowany zgodnie z uchwa艂膮. Sprawozdanie z jego realizacji zostanie przed艂o偶one w terminie wynikaj膮cym z planu pracy Rady.
- W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026. Prognoza finansowa zosta艂a dostosowana do bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.

VI. Przyj臋to informacje:
- Informacja o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli w roku 2018.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
13 grudnia
- Obchody 60-lecia MLKS "Sok贸艂" Pyrzyce.
18 grudnia
- Posiedzenie Komisji Finans贸w.
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.
19 grudnia
- Spotkanie wigilijne w internacie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
20 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Spotkanie wigilijne w Wy偶szym Seminarium Duchownym w Szczecinie.
- Posiedzenie Zarz膮du Oddzia艂u Powiatowego OSP w Pyrzycach.
21 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
11 stycznia
- Konwent Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Bornem Sulinowie.
17 stycznia
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Burmistrz Pyrzyc w restauracji Dall
w Pyrzycach.
18 stycznia
- Uroczysto艣膰 ods艂oni臋cia tablicy pami膮tkowej po艣wi臋conej S艂awomirowi Pajowowi w Stargardzie.
22 stycznia
- Posiedzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
- Obchody Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w 呕ukowie.
23 stycznia
- Spotkanie Starosty z burmistrzami i w贸jtami z terenu powiatu pyrzyckiego.
24 stycznia
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.
25 stycznia
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Burmistrza Lipian w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
28 stycznia
- Uroczysta odprawa Policji w sali konferencyjnej Starostwa.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-02-25 10:50:45
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-25 10:50:45
Liczba wy艣wietle艅 : 515licznik odwiedzin: 11808138