logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 28 listopada do 12 grudnia 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 28 listopada do 12 grudnia 2018 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 5 grudnia 2018 r.
- 12 grudnia 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Zmiana wynika艂a ze zmian wysoko艣ci dotacji przyznanych powiatowi.
- W sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego w 2019 roku. Zadanie to zostanie powierzone Fundacji Honeste Vivere, ul. Ama艂owicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie aneksu do umowy po偶yczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu
w Pyrzycach. Zarz膮d zatwierdzi艂 aneks odraczaj膮c sp艂at臋 po偶yczki do 30 listopada 2019 r.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w mie艣cie Pyrzyce. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.
- W sprawie wniosk贸w jednostek organizacyjnych o wprowadzenie zmian w planach finansowych. Zarz膮d realizuje wnioski w formie uchwa艂 zarz膮du, a w przypadku, gdy zmiany nale偶膮 do kompetencji rady, przygotowuje projekty uchwa艂 rady.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d podpisa艂 aneks do umowy po偶yczki.
- W sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w roku 2019. Ustalone op艂aty b臋d膮 obowi膮zywa艂y od
1 stycznia 2019 r.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r. Ustalone op艂aty b臋d膮 obowi膮zywa艂y od 1 stycznia 2019 r.
- W sprawie przyj臋cia przez Powiat Pyrzycki zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Od roku 2019 przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej b臋dzie si臋 odbywa艂o zgodnie z zasadami okre艣lonymi uchwa艂膮.
- W sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej. W sk艂ad komisji zostali powo艂ani Janusz Budynek, Przemys艂aw Maci膮g i Renata Bochan-Bochanowicz.
- W sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady. W sk艂ad Komisji Finans贸w weszli: Przemys艂aw Maci膮g, Jan Jaworski, Janusz Budynek, Ewa G膮siorowska-Naw贸j, Marek Kiba艂a, Marcin 艁apeci艅ski, Jacek Pawlus, Artur Pniewski, Jan Prokop, Wiktor To艂oczko, Jan Chmielewski i Stanis艂aw St臋pie艅.
W sk艂ad Komisji ds. Spo艂ecznych weszli: Renata Bochan-Bochanowicz, Jan Chmielewski, Jan Jaworski, Stanis艂aw St臋pie艅, Marek Kiba艂a, Wiktor To艂oczko, Ewa G膮siorowska-Naw贸j i Artur Pniewski.
- W sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty. Ustalono wynagrodzenie zasadnicze w wysoko艣ci 4 425 z艂, dodatek funkcyjny 1 480 z艂, dodatek za wieloletni膮 prac臋 -885 z艂 i dodatek specjalny 2 362 z艂.
- W sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady. Upowa偶nienie zosta艂o udzielone wiceprzewodnicz膮cemu Janowi Chmielewskiemu, a w przypadku jego nieobecno艣ci wiceprzewodnicz膮cemu Janowi Prokopowi.

VI. Przyj臋to informacje:
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu
w powiecie pyrzyckim w roku 2018 oraz informacja z przedsi臋wzi臋膰 sportowo-rekreacyjnych i zamierze艅 na przysz艂y rok.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
4 grudnia
- 艢lubowanie uczni贸w pierwszych klas mundurowych w Zespole Szk贸艂 nr 1
w Pyrzycach.
7 grudnia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
10 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
11 grudnia
- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
- Spotkanie Starosty z dyrektorem Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej.
12 grudnia
- Spotkanie wigilijne w 艢rodowiskowym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Miel臋cinie.
- XV powiatowy sejmik nauczycieli wychowania fizycznego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-02-25 10:50:20
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-25 10:50:20
Liczba wy艣wietle艅 : 447licznik odwiedzin: 11401310