logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 18 pa藕dziernika do 27 listopada 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 18 pa藕dziernika do 27 listopada 2018 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 25 pa藕dziernika 2018 r.
- 31 pa藕dziernika 2018 r.
- 15 listopada 2018 r.
- 19 listopada 2018 r.
- 26 listopada 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w roku 2019.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019.
- W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018.
- W sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r.
- W sprawie przyj臋cia przez Powiat Pyrzycki zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Zmiany wynika艂y
z konieczno艣ci dokonania przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Zmiany by艂y konsekwencj膮 zmian wysoko艣ci dotacji przyznawanych Powiatowi Pyrzyckiemu.
- W sprawie odroczenia sp艂aty po偶yczki udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Ottona w Pyrzycach. Po偶yczki w wysoko艣ci 40 tys. z艂 zosta艂a udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Ottona w Pyrzycach na dofinansowanie zakupu organ贸w do ko艣cio艂a parafialnego. Termin sp艂aty up艂ywa 30 listopada 2018 r. Ze wzgl臋du na dodatkowe prace zwi膮zane z przebudow膮 ch贸ru wzros艂y koszty tej inwestycji i sp艂ata po偶yczki w terminie wstrzyma艂aby realizacj臋 zadania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie terminu sp艂aty o jeden rok.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2019 roku. Termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 30 listopada 2018 r.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Kategori臋 drogi gminnej uzyskuje droga po艂o偶ona na dzia艂ce nr 501 w obr臋bie Warnice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋.
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Na mocy tej uchwa艂y, do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu Powiatu Pyrzyckiego upowa偶nia si臋 Stanis艂awa St臋pnia - Starost臋 Pyrzyckiego, Przewodnicz膮cego Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i Ew臋 G膮siorowsk膮-Naw贸j - Wicestarost臋 Pyrzyckiego. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego jest cz艂onek Zarz膮du Marek Kiba艂a.
- W sprawie upowa偶nienia Marka Kiba艂y dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Uchwa艂膮 ta Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przekazuje swoje uprawnienia zarz膮dcy dr贸g powiatowych Markowi Kibale.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu 艂odzi pneumatycznej dla Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej. Warto艣膰 tego sprz臋tu to kwota 3 100 z艂. 艁贸d藕 b臋dzie przeznaczona do ochrony w贸d 艣r贸dl膮dowych, na terenie powiatu pyrzyckiego, przed k艂usownictwem wodnym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie zakupu 艂odzi ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska.
- W sprawie wniosku o przekazanie trwa艂ego zarz膮du pomi臋dzy jednostkami organizacyjnymi powiatu. Wnioskuje si臋, aby dotychczasowy zarz膮d sprawowany przez Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU nad 453/1000 cz臋艣ciami nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. M艂odych Technik贸w 5a oraz drog膮 wewn臋trzn膮 na dzia艂ce nr 7/5 zosta艂 przekazany Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zbycie w drodze rokowa艅 nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 o obni偶enie ceny do 40% warto艣ci nieruchomo艣ci i zbycie jej w drodze rokowa艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatkowej cz臋艣ci wynagrodzenia dyrektorowi szpitala za III kwarta艂 2018 r. W zwi膮zku z tym, 偶e wykonanie sprawozdania rzeczowo-finansowego by艂o zrealizowane na poziomie lepszym od za艂o偶onego planu finansowego wnioskuje si臋 o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia
w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w w 搂 4010 o kwot臋 3 000 z艂 i zmniejszenie planu wydatk贸w o t臋 kwot臋 w 搂 4020. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej. Uchwa艂a zosta艂a opublikowana w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i daje mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 przez rodzic贸w biologicznych o odst膮pienie od ustalenia op艂aty za pobyt dzieci w pieczy zast臋pczej.
- W sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2020". Realizacja programu rozpocznie si臋 1 stycznia 2019 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2018 roku. 艢rodki przeznaczone na zadania wskazane w uchwale s膮 wykorzystywane przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie
z przeznaczeniem.
- sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019. Realizacja programu rozpocznie si臋 1 stycznia 2019 r.

VI. Przyj臋to informacje:
- sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w okresie od stycznia do wrze艣nia 2018 r.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
18 pa藕dziernika
- Uroczyste obchody Dnia Seniora w Pyrzyckim Domu kultury.
27 pa藕dziernika
- Obchody jubileuszu 60-lecia Szko艂y Podstawowej im. Leonida Teligi w Pyrzycach.
30 pa藕dziernika
- Otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej "U 藕r贸d艂a. W poszukiwaniu 艣lad贸w 艣w. Ottona".
8 listopada
- Spektakl "S艂owa w niewoli i s艂owa po odzyskaniu niepodleg艂o艣ci" w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU, w ramach obchod贸w 100-lecia odzyskania niepodleg艂o艣ci przez Polsk臋.
9 listopada
- Uroczysta sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego w ramach obchod贸w 100-lecia odzyskania niepodleg艂o艣ci przez Polsk臋.
11 listopada
- Marsz Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach.
14 listopada
- Podpisanie umowy na modernizacj臋 budynku warsztat贸w szkolnych Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
20 listopada
- Pierwsza sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego nowej kadencji.
- Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Lipianach nowej kadencji.
23 listopada
- Obchody Dnia Bia艂ej Laski i 45-lecia dzia艂alno艣ci Ko艂a Polskiego Zwi膮zku Niewidomych w Pyrzycach.
26 listopada
- Uroczyste wprowadzenie m艂. insp. Mi艂osza Bogda艅skiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach, w Pyrzyckim Domu kultury.
27 listopada
- Spotkanie Starosty Pyrzyckiego z burmistrzami i w贸jtami z terenu powiatu pyrzyckiego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-01-22 10:21:42
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-22 10:21:42
Liczba wy艣wietle艅 : 439licznik odwiedzin: 11400993