logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XLVII/225/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.

w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w聽ca艂o艣ci lub w聽cz臋艣ci, 艂膮cznie z聽odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w聽pieczy zast臋pczej

UCHWA艁A NR XLVII/225/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.

w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w聽ca艂o艣ci lub w聽cz臋艣ci, 艂膮cznie z聽odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w聽pieczy zast臋pczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) w zwi膮zku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. 1. Uchwa艂a okre艣la szczeg贸艂owe warunki umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast臋pczej.
2. W post臋powaniach w sprawie umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej, stosuje si臋 poni偶sze zasady og贸lne:
1) zasad臋 wspierania os贸b i rodzin w przezwyci臋偶aniu sytuacji i okoliczno艣ci, kt贸re spowodowa艂y umieszczenie dziecka w pieczy zast臋pczej;
2) zasad臋 uwzgl臋dniania sytuacji maj膮tkowej, rodzinnej i zdrowotnej os贸b zobowi膮zanych do ponoszenia op艂aty oraz ich mo偶liwo艣ci, zasoby i uprawnienia;
3) zasad臋 unikania zagro偶e艅 egzystencji os贸b zobowi膮zanych do ponoszenia op艂aty i os贸b pozostaj膮cych na ich ca艂kowitym, b膮d藕 cz臋艣ciowym utrzymaniu.
3. Powy偶sze zasady stosowane s膮 wraz z ocen膮 sytuacji, o kt贸rych mowa w 搂 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwa艂y.
搂 2. Ilekro膰 w uchwale jest mowa o:
1) ustawie o pomocy spo艂ecznej - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508);
2) ustawie o wspieraniu rodziny - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998, 1076, 1544);
3) ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076);
4) dziecku - nale偶y przez to rozumie膰 dziecko oraz osob臋 pe艂noletni膮 umieszczone w pieczy zast臋pczej;
5) op艂acie - nale偶y przez to rozumie膰 op艂at臋 za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej, o kt贸rej mowa w art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej;
6) pieczy zast臋pczej - nale偶y przez to rozumie膰 rodzinn膮 lub instytucjonaln膮 form臋 pieczy zast臋pczej sprawowan膮 w przypadku niemo偶no艣ci zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodzic贸w;
7) rodzicu - nale偶y przez to rozumie膰 rodzica dziecka przebywaj膮cego w pieczy zast臋pczej;
8) nale偶no艣ci - nale偶y przez to rozumie膰 wymagaln膮 nale偶no艣膰 pieni臋偶n膮 wynikaj膮c膮 z decyzji administracyjnej z tytu艂u pobytu dziecka w pieczy zast臋pczej, obejmuj膮c膮 nale偶no艣膰 g艂贸wn膮, odsetki, a tak偶e koszty egzekucyjne i koszty upomnie艅;
9) d艂u偶niku - nale偶y przez to rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 zobowi膮zan膮 do ponoszenia comiesi臋cznej op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej, kt贸ra tej op艂aty nie wnios艂a;
10) wierzycielu - nale偶y przez to rozumie膰 powiat pyrzycki;
11) dochodzie - nale偶y przez to rozumie膰 doch贸d na osob臋 w rodzinie lub doch贸d osoby samotnie gospodaruj膮cej, ustalane zgodnie z ustaw膮 o pomocy spo艂ecznej;
12) kryterium dochodowym - nale偶y przez to rozumie膰 kryterium dochodowe na osob臋 w rodzinie lub kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodaruj膮cej, ustalane zgodnie z ustaw膮 o pomocy spo艂ecznej;
搂 3. 1. Umorzenie w ca艂o艣ci nale偶no艣ci z tytu艂u op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej wraz z odsetkami, mo偶e nast膮pi膰 na wniosek d艂u偶nika lub z urz臋du w nast臋puj膮cych sytuacjach:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 偶e w post臋powaniu egzekucyjnym nie uzyska si臋 kwoty wy偶szej od koszt贸w dochodzenia i egzekucji tej nale偶no艣ci, post臋powanie egzekucyjne okaza艂o si臋 nieskuteczne lub egzekucja zosta艂a umorzona;
2) pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej zosta艂 zako艅czony w wyniku odzyskania przez rodzic贸w mo偶liwo艣ci zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a sp艂ata nale偶no艣ci mog艂aby prowadzi膰 do ponownej utraty mo偶liwo艣ci sprawowania opieki i wychowywania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zast臋pczej;
3) po ustaleniu op艂aty, d艂u偶nik b臋dzie spe艂nia膰 warunki, o kt贸rych mowa w 搂 6 ust. 2;
4) d艂u偶nik zmar艂, nie pozostawiaj膮c 偶adnego maj膮tku, albo pozostawi艂 maj膮tek nie podlegaj膮cy egzekucji na podstawie odr臋bnych przepis贸w.
2. Umorzenie w ca艂o艣ci nale偶no艣ci z tytu艂u op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej, wraz z odsetkami nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej.
搂 4. 1. W przypadku, gdy doch贸d na osob臋 w rodzinie d艂u偶nika lub doch贸d d艂u偶nika b臋d膮cego osob膮 samotnie gospodaruj膮c膮 przekracza 300 % kryterium dochodowego, a nie przekracza 350 % kryterium dochodowego lub przekracza 350 % kryterium dochodowego, a w rodzinie d艂u偶nika albo w stosunku do d艂u偶nika b臋d膮cego osob膮 samotnie gospodaruj膮c膮 wyst臋puje jedna z okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w 搂 6 ust. 2 pkt 2 lit. a-b, nale偶no艣膰 na wniosek d艂u偶nika mo偶e zosta膰 umorzona w cz臋艣ci wraz z odsetkami, wed艂ug nast臋puj膮cych zasad:
% przekroczenia kryterium dochodowego
Zakres umorzenia nale偶no艣ci
- piecza zast臋pcza
powy偶ej 300 % do 350 %
95 %
powy偶ej 350 % do 400 %
90 %
powy偶ej 400 % do 450 %
80 %
powy偶ej 450 % do 500 %
70 %
powy偶ej 500 % do 550 %
60 %
powy偶ej 550 % do 600 %
50 %
powy偶ej 600 % do 650 %
40 %
powy偶ej 650 % do 700 %
20 %
powy偶ej 700 % do 750 %
10 %
powy偶ej 750 %
0%

2. Umorzenie cz臋艣ci nale偶no艣ci nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej i mo偶e dotyczy膰 ca艂ego okresu pobytu dziecka w pieczy zast臋pczej, je艣li zosta艂 on zako艅czony lub wybranego okresu pobytu dziecka w pieczy zast臋pczej, w tym aktualnego okresu pobytu dziecka.
3. Przy ustalaniu wysoko艣ci cz臋艣ci nale偶no艣ci podlegaj膮cej umorzeniu uwzgl臋dnia si臋 aktualn膮 sytuacj臋 dochodow膮 d艂u偶nika, jego zasoby, mo偶liwo艣ci i uprawnienia wynikaj膮ce z ust. 1
搂 5. 1. Odroczenie terminu p艂atno艣ci lub roz艂o偶enie na raty miesi臋cznej op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej, mo偶e nast膮pi膰 na wniosek d艂u偶nika, gdy zastosowanie ulgi rokuje zap艂at臋 nale偶no艣ci w ca艂o艣ci, a wyst臋puj膮ce przej艣ciowe trudno艣ci w terminowym uiszczaniu op艂aty wynikaj膮 ze zdarze艅 losowych maj膮cych wp艂yw na aktualn膮 sytuacj臋 rodzinn膮 osoby zobowi膮zanej takich jak:
1) kradzie偶;
2) po偶ar;
3) wypadek;
4) nag艂a choroba w rodzinie d艂u偶nika;
5) 艣mier膰 cz艂onka rodziny d艂u偶nika;
6) innych okoliczno艣ci utrudniaj膮cych prawid艂owe funkcjonowanie rodziny d艂u偶nika.
2. Odroczenie terminu p艂atno艣ci lub roz艂o偶enie na raty nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej i nie mo偶e przekracza膰 okresu 36 miesi臋cy.
3. Je偶eli d艂u偶nik:
1) nie wniesie op艂aty w odroczonym terminie - nale偶no艣膰 staje si臋 natychmiast wymagalna wraz z odsetkami;
2) nie wniesie kt贸rejkolwiek z rat op艂aty w wyznaczonym terminie - ca艂a niesp艂acona nale偶no艣膰 staje si臋 natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.
搂 6. 1. Odst膮pienie od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej mo偶e nast膮pi膰 na wniosek rodzica lub z urz臋du. Odst膮pienie od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej na czas okre艣lony w decyzji, nie d艂u偶ej jednak ni偶 na okres 12 miesi臋cy.
2. Odst膮pienie od ustalenia op艂aty mo偶e nast膮pi膰, gdy:
1) doch贸d rodzica lub doch贸d na osob臋 w rodzinie rodzica nie przekracza 300 % kryterium dochodowego;
2) doch贸d rodzica lub doch贸d na osob臋 w rodzinie rodzica przekracza 300 % , a nie przekracza 350 % kryterium dochodowego i wyst臋puje jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci:
a) wyst臋puje d艂ugotrwa艂a, udokumentowana choroba rodzica lub osoby wsp贸lnie z nim gospodaruj膮cej,
b) zachodzi wa偶ny interes rodzica lub interes publiczny;
3) po odliczeniu sta艂ych miesi臋cznych wydatk贸w rodzica lub rodziny rodzica, pozosta艂a kwota dochodu, pozostaj膮ca odpowiednio dla rodzica lub na osob臋 w rodzinie rodzica, jest ni偶sza ni偶 kryterium dochodowe;
4) rodzic reguluje dobrowolne b膮d藕 ustalone orzeczeniem s膮dowym alimenty na rzecz dzieci w pieczy zast臋pczej;
5) rodzic jest osob膮 bezdomn膮 w rozumieniu ustawy o pomocy spo艂ecznej;
6) rodzic lub osoba wsp贸lnie gospodaruj膮ca jest osob膮 niepe艂nosprawn膮 w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych;
7) rodzic ponosi odp艂atno艣膰 za pobyt sw贸j lub innych cz艂onk贸w rodziny w jednostkach pomocy spo艂ecznej;
8) nieznane jest miejsce pobytu rodzica;
9) rodzic jest osob膮 nieletni膮 - do czasu uzyskania pe艂noletno艣ci;
10) rodzic jest osob膮 ubezw艂asnowolnion膮 cz臋艣ciowo lub ca艂kowicie;
11) rodzic przebywa w areszcie lub zak艂adzie karnym;
12) rodzic samotnie wychowuje inne dzieci pozostaj膮ce pod jego opiek膮 lub jest kobiet膮 w ci膮偶y;
13) rodzic dziecka przebywaj膮cego w pieczy zast臋pczej nie posiada w艂asnego dochodu, a pozostaje
we wsp贸lnym gospodarstwie domowym z osob膮 posiadaj膮c膮 w艂asne 藕r贸d艂o dochodu (np. konkubinat) z wy艂膮czeniem ma艂偶onk贸w maj膮cych wsp贸lno艣膰 maj膮tkow膮 oraz w sytuacji kiedy konkubent jest ojcem dziecka przebywaj膮cego w pieczy zast臋pczej;
14) inne wa偶ne przyczyny uzasadniaj膮ce odst膮pienie.
搂 7. Traci moc uchwa艂a Nr XV/83/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst膮pienia od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej.
搂 8. Uchwa艂a ma zastosowanie do spraw wszcz臋tych, a niezako艅czonych przed dniem wej艣cia w 偶ycie uchwa艂y.
搂 9. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 10. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Ryszard Berdzik

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-01-07 14:51:45
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-07 14:51:45
Liczba wy艣wietle艅 : 588licznik odwiedzin: 11811619