logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XLVI/220/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/18 z dnia 18 sierpnia 2018 r. oraz skargi nr 4/18 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.

UCHWA艁A NR XLVI/220/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/18 z dnia 18 sierpnia 2018 r. oraz skargi nr 4/18 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Po rozpatrzeniu skargi nr 3/18 z dnia 18 sierpnia 2018 r. oraz skargi nr 4/18 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r., uznaje skargi za bezzasadne z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do uchwa艂y.

搂 2. Uzasadnienie do uchwa艂y stanowi za艂膮cznik nr 1.

搂 3. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi skar偶膮cego.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK


Za艂膮cznik nr 1 do Uchwa艂y Nr XLVI
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 wrze艣nia 2018 r..

UZASADNIENIE

W dniach 19 lipca 2018 r. oraz 13 wrze艣nia 2018 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂y skargi na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska i w zakresie za艂atwiania spraw petent贸w.
Skar偶膮cy zarzuci艂 Staro艣cie Pyrzyckiemu nieudzielanie odpowiedzi na pisemne wyst膮pienia Skar偶膮cego, kierowane do Starosty z dnia: 3 grudnia 2016 r., 7 marca 2017 r., 18 kwietnia 2017 r., 16 maja 2017 r., 29 czerwca 2017 r., "91.07.2017 r.", 8 wrze艣nia 2017 r., 8 pa藕dziernika 2017 r., 16 listopada 2017 r., 20 grudnia 2017 r., 25 stycznia 2018 r. oraz 15 marca 2018 r., i 18 lipca 2018 r. zakwestionowa艂 wyniki pomiar贸w ha艂asu w zak艂adzie Pres - con Sp贸艂ka z o.o. Kozielice oraz wskaza艂 na brak dzia艂a艅 ze strony Starosty w zakresie likwidacji przez Zak艂ad emisji truj膮cych substancji do powietrza.
Odnosz膮c si臋 do powy偶szych zarzut贸w skargi stwierdzi膰 nale偶y, co nast臋puje.
1) Starosta Pyrzycki bez zb臋dnej zw艂oki odpowiada艂 w formie pisemnej na wyst膮pienia Skar偶膮cego, stanowi膮ce informacj臋 o uci膮偶liwo艣ci stwarzanej przez zak艂ad Pres-con Sp贸艂k臋 z o.o. Kozielice. Na wszystkie pisma wskazane w tre艣ci z艂o偶onej skargi Starosta odpowiada艂 terminowo i udziela艂 wyczerpuj膮cych odpowiedzi Skar偶膮cemu.

2) Odnosz膮c si臋 do przekrocze艅 emisji ha艂asu, emitowanego przez Zak艂ad do 艣rodowiska Rada Powiatu wskazuje, 偶e wyst臋powa艂y one w okresie od 7 marca do 18 czerwca 2017 r., co potwierdza w decyzji administracyjnej o wymiarze kary pieni臋偶nej dla Zak艂adu - Zachodniopomorski Wojew贸dzki Inspektor Ochrony 艢rodowiska (decyzja nr 316/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r. znak: WI.7061.3.13.54.2017.MGA). Pomiary poziomu ha艂asu wykonane na zlecenie Zak艂adu przez akredytowane laboratorium i zaakceptowane przez ww. organ wykaza艂y brak przekrocze艅 poziomu ha艂asu ( kt贸rego dopuszczalne poziomy okre艣la decyzja Starosty Pyrzyckiego ) w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. decyzji Zachodniopomorski Wojew贸dzki Inspektor Ochrony 艢rodowiska nie wni贸s艂 uwag do przeprowadzonych wynik贸w pomiaru ha艂asu, a tym samym nale偶y je uzna膰 za wiarygodne i przeprowadzone w spos贸b prawid艂owy. Ponadto, Rada wskazuje, 偶e Skar偶膮cy od wielu lat jedynie sygnalizuje wyst臋puj膮ce - w jego ocenie - przekroczenia dopuszczalnych norm ha艂asu oraz poddaje w w膮tpliwo艣膰 rzetelno艣膰 wynik贸w pomiar贸w ha艂asu, nie przedstawiaj膮c przeciwstawnych bada艅 w tym zakresie. Brak r贸wnie偶 sygna艂贸w o uci膮偶liwym ha艂asie wytwarzanym przez Zak艂ad ze strony innych mieszka艅c贸w miejscowo艣ci Kozielice.

3) W odniesieniu do emisji przez Zak艂ad niezidentyfikowanych substancji sta艂ych do powietrza - Rada Powiatu wskazuje, 偶e w dniu 25 stycznia 2018 r., na wniosek Pres - con Sp贸艂ki z o.o. w Kozielicach, Starosta Pyrzycki wyda艂 decyzj臋 administracyjn膮 udzielaj膮c膮 pozwolenia na wprowadzanie gaz贸w i py艂贸w do powietrza. Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami Prawa ochrony 艣rodowiska u偶ytkownik instalacji zobowi膮zany jest do monitorowania proces贸w technologicznych w jego zak艂adzie oraz przesy艂ania wynik贸w pomiar贸w do Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie, kt贸ry to organ w razie stwierdzenia naruszenia warunk贸w pozwolenia podejmuje stosowne dzia艂ania.

Z uwagi na powy偶sze, uzna膰 nale偶y, 偶e podnoszone przez Skar偶膮cego zarzuty nie znajduj膮 potwierdzenia w rzeczywisto艣ci, co skutkuje konieczno艣ci膮 oceny skarg jako bezzasadnych.

POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-01-07 14:47:22
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-07 14:47:22
Liczba wy艣wietle艅 : 581licznik odwiedzin: 11840427