logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XLVI/219/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej

UCHWA艁A NR XLVI/219/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej

Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.
Uchwa艂a okre艣la szczeg贸艂owe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitet贸w inicjatyw uchwa艂odawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwa艂odawczych oraz formalne wymogi jakim musz膮 odpowiada膰 sk艂adane projekty.

搂 2.
Ilekro膰 w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)Mieszka艅cach - nale偶y przez to rozumie膰 mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego,
2)Radzie - nale偶y przez to rozumie膰 Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego,
3)Przewodnicz膮cym Rady - nale偶y przez to rozumie膰 Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego,
4)Statucie - nale偶y przez to rozumie膰 Statut Powiatu Pyrzyckiego,
5)Komitecie - nale偶y przez to rozumie膰 Komitet Inicjatywy Uchwa艂odawczej,
6)Pe艂nomocniku - nale偶y przez to rozumie膰 Pe艂nomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwa艂odawczej,
7)Komisji Rewizyjnej - nale偶y przez to rozumie膰 Komisj臋 Rewizyjn膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.
Grupa mieszka艅c贸w powiatu licz膮ca co najmniej 300 os贸b, posiadaj膮cych czynne prawa wyborcze do Rady, mo偶e wyst膮pi膰 z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮, przez z艂o偶enie podpis贸w pod projektem uchwa艂y.

搂 4.
1.Projekt uchwa艂y nie mo偶e dotyczy膰 spraw, dla kt贸rych ustawy zastrzegaj膮 wy艂膮czno艣膰 inicjatywy uchwa艂odawczej dla Zarz膮du Powiatu.
2.Projekt uchwa艂y powinien odpowiada膰 wymogom zawartym w Statucie oraz nale偶y do niego do艂膮czy膰 pisemne uzasadnienie z informacj膮 o potrzebie podj臋cia uchwa艂y.
3.Projekt uchwa艂y sk艂ada si臋 Przewodnicz膮cemu Rady.
4.Projekt uchwa艂y, w stosunku do kt贸rego post臋powanie uchwa艂odawcze nie zosta艂o zako艅czone w trakcie kadencji Rady, w kt贸rej zosta艂 wniesiony, jest rozpatrywany przez Rad臋 nast臋pnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwa艂y.

搂 5.
1.Czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem projektu uchwa艂y, jego rozpowszechnianiem, kampani膮 promocyjn膮, a tak偶e organizacj膮 zbierania podpis贸w mieszka艅c贸w popieraj膮cych projekt, wykonuje Komitet. Komitet wyst臋puje pod nazw膮 uzupe艂nion膮 o tytu艂 projektu uchwa艂y.
2.Komitet mo偶e utworzy膰 grupa co najmniej 20 mieszka艅c贸w, kt贸rzy maj膮 prawo wybierania do Rady i z艂o偶yli pisemne o艣wiadczenie o przyst膮pieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
3.W imieniu i na rzecz Komitetu wyst臋puje Pe艂nomocnik lub jego zast臋pca, wskazani w pisemnym o艣wiadczeniu os贸b tworz膮cych Komitet.

搂 6.
1.Pe艂nomocnik zawiadamia Przewodnicz膮cego Rady o utworzeniu Komitetu.
2.W zawiadomieniu podaje si臋:
1)pe艂n膮 nazw臋 Komitetu oraz dok艂adny adres jego siedziby,
2)dane, o kt贸rych mowa w 搂 5 ust. 2,
3)imi臋 (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pe艂nomocnika oraz jego zast臋pcy.
3.Do zawiadomienia do艂膮cza si臋 projekt uchwa艂y spe艂niaj膮cy warunki, o kt贸rych mowa w 搂 4 ust. 2.
4.Je偶eli zawiadomienie odpowiada warunkom okre艣lonym w ust. 2 i 3, Przewodnicz膮cy Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Pe艂nomocnika.
5.W przypadku stwierdzenia brak贸w formalnych zawiadomienia, Przewodnicz膮cy Rady wzywa Pe艂nomocnika do ich usuni臋cia w terminie 14 dni. Nieusuni臋cie brak贸w powoduje odmow臋 przyj臋cia zawiadomienia.

搂 7.
1.Po przyj臋ciu zawiadomienia, Komitet og艂asza miejsca udost臋pnienia projektu uchwa艂y do publicznego wgl膮du.
2.Od dnia przyj臋cia zawiadomienia tre艣膰 projektu uchwa艂y nie mo偶e by膰 zmieniona.

搂 8.
1.Kampania promocyjna s艂u偶y przedstawianiu i wyja艣nianiu przez Komitet tre艣ci projektu uchwa艂y, stanowi膮cego przedmiot inicjatywy uchwa艂odawczej.
2.Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwa艂y oraz zbieranie podpis贸w mieszka艅c贸w popieraj膮cych projekt uchwa艂y mo偶e rozpocz膮膰 si臋 po przyj臋ciu zawiadomienia, o kt贸rym mowa w 搂 6.

搂 9.
1.W miejscu zbierania podpis贸w mieszka艅c贸w musi by膰 wy艂o偶ony do wgl膮du projekt uchwa艂y.
2.Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwa艂y, sk艂adaj膮c na wykazie podpis贸w, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, w艂asnor臋czny podpis, kt贸rym wyra偶a r贸wnie偶 zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych. Na ka偶dej stronie wykazu musi znajdowa膰 si臋 nazwa Komitetu i tytu艂 projektu uchwa艂y, kt贸rej mieszkaniec udziela poparcia.
3.Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwa艂y jest nieskuteczne.


搂 10.
1.Projekt uchwa艂y wraz z wykazem podpis贸w mieszka艅c贸w popieraj膮cych projekt uchwa艂y, Pe艂nomocnik wnosi do Przewodnicz膮cego Rady nie p贸藕niej ni偶 po up艂ywie 3 miesi臋cy od daty przyj臋cia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
2.W przypadku stwierdzenia, 偶e tre艣膰 projektu uchwa艂y lub uzasadnienia jest zmieniona, Przewodnicz膮cy Rady nie p贸藕niej, ni偶 w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Pe艂nomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwa艂y.
3.Przewodnicz膮cy Rady nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, zwraca si臋 do Komisji Rewizyjnej o stwierdzenie, czy jest z艂o偶ona wymagana liczba podpis贸w. Komisja Rewizyjna dokonuje czynno艣ci sprawdzaj膮cych w terminie 21 dni. W post臋powaniu przed Komisj膮 Rewizyjn膮 jako obserwator mo偶e uczestniczy膰 Pe艂nomocnik.
4.Starosta w porozumieniu z burmistrzami i w贸jtami gmin na terenie, kt贸rych podejmowana jest inicjatywa uchwa艂odawcza, zapewnia Komisji Rewizyjnej sprawdzenie danych osobowych okre艣lonych w 搂 9 ust. 2 oraz czy podpisani pod projektem uchwa艂y mieszka艅cy spe艂niaj膮 wym贸g, o kt贸rym mowa w 搂 3.
5.Je偶eli po przeprowadzeniu post臋powania, o kt贸rym mowa w ust. 3 prawid艂owo z艂o偶ona liczba podpis贸w popieraj膮cych projekt oka偶e si臋 mniejsza ni偶 wymagana, Przewodnicz膮cy Rady odmawia nadania biegu projektowi uchwa艂y i zawiadamia o tym fakcie Pe艂nomocnika.

搂 11.
1.W pracach Rady nad projektem uchwa艂y, Komitet reprezentuj膮 przedstawiciele wskazani przez Komitet.
2.Przedstawiciele, o kt贸rych mowa w ust. 1 s膮 uprawnieni do udzia艂u w pracach Rady z zachowaniem zasad obowi膮zuj膮cych w Statucie.

搂 12.
Wydatki zwi膮zane z wykonywaniem inicjatywy uchwa艂odawczej pokrywa Komitet.

搂 13.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 14.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do kadencji organ贸w Powiatu Pyrzyckiego nast臋puj膮cej po kadencji, w czasie kt贸rej wesz艂a w 偶ycie.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Ryszard Berdzik

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-01-07 14:46:29
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-07 14:46:29
Liczba wy艣wietle艅 : 446licznik odwiedzin: 11840380