logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Dostawa do Zespo艂u Szk贸艂 Nr2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach komputer贸w przeno艣nych, urz膮dzenia wielofunkcyjnego oraz pakietu oprogramowania edukacyjnego.Og艂oszenie nr 662822-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach: Dostawa do Zespo艂u Szk贸艂 Nr2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach komputer贸w przeno艣nych, urz膮dzenia wielofunkcyjnego oraz pakietu oprogramowania edukacyjnego.
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Tak
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania: Podmiot, kt贸remu Zamawiaj膮cy powierzy艂 przygotowanie i przeprowadzenie post臋powania na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy: Pomorska Grupa Doradcza ul. Zbo偶owa 7/46, 81-020 Gdynia Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu Numer telefonu: 500 205 198; Numer faksu: 58 620 80 57
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 811684166, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): http://www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Tak
http://www.pyrzyce.pl

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Tak
http://www.pyrzyce.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
Pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa do Zespo艂u Szk贸艂 Nr2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach komputer贸w przeno艣nych, urz膮dzenia wielofunkcyjnego oraz pakietu oprogramowania edukacyjnego.
Numer referencyjny: PGD/PYRZYCE/021
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
wszystkich cz臋艣ci
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa: a. Cz臋艣膰 I: 16 sztuk komputer贸w przeno艣nych umo偶liwiaj膮cych prac臋 na gruntach rolnych o minimalnych parametrach technicznych: - procesor obs艂uguj膮cy instrukcje 64-bitowe, - pojemno艣膰 dysku min. 1TB. - wbudowany DVD+/-RW, - zainstalowana pami臋膰 8 GB, - Matryca 15,6", rozdzielczo艣膰 FULL HD 1920x1080, - TouchPad, - klawiatura numeryczna, - 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x HDMI, 1x wej艣cie s艂uchawkowe i mikrofonowe, 1x RJ-45, 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet, 1x DC-In, Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Czytnik kart pami臋ci, - zainstalowany system operacyjny Windows 10, - pakiet Microsoft Office Standard 2019 PL MOLP - wersja edukacyjna - torba na laptopa - stan - NOWY, rok produkcji minimum 2017 b. Cz臋艣膰 II: urz膮dzenia wielofunkcyjnego o minimalnych parametrach technicznych: - Technologia druku: Atramentowy - Rodzaj druku: Kolorowy - Rozdzielczo艣膰 druku mono: 4800 x 1200 dpi - Rozdzielczo艣膰 druku w kolorze: 4800 x 1200 dpi - Szybko艣膰 druku mono: 35 str./min. - Szybko艣膰 druku w kolorze: 27 str./min. - Druk dwustronny (dupleks) automatyczny: Tak - Obs艂ugiwany format papieru/no艣nik: A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), x 15 cm, 13 x 18 cm - WiFi - Komunikacja: USB, Wi-Fi Direct - Gramatura papieru: 64 -220 g/m kw - Pojemno艣膰 podajnika papieru: 250 arkuszy - Wy艣wietlacz LCD, dotykowy - Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2017 c. Cz臋艣膰 III: pakietu edukacyjnego (obs艂uga automatyki sekcji maszyn, obs艂uga wskazywania 艣cie偶ek technologicznych, obs艂uga automatyczna poprzeczniak贸w, mo偶liwo艣膰 pobierania zdj臋膰 satelitarnych do nawigacji) na 30 stanowisk o minimalnej funkcjonalno艣ci: - obs艂uga automatyki sekcji maszyn, - obs艂uga wskazywania 艣cie偶ek technologicznych, - tworzenie map powierzchni pola, - mo偶liwo艣膰 dozowania nawoz贸w i 艣rodk贸w ochrony ro艣lin za pomoc膮 map aplikacyjnych, - wi膮zka instalacyjna na biurko pozwalaj膮ca na przenoszenie z klasy do klasy lub do ci膮gnika, - uchwyt monta偶owy - model pokazowy wyposa偶ony w wy艣wietlacz minimum 10 calowy dotykowy z mo偶liwo艣ci膮 ustawienia krzywej lub prostej prowadzenia z odbiornikiem GPS wykorzystuj膮cym darmowy sygna艂 w zakresie 10 -15 cm - urz膮dzenie symuluj膮ce pod艂膮czenie maszyny do z艂膮cza ISOBUS - zawieraj膮cy programy symulacyjne pracy maszyn i pojazd贸w rolniczych - Stan - NOWY 2. Przedmiot zam贸wienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady r贸wno艣ci szans i niedyskryminacji, w tym dost臋pno艣ci dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz zasady r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajduj膮cymi si臋 na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym w szczeg贸lno艣ci przedmiot zam贸wienia winien by膰 wykonany zgodne z koncepcj膮 uniwersalnego projektowania, opartego na o艣miu regu艂ach: U偶yteczno艣膰 dla os贸b o r贸偶nej sprawno艣ci, Elastyczno艣膰 w u偶ytkowaniu, Proste i intuicyjne u偶ytkowanie, Czytelna informacja, Tolerancja na b艂臋dy, Wygodne u偶ytkowanie bez wysi艂ku, Wielko艣膰 i przestrze艅 odpowiednie dla dost臋pu i u偶ytkowania, Percepcja r贸wno艣ci (Regu艂臋 definiuje si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b: "Projekt winien minimalizowa膰 mo偶liwo艣膰 postrzegania indywidualnego jako dyskryminuj膮ce" (藕r贸d艂o: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67-72. [dost臋p: 25 czerwca 2009]. Dost臋p w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, kt贸re wskazuj膮 na samodzielne i na r贸wnych prawach korzystanie ze 艣rodowiska zurbanizowanego, us艂ug, produkt贸w i dost臋pu do TIK w spos贸b, kt贸ry nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepe艂nosprawno艣膰). 3. Je偶eli gdziekolwiek w SIWZ oraz w jej za艂膮cznikach pojawia si臋 nazwa, marka lub typ wskazuj膮cy na konkretnego producenta, nale偶y to interpretowa膰, 偶e okre艣lenie ma jedynie charakter przyk艂adowy, a Wykonawca sporz膮dzaj膮c ofert臋 mo偶e uwzgl臋dni膰 wyr贸b ka偶dego innego producenta, kt贸ry jest r贸wnowa偶ny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze funkcje, parametry jako艣ciowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przyk艂ad贸w. 4. Podane w opisie przedmiotu zam贸wienia wymiary produkt贸w s膮 pogl膮dowe i ka偶dy z Wykonawc贸w mo偶e dostarczy膰 inny produkt spe艂niaj膮cy te same funkcje ergonomiczne. 5. Podane w opisie przedmiotu zam贸wienia materia艂y, z kt贸rych wykonane s膮 zamawiane przedmioty maj膮 jedynie charakter przyk艂adowy i ka偶dy z Wykonawc贸w mo偶e zaoferowa膰 produkty wykonane z innych materia艂贸w, kt贸re odpowiadaj膮 swoj膮 funkcjonalno艣ci膮 i wytrzyma艂o艣ci膮 podanym przyk艂adom. 6. Termin gwarancji liczy si臋 od daty odbioru bez uwag kompletnej dostawy wraz z instalacj膮 je偶eli dotyczy. 7. Miejscem dostaw FRANCO jest Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. 8. Ka偶dy z dostarczonych artyku艂贸w winien posiada膰 deklaracj臋 zgodno艣ci CE oraz odpowiada膰 normom europejskim i krajowym i by膰 zgodny z Dyrektyw膮 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie og贸lnego bezpiecze艅stwa produkt贸w. Wykonawca na etapie sk艂adania ofert o艣wiadczy Zamawiaj膮cemu na formularzu ofertowym, i偶 ca艂y zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektyw膮 oraz oznakowany znakiem CE. 9. Wraz z dostaw膮 Wykonawca dostarczy papierow膮 wersj臋 Deklaracji Zgodno艣ci CE dla ka偶dego z dostarczanych produkt贸w. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie b臋dzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadaj膮cy Deklaracj臋 Zgodno艣ci. 10. Wszystkie dostarczane produkty b臋d膮 nowe i pochodz膮ce z bie偶膮cej produkcji. 11. Wykonawca udzieli gwarancji jako艣ci na wszystkie dostarczone artyku艂y na okres minimum 12 miesi臋cy liczony od daty odbioru ca艂o艣ci zam贸wienia lub na okres zgodny z wymaganiami zawartymi w szczeg贸艂owym opisie przedmiotu zam贸wienia.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8


II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia: 2019-01-11

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:

Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej

Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem)
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Koszt dostawy brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2018-12-27, godzina: 12:00,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF309.2 KB POBIERZSIWZ2018-12-18 20:00:09267
.DOC940.5 KB POBIERZformularz ofertowy2018-12-18 20:00:23256
.PDF114.9 KB POBIERZwynik post臋powania2019-01-07 13:13:34255

Autor : Kamil Zbroja
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-18 19:59:45
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-18 20:07:34
Liczba wy艣wietle艅 : 698

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.12.2018 18:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818174