logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

艢wiadczenie us艂ug usuwania pojazd贸w przewo偶膮cych materia艂y niebezpieczne z dr贸g po艂o偶onych na terenie Powiatu Pyrzyckiego i ich przechowywania na parkingu strze偶onym

Pyrzyce, dnia 10.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosta Pyrzycki zaprasza do sk艂adania ofert na wykonanie us艂ug usuwania pojazd贸w przewo偶膮cych materia艂y niebezpieczne z dr贸g po艂o偶onych na terenie Powiatu Pyrzyckiego ( gminy: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice) i ich przechowywania na parkingu strze偶onym, zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do niniejszego post臋powania nie stosuje si臋 przepis贸w tej ustawy.

I. Zamawiaj膮cy:
Powiat Pyrzycki
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74-200 Pyrzyce

II. Opis przedmiotu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga 艣wiadczona ca艂odobowo przez 7 dni w tygodniu polegaj膮ca na usuwaniu pojazd贸w przewo偶膮cych materia艂y niebezpieczne z dr贸g na terenie Powiatu Pyrzyckiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazd贸w, kt贸rych u偶ywanie mo偶e zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu lub porz膮dkowi ruchu drogowego albo utrudniaj膮cych prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Z 2011 r., Nr 143, poz. 846 z p贸藕n. zm.) i ich przechowywania na prowadzonym przez Wykonawc臋 parkingu strze偶onym. Usuni臋cie pojazd贸w z dr贸g i ich przyj臋cie na parking odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie otrzymanej dyspozycji usuni臋cia pojazdu wydanej przez Policjanta lub Stra偶nika Miejskiego (Gminnego).
Do holowania pojazd贸w winien by膰 wykorzystywany sprz臋t specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zada艅, typu holownik w liczbie zapewniaj膮cej mo偶liwo艣膰 sprawnego i ci膮g艂ego odholowania pojazdu z ka偶dego miejsca na terenie Powiatu Pyrzyckiego w mo偶liwie najszybszym czasie.
Parking strze偶ony powinien spe艂nia膰 wymogi rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunk贸w technicznych parking贸w, na kt贸re s膮 usuwane pojazdy przewo偶膮ce towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293).
Parking strze偶ony powinien by膰 o艣wietlony, monitorowany lub dozorowany przez ca艂a dob臋, odpowiednio ogrodzony w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dostanie si臋 na teren parkingu os贸b nieupowa偶nionych, posiadaj膮cy minimum 1 stanowisko do parkowania pojazd贸w przewo偶膮cych materia艂y niebezpieczne.

III. Termin wykonania zam贸wienia:
Termin wykonania zam贸wienia okre艣la si臋 od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

IV. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:
O zam贸wienie mo偶e ubiega膰 si臋 wykonawca kt贸ry:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania zam贸wienia. Warunek ten zostanie spe艂niony, je艣li wykonawca wyka偶e 偶e posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo藕nika drogowego - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz 2200 ze zm.).
2. Posiada niezb臋dna wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Warunek ten zostanie spe艂niony je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje urz膮dzeniami - pojazdami dostosowanymi do realizacji zadania (minimum jeden pojazd przystosowany do usuwania pojazd贸w przewo偶膮cych materia艂y niebezpieczne)

V. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert:
Cen臋 nale偶y poda膰 brutto w z艂otych polskich, z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku. W cenie nale偶y uwzgl臋dni膰 wszystkie wymagania okre艣lone w niniejszym zaproszeniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytu艂u nale偶ytej oraz zgodnej z obowi膮zuj膮cymi przepisami realizacji przedmiotu zam贸wienia.
Przy sk艂adaniu oferty nale偶y zaproponowa膰 stawki nie wi臋ksze ni偶 Uchwale Nr II/9/18/18
Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r.
1. za ka偶d膮 dob臋 przechowywania na parkingu strze偶onym (kolumna "c" w formularzu):
. pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - do 153 z艂
2. dla pojazd贸w usuni臋tych z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczonych na parkingu strze偶onym (kolumna "d" w formularzu):
. pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - do 1 562 z艂
3. dla pojazd贸w w przypadku odst膮pienia od ich usuni臋cia, je偶eli wydanie dyspozycji usuni臋cia spowodowa艂o powstanie tych koszt贸w (kolumna "e" w formularzu):
. pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne- do 781 z艂
podane ceny s膮 cenami brutto.
Jedynym kryterium wyboru oferty b臋dzie oferowana cena za ka偶dy usuni臋ty z drogi pojazd. Nale偶y poda膰 cen臋 za jeden odebrany, odholowany i przechowywany pojazd. Kwota ta jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 zadania.
Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spo艣r贸d ofert wa偶nych i nie polegaj膮cych odrzuceniu.
W przypadku dw贸ch lub wi臋cej takich samych ofert Zamawiaj膮cy dokonuj膮c wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierze ofert臋 Wykonawcy dysponuj膮cego najbardziej odpowiednim do realizacji przedmiotu zam贸wienia potencja艂em technicznym.


VI. Miejsce i termin z艂o偶enia oferty:
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w opisanej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiaj膮cego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce (sekretariat), do dnia 17 grudnia 2018 r. do godziny 16.00. Na kopercie nale偶y umie艣ci膰 nazw臋 i adres Zamawiaj膮cego, nazw臋 i adres oferenta oraz napis: "Oferta na 艣wiadczenie us艂ug usuwania pojazd贸w przewo偶膮cych materia艂y niebezpieczne i ich przechowywania na parkingu strze偶onym".


VII. Informacje o sposobie porozumiewania si臋 Oferent贸w z Zamawiaj膮cym:
Do kontaktowania si臋 z Oferentami upowa偶niony jest Pani Beata Bartczak - Zast臋pca Dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, tel. 91-88-11-314.

VIII. Za艂膮czniki:
Za艂膮cznik Nr 1 - formularz ofertowy
Za艂膮cznik Nr 2 - Wz贸r umowy
Za艂膮cznik Nr 3 - Uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF72.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12018-12-10 14:09:23237
.PDF76.7 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22018-12-10 14:09:28253
.PDF633.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32018-12-10 14:09:34258
.PDF126.7 KB POBIERZwyb贸r oferty2018-12-20 10:12:09240

Autor : Paulina Pastuszek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-10 14:09:07
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-10 14:09:07
Liczba wy艣wietle艅 : 675licznik odwiedzin: 11797811