logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

艢wiadczenie us艂ug usuwania pojazd贸w do 3,5 t z dr贸g po艂o偶onych na terenie Powiatu Pyrzyckiego

Pyrzyce, dnia 10.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosta Pyrzycki zaprasza do sk艂adania ofert na wykonanie us艂ug usuwania pojazd贸w do 3,5 t z dr贸g po艂o偶onych na terenie Powiatu Pyrzyckiego (gminy: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice), zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do niniejszego post臋powania nie stosuje si臋 przepis贸w tej ustawy.


I. Zamawiaj膮cy:
Powiat Pyrzycki
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74-200 Pyrzyce

II. Opis przedmiotu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga 艣wiadczona ca艂odobowo przez 7 dni w tygodniu polegaj膮ca na usuwaniu pojazd贸w do 3,5 t z dr贸g na terenie Powiatu Pyrzyckiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazd贸w, kt贸rych u偶ywanie mo偶e zagra偶a膰 bezpiecze艅stwu lub porz膮dkowi ruchu drogowego albo utrudniaj膮cych prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Z 2011 r., Nr 143, poz. 846 z p贸藕n. zm.) i umieszczaniu ich na parkingu strze偶onym znajduj膮cym si臋 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5 (Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przechowywania pojazd贸w usuni臋tych z dr贸g). Usuni臋cie pojazd贸w z dr贸g odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie otrzymanej dyspozycji usuni臋cia pojazdu wydanej przez Policjanta lub Stra偶nika Miejskiego (Gminnego).
Do holowania pojazd贸w winien by膰 wykorzystywany sprz臋t specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zada艅, typu holownik w liczbie zapewniaj膮cej mo偶liwo艣膰 sprawnego i ci膮g艂ego odholowania pojazdu z ka偶dego miejsca na terenie Powiatu Pyrzyckiego w mo偶liwie najszybszym czasie.

III. Termin wykonania zam贸wienia:
Termin wykonania zam贸wienia okre艣la si臋 od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

IV. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:
O zam贸wienie mo偶e ubiega膰 si臋 wykonawca kt贸ry:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania zam贸wienia. Warunek ten zostanie spe艂niony, je艣li wykonawca wyka偶e 偶e posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo藕nika drogowego - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz 2200 ze zm.).
2. Posiada niezb臋dna wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Warunek ten zostanie spe艂niony je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje urz膮dzeniami - pojazdami dostosowanymi do realizacji zadania (minimum jeden pojazd przystosowany do usuwania pojazd贸w do 3,5 t)

V. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert:
Cen臋 nale偶y poda膰 brutto w z艂otych polskich, z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku. W cenie nale偶y uwzgl臋dni膰 wszystkie wymagania okre艣lone w niniejszym zaproszeniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytu艂u nale偶ytej oraz zgodnej z obowi膮zuj膮cymi przepisami realizacji przedmiotu zam贸wienia.
Przy sk艂adaniu oferty nale偶y zaproponowa膰 stawki nie wi臋ksze ni偶 okre艣lone w Uchwale Nr II/9/18/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r.
1. dla pojazd贸w usuni臋tych z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczonych na parkingu strze偶onym wskazanym przez
Zamawiaj膮cego (kolumna "c" w formularzu):
. rower lub motorower - do 115 z艂
. motocykl - do 227 z艂
. pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - do 494 z艂
2. dla pojazd贸w w przypadku odst膮pienia od ich usuni臋cia, je偶eli wydanie dyspozycji usuni臋cia spowodowa艂o powstanie tych koszt贸w (kolumna "d" w formularzu):
. rower lub motorower - do 57,50 z艂
. motocykl - do 113,50 z艂
. pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - do 247 z艂
podane op艂aty s膮 cenami brutto.
Zamawiaj膮cy b臋dzie ocenia艂 oferty wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w:
Nazwa kryterium - Waga:
. Cena brutto za usuni臋cie roweru lub motoroweru - 5 %
. Cena brutto za usuni臋cie motocykla - 5 %
. Cena brutto za usuni臋cie pojazdu o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 90 %
Punkty przyznawane za podane powy偶ej kryteria b臋d膮 liczone wed艂ug nast臋puj膮cego wzoru:
Liczba punkt贸w = (CMIN/COF)*100*waga (gdzie: CMIN - najni偶sza cena brutto spo艣r贸d wszystkich z艂o偶onych ofert, COF - cena brutto podana w ofercie).
Po dokonaniu oceny oferty punkty przyznane przez komisj臋 zostan膮 zsumowane. Suma punkt贸w uzyskanych za usuni臋cie pojazd贸w stanowi膰 b臋dzie ko艅cow膮 ocen臋 danej oferty. Oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w uznana zostanie za najkorzystniejsz膮.
Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spo艣r贸d ofert wa偶nych i nie polegaj膮cych odrzuceniu.
W przypadku uzyskania przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w takiej samej liczby punkt贸w Zamawiaj膮cy dokonuj膮c wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierze ofert臋 Wykonawcy dysponuj膮cego najbardziej odpowiednim do realizacji przedmiotu zam贸wienia potencja艂em technicznym.

VI. Miejsce i termin z艂o偶enia oferty:
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w opisanej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiaj膮cego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce (sekretariat), do dnia 17 grudnia 2018 r. do godziny 16.00. Na kopercie nale偶y umie艣ci膰 nazw臋 i adres Zamawiaj膮cego, nazw臋 i adres oferenta oraz napis: "Oferta na 艣wiadczenie us艂ug z zakresu usuwania pojazd贸w do 3,5 t ".

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si臋 Oferent贸w z Zamawiaj膮cym:
Do kontaktowania si臋 z Oferentami upowa偶niony jest Pani Beata Bartczak - Zast臋pca Dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, tel. 91-88-11-314.

VIII. Za艂膮czniki:
Za艂膮cznik Nr 1 - formularz ofertowy
Za艂膮cznik Nr 2 - Wz贸r umowy
Za艂膮cznik Nr 3 - Uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF67.7 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12018-12-10 14:04:12213
.PDF73 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22018-12-10 14:04:18269
.PDF633.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32018-12-10 14:04:26207
.PDF152.6 KB POBIERZwyb贸r oferty2018-12-20 10:11:33216

Autor : Paulina Pastuszek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-10 14:03:52
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-10 14:03:52
Liczba wy艣wietle艅 : 613licznik odwiedzin: 11797688