logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 10 kwietnia do 26 czerwca 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 10 kwietnia do 26 czerwca 2018 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 12 kwietnia 2018 r.
- 16 kwietnia 2018 r.
- 25 kwietnia 2018 r.
- 8 maja 2018 r.
- 17 maja 2018 r.
- 23 maja 2018 r.
- 25 maja 2018 r.
- 30 maja 2018 r.
- 6 czerwca 2018 r.
- 12 czerwca 2018 r.
- 20 czerwca 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego.
- W sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Dokonano zmian zwi膮zanych ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Udzielono pe艂nomocnictwa Teresie Wro艅skiej do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli do wysoko艣ci kwot okre艣lonych
w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
- W sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie. 30 kwietnia 2018 r. uleg艂a rozwi膮zaniu umowa o prac臋
z Urszul膮 Konopnick膮, zatrudnion膮 na stanowisku dyrektora. W ramach awansu wewn臋trznego zatrudniono na tym stanowisku Justyn臋 Rewersk膮-G艂odowsk膮. Justyna Rewerska-G艂odowska jest zatrudniona od 1 stycznia 2015 r. w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach na stanowisku kierownika zespo艂u. Posiada odpowiednie wykszta艂cenie tj. studia podyplomowe w zakresie prawa administracyjnego oraz specjalizacj臋 z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej
i spe艂nia wymogi kwalifikacyjne okre艣lone dla os贸b kieruj膮cych jednostkami organizacyjnymi pomocy spo艂ecznej. Zaproponowano zatrudnienie Justyny Rewerskiej-G艂odowskiej pocz膮tkowo na okres trzech miesi臋cy.
- W sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. W sk艂ad komisji weszli Bart艂omiej Kr贸likowski oraz Ewa G膮siorowska-Naw贸j.
- W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szpital Powiatowy w Pyrzycach przyst膮pi艂 do projektu "Lepiej zapobiega膰 ni偶 leczy膰 - profilaktyka nowotworu jelita grubego". Realizacji Projekt b臋dzie realizowany od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Warto艣膰 projektu wyniesie ponad 490 tys. z艂, z czego przyznana kwota dofinansowania to 463 361,10 z艂 oraz wk艂ad w艂asny 27 540 z艂, w tym wk艂ad w艂asny pieni臋偶ny 9 540 z艂 (komputer z drukark膮 i wynajem 艣wietlic wiejskich), wk艂ad w艂asny niepieni臋偶ny 18 000 z艂 (wynajem i utrzymanie pomieszcze艅 pracowni endoskopii).
- W sprawie wyra偶enia opinii o nadaniu nazwy ulicy. Droga gminna w mie艣cie Pyrzyce, granicz膮ca z nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego zostanie nazwana ulic膮 T臋czow膮. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych
w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 r. W sk艂ad komisji powo艂ano Wiolett臋 Balcerzyk, Bart艂omieja Kr贸likowskiego, 艁ukasza Stefa艅czyka, Mariusza Marka Przybylskiego oraz Beat臋 Kwiecie艅.
- W sprawie upowa偶nienia Ewy G膮siorowskiej-Naw贸j dyrektor Wydzia艂u Dr贸g
i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane
w imieniu Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣ci obj臋te upowa偶nieniem stanowi膮 drogi powiatowe nr 1778Z i 1576Z, przy kt贸rych b臋d膮 budowane chodniki i zjazdy.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2018 r. w szko艂ach
i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela w 2018 r. wynosi 900 z艂 za semestr nauki na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, za nauk臋 na kursach kwalifikacyjnych b膮d藕 w kolegiach j臋zyk贸w obcych.
- W sprawie wynik贸w II otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2018 r. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Wierzbnie otrzyma艂a dotacj臋 w wysoko艣ci 1000 z艂, stowarzyszenie "Epidemia Sportu" w Lipianach otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 2600 z艂, Ludowy Klub Sportowy "Spartakus" otrzyma艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 2000 z艂. Na ochron臋 i promocj臋 zdrowia stowarzyszenie "Nasz Szpital" otrzyma艂o dotacj臋
w wysoko艣ci 3000 z艂.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie. Pe艂nomocnictwo obejmuje sk艂adania o艣wiadcze艅 woli, zaci膮gania zobowi膮za艅 do wysoko艣ci kwot okre艣lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, wykonywania czynno艣ci prawnych z zakresu prawa pracy wobec pracownik贸w oraz do reprezentowania Domu Pomocy Spo艂ecznej przed s膮dami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi.
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. W przypadku jednoczesnej nieobecno艣ci Starosty i Wicestarosty do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu Powiatu Pyrzyckiego upowa偶nieni s膮, dzia艂aj膮cy 艂膮cznie, nast臋puj膮cy cz艂onkowie Zarz膮du: Ewa G膮siorowska-Naw贸j
i jeden z pozosta艂ych cz艂onk贸w Zarz膮du Wiktor To艂oczko lub Jaros艂aw Ileczko.
- W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Do Regulaminu dodaje si臋 dwa zapisy: "W razie jednoczesnej niemo偶liwo艣ci pe艂nienia obowi膮zk贸w s艂u偶bowych przez Starost臋 i Wicestarost臋 - osoby te zast臋puje etatowy cz艂onek Zarz膮du." oraz "W sprawach zastrze偶onych do wy艂膮cznej kompetencji Starosty - etatowy cz艂onek Zarz膮du mo偶e podejmowa膰 decyzje i inne rozstrzygni臋cia tylko podczas jednoczesnej nieobecno艣ci Starosty
i Wicestarosty.".
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczenia ich do dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
W zwi膮zku z ko艅cz膮c膮 si臋 31 sierpnia 2018 r. kadencj膮 konieczne jest przeprowadzenie konkursu na dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
- W sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. W sk艂ad komisji wesz艂o 12 os贸b reprezentuj膮cych organ prowadz膮cy, organ sprawuj膮cy nadz贸r pedagogiczny, rad臋 pedagogiczn膮, rad臋 rodzic贸w i zak艂adowe organizacje zwi膮zkowe.
- W sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego, zwi膮zanych z kierowanymi do s膮d贸w wnioskami w sprawie niepodj臋tych depozyt贸w po zmar艂ych mieszka艅cach Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Dzia艂alno艣膰 za rok 2017 zamkn臋艂a si臋 ujemnym wynikiem finansowym w wysoko艣ci 775 988,64 z艂 netto, przewy偶szaj膮c warto艣膰 amortyzacji o kwot臋 2 514,24 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na pokrycie tej r贸偶nicy.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosk贸w o zaliczkowe przekazanie 艣rodk贸w finansowych na bie偶膮ce funkcjonowanie projektu "Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Wnioskowane 艣rodki by艂y niezb臋dne do zap艂aty bie偶膮cych zobowi膮za艅, a kolejne transze finansowe z Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy by艂y przekazywane z op贸藕nieniem. Po otrzymaniu 艣rodk贸w z WUP, przekazane kwoty zostan膮 zwr贸cone.
- W sprawie wniosku o przed艂u偶enie umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej. Obecnie obowi膮zuj膮ca umowa zosta艂a zawarta na okres do 2022 r. Dzier偶awca wnioskuje o przed艂u偶enie tej umowy do roku 2025. Dzier偶awiony area艂 to 4,3709 ha. Wnioskodawca zamierza wykaza膰 dzier偶awion膮 powierzchni臋 we wniosku do PROW 2014-2020 i ubiega膰 si臋 o 艣rodki inwestycyjne. Aby dzier偶awiona powierzchnia zosta艂a uznana przy ocenie wniosku, to dzier偶awa musi trwa膰 do 2025 roku. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przed艂u偶enie umowy dzier偶awy. Planowane jest przeznaczenie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y na cele budowlane.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie finansowym Powiatu Pyrzyckiego.
Na podstawie porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce Powiat otrzyma艂 pomoc finansow膮
w wysoko艣ci 300 tys. z艂 na realizacj臋 zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej w miejscowo艣ci Ryszewko. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie tej kwoty do planu finansowego i og艂oszenia przetargu na realizacj臋 tego zadania.
W pierwszym przetargu jedyna z艂o偶ona oferta przewy偶sza艂a 艣rodki przeznaczone na ten cel o ponad 180 tys. z艂. W drugim przetargu nie zg艂osi艂 si臋 偶aden oferent. Obecnie trwaj膮 rozmowy z wykonawcami na realizacj臋 tego zadania w trybie zam贸wienia z wolnej r臋ki.
- W sprawie wniosku o pomoc finansow膮 dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o kwot臋 39 000 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na zakup kardiomonitora, pompy do odsysania, w贸zka do przewozu zw艂ok, na remont pracowni gipsowni i zakup pompy 艣ciek贸w. Zakup pompy 艣ciek贸w mo偶na sfinansowa膰 ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska, a 艣rodki na zakup sprz臋tu medycznego i remont przesun膮膰 w ramach dzia艂u 851. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wsp贸艂organizacj臋 Fina艂u Krajowego XLI Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym. Ustalono, 偶e Powiat wesprze organizator贸w w pozyskaniu 艣rodk贸w z dodatkowych 藕r贸de艂, a w sytuacji, gdyby to si臋 nie uda艂o, Zarz膮d zadeklarowa艂 pomoc finansow膮, w wysoko艣ci 10 tys. z艂. Taka te偶 kwota finalnie zosta艂a ustanowiona na wsparcie Fina艂u Krajowego XLI Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym
- W sprawie wniosku o podj臋cie decyzji w sprawie darowizny nieruchomo艣ci przy ulicy G艂owackiego i zamian臋 nieruchomo艣ci przy ulicy M艂odych Technik贸w na nieruchomo艣膰 przy ulicy G艂owackiego i zlokalizowanie tam stacji pogotowia ratunkowego Zarz膮d uzna艂, 偶e jest to rozwi膮zanie niecelowe z punktu widzenia interesu powiatu. Rozwa偶ane s膮 inne lokalizacje z przeznaczeniem na przedstawione wy偶ej cele.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwot臋 51 900 z艂, przeznaczon膮 na nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne dla pi臋ciu pracownic. Takie wydatki nie s膮 ujmowane
w subwencji o艣wiatowej i nale偶y je pokry膰 w ramach innych wydatk贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie na ten cel 艣rodk贸w zaoszcz臋dzonych, na dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli.
- W sprawie wniosku o zmiany w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w finansowych w kwocie 245 419,90 z艂 pomi臋dzy paragrafami, w tym 艣rodk贸w w wysoko艣ci 40 000,00 z艂 na wynagrodzenia osobowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne przej臋cie nieruchomo艣ci. Krajowy O艣rodek Wsparcia Rolnictwa zamierza uregulowa膰 stan prawny nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka nr 335 o powierzchni 0 0094 ha po艂o偶onej w obr臋bie K艂odzino
w gminie Przelewice. Nieruchomo艣膰 znajduje si臋 przy drodze powiatowej i jest zabudowana przystankiem. W zwi膮zku z tym, 偶e budowa i utrzymanie wiat przystankowych nale偶y do zada艅 w艂asnych samorz膮d贸w gminnych, nie ma podstaw, aby Powiat Pyrzycki zrealizowa艂 wniosek Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolnictwa. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na nieodp艂atne przej臋cie nieruchomo艣ci.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce. Samorz膮d powiatowy nie przewiduje realizacji zada艅 powiatowych na terenie obj臋tym planem i nie zg艂asza zastrze偶e艅 do projektu tego planu. Zarz膮d uzgodni艂 plan.
- W sprawie pisma czterech radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego z propozycj膮, aby Zarz膮d z艂o偶y艂 wniosek o zwo艂anie sesji nadzwyczajnej w sprawie stanu Szpitala Powiatowego oraz zwi臋kszenia 艣rodk贸w na przebudow臋 drogi w Ryszewku.
W pi艣mie domagano si臋 przyspieszenia koszenia poboczy na drogach powiatowych. Zarz膮d nie znalaz艂 podstaw do zwo艂ania sesji nadzwyczajnej - sesja w sprawie sytuacji szpitala odby艂a si臋 niedawno. Sytuacja jest stale monitorowana. Zarz膮d jest w 艣cis艂ym kontakcie z dyrekcj膮 szpitala. 艢rodki przeznaczone na przebudow臋 drogi w Ryszewku zosta艂y zaplanowane zgodnie z kosztorysem i nie ma podstaw do ich zwi臋kszenia. Na drogach powiatowych systematycznie pracuj膮 dr贸偶nicy i s膮 w stanie kosi膰 pobocza w takim tempie, na jakie pozwala posiadany sprz臋t. Prace te realizowane s膮 bez zb臋dnej zw艂oki i z nale偶yt膮 staranno艣ci膮.
- W sprawie wniosku Pyrzyckiego Domu Kultury o nieodp艂atne udost臋pnienie miejsc noclegowych dla uczestnik贸w Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. Zgodnie
z prowadzonym od lat wsparciem organizacji tej imprezy Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udost臋pnienie miejsc noclegowych w plac贸wkach o艣wiatowych na terenie miasta Pyrzyce. Szacowany koszt wsparcia to 8.822 z艂.
- W sprawie wniosku Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury w Lipianach
o wsp贸艂organizacj臋 i dofinansowanie wystawy fotografii. Wystawa b臋dzie obejmowa艂a 60-letni dorobek Huberta Dzikowskiego. 5 tysi臋cy fotografii prezentuj膮cych 偶ycie miasteczka w wielu dziedzinach zostanie udost臋pnionych od 31 sierpnia 2018 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wsparcie tej imprezy kwot膮 2 tys. z艂.
- W sprawie wniosku Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
o dofinansowanie obozu sportowego. Ob贸z jest zorganizowany jako nagroda za osi膮gni臋cia sportowe dla 10 uczni贸w. Wnioskowana kwota wynosi 1 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na z艂o偶enie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Obecnie przygotowana dokumentacja pozwala na z艂o偶enie wniosku o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt inwestycji to kwota ponad 1,5 miliona z艂otych. Wysoko艣膰 dotacji wynosi maksymalnie 50 % koszt贸w kwalifikowanych. Dodatkowo istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania po偶yczki na pokrycie pozosta艂ych 50 % koszt贸w. 30 % po偶yczki mo偶e zosta膰 umorzone. Zarz膮d uznaje zasadno艣膰 tej inwestycji. Jednak stan finans贸w Powiatu w bie偶膮cym roku nie pozwala na podj臋cie takich dzia艂a艅. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na z艂o偶enie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji ze 艣rodk贸w bud偶etu na rok 2018 jednocze艣nie zobowi膮za艂 si臋 do podj臋cia wszelkich stara艅 do z艂o偶enia wniosku jeszcze w tym roku, ale z mo偶liwo艣ci膮 sfinansowania inwestycji z bud偶etu na rok 2019.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie u艂o偶enia kraw臋偶nik贸w wzd艂u偶 odcinka drogi powiatowej w Jesionowie. W drodze prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej. Gmina Przelewice wykona odtworzenie nawierzchni jezdni. Planowane jest r贸wnie偶 u艂o偶enie chodnika. Z funduszu so艂eckiego zakupiono kraw臋偶niki, kt贸rych u艂o偶enie oszacowani na 34 314,66 z艂. Kilka miesi臋cy temu mia艂o miejsce spotkanie z W贸jtem Gminy Przelewice, w wyniku kt贸rego ustalono zakres inwestycji na przedmiotowej drodze, kt贸ry sfinansowany zostanie z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego. Obecnie nie ma mo偶liwo艣ci wpisania do planu dodatkowej inwestycji. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na dofinansowanie u艂o偶enia kraw臋偶nik贸w.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Niedoszacowanie wysoko艣ci dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego powoduje, 偶e Powiat musi dofinansowywa膰 dzia艂alno艣膰 Zespo艂u. 艢rodki przekazane przez Powiat s膮 w p贸藕niejszym terminie refundowane. Zazwyczaj w IV kwartale dotacje zostaj膮 zwi臋kszone i pokrywaj膮 艣rodki przekazane przez Powiat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie z rezerwy og贸lnej 艣rodk贸w niezb臋dnych do funkcjonowania Zespo艂u w terminie do ko艅ca wrze艣nia 2018 r.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2018 roku. 艢rodki przeznaczone na zadania wskazane w uchwale s膮 wykorzystywane przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie
z przeznaczeniem.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020. Zaktualizowany PRL zawiera 16 nowych zada艅, kt贸re sukcesywnie b臋d膮 realizowane do roku 2020. Stopie艅 realizacji PRL zostanie przedstawiany Radzie Powiatu Pyrzyckiego do 31 marca 2020 r.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/18 z dnia 15 marca 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮. Zobowi膮zano Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2017.
- Pomoc spo艂eczna na terenie powiatu.
- Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa oraz przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2018/19.
- Ocena zasob贸w Pomocy Spo艂ecznej.
- Informacja dotycz膮ca funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
na terenie powiatu pyrzyckiego.
- Letni wypoczynek m艂odzie偶y.
- Stopie艅 zaawansowania realizacji program贸w wieloletnich.
- Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala.
- Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za 2017 rok;
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za kwiecie艅 2018 r.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
11 kwietnia
- Szkolenie doskonal膮ce w dziedzinie obrony cywilnej dla przedstawicieli powiat贸w: stargardzkiego, my艣liborskiego i pyrzyckiego, zorganizowane w Starostwie przez Wydzia艂 Bezpiecze艅stwa i Zarz膮dzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie.
13 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
- Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Pyrzyckiego.
16 kwietnia
- Spotkanie z rolnikami w Starostwie.
17 kwietnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.
20 kwietnia
- XLII okr臋gowa Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
- Konwent Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
- 21 kwietnia
- Obchody 73. rocznicy forsowania Odry, w Starych 艁ysog贸rkach.
24 kwietnia
- Powiatowe eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym.
- Konkurs aktorskiego czytania w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
26 kwietnia
- Powiatowe obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
27 kwietnia
- Uroczyste po偶egnanie absolwent贸w klas maturalnych w Zespole Szk贸艂 nr 1
i w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
2 maja
- Ceremonia pogrzebowa Adam Andriaszkiewicza Starosty Choszcze艅skiego.
5 maja
- Gminne obchody Dnia Stra偶aka w Pyrzycach.
- VIII Warnicki Piknik Rodzinny.
8 maja
- Uroczysto艣膰 pod Pomnikiem Pami臋ci przy Placu Wolno艣ci w Pyrzycach, upami臋tniaj膮ca 73. rocznic臋 zako艅czenia II Wojny 艢wiatowej.
11 maja
- Rozstrzygni臋cie konkursu plastycznego "Przyjazny osobie niepe艂nosprawnej"
w Pyrzyckim Domu Kultury.
12 maja
- Obchody 70-lecia OSP w Bielicach.
14 maja
- Obchody Dnia piel臋gniarki i po艂o偶nej w Szpitalu Powiatowym.
16 maja
- Uroczysto艣膰 z okazji imienin arcybiskupa Andrzeja Dzi臋gi w Szczecinie.
- III integracyjny konkurs wiedzy gastronomicznej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
17 maja
- Spotkanie z dyrekcj膮 Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w sprawie aktualnej sytuacji jednostki.
18 maja
- Spotkanie pn. "Kobieta ma prawo" w Pyrzyckim Domu Kultury.
19 maja
- Wojew贸dzkie obchody Dnia Stra偶aka w My艣liborzu.
21 maja
- Otwarcie pleneru malarskiego "U 殴r贸d艂a w Poszukiwaniu 艢lad贸w 艢w. Ottona" w Pyrzycach.
22 maja
- Spotkanie z zast臋pc膮 Komendanta Wojew贸dzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotrem Ostrowskim
24 maja
- Mistrzostwa szk贸艂 ponadgimnazjalnych powiatu pyrzyckiego w lekkoatletyce o puchar Starosty Pyrzyckiego z okazji 100-ej rocznicy odzyskania niepodleg艂o艣ci.
25 maja
- Uroczyste po偶egnanie m艂. insp. Krzysztofa D臋bi艅skiego z sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- Powiatowe obchody Dnia Stra偶aka w Pyrzycach.
- Spektakl "Melduj臋 Tobie Polsko" w Pyrzyckim Domu Kultury.
26 maja
- XI Przelewickie Dni Folwarku.
28 maja
- Festyn rodzinny w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
29 maja
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
5-7 czerwca
- Fina艂 Centralny XLI Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego w Przelewicach.
8 czerwca
- Konferencja w 20. rocznic臋 powo艂ania samorz膮du powiatowego.
13 czerwca
- III Memoria艂 Mariana Matysiaka w pi艂ce no偶nej, w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
15 czerwca
- Uroczysto艣膰 z okazji przej艣cia na emerytur臋 Haliny Szaga艅skiej Skarbnika Gminy Przelewice, w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.
16 czerwca
- Msza dzi臋kczynna z okazji 25. rocznicy 艣wi臋ce艅 kap艂a艅skich ks. proboszcza Adama Polanowskiego w Jesionowie.
18 czerwca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
21 czerwca
- Spotkanie z delegacj膮 lekarzy z 脺ckerm眉nde.
22 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego w Zespole Szk贸艂 nr 1, w Zespole Szk贸艂
nr 2 CKU i w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Obchody jubileuszu 70-lecia Szko艂y Podstawowej w 呕ukowie.
- Obchody 30-lecia zespo艂u "Poranek" w Tetyniu.
- Rozpocz臋cie XXXVIII Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
26 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-30 13:05:51
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-30 13:05:51
Liczba wy艣wietle艅 : 521licznik odwiedzin: 11430079