logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 38/2018 z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.Protok贸艂 nr 38/2018
z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂,
偶e zmiana bud偶etu wynika ze zmiany wysoko艣ci dotacji przekazanych Powiatowi
z bud偶etu pa艅stwa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w
i Inwalid贸w o umo偶liwienie wykorzystania herbu Powiatu Pyrzyckiego na zaproszeniach, plakatach i materia艂ach informacyjnych. Zgodnie z zapisami
w uchwale nr XV/85/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 marca 2000 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w u偶ywania herbu Powiatu Pyrzyckiego na znakach towarowych i do cel贸w reklamowych, stowarzyszenia s膮 zwolnione z zasad
i warunk贸w wydawania zgody na u偶ywanie herbu. Wystarczy, 偶e poinformuj膮 Zarz膮d o zamiarze u偶ywania herbu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 o zamiarze u偶ywania herbu. w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego. Dokonuje si臋 zmian do statutu Powiatu w zakresie wynikaj膮cym z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niekt贸rych ustaw, w celu zwi臋kszenia udzia艂u obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niekt贸rych organ贸w publicznych. Zmiany do ustawy o samorz膮dzie powiatowym znajd膮 zastosowanie do organ贸w powiatu po obecnej kadencji. Natomiast dostosowanie statutu do zmienionej ustawy nale偶y do kompetencji rady obecnie dzia艂aj膮cej, aby zmienione przepisy statutu zacz臋艂y obowi膮zywa膰 od pierwszego dnia kadencji nowej rady. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej. Ustaw膮 z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niekt贸rych ustaw w celu zwi臋kszenia udzia艂u obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niekt贸rych organ贸w publicznych wprowadzono do ustawy o samorz膮dzie powiatowym art. 42a, zgodnie z kt贸rym grupa mieszka艅c贸w powiatu, posiadaj膮cych czynne prawa wyborcze do organu stanowi膮cego, mo偶e wyst膮pi膰 z obywatelsk膮 inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮. Rada powiatu okre艣la w drodze uchwa艂y: szczeg贸艂owe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitet贸w inicjatyw uchwa艂odawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwa艂odawczych, formalne wymogi, jakim musz膮 odpowiada膰 sk艂adane projekty. Nowelizacja wchodzi w 偶ycie z pocz膮tkiem nowej kadencji organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-02 08:05:33
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-02 08:05:33
Liczba wy艣wietle艅 : 566licznik odwiedzin: 12481483