logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa
ZADANIAWYDZIA艁 OCHRONY 艢RODOWISKA, LE艢NICTWA I ROLNICTWA

Symbol wydzia艂u: O艢LiR
Nazwa: Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 112, 113, 114, ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce
E - mail: 艣rodowisko@pyrzyce.plDamian B艂a偶ejewski Dyrektor Telefon: 91 88 11 338
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 112


Agata Kobierska Telefon: 91 88 11 340
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 114


Magda Ciep艂uch Telefon: 91 88 11 340
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 114
Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa nale偶y:

Do zada艅 wydzia艂u nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

1) w zakresie ustawy prawo ochrony 艣rodowiska:

a) prowadzenie spraw zwi膮zanych z przygotowaniem projektu powiatowego programu ochrony 艣rodowiska,
b) przygotowywanie analizy niezb臋dnej do zaopiniowania projekt贸w program贸w ochrony 艣rodowiska sporz膮dzonych przez gminy,
c) przygotowywanie raportu z wykonania programu ochrony 艣rodowiska,
d) udost臋pnianie ka偶demu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
e) prowadzenie publicznie dost臋pnych wykaz贸w o dokumentach zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
f) prowadzenie dost臋pnej, elektronicznej bazy danych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
g) zapewnienie mo偶liwo艣ci udzia艂u spo艂ecze艅stwa przed przyj臋ciem dokument贸w, dla kt贸rych w my艣l obowi膮zuj膮cych przepis贸w ustawy - Prawo ochrony 艣rodowiska udzia艂 spo艂ecze艅stwa jest wymagany,
h) prowadzenie post臋powania w sprawie oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko planowanych przedsi臋wzi臋膰,
i) przyjmowanie i kontrola wynik贸w pomiar贸w wielko艣ci emisji przedk艂adane przez prowadz膮cych instalacje oraz u偶ytkownik贸w urz膮dze艅,
j) nak艂adanie, w razie potrzeby, na prowadz膮cego instalacj臋 lub u偶ytkownika urz膮dzenia obowi膮zku prowadzenia w okre艣lonym czasie pomiar贸w wielko艣ci emisji,
k) przyjmowanie zg艂osze艅 instalacji mog膮cych negatywnie oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko, z kt贸rych emisja nie wymaga pozwolenia,
l) ustalanie, w razie potrzeby, wymaga艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska, z kt贸rej emisja nie wymaga pozwolenia,
m) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem oraz cofaniem pozwole艅:
-zintegrowanych,
-na wprowadzanie gaz贸w lub py艂贸w do powietrza,
-wodnoprawnych na wprowadzanie 艣ciek贸w do w贸d lub do ziemi,
-na wytwarzanie odpad贸w,
-na emitowanie ha艂asu do 艣rodowiska,
-na emitowanie p贸艂 elektromagnetycznych,
-w ramach ustawowych kompetencji,
n) prowadzenie spraw zwi膮zanych z nak艂adaniem na podmioty korzystaj膮ce ze 艣rodowiska obowi膮zku:
-ograniczenia oddzia艂ywania na 艣rodowisko i jego zagro偶enia,
-przywr贸cenie 艣rodowiska do stanu w艂a艣ciwego,
o) realizacja zada艅 zwi膮zanych z kontrol膮 przestrzegania i stosowania przepis贸w o ochronie 艣rodowiska w ramach ustawowych kompetencji,

2) w zakresie ustawy o odpadach:

a) prowadzenie post臋powania zwi膮zanego z zatwierdzaniem program贸w gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z przepisami ustawy,
b) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanym odpadami,
c) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem i cofaniem pozwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpad贸w zgodnie z przepisami ustawy,
d) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem i cofaniem zezwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie zbierania lub transportu odpad贸w zgodnie z przepisami ustawy,
e) prowadzenie rejestru posiadaczy odpad贸w, kt贸rzy s膮 zwolnieni, w my艣l obowi膮zuj膮cych przepis贸w, z obowi膮zku uzyskiwania zezwole艅 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpad贸w oraz przekazywanie zestawienia rejestr贸w marsza艂kowi wojew贸dztwa,


f) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji sk艂adowiska odpad贸w zgodnie z przepisami ustawy,
g) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem zgody na zamkni臋cie sk艂adowiska odpad贸w lub jego wydzielonej cz臋艣ci,
h) opracowywanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami,
i) przygotowywanie materia艂贸w niezb臋dnych do zaopiniowania projektu wojew贸dzkiego planu gospodarowania odpadami,

3) w zakresie ustawy prawo wodne:

a) ustalanie linii brzegowej i przyznawanie w艂a艣cicielowi zaj臋tego gruntu odszkodowania,
b) nakazanie przywr贸cenia stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynno艣ci, kt贸re mog膮 utrudni膰 ochron臋 przed powodzi膮,
c) ustalanie odszkodowa艅 na 偶膮danie poszkodowanego, je偶eli szkoda jest nast臋pstwem pozwolenia wodnoprawnego,
d) prowadzenie spraw dotycz膮cych ustanawiania stref ochrony bezpo艣redniej uj臋膰 wody,
e) nakazanie usuni臋cia drzew i krzew贸w z wa艂贸w przeciwpowodziowych, oraz na terenach w odleg艂o艣ci mniejszej ni偶 3 m od stopy wa艂u,
f) realizacja zada艅 zwi膮zanych z wydawaniem, stwierdzaniem wyga艣ni臋cia, cofni臋ciem i ograniczaniem pozwole艅 wodnoprawnych na:
-szczeg贸lne korzystanie z w贸d,
-regulacj臋 w贸d oraz zmian臋 ukszta艂towania terenu na gruntach przylegaj膮cych do w贸d, maj膮c膮 wp艂yw na warunki przep艂ywu wody,
-wykonanie urz膮dze艅 wodnych,
-rolnicze wykorzystanie 艣ciek贸w, w zakresie nie obj臋tym zwyk艂ym korzystaniem z w贸d,
-d艂ugotrwa艂e obni偶enie poziomu zwierciad艂a wody podziemnej,
-pi臋trzenie wody podziemnej,
-gromadzenie 艣ciek贸w oraz odpad贸w w obr臋bie obszar贸w g贸rniczych utworzonych dla w贸d leczniczych,
-odwodnienie obiekt贸w lub wykop贸w budowlanych oraz zak艂ad贸w g贸rniczych,
-wprowadzanie do urz膮dze艅 kanalizacyjnych 艣ciek贸w zawieraj膮cych substancje szczeg贸lnie szkodliwe dla 艣rodowiska wodnego

g) prowadzenie spraw z zakresu dzia艂alno艣ci sp贸艂ek wodnych:
-zatwierdzanie statutu sp贸艂ki wodnej,
-w艂膮czenie zak艂adu do sp贸艂ki,
-stwierdzanie niewa偶no艣ci uchwa艂 organ贸w sp贸艂ki wodnej sprzecznych z prawem lub statutem,
-rozwi膮zanie zarz膮du sp贸艂ki wodnej w przypadku powtarzaj膮cego si臋 naruszania przez zarz膮d prawa lub statutu i wyznaczanie osoby pe艂ni膮cej jego obowi膮zki,
-rozwi膮zanie sp贸艂ki wodnej,h) przeprowadzanie przegl膮du ustale艅 wodnoprawnych na pob贸r wody lub wprowadzanie 艣ciek贸w do w贸d, do ziemi lub urz膮dze艅 kanalizacyjnych, a tak偶e realizacji tych pozwole艅,
i) przygotowywanie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego,

4) w zakresie prawa geologicznego i g贸rniczego:

a) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczaj膮cej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczaj膮cym 20 000 m3,
b) wydawanie decyzji zatwierdzaj膮cych projekty prac geologicznych, kt贸re nie wymagaj膮 uzyskania koncesji,
c) wydawanie nakaz贸w wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
d) wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopali pospolitych,
e) wydawanie decyzji zatwierdzaj膮cych dokumentacj臋 geologiczn膮 oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
f) wyra偶anie zgody na przeniesienie przez przedsi臋biorc臋 przys艂uguj膮cych mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
g) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego,
h) prowadzenie spraw zwi膮zanych z zatwierdzeniem planu ruchu zak艂adu g贸rniczego,
i) wydawanie nakaz贸w przeprowadzenia pomiar贸w oraz sporz膮dzenia albo uzupe艂nienia dokumentacji na koszt przedsi臋biorcy w przypadku gdy przedsi臋biorca nie prowadzi uaktualnianej dokumentacji mierniczo - geologicznej,
j) realizowanie zada艅 zwi膮zanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad s艂u偶b膮 mierniczo - geologiczn膮 w zakresie pomiar贸w wykonywanych na potrzeby zak艂adu,
k) wydawanie nakaz贸w do stosowania obowi膮zuj膮cych przepis贸w przy likwidacji zak艂adu g贸rniczego,
l) wydawanie zezwole艅 na zaj臋cie nieruchomo艣ci na czas niezb臋dny do usuni臋cia zagro偶enia bezpiecze艅stwa w zwi膮zku z ruchem zak艂adu g贸rniczego,
m) realizacja zada艅 zwi膮zanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad ruchem zak艂adu g贸rniczego wydobywaj膮cego kopaliny pospolite,
n) ustalanie przyczyn zagro偶enia oraz nadz贸r nad akcj膮 zapobiegawcz膮 lub ratownicz膮 w razie gro偶膮cego niebezpiecze艅stwa lub zaistnienia wypadku w zak艂adzie g贸rniczym
o) badanie prawid艂owo艣ci stosowanych przez przedsi臋biorc臋 rozwi膮za艅 technicznych zwi膮zanych z ruchem zak艂adu g贸rniczego,

5) w zakresie ustawy o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych:

a) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wy艂膮czaniem grunt贸w rolnych z produkcji,
b) przygotowywanie decyzji nak艂adaj膮cej obowi膮zek zdj臋cia pr贸chniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,

c) prowadzenie spraw zwi膮zanych z nakazaniem w艂a艣cicielowi grunt贸w zalesiania, zadrzewiania, zakrzewienia lub za艂o偶enia na nich trwa艂ych u偶ytk贸w zielonych ze wzgl臋du na ochron臋 gleb przed erozj膮,
d) przygotowywanie decyzji nak艂adaj膮cej na osob臋 powoduj膮c膮 utrat臋 lub ograniczenie warto艣ci u偶ytkowej grunt贸w obowi膮zku ich rekultywacji,
e) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepis贸w ustawy o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych,
f) prowadzenie spraw zwi膮zanych z programem zalesiania u偶ytk贸w i grunt贸w rolnych,

6) w zakresie ustawy o lasach:

a) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadle艣nictwa, zabieg贸w zwalczaj膮cych i ochronnych w lasach nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, gdy wyst膮pi膮 w nich organizmy szkodliwe w stopniu gro偶膮cym trwa艂o艣ci tych las贸w ,
b) prowadzenie spraw dotycz膮cych przyznania 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa na finansowanie koszt贸w przebudowy lub odnowienia drzewostanu las贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, w kt贸rych wyst膮pi艂y szkody spowodowane py艂ami lub gazami przemys艂owymi bez mo偶liwo艣ci ustalenia winnego, wzgl臋dnie szkody spowodowane kl臋skami 偶ywio艂owymi,
c) wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych ze zmian膮 lasu na u偶ytek rolny w odniesieniu do las贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa,
d) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na cz臋艣ciowe lub ca艂kowite pokrycie koszt贸w zalesienia grunt贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa,
e) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa,
f) sk艂adanie do wojewod贸w wniosk贸w o uznanie lasu za ochronny,
g) przygotowywanie propozycji zada艅 gospodarczych dla w艂a艣cicieli las贸w nie posiadaj膮cych plan贸w urz膮dzenia las贸w,
h) zlecanie wykonania plan贸w urz膮dzenia las贸w nale偶膮cych do os贸b fizycznych i rozpatrywanie zastrze偶e艅 wnoszonych w stosunku do tych plan贸w po ich wykonaniu,
i) kontrolowanie wykonywania zada艅 okre艣lonych w planach urz膮dzenia las贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa,
j) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urz膮dzenia lasu, przypadkach losowych na wniosek w艂a艣ciciela lasu,
k) prowadzenie spraw zwi膮zanych z przekazywaniem w zarz膮d nadle艣nictwu grunt贸w Skarbu Pa艅stwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
l) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynk贸w i budowli b臋d膮cych w zarz膮dzie Las贸w Pa艅stwowych a nieprzydatnych dla gospodarki le艣nej

7) w zakresie prawa 艂owieckiego:

a) przygotowywanie zezwole艅, w szczeg贸lnych przypadkach, na odst臋pstwa od zakazu p艂oszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
b) przygotowywanie zezwole艅 na posiadanie i hodowl臋 chart贸w rasowych lub ich miesza艅c贸w,
c) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydzier偶awianiem polnych obwod贸w 艂owieckich na wniosek Polskiego Zwi膮zku 艁owieckiego,

d) przygotowywanie zezwole艅 na od艂贸w lub odstrza艂 redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagro偶enia prawid艂owego funkcjonowania obiekt贸w produkcyjnych i u偶yteczno艣ci publicznej.

8) w zakresie ustawy o rybactwie:

a) wydawanie kart w臋dkarskich i kart 艂owiectwa podwodnego,
b) przygotowywanie zezwole艅 na przegradzanie sieciowymi rybackimi narz臋dziami po艂owowymi wi臋cej ni偶 po艂owy szeroko艣ci 艂o偶yska wody p艂yn膮cej nie zaliczanej do 艣r贸dl膮dowych w贸d 偶eglugowych,
c) wyra偶anie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narz臋dzi po艂owowych na wodach 艣r贸dl膮dowych 偶eglownych na szlaku 偶eglownym lub bezpo艣rednio jego s膮siedztwie,
d) rejestracja sprz臋tu p艂ywaj膮cego, s艂u偶膮cego do po艂owu ryb,

9) w zakresie ustawy o ochronie przyrody:

a) popularyzowanie ochrony przyrody w spo艂ecze艅stwie,
b) opiniowanie zamierze艅 utworzenia parku krajobrazowego,
c) opiniowanie zmian przeznaczenia teren贸w, na kt贸rych znajduje si臋 starodrzew,
d) sprawowanie kontroli na przestrzeganiem przepis贸w o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasob贸w,


10) w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierz膮t gospodarskich oraz ochrony zwierz膮t:

a) prowadzenie spraw zwi膮zanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas okre艣lony
b) prowadzenie spraw dotycz膮cych wydania zezwole艅 na utworzenie ogrodu zoologicznego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-22 08:32:51
Data ostatniej modyfikacji : 2018-08-29 11:17:00
Liczba wy艣wietle艅 : 900

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.04.2018 11:54poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  23.08.2016 08:57poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  23.08.2016 08:56poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.08.2014 13:40poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:39poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 12:00poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.11.2005 07:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12437224